Фармацевтски факултет - Скопје

Од Википедија — слободната енциклопедија
Фармацевтски факултет - Скопје
Зградата на Фармацевтскиот факултет
Основан1977
Студенти903
МестоСкопје, Република Македонија
www.ff.ukim.edu.mk

Фармацевтскиот факултет при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје е прва јавна високо­образовна установа во Македонија која врши високообразовна, научна и приме­ну­вачка дејност од областа на фармацевтските науки.

Претставува највисока ­обра­зовна, научна и здравствена институција од областа на фармацијата во Република Македонија. Сместен е во центарот на Скопје во склоп на Клинички центар – Мајка Тереза (медицински универзитетски кампус) и се простира на вкупна површина од 3000 m2 во кои се сместени 5 институти,7 центри, 11 лаборатории, 4 предавални, е-библиотека и административен оддел.

Основање и постоење[уреди | уреди извор]

Основан е во 1977 година, како резултат на извршените анализи и урврдениот дефицит на фармацевтски кадри во Република Македонија, а за потребите на здравствената дејност, фармацевтско-козметичката индустрија и другите општествени потреби. Одлуката за основање на факултетот е донесена на ден 4.4.1977 година од Универзитетскиот совет на Универзитетот „Кирил и Методиј”, кога е формирана и работната група од еминентни професори и стопански работници кои го изготвија елаборатот за општествено-економската оправданост за основање на Фармацевтски факултет и за отворање на студии по фармација во земјата. Факултетот официјално почнува со работа во ноември 1977 година кога е запишана првата генерација студенти. Првата струдиска програма беше во траење од четири години и по завршувањето се стекнуваше звање дипломиран фармацевт.

Во текот на 40-годишното постоење, Факултетот развил богата дејност во повеќе области, особено во наставно-образовната дејност, во научноистражувачката работа и во стручно-апликативната дејност.

Денес, наставно-образовниот процес на Факултетот, во додипломската настава се одвива во рамките на три студиски програми, петгодишни студии за стекнување звање магистер по фармација и тригодишни студии за дипломирани лабораториски биоинженери и дипломиран диететичар/диетотерапевт. Во постдипломската настава активни се 11 програми од втор циклус студии, 8 програми од специјалистички студии од областите на здравствените специјализации и една програма од трет циклус – докторски студии.Воспоставени се високи критериуми за квалитет и образовни стандарди во студиските програми, предметните содржини, методите на учење и трансфер на знаење, и евалуацијата на стекнатото знење и вештини, компарабилни со оние на врвните европски и светски институции од областа. Факултетот е членка на Европската асоцијација на факултетите по фармација, што му овозможува будно следење на новите трендови во фармацевтската едукација и вложување напори да се биде во чекор со времето и да се одговори на потребите од создавање квалификувани фармацевтски кадри, обучени и оспособени за работа во сите сфери на фармацевтската дејност, усогласено со Европската директива за признавање на квалификации на регулирани професии.

Студиски програми[уреди | уреди извор]

На Фармацевтскиот факултет Скопје постојат следниве додипломски студиски програми:

 • магистер по фармација - интегрирани студии од прв и втор циклус во времетраење од 10 семестри
 • дипломиран лабораториски биоинжињер - во времетраење од 6 семестри
 • диететика и диетотерапија - во времетраење од 6 семестри

Декани[уреди | уреди извор]

1981-1982

Проф. д-р Исак Таџер – декан Проф. д-р Ефтимија Главаш - продекан
1983-1985 Проф. д-р Ефтимија Главаш - декан
    1985-1994 Проф.д-р Стеван Бауер - продекан за фармација Во овој период факултетот беше организиран како Отсек за фармација при Медицинскиот факултет во Скопје
1994-1998 Проф. д-р Кирил Доревски – декан Проф. д-р Томислав Ристов – продекан Проф.д-р Љубица Шутуркова - продекан
1998-2004 Проф.д-р Љубица Шутуркова – декан Доц. д-р Светлана Кулеванова – продекан Доц. д-р Сузана Трајковиќ- Јолевска- продекан
2004 - 2008 Проф.д-р Светлана Кулеванова – декан Проф. д-р Анета Димитровска – продекан Проф. д-р Александар Димовски - продекан
2008 - 2013 Проф. д-р Александар Димовски – декан Доц. д-р Кристина Младеновска - продекан
2013 -   Проф.д-р Светлана Кулеванова – декан

Доц. д-р Зоран Стерјев - продекан


Институти[уреди | уреди извор]

Зградата на Фармацевтскиот факултет

Во составот на факултетот функционираат следните институти:

 • Институт за фармацевтска хемија
  • Катедра за фармацевтска хемија
  • Катедра за биомолекуларни науки
  • Катедра за клиничка и социјална фармација
 • Институт за фармацевтска технологија
  • Катедра за фармацевтска технологија
  • Катедра за биофармација
 • Институт за фармакогнозија
  • Катедра за фитохемија
  • Катедра за фармакогнозија
  • Катедра за фармацевтска ботаника
 • Институт за применета хемија и фармацевтски анализи
  • Катедра за неорганска хемија
  • Катедра за органска хемија
  • Катедра за аналитичка хемија
  • Катедра за инструментални методи
  • Катедра за аналитика на лекови
 • Институт за применета биохемија
  • Катедра за храна и исхрана
  • Катедра за токсикологија
  • Катедра за биохемија

Надворешни врски[уреди | уреди извор]