Фазен премин

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Номенклатура на разни физички премини
Фазен дијаграм цврста, течна и гасна состојба на една супстанција. Полната зелена линија го претставува нормалниот преод од течна во цврста состојба, додека пак испрекинатата зелена линија го означува неправилното поведение на водата.

Секоја супстанција или тело на погоден начин, со промена на физичките услови, може по потреба да се претвора од една во друга агрегатна состојба. Една агрегатна состојба значи само една од фазите низ кои поминува дадено тело при премините од тврда преку течна до гасовита состојба или обратно. Секоја преобразба од една во друга фаза (агрегатна состојба) се нарекува фазен прeмин. Имено,при определен притисок и температура една супстанција моѓе да се најде едновремено во две фази.Во тие услови велиме дека супстанцијата има фазен премин

Топење и стврднување (кристализација)[уреди | уреди извор]

Преминот од една во друга фаза секогаш се случува со донесување илу давање на топлина.Преминот на супстанцијата од тврда во течна фаза се нарекува топење, а преминот од течна во тврда фаза стврднување,односно кристализација.Температурата на која се топи телото е температура на топење (Тт).

  • Топлина на топење

Се додека трае процесот на топење, иако на телото му се додава топлина,неговата температура сепак е константна.Од гледиште на молекуларно-кинетичката теорија причина за тоа е потребата на молекулите да им се додаде количество топлина за нивната структура од тврда состојба да премине во течна и обратно.Таа топлина се нарекува топлина на топење Qт.

Аномалија на водата[уреди | уреди извор]

Својството на водата да има најголема густина ,односно најмал волумен на 4°C , се нарекува аномалија на водата.Во природата појавата аномалија на водата е од огромно значење за животот во морињата и езерата.При температура од 0°C водата мрзне.Мразот има помала гистина од водата и плива на површината.Тогаш водата од внатрешноста,под мразот, е поволна средина за живите организми.

Испарување и кондензација[уреди | уреди извор]

Преминот на супстанцијата од течна во гасна состојба се нарекува испарување,а преминот на супстанцијата од гасна во течна фаза се нарекува кондензација.

  • Топлина на испарување

Количеството топлина што треба да и се додаде на на течноста за да испари при константна температура,е многу поголемо од топлината при премин од тврда во течна состојба.Таа топлина ја нарекуваме топлина на испарување Qi

Qi=r*m

r-специфична топлина на испарување (кондензација).Нејзината мерна единица е 1Ј/kg