Уни банка АД - Скопје

Од Википедија — слободната енциклопедија
(Пренасочено од УНИБанка)
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, позната како УНИБанка, e македонска универзална банка, која, мерено според големината на активата, спаѓа во групата средни банки. Таа нуди широк спектар банкарски активности, почнувајќи од прибирање депозити, одобрување кредити на правни и физички лица, услуги во домашниот и во меѓународниот платен промет, до посредување во купопродажбата на девизи, хартии од вредност и друго.[1] Нејзиното седиште се наоѓа на улицата "Максим Горки", бр. 6, 1000 Скопје.

Историја[уреди | уреди извор]

Банката е основана на 30 април 1993 година како една меѓу првите банки по осамостојувањето на Македонија, под името Балканска банка а.д. Скопје. Согласно со регистрацијата, банката ги извршувала сите банкарски активности својствени за една универзална банкарска институција. Во јули 2003 година била извршена сопственичка трансформација на акционерскиот капитал на банката.

Реализирана е нова емисија на акции во вкупен износ од 2,0 милиони ЕУР. Сопственичката трансформација и реализацијата на новата емисија на акции предизвикаа промена во структурата на акционерскиот капитал на Банката од 78,8%.

Новото име на Банката е Универзална Инвестициона банка а.д. Скопје или УНИБанка.

Банката има дозвола за вршење на сите банкарски активности согласно Законот за банки.[2]

Основни податоци за банката[уреди | уреди извор]

 • Број на вработени: 391
 • Над 200.000 клиенти
 • 35 експозитури ширум Македонија
 • Најголем број на банкомати во Македонија
 • Најголем број на издадени картички
 • Прва банка која во своето работење воведе чип заштитна технологија
 • Прва банка која го воведе електронското плаќање преку интернет
 • Нов новативен пристап во работењето
 • Директен непосреден пристап и комуникација со клиентите[3]

Акционери со квалификувано учество:

Цеко Тодоров Минев. Акции кои акционерот ги поседува во Банката: 198.994 обични акции, што претставува 37,51% од вкупниот број обични акции, односно 36,45% од вкупниот број акции.

Ивајло Димитров Мутафчиев. Акции кои акционерот ги поседува во Банката: 198.994 обични акции, што претставува 37,51% од вкупниот број обични акции, односно 36,45% од вкупниот број акции.

Износ на запишан капитал: 545.987.000 денари

Номинален износ на акциите: 1.000 денари

Акционери кои немаат квалификувано учество:

Вкупен број акционери кои немаат квалификувано учество во банката: 352

Вкупен број на обични акции кои ги поседуваат акционери кои немаат квалификувано учество: 132.457 обични акции [4]

Визија, улога и одговорност на банката[уреди | уреди извор]

Визија[уреди | уреди извор]

Визија на УНИБанка е да биде константно лидер во иновации на пазарот, следејќи ги светските/европските банкарски трендови и нивното имплементирање на домашниот пазар, на тој начин нудејќи им поволности и екстра бенефиции на своите клиенти.

Улогата на УНИБанка во домашниот пазар[уреди | уреди извор]

Преку активната улога во домашниот и меѓународниот платен промет и низ годините на своето постоење, УНИБанка покажува позитивни финансиски показатели во сите сегменти на своето работење.

Општествена одговорност[уреди | уреди извор]

Активен учесник во креирањето на корпоративни општествени вредности и поддржувач на младите, спортот, културата и уметноста.

Грижа за клиенти[уреди | уреди извор]

Раководејќи се од светските критериуми за услуга на клиентите, постојано се врши мониторинг и мерење на задоволеноста на клиентите. [5]

Финансиски активности кои банката ги врши[уреди | уреди извор]

 • Прибирање на депозити и други повратни извори на средства
 • Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
 • Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
 • Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница)
 • Менувачки работи
 • Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи
 • Брз трансфер на пари
 • Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување
 • Изнајмување сефови, остава и депо
 • Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали
 • Тргување со хартии од вредност [6]

Сопственичка и организациона структура[уреди | уреди извор]

Во вкупната акционерска структура на банката, доминантни сопственици се двајца странски инвеститори, кои поседуваат повеќе од 75% од акциите.[7]

УНИБанка организационо претставува систем кој функционира во функција на остварување на поставените стратешки цели и приближување до клиентот, преку работењето на:

Финансиски показатели[уреди | уреди извор]

Врз основа на ревидираните финансиски извештаи, подготвени во согласност со Методологијата пропишана од Народната банка на Република Македонија, во текот на 2012 година, Уни банка ги остварила следниве финансиски резултати од работењето.[9]

 • Расходи од камата: 363 208 000 денари,
 • Нето-приходи од камата: 428 656 000 денари,
 • Приходи од провизии и надоместоци: 230 686 000 денари,
 • Расходи за провизии и надоместоци: 105 604 000 денари,
 • Нето-приходи од провизии и надоместоци: 125 082 000 денари,
 • Добивка за годината: 93 334 000 денари,

Истовремено, на 31 декември 2012 година, Уни банка ги имала следниве средства, обврски и капитал[10]

 • Парични средства и еквиваленти: 1 916 273 000 денари,
 • Кредити: 7 252 090 000 денари,
 • Вкупно обврски: 10 111 653 000 денари,
 • Депозити: 9 476 230 000 денари,

Наводи[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]