Прејди на содржината

Трговско друштво

Од Википедија — слободната енциклопедија

Трговското друштво е правно лице во коешто едно или повеќе лица вложуваат пари, ствари или права во имот што го користат за заедничко работење и заеднички ја делат добивката и загубата од работењето. Трговското друштво самостојно трајно врши дејност, заради остварување добивка.

Според членот 20 од Законот за трговски друштва, трговско друштво, без оглед на тоа дали врши трговска или некоја друга дејност, е:

  • Јавното трговско друштво (ЈТД) — во него се здружуваат две или повеќе физички и правни лица, кои на доверителите за обврските на друштвото им одговараат неограничено и солидарно со сиот свој имот.
  • Командитното друштво (КД) — во него се здружуваат две или повеќе физички и правни лица од кои најмалку еден содружник одговара за обврските на друштвото лично со сиот свој имот, односно неограничено и солидарно ако се најмалку два содружника (комплементар), а најмалку еден содружник одговара за обврските на друштвото само до износот на запишаниот влог во друштвото (командитор).
  • Друштвото со ограничена одговорност (ДОО) — едно или повеќе физички и правни лица учествуваат со по еден влог во однапред договорената основна главнина на друштвото. Содружниците не одговараат за обврските на друштвото.
  • Акционерското друштво (АД) — акционерите учествуваат со влогови во основната главнина, којашто е поделена на акции. Акционерите не одговараат за обврските на друштвото.
  • Командитното друштво со акции (КДА) — ги опфаќа одликите на КД и АД.