Тековна актива

Од Википедија — слободната енциклопедија

Тековна актива (познато и како тековно средство) — поим во сметководството, кое е секое средство за кое може разумно да се очекува да биде продадено, потрошено или исцрпено преку нормалното работење на деловниот потфат во рамките на тековната фискална година или оперативниот циклус (кој период е подолг). Типични тековни средства вклучуваат готовина, парични еквиваленти, краткорочни вложувања (пазарни хартии од вредност), побарувања, берзански инвентар, резерви и дел од припејд обврски, понекогаш се нарекуваат и при-пејд трошоци, кои ќе бидат платени во рок од една година. Со едноставни зборови средствата што се чуваат за краток период се познати како тековни средства. Овие средства се очекува да се реализираат во готово или да се консумираат за време на нормалниот работен циклус на бизнисот.

Во билансот на состојба, средствата обично се класифицираат во тековни средства и долгорочни средства.

Тековниот сооднос се пресметува со делење на вкупните тековни средства со вкупните тековни обврски. Често се користи како показател за ликвидноста на компанијата, неговата способност да ги исполни краткорочните обврски.

Брзиот сооднос, или кисели тестот, ја мери способноста на компанијата да ги користи своите блиски пари или брзи средства за да ги изгаснат или пензионираат своите тековни обврски веднаш. Брзи средства се оние што може брзо да се претворат во готовина доколку е потребно. Тоа нема да се користи за значителен временски период, односно нормално 12 месеци.