ТТК банка

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

ТТК Банка АД Скопје е македонска универзална банка која, мерено според големината на активата, спаѓа во групата средни банки. Таа дејствува како акционерско друштво во својство на правно лице и под ова име настапува од 1 јули 2006 година, како резултат на спојување на „Тетекс-Кредитна Банка“ А.Д Скопје и „Тетовска Банка” А.Д Тетово. Вкупниот број на вработени во банката на 31 декември 2010 година изнесува 249. ТТК Банка располага со широко распространета мрежа на филијали и експозитури низ цела територија на Македонија, со вкупно 8 филијали и 21 експозитура. Адресата на нејзиното регистрирано седиштето е на ул. Народен фронт 19а, 1000 Скопје.

Мисија и визија на ТТК Банка[уреди | уреди извор]

Мисијата на ТТК Банка е да биде најдобра банка-партнер за малите и средни претпријатија во Македонија и банка на прв избор на клиентите од население, стремејќи се кон создавање на највисоки вредности за своите клиенти и акционери.

Визијата на ТТК Банка е да создава вредности за клиентите и вработените, како и за акционерите преку ангажманот на вработените и постојано подобрување на квалитетот на работењето.

Активности на банката[уреди | уреди извор]

ТТК Банка нуди богато портфолио на производи и услуги за правни и физички лица, преку континуирано следење на потребите и барањата на купувачите. Финансиски активности кои банката може да ги врши согласно дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРМ се:

 • Прибирање на депозити и други повратни извори на средства
 • Кредитирање во земјата, вклучувајќи факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
 • Кредитирање во странство, вклучувајќи факторинг и финансирање на комерцијални трансакции
 • Издавање и администрирањер на платежни средства (парични картички, чекови, меници)
 • Финансиски лизинг
 • Менувачки работи
 • Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи
 • Брз меѓународен трансфер на пари (во соработка со Moneygram)
 • Издавање на платежно гаранции, авали и други форми на обезбедување
 • Изнајмување сефови,остава и депо
 • Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за депозит)
 • Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали
 • Тргување со хартии од вредност
 • Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност
 • Посредување во продажба на полиси за осигурување
 • Посредување во склучување на договори за кредити и заеми
 • Обработка на анализа на информации за кредитна споспбност на правни лица
 • Економски-финансиски конслатинг

Кредити за правни лица кои ги одобрува банката:[1]

 • Компас бизнис кредит
 • Бизнис комбиниран кредит
 • Краткорочни денарски кредити
 • Долгорочни кредити за инвестиции или за набавка на трајни обртни средства
 • Долгорочни денарски кредити кои се реализираат преку банката
 • Дозволено пречекорување на сметката (OVERDRAFT)

Кредити за физички лица кои ги одобрува банката:[2]

 • Автомобилски кредит
 • Станбен кредит
 • Потрошувачки кредит за купување на производи/услуги преку кредитни посредници на ТТК Банка
 • ВИП кредит-ненаменски потрошувачки кредит
 • ФИН кредит-ненаменски потрошувачки кредит
 • Ненаменски потрошувачки кредити обезбедени со депозити
 • Ненаменски потрошувачки кредит со залог на недвижен имот

ТТК Банка ги издава следниве видови картички:[3]

 • VISA Electron - Дебитна картичка
 • VISA Classic Revolving – Кредитна картичка
 • VISA Business Revolving
 • Diners Club - ТТК Банка персонална картичка

Сопственичка структура и менаџмент на ТТК Банка[уреди | уреди извор]

Почетниот капитал запишан во Централниот регистар изнесува 907.888.000 денари, и тоа:[4]

 • Број на акции – 907 888;
 • Номинален износ на акциите – 1 000 денари;
 • Најголем дел од акциите се во сопственост на Тетекс АД Тетово - учество од 40,67% во вкупниот број на акции;
 • Петролгас ДОО Тетово поседува 3,15% од вкупниот број на акции;
 • Физички лица поврзани со Тетекс АД Тетово – 0,40% од вкупниот број на акции;
 • Европска банка за обнова и развој (EBRD) – 25,00% од вкупниот број на акции.

На почетокот на 2011 година, членови на Надзорниот одбор на ТТК Банка се:[5]

 1. м-р Глигорие Гоговски, претседател;
 2. проф. д-р Тито Беличанец, член;
 3. Доне Таневски, член;
 4. проф. д-р Михаил Петковски, член;
 5. Борислав Трповски, член;
 6. проф. д-р Методија Несторовски, член;
 7. м-р Мери Елен Олинс, член.

Членови на Управниот одбор на ТТК Банка се:[6]

 1. д-р Драгољуб Арсовски, претседател;
 2. Петер Хајнц Молдерс, член.

Финансиски резултати[уреди | уреди извор]

На 31 декември 2010 година активата на банката изнесува 6 037 522 денари, така што ТТК Банка припаѓа во групата на средни банки.

 • Капиталот и резервите на банката изнесуваат 959 572 денари.
 • Стапка на поврат на просечната актива (ROAA) = 0.80%.
 • Стапка на поврат на просечниот капитал (ROAE) = 5.56%.
 • Стапката на адекватност на капиталот = 17.93%.
 • Добивката по оданочувањето во 2010 година изнесува 45 649 000 денари.
 • Вкупните приходи во 2010 година изнесуваат 3 524 059 000 денари.
 • Вкупните расходи во 2010 година изнесуваат 3 474 988 000 денари.[7]

Награди и признанија[уреди | уреди извор]

Активната поdдршка на ТТК Банка АД Скопје се препознава во разни активности на спонзорства и донации во културата, спортот и образованието, за што банката има добиено повеќе награди и признанија за општествено одговорна компанија во Македонија:[8]

 • Национална награда за општествена одговорност 2008 година, во организација на Министерството за економија на Македонија.
 • Водачи на Општествена одговорност, награда за корпоративна филантропија 2009 година, во организација на Центарот за институционален развој.
 • Награда „Различни а еднакви“ во организација на агенцијата „Делта Ексклузив“.
 • Национална награда за општествена одговорност 2010 година во организација на Министерството за економија на Македонија.
 • Благодарница од Фондацијата ПСМ за повеќегодишен придонес во организирањето на Глобалната недела на претприемништво.
 • Признание за ТТК Банка за поддршка на лицата со посебни потреби - „Различни а еднакви“.

Во 2016 година, ТТК банка била избрана за национален шампион во категоријата „Награда за иновација“ во рамките на европските бизнис награди, воорганизација на „RSM International“.[9]

Извори[уреди | уреди извор]

 1. ТТК Банка АД Скопје
 2. ТТК Банка АД Скопје
 3. ТТК Банка АД Скопје
 4. ТТК Банка АД Скопје
 5. ТТК Банка АД Скопје
 6. ТТК Банка АД Скопје
 7. Комисија за хартии од вредност
 8. ТТК Банка АД Скопје
 9. „ТТК банка избрана за национален шампион на европските бизнис награди 2016/2017“, Економија и бизнис, година 18, број 220, октомври 2016, стр. 10.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]