Прејди на содржината

Суи генерис

Од Википедија — слободната енциклопедија

Суи генерис (латински: sui generis, се изговара: /ˌsui ge'neris/) — новолатински израз, во буквално значење од свој вид/генус или уникално по своите одлики.[1] Изразот е делотворно создаден од сколастичка филозофија за да оозначи идеја, ентитет или реалност што не може да биде вклучена во поширок концепт.[се бара извор] Во структурата „genusspecies“ вид што има свој genus е познато како sui generis. Ова сепак не значи дека сите видови со само еден претставник се своевидни (sui generis) видови. Важи само доколку видот е претходно создаден да реферира еден вид, со непознати други примери на видот, тоа е sui generis. Доколку видот е сам, скоро до исчезнување, како Homo видот, видот не е sui generis, затоа што други членови на видот се познати, иако не постојат веќе.

Во правото

[уреди | уреди извор]

Во правото, суи генерис претставува правен израз употребуван за да идентифицира легална класификација што постои независно од други категоризирани поради својата уникалност, во поглед на специфичноста на создавањето на абревиацијата или облигацијата. Врховниот суд на Њујорк го употребува изразот за опишување на кооперативни апартмент кооперации, во главно поради што оваа форма на одомакинување е сметана за реална сопственост за некои цели и приватна сопственост за други цели. Во интелектуалната сопственост овие права се познати како sui generis на сопствениците на мала маса работници, како права на интелектуална сопственост се База на Податоци и др. Со реферирање на цитат или авторитет, адвокатите и судиите можат да се обратат на авторски цитат како 'sui generis', значејки во контекст, уникално по свои факти.

Статут (како употреба)

[уреди | уреди извор]

Во употреба за дефинирање на статут, реферира на проблемот давајки значење на група зборови каде еден од зборовите наследствено нејасен. НА пример според прекршочното право, статут на mens rea (виновен ум) со елемент на "незаконски и подмолни" намери. Зборот "подмол" е лесно раазбирлив, но зборот "незаконски" во овој контекст сам по себе е недоволно јасен.

Градско планирање

[уреди | уреди извор]

Во Британскиот закон за градско планирање, некои намени за земја се означени со sui generis за да индицираат уникален 'Клас на употреба' – посебност. Примери за употребата на sui generis(идентифицирани во Уредбата за Планирање на Градови и Земји (Класови на употреба) од 1987), се театри, такси или коли за давање под наем, бензински пумпи, ночни клубови, клубови и др.[се бара извор]

Аборигенски закон

[уреди | уреди извор]

Терминот исто така е употребен во Канадскиот Аборигенски Закон за да опише природа на Аборигенски наслов (абревиација, име).

Закон за интелектуална сопственост

[уреди | уреди извор]

Во општа смисла на зборот, заштитата на интелектуална сопственост се извршува по однос на своите одлики. Главните типови во законот за интелектуална сопственост се -- авторски права, патенти, трговски марки. Сепак има статуси во доста зеемји кај что законот е проширен и со IP-тип заштита, модно дизајнирање, база на податоци.

Политикологија

[уреди | уреди извор]

Во политикологијата, непаралелниот развој на Европската унија спореден со други меѓународни организации води до нејзино диференцирање како 'sui generis геополитички ентитет.

Локалната самоуправа, sui generis ентитет не се софпаѓа со општата шема на локалната самоуправа на земја. Англија, градот Лондон е sui generis, поради тоа што неговата форма на локална самоуправа е различна од остатокот во земјата (поради историски и географски причини).

Во социологијата

[уреди | уреди извор]

Во Социологијата на Емиле Дуркејм, sui generis се користи за да ги илустрира неговите теоории за социјално опстојување. Дуркејм вели дека социологијата е за да изучува социјални факти. Овие социјални факти можат да бидат објаснети само со други социјални факти. Тие имаат свое значење и неможат да бидат сведемо на психолошки или биолошки фактори. Социјалните факти имаат свое значење, тие се 'sui generis'. Дуркејм вели дека кога некој ќе земе организација и смени некои од нејзините членови, есенцијата на организацијата не (не необходно) се менува. Може да се случи на пример, со време, неколку децении, целиот персонал на организација се смени, но сепак организацијата го задржува својот дистинктивен карактер. Сепак Дуркејм не ги ограничува овие мислења само на организација, туку ги проширува кон целото општество. Неговото разбирање за sui generis (Најблиско значење во македонскиот јазик е 'независнен/а') општество значи дека општеството ќе постои и после кога поединецот нема да може да заемоделува со него.

  1. Dictionary.com "Word of the day" 2001-06-14 [1] Архивирано на 28 септември 2008 г. accessed 2007-10-14
Право
Правни системи Општо право | Граѓанско право | Обичајно право | Религиозно право | Социјалистичко право | Меѓународно право | Правен плурализам

Извори на правото Правна норма (Законодавство | Граѓански кодекс | Правно толкување)
Нестатутарно право (Обичај | Првенство | Праведност)

Судско решавање Државно право (Кривично право | Уставно право | Административно право)
Приватно право (Граѓанско право | Облигационо право | Договор | Деликт | Тестаменти и Фондации)
Судови (Адверзативен систем | Инквизиторен систем | Доказ | Правосудство | Правници)

Правна наука Философија на право | Природно право | Правен позитивизам | Правен формализам | Правен реализам | Правен интерпретивизам | Феминистичка теорија на право | Економско право | Критичка правна наука | Компаративно право
Поврзано: Листа на правни области