Список на тела во Сончевиот Систем по големина

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е делумен список на тела во Сончевиот Систем по големина, дадени според среден зафатнински полупречник и поделени на неколку големински класи. Овие списоци можат да се подредат и според масата на телото, а за најгоелмите тела, и според зафатнината, густината и површинската гравитација, онаму кјашто тие податоци се достапни. Опфатени се Сонцето, планетите, џуџестите планети, многу од поголемите мали тела во Сончевиот Систем (каде спаѓаат астероидите), сите именувани месечини, како и низа помали тела од историски и научен интерес како комети и близуземски тела.

Зададената подреденост е според срениот полупречник наместо според масата; оттука, телата кои се подолу на табелата може да бидат помасивни од оние погоре доколку имаат поголема дустина.

Откриени се голем број на заднептунци; во многу случаи нивната положба на списокот е приближна, што се должи големата неизвесност за нивните пречници поради оддалеченоста од Земјата.

Телата од Сончевиот Систем помасивни од 1021 килограми (еден јотаграм [Јг]) се со сферен облик. Астрономските тела налегнуваат во округли облици (сфероиди), достигнувајќи хидростатичка рамнотежа, кога нивната опствена тежа е доволно голема за да ја надмине структурната јачина на материјалот од кој се сочинети. Се сметало дека прагот за округло тело е некаде помеѓу 100 и 200 км во пречник ако содржат големо количество мраз;[1] меѓутоа, подоцна е утврдено дека има достатно големи месечини како Јапет (1,470 км во пречник) кои не се во хидростатичка рамнотежа,[2] а во 2019 г. е проценето дека многу заднептунци во големинскиот опсег од 400-1000 км може да не се ни наполно цврсти тела, а уште помалку гравитациски заоблени.[3] Телата кои се елипсоидни поради нивната гравитација овде воопштено се нарекуваат „округли“, без оглед дали тековно се во рамнотежа, додека пак оние кои очигледно не се елипсоидни се наречени „неправилни“.

Сфероидните тела обично имаат извесно зарамнување на половите поради центрифугалната сила на нивното вртење, и напати да имаат прилично различни екваторски пречници (разнострани елипсоиди како Хаумеја). За разлика од телата како Хаумеја, неправилните тела имаат изразено неелипсоиден профил, честопати со остри рабови.

Постојат потешкотии во утврдувањето на пречникот за типичните тела подалеку од Сатурн (на пр. 2060 Хирон). Кај пречниците на заднептунците постои одредена извесност, но во случај на недвојните нептунци, масата и густината не се познати со убедлива точност. Кај доста заднептунци се претпоставува дека ја имаат густината на Плутон од 2,0 г/см3. но поденакво можно е да имаат густина на комети од само 0@5 г/см3,[4] На пример, ако имаме заднептунец со неточно претпоставена маса од 3.59×1020 кг врз основа на полупречник од 350 км и густина од 2 г/см3. но подоцна се открие дека полупречникот му изнесува само 175 км и густината 0@5 г/см3. тогаш неговата вистинска маса би изнесувала само 1,12×1019 кг.

Големините и масите на многу од месечините на Јупитер и Сатурн се прилично добро познати поради бројните набљудувања и кружечките летала „Галилео“ и „Касини“; меѓутоа, доста месечини со полупречник под ~100 км, како што е Јупитеровата Хималија, многу понеизвесни маси.[5] Кога се оди подалеку од Сатурн, големините и масите на телата стануваат понеодредени. Досега не е пуштено кружечко летало околу Уран и Нептун кое долгорочно би ги изучувало нивните месечини. За малите надворешни неправилни месечини на Уран како што е Сикоракса, кои не биле откриени со прелетот на „Воџајер 2“ постојат противречни информации од самата НАСА, како оние од Националниот центар за вселенски податоци[6] наспроти оние од Лабораторијата за реактивен погон.[5] Овие извори даваат различни податоци а големината и албедото, зависно од користените научни трудови.

Постојат неизвесности и во податоците за масата и полупречникот, како и неправилности во обликот и густината, при што точноста честопати зависи од близината на телото до Земјата и дали е посетено од сонда.

Нагледен преглед[уреди | уреди извор]

Големинска споредба на 50 најголеми тела во Сончевиот Систем, обоени според орбиталното подрачје. Вредностите се пречници во километри.

Список на тела по среден полупречник[уреди | уреди извор]

Поголеми од 400 км[уреди | уреди извор]

Некогаш се сметало дека секое ледено тело со полупречник над 200 км би ребало да биде во хидростатичка рамнотежа.[7] Меѓутоа, Церера (r = 470 км) е најмалото тело во таква рамнотежа,[8] а пак Јапет (r = 735 км) е најголемото откриено тело кое не е во хидростатичка рамнотежа.[9]

За полесна споредба направено е упростување, при што се зема сферност од 1, Во големината на телата не се вбројуваат нивните атмосфери. На пример, Титан изгледа поголем од Ганимед, но самото негово тело е помало. Кај џиновските планети, полупречникот се дефинира како растојанието од средиштето каде атмосферата достигнува атмосферски притосок од 1 бар.[10]

Тело[note 1] Слика Полупречник[note 2] Зафатнина Маса Површина Густина Тежа[note 3] Тип Бр. (r/M)
[note 4]
Откриено
(км) (R) (109 км3) (V) (1021 кг) (M) км2 (г/см3) (м/с2) ()
Сонце
695.508 ± ?[11] 109,2[11] 1.409.300,000[11] 1.301.000[11] 1.989.100.000[11] 333.000[11] 6.078.747.774.547[11] 11.917,61[11] 1,409[11] 274,0[11] 27,94[11] жолто џуџе 1 -
Јупитер
69.911 ± 6[12] 10,97 1.431.280 1.321 1.898.187 ± 88[12] 317,83 61.418.738.571 [13] 120,41 1,3262 ± ,0003[12] 24,79[12] 2,528 гасовит џин; има прстени 2 -
Сатурн
58.232 ± 6[12]
(136.775 за главните прстени)
9,140 827.130 764 568.317 ± 13[12] 95,162 42.612.133.285[14] 83,54 0,6871 ± ,0002[12] 10,44[12] 1,065 гасовит џин; има прстени 3 -
Уран
25.362 ± 7[12] 3,981 68.340 63,1 86.813 ± 4[12] 14,536 8.083.079.690[15] 15,85 1,270 ± ,001[12] 8,87[12] 0,886 леден џин; има прстени 4/5 1781
Нептун
24.622 ± 19[12] 3,865 62.540 57,7 102.413 ± 5[12] 17,147 7.618.272.763[16] 14,94 1,638 ± ,004[12] 11,15[12] 1,137 леден џин; има прстени 5/4 1846
Земја
6.371,0084 ± ,0001[12] 1 1.083,21 1 5,972,4 ± ,3[12] 1 510@064.472[17] 1 5,5136 ± ,0003[12] 9,80[12] 1 земјовидна планета 6 -
Венера
6.052 ± 1[12] 0,9499 928,43 0,857 4.867,5 ± ,2[12] 0,815 460@234.317[18] 0,903 5,243 ± ,003[12] 8,87[12] 0,905 земјовидна планета 7 -
Марс
3.389,5 ± 0,2[12] 0,5320 163,18 0,151 641,71 ± ,03[12] 0,107 144.371.391[19] 0,283 3,9341 ± ,0007[12] 3,71[12] 0,379 земјовидна планета 8 -
Ганимед
Јупитер III
2.634,1 ± 0,3 0,4135 76,30 0,0704 148,2 0,0248 86.999.665,93 [20] 0,171 1,936 1,428 0,146 месечина на Јупитер (ледена) 9/10 1610
Титан
Сатурн VI
2.574,73 ± 0,09[21] 0,4037 71,50 0,0658 134,5 0,0225 83.305.418,53[22] 0,163 1,8798 ± 0,0044 1,354 0,138 месечина на Сатурн (ледена) 10/11 1655
Меркур
2.439,4 ± ,1[12] 0,3829 60,83 0,0562 330,11 ± ,02[12] 0,0553 74.797.000[23] 0,147 5,4291 ± ,007[12] 3,70[12] 0,377 земјовидна планета 11/9 -
Калиста
Јупитер IV
2.410,3 ± 1,5[21] 0,3783 58,65 0,0541 107,6 0,018 73.004.909,27[24] 0,143 1,8344 ± 0,0034 1,23603 0,126 месечина на Јупитер (ледена) 12 1610
Ија
Јупитер I
1.821,6 ± ,5[5] 0,2859 25,32 0,0234 89,32 0,015 41.698.064,74[25] 0,082 3,528 ± 0,006 1,797 0,183 месечина на Јупитер (земска) 13 1610
Месечина
Земја I
1.737,5 ± ,1[26] 0,2727 21,958 0,0203 73,46[27] 0,0123 37.936.694,79[28] 0,074 3,344 ± ,005[26] 1,625 0,166 месечина на Земјата 14 -
Европа
Јупитер II
1.560,8 ± ,5[5] 0,2450 15,93 0,0147 48,00 0,008035 30@612.893,23[29] 0,06 3,013 ± 0,005 1,316 0,134 месечина на Јупитер (земска) 15 1610
Тритон
Нептун I
1.353,4 ± 0,9[21] 0,2124 10,38 0,0096 21,39 ± 0,03 0,003599 23.017.714,99[30] 0,045 2,061 0,782 0,0797 месечина на Нептун (ледена) 16 1846
Плутон
134340
1.188,3 ± 0,8 0,187 7,057 0,00651 13,03 ± 0,03 0,0022 17.790@000 0,034 1,854 ± 0,006 0,620 0,063 џуџеста планета; плутино; повеќекратно 17/18 1930
Ерида
136199
1.163 ± 6[б 1][31] 0,1825[б 1] 6,59 0,0061 16,6 ± 0,2[32] 0,0028 17.000@000 0,033 2,52 ± 0,07 &100000000000082720000008,272 0,083 џуџеста планета; ТРД; двојка 18/17 2003
Хаумеја
136108
798 ± 6 to 816[33] 0,12 1,98[б 2] 0,0018 4,01 ± 0,04[34] 0,00066 8.140@000 0,016 2,018[35] 0,401 0,0409 џуџеста планета;
резонантен заднептунец (7:12);
тројка; има прстени
19–24/19 2004
Титанија
Уран III
788,9 ± 1,8[21] 0,1237 2,06 0,0019 3,40 ± 0,06 0,00059 7.820@846,75[36] 0,015 1,711 ± 0,005 0,378 0,0385 месечина на Уран 19–20/20 1787
Реја
Сатурн V
763,8 ± 1,0 0,1199 1,87 0,0017 2,307 0,00039 7.340@701,82[37] 0,014 1,236 ± 0,005 0,26 0,027 месечина на Сатурн 20–22/23 1672
Оберон
Уран IV
761,4 ± 2,6[21] 0,1195 1,85 0,0017 3,08 ± 0,09 0,0005 7.285.101,53[38] 0,014 1,63 ± 0,05 0,347 0,035 месечина на Уран 20–22/21–22 1787
Јапет
Сатурн VIII
735,6 ± 1,5[5] 0,1153 1,66 0,0015 1,806 0,00033 6.799.755,63 0,013 1,088 ± 0,013 0,223 0,0227 месечина на Сатурн 22–24/24–25 1671
Макемаке
136472
715+19
−11
[39]
0,112 1,53 0,0014 3,1 0,00053 6.420@000 0,013 1,95 0,57 0,0581 џуџеста планета; кубевано 22–24/21–22 2005
Гунггунг
225088
615 ± 25[40] 0,0983 1,03 0,0009 1,75 ± 0,07 0,00029 1,72 ± 0,16 0,3 0,0306 џуџеста планета?; резонантно ТРД (3:10) 25–27/24–25 2007
Харон
Плутон I
606 ± 0,5 0,0951 0,932 0,0009 1,586 ± 0,015 0,00025 4.578.343[41] 0,009 1,702 ± 0,021 0,288 0,0294 месечина на Плутон 25–26/? 1978
Умбриел
Уран II
584,7 ± 2,8[21] 0,0918 0,837 0,0008 1,28 ± 0,03 0,00020 4.296.116,52[42] 0,008 1,39 ± 0,16 0,234 0,024 месечина на Уран 26–27/? 1851
Ариел
Уран I
578,9 ± 0,6[21] 0,0909 0,813 0,0007 1,25 ± 0,02 0,000226 4.211.307,59[43] 0,008 1,66 ± 0,15 0,269 0,027 месечина на Уран 28/? 1851
Диона
Сатурн IV
561,7 ± 0,45[21] 0,0881 0,741 0,0007 1,095 0,000183 3.964.776,51[44] 0,008 1,478 ± 0,003 0,232 0,0237 месечина на Сатурн 29–30/? 1684
Квавар
50000
560,5 ± 0,6 0,0879 0,737 0,0007 1,4 ± 0,2 0,0002 3.830@000 0,008 1,99 ± 0,46[45] 0,3 0,0306 кубевано; двојка 29–30/? 2002
Тетида
Сатурн III
533 ± 0,7[21] 0,0834 0,624 0,0006 0,617 0,000103 3.569.967,66[46] 0,007 0,984 ± 0,003[47] 0,145 0,015 месечина на Сатурн 31–32/? 1684
Седна
90377
498 ± 40 0,0785 0,516 0,0005 ? седноид; одвоено тело ? 2003
Церера
1
469,7 ± ,1[48] 0,0742 0,433 0,0004 0,938[49] 0,000157 2.849.631[50] 0,006[50] 2,17 0,28 0,029 џуџеста планета; појасен астероид ? 1801
Орк
90482
458 ± 13 0,0719 0,404 0,0004 0,61 ± 0,04 0,0001 1,53 ± 0,14 0,2 0,0204 плутино; двојка ? 2004
Салација
120347
423 ± 11 0,0664 0,3729 0,0003 0,492 ± 0,007[51] 0,000082 1,5 ± 0,12[51] &1000000000001654100000016,541 0,0168 кубевано; двојка ? 2004

Од 200 до 399 км[уреди | уреди извор]

Сите сликани ледени месечини со полупречник над 00 км освен Протеј се очигледно округли, иако оние под 400 км чиј облик е внимателно измерен не се во хидростатичка рамнотежа.[52] Познатите густини на заднептунците од овој големински се исклучително ниски (1+-
1,2
 г/см3
), што значи дека телата се одликуваат со значајна внатрешна порозност уште од нивниот настанок и не претрпеле гравитациско набивање за да станат наполно цврсти тела.[53]

Тело[note 1] Слика Полупречник[note 2]
(км)
Маса
(1020 кг)
Густина
(г/см3)
Тип[note 5] Наводи[note 6]
r · M
2002 MS4
307261
390 ± 6 кубевано [55]
2002 AW197
55565
384 ± 19 кубевано [56]
Варда
174567
373 ± 8 2,5 1,27+0,41
−0,44
кубевано; двојка [57] · [57]
2013 FY27
532037
370+45
43
одвоено тело; двојка [58]
2003 AZ84
208996
353 ± 12 0,87 ± 0,01 плутино; можна двојка [59]
Дисномија
Ерида I
350 ± 58 месечина на Ерида [60]
2004 GV9
90568
340 ± 17 кубевано [61]
2005 RN43
145452
340+28
−37
кубевано [61]
Варуна
20000
334+77
43
1,6 0,99 кубевано [62] · [63]
2002 UX25
55637
332 ± 15 1,25 ± 0,03 0,82 ± 0,11 кубевано; двојка [64] · [65]
2012 VP113 325 ± 175 седноид [66]
Гк’кунл’хомдима
229762
321 ± 14 1,361 ± 0,033 1,02 ± 0,17 ТРД; двојка [67] · [53]
2014 UZ224
318+16
20
ТРД [68]
2015 RR245
523794
313 резонантен заднептунец (2:9); двојка [69]
2008 OG19
470599
309,5+28
56,5
0,609 ± 0,004 ТРД [70] · [70]
Иксион
28978
308,5 ± 10 плутино [71]
2007 JJ43
278361
305+85
70
кубевано [72]
Хаос
19521
300+70
65
кубевано [61]
2014 EZ51
523692
288 ТРД [73]
2002 XW93
78799
283+36
37
друг заднептунец [74]
2004 XR190
278 ТРД [7]
2002 XV93
275+11
−12
плутино [75]
2003 VS2
84922
274+15
22
плутино [76]
2003 UZ413
455502
268 плутино [7]
Веста
4
262,7 ± 0,1 2,59 3,46 појасен астероид тип V [77] · [77]
2005 RM43
145451
262+48
52
ТРД [78]
Палада
2
256 ± 3 2,04 ± 0,03 2,89 ± 0,08 појасен астероид тип B [79]
2004 TY364
120348
256+19
−20
кубевано [71]
Енкелад
Сатурн II
252,1 ± 0,2 1,08 ± 0,001 1,609 ± 0,005 месечина на Сатурн [80] · [81]
2002 TC302
84522
249,8 резонантно ТРД (2:5) [82]
2005 UQ513
202421
249+32
38
кубевано [56]
Миранда
Уран V
235,8 ± 0,7 0,659 ± 0,075 1,2 ± 0,15 месечина на Уран [83] · [84]
Ѓевана
471143
235+18
−5
ТРД [85]
2005 TB190
145480
232 ± 31 одвоено тело [60]
1999 DE9
26375
231 ± 23 резонантно ТРД (2:5) [86]
2003 FY128
120132
230 ± 11 ТРД [60]
2002 VR128
84719
224+24
−22
плутино [75]
Вант
Орк I
221,3 ± 5,1 0,7 1,5 месечина на 90482 Орк [87] · [87]
Хигија
10
217 ± 7 0,832 ± 0,08 1,944 ± 0,25 појасен астероид тип C [88] · [88]
2004 NT33
444030
212+44
40
кубевано [56]
Протеј
Нептун VIII
210 ± 7 0,44 1,3 месечина на Нептун [5] · [5]
2005 QU182
303775
208 ± 37 ТРД [60]
2002 KX14
119951
207,5 ± 0,5 кубевано [89]
2001 QF298
469372
204+20
−22
плутино [75]
Хуја
38628
203 ± 8 0,5 1,43 плутино; двојка [64] · [90]
2004 PF115
175113
203+49
−38
плутино [75]

Толкување:

ТРД — тело од Расеаниот Диск
кубевано — класично тело од Кајперовиот Појас
плутино — орбитална резонанција 2:3 со Нептун

Од 100 до 199 км[уреди | уреди извор]

Во овој оддел се опфатени тела со полупречник помеѓу 100 и 199 км (200 и 399 км во пречник). Најголемите од нив може да ја надминуваат границата за хидростатичка рамнотежа, но највеќето се неправилни. Највеќето заднептунци со полупречник под 200 км имаат „претпоставени големини според општонаменско албедо од 0@09“ бидејќи се предалеку за да се измерат со денешните инструменти. Масата се движи од 1021 до 1018 кг (Зг). Главнопојасните астероиди имаат орбитални елементи ограничени со (2.0 ае < a < 3.2 ае; q > 1.666 ае) согласно JPLSSD.[91] Многу заднептунци се изоставени од списоков бидејќи нивите големини се непознати.[54]

Тело[note 1] Слика Полупречник[note 2]
(км)
Маса
(1018 кг)
Type Наводи[note 6]
r · M
2004 UX10
144897
199 ± 19,5 30 плутино [75] · [92]
Мимант
Сатурн I
198,2 ± 0,25 37,49 ± 0,03 месечина на Сатурн [80] · [21][81]
1998 SN165
35671
196,5 ± 19,5 кубевано [56]
2001 UR163
42301
176 резонантен заднептунец (4:9) [54]
Нереида
Нептун II
170 ± 25 месечина на Нептун [21]
1996 TL66
15874
169,5 ± 10 ТРД [60]
2004 XA192
230965
169,5+60
47,5
ТРД [75]
2002 WC19
119979
169 77 ± 5 резонантен заднептунец (1:2); двојка [93] · [93]
Интерамнија
704
166 ± 3 38 ± 13 појасен астероид тип F [94] · [94]
Илмаре
Варда I
163+19
−17
месечина на 174567 Варда [95]
Хијака
Хаумеја I
160 17,9 ± 1,1 месечина на Хаумеја [34] · [34]
Европа
52
152,0 ± 1,8 23,8 ± 5,8 појасен астероид тип C [96] · [97]
Давида
511
145,2 ± 1,1 33,8 ± 10,2 појасен астероид тип C [98] · [97]
2002 TX300
55636
143 ± 5 кубевано [99]
Силвија
87
143 ± 5,5 14,78 ± 0,06 надворешнопојасен астероид тип X; тројка [100] · [101]
Актеја
Салација I
143 ± 12 месечина на 120347 Салација [102]
Лемпо
47171
136+8,5
9,5
плутино; тројка [103]
Хиперион
Сатурн VII
135 ± 4 5,62 ± 0,05 месечина на Сатурн [52] · [21][52]
1998 SM165
26308
134 ± 14 6,87 ± 1,8 резонантен заднептунец (1:2) [104] · [104]
Евфросина
31
134 ± 2 17 ± 3 појасен астероид тип C; двојка [96] · [97]
Харикло
10199
130 кентаур; има прстени [105]
Евномија
15
128,2 ± 1,5 31,4 ± 1,8 појасен астероид тип S [106] · [97]
Хиси
Лемпо II
125,5+8
8,5
придружник на 47171 Лемпо [103]
Хектор
624
125 ± 13 7,9 ± 1,4 Јупитеров тројанец (L4) тип D; двојка [107] · [107]
Сила
79360
124,5+15
−15,5
10,8 ± 0,22 кубевано; двојка [108]
2007 RW10
309239
123,5 ± 15 квазимесечина на Нептун [60]
Јунона
3
123,3 ± 5,9 27,3 ± 2,9 појасен астероид тип S [109] · [97]
Алќира
148780
123+19
70
кубевано; двојка [56]
Кибела
65
118,6 ± 2,1 13,6 ± 3,1 надворешнопојасен астероид тип C [110] · [97]
Нунам
79360
118+14
−15
придружник на 79360 Sila [108]
Пациенција
451
112,9 ± 2,3 10,9 ± 5,3 појасен астероид тип C [109] · [97]
Кето
65489
111,5 ± 5 5,4 ± 0,4 проширен кентаур; двојка [60] · [111]
Херкулина
532
111,2 ± 2,4 појасен астероид тип S [110]
Психа
16
111 ± 2 24,1 ± 3,2 појасен астероид тип M [112]
S/2007 (148780) 1
Алќира I
110,5+17
62,5
придружник на 148780 Алќира [56]
Бамберга
324
110,35 ± 0,72 10 ± 1 појасен астероид тип C [109] · [97]
Дорида
48
108,2 ± 2,4 6,1 ± 3,0 појасен астероид тип C [109] · [97]
Хирон
2060 или 95P
108 ± 5 кентаур; има прстени [64]
Егерија
13
107 ± 6 8,8 ± 4,2 појасен астероид тип G [97] · [97]
Ирида
7
107 ± 2,5 13,8 ± 1,3 појасен астероид тип S [113] · [113]
Деба
Сатурн IX
106,5 ± 0,7 8,29 ± 0,01 месечина на Сатурн [52] · [21][52]
S/2012 (38628) 1
Хуја I
106 ± 15 месечина на 38628 Хуја [64]
Камила
107
105 ± 4 11,2 ± 0,3 надворешнопојасен астероид тип C; тројка [109] · [97]
Фортуна
19
103 ± 3 8,6 ± 1,5 појасен астероид тип G [97] · [97]
Тизба
88
102 ± 5 15,3 ± 3,1 појасен астероид тип B [97] · [97]
Евгенија
45
101 ± 1 5,7 ± 0,1 појасен астероид тип F; тројка [109] · [114]
Толкување:
кентаур — астероид кој кружи помеѓу надворешните планети
Јупитеров тројанец — астероид сместен во Јупитеровите Лагранжови точки L4 и L5

Од 50 до 99 км[уреди | уреди извор]

На овој список се телата со полупречник од 50 до 99 км (100 км до 199 км во пречник). Тука се опфатени највеќето тела од астероидниот појас и и месечините на џиновските планети од овој големински опсег, но недостасуваат многу новооткриени тела од надворешниот Сонечв Систем.[54] Спектралните типови се претежно според Толен, но може да има некои според SMASS.

Тело[note 1] Слика Полупречник[note 2]
(км)
Маса
(1018 кг)
Тип Наводи[note 6]
r · M
Биенор
54598
99+3
3,5
кентаур [115]
Темида
24
98 ± 2 5,9 ± 1,9 појасен астероид тип C [109] · [97]
Лариса
Нептун VII
97 ± 3 4,2 месечина на Нептун [21]
Урсула
375
96,8 ± 1,3 8,4 ± 5,3 појасен астероид тип C [106] · [97]
Амфитрита
29
94,8 ± 0,6 13 ± 2 појасен астероид тип S [109] · [97]
Дафна
41
94,5 ± 0,5 6,3 ± 0,1 појасен астероид тип C; двојка [116] · [97]
Аврора
94
93,8 ± 3,6 6,2 ± 3,6 појасен астероид тип C [98] · [97]
Хермиона
121
94 ± 3 5,0 ± 0,3 надворешнопојасен астероид тип C; двојка [117] · [97]
Берта
154
93,4 ± 0,9 9,2 ± 5,2 појасен астероид тип C [97] · [97]
Хеба
6
92,6 ± 1,4 14 ± 1 појасен астероид тип S [110] · [97]
Метида
9
92 8,4 ± 1,7 појасен астероид тип S [109] · [97]
Електра
130
90,3 ± 1,3 6,6 ± 0,4 појасен астероид тип G; тројка [109] · [118]
Јанус
Сатурн X
89,5 ± 1,4 1,898 ± 0,001 месечина на Сатурн [52] · [52]
Техаронхијавако
88611
89+16
18
2,44 ± 0,03 кубевано; двојка [56] · [119]
Егла
96
88,9 ± 0,8 6,4 ± 6,3 појасен астероид тип T [109] · [97]
Галатеја
Нептун VI
88 ± 4 2,12 ± 0,08 месечина на Нептун [120] · [121][122]
Форкиј
Кето I
87+8
−9
1,67 придружник на 65489 Кето [111] · [111]
Палма
372
86,8 ± 1,4 5,2 ± 0,6 појасен астероид тип B [96] · [97]
Алауда
702
86 ± 28 6,06 ± 0,36 појасен астероид тип C; двојка [96] · [123]
Хилда
153
85,3 ± 1,6 надворешнопојасен астероид; хилдин [110]
Хималија
Јупитер VI
85 4,2 ± 0,6 месечина на Јупитер [5] · [124]
Намака
Хаумеја II
85 1,8 ± 1,5 месечина на Хаумеја [34] · [34]
Вејвот
Квавар I
85 месечина на 50000 Квавар
Фреја
76
84,2 ± 1,0 2,0 ± 4,2 outer појасен астероид тип P/тип X [106] · [97]
Калиопа
22
83,8 ± 1,5 8,16 ± 0,26 појасен астероид тип M; двојка [109] · [125]
Амалтеја
Јупитер V
83,45 ± 2,4 2,08 ± 0,15 месечина на Јупитер [126] · [21][127]
Агамемнон
911
83,3 ± 2,0 Јупитеров тројанец (L4) тип D [110]
Елпида
59
82,6 ± 2,3 3 ± 0,5 појасен астероид тип CP/тип B [109] · [97]
Пак
Уран XV
81 ± 2 месечина на Уран [128]
S/2015 (136472) 1
Макемаке I
80 месечина на Макемаке [129]
Сикоракса
Уран XVII
78,5+11,5
7,5
месечина на Уран [130]
Ија
85
77,4 ± 1,9 2,6 ± 1,5 појасен астероид тип FC/тип B [110] · [97]
Минерва
93
77,08 ± 0,65 3,5 ± 0,4 појасен астероид тип C; тројка [109] · [97]
Александра
54
77,07 ± 0,32 6,2 ± 3,5 појасен астероид тип C [109] · [97]
Летиција
39
77 ± 2 4,7 ± 1,1 појасен астероид тип S [97] · [97]
Деспина
Нептун V
75 ± 3 месечина на Нептун [21]
Партенопа
11
75 ± 1 5,91 ± 0,45 појасен астероид тип S [106] · [97]
Манве
385446
75 1,41 резонантен заднептунец (4:7); двојка [131] · [131]
Палес
49
74,9 4,2 ± 2,2 појасен астероид тип C [110] · [97]
Аретуза
95
74,0 ± 2,4 појасен астероид тип C [98]
Флора
8
73,7 ± 0,5 9,2 ± 1,8 појасен астероид тип S [109] · [97]
Пулкова
762
73,7 ± 0,4 1,4 ± 0,1 појасен астероид тип F; двојка [109] · [132]
Јулија
89
72,7 ± 0,6 6,7 ± 1,8 појасен астероид тип S [109] · [97]
Ирена
14
72 ± 1 2,9 ± 1,9 појасен астероид тип S [106] · [97]
Аглаја
47
71 ± 4 3,2 ± 1,7 појасен астероид тип C [97] · [97]
Патрокло
617
70,181 ± 0,434 1,36 ± 0,11 Јупитеров тројанец (L5) тип P; двојка [109] · [97]
Мелопмена
18
69,797 ± 1,226 3 појасен астероид тип S [109] · [133]
Немауза
51
69,079 ± 0,483 2,48 ± 0,86 појасен астероид тип G [109] · [97]
Хесперија
69
69,065 ± 2,35 5,86 ± 1,18 појасен астероид тип M [110] · [97]
Тифон
42355
69 ± 4,5 0,87 ± 0,03 резонантно ТРД (7:10); двојка [115] · [134]
Масалија
20
67,84 ± 1,837 5 ± 1,04 појасен астероид тип S [96] · [97]
Порција
Уран XII
67,6 ± 4 месечина на Уран [5]
Ема
283
66,193 ± 0,129 1,38 ± 0,03 појасен астероид тип X; двојка [109] · [97]
Паха
Лемпо I
66+4
4,5
0,746 ± 0,001 месечина на 47171 Лемпо [103] · [135]
Луцина
146
65,947 појасен астероид тип C [136]
Савискера
Техаронхијавако I
65,5+12
13
придружник на 88611 Техаронхијавако [56]
Клеопатра
216
65,333 4,64 ± 0,02 појасен астероид тип M; тројка [137] · [97]
Ахил
588
65,049 ± 0,277 Јупитеров тројанец (L4) тип DU [109]
Панопеја
70
63,956 ± 0,373 4,33 ± 1,09 појасен астероид тип C [109] · [97]
Туле
279
63,295 ± 1,85 појасен астероид тип D [110]
Борасизи
66652
63+12,5
−25,5
3,433 ± 0,027 кубевано; двојка [56] · [138]
Хестија
46
62,07 ± 1,7 3,5 појасен астероид тип P/тип Xc [110] · [139]
Лето
68
61,255 ± 1,569 3,28 ± 1,9 појасен астероид тип S [109] · [97]
Ундина
92
60,465 ± 0,850 4,43 ± 0,25 појасен астероид тип X [106] · [97]
Белона
28
60,45 ± 1,90 2,62 ± 0,15 појасен астероид тип S [140] · [97]
Дијана
78
60,30 ± 1,35 1,27 ± 0,13 појасен астероид тип C [141] · [97]
Анхис
1173
60,245 ± 1,455 Јупитеров тројанец (L5) тип P [106]
Галатеја
74
59,355 ± 1,400 6,13 ± 5,36 појасен астероид тип C [142] · [97]
Дејфоб
1867
59,110 ± 0,808 Јупитеров тројанец (L5) тип D [143]
Енеј
1172
59,010 ± 0,403 Јупитеров тројанец (L5) тип D [144]
Диомед
1437
58,893 ± 0,59 Јупитеров тројанец (L4) тип D [145]
Терпсихора
81
58,864 ± 0,367 6,19 ± 5,31 појасен астероид тип C [146] · [97]
Епиметеј
Сатурн XI
58,1 ± 1,8 5,266 ± 0,006 месечина на Сатурн [52] · [52]
Кирка
34
57,745 ± 0,989 3,66 ± 0,03 појасен астероид тип C [109] · [97]
Леда
38
57,705 ± 0,665 5,71 ± 5,47 појасен астероид тип C [97] · [97]
Викторија
12
57,544 ± 0,599 2,45 ± 0,46 појасен астероид тип S [147] · [97]
Одисеј
1143
57,312 ± 0,296 Јупитеров тројанец (L4) тип D [148]
Алкатој
2241
56,841 ± 0,858 Јупитеров тројанец (L5) тип D [149]
Мелета
56
56,62 ± 0,85 4,61 појасен астероид тип P [110] · [97]
Мнемосина
57
56,295 ± 1,4 12,6 ± 2,4 појасен астероид тип S [150] · [97]
Нестор
659
56,16 ± 0,925 Јупитеров тројанец (L4) тип XC [151]
Хармонија
40
55,626 ± 0,196 појасен астероид тип S [152]
Лелејакухонуа
541132
55+7
5
седноид [153]
Евтерпа
27
54,895 ± 0,77 1,67 ± 1,01 појасен астероид тип S [106] · [97]
Антилох
1583
54,421 ± 0,272 Јупитеров тројанец (L4) тип D [109]
Торондор
Манве I
54 0,5 придружник на 385446 Манве [131] · [131]
Талија
23
53,765 ± 1,1 1,96 ± 0,09 појасен астероид тип S [154] · [97]
Ерато
62
53,461 ± 0,329 појасен астероид тип BU/тип Ch [155]
Астреја
5
53,349 ± 1,57 2,9 појасен астероид тип S [156] · [139]
Пабу
Борасизи I
52,5+10
21
придружник на 66652 Борасизи [56]
Еос
221
51,76 ± 2,8 5,87 ± 0,34 појасен астероид тип S/тип K [97] · [97]
Егина
91
51,701 ± 0,242 појасен астероид тип C [157]
Левкотеја
35
51,528 ± 0,601 појасен астероид тип C [158]
Менетиј
Патрокло I
51,4 ± 0,25 придружник на 617 Патрокло [159]
Изида
42
51,365 ± 1,365 1,58 ± 0,52 појасен астероид тип S [97] · [97]
Клото
97
50,359 ± 0,321 1,33 ± 0,13 појасен астероид тип M [109] · [97]
Троил
1208
50,239 ± 0,549 Јупитеров тројанец (L5) тип FCU [160]

Од 20 до 49 км[уреди | уреди извор]

На овој список има ограничен број примери бидејќи постојат околу 589 астероиди во астероидниот појас со измерен пречник помеѓу 20 и 49 км.[161] Многу илјадници тела со овој големински опсег треба допрва да се откријат во заднептунската област. Вредностите во табелата се движат од ×1018 кг до ×1015 кг (Ег). Највеќето од нив се претпоставени.[97][133]

Тело[note 1] Слика Полупречник[note 2]
(км)
Маса
(1015 кг)
Тип — белешки Наводи[note 6]
r · M
Астеропа
233
49,836 ± 0,573 појасен астероид тип T/тип K [162]
Фол
5145
49,5+7,5
−7
кентаур [115]
Теба
Јупитер XIV
49,3 ± 2 месечина на Јупитер [126]
Лутеција
21
49 ± 1 1.700 ± 17 појасен астероид тип M [163] · [164]
Калипсо
53
48,631 ± 13,299 5.630 ± 5.000 појасен астероид тип XC [165] · [97]
Нотбурга
626
48,42 ± 2,335 појасен астероид тип XC [97]
Прозерпина
26
47,4 ± 0,85 748 ± 895 појасен астероид тип S [166] · [97]
Јулија
Уран XI
46,8 ± 4 месечина на Уран [5]
Уранија
30
46,394 ± 1,02 1.740 ± 490 појасен астероид тип S [167] · [97]
Авзонија
63
45,816 ± 2,181 1.530 ± 150 појасен астероид тип S [109] · [97]
Беатриса
83
44,819 ± 1,326 појасен астероид тип X [109]
Конкордија
58
44,806 ± 0,419 појасен астероид тип C [109]
Ехидна
Тифон I
44,5 ± 3 месечина на 42355 Тифон [134]
Автомедон
2920
44,287 ± 0,898 Јупитеров тројанец (L4) тип D [168]
Антиопа
90
43,9 ± 0,5 828 ± 22 појасен астероид тип C; двојка [169] · [169]
Прометеј
Сатурн XVI
43,1 ± 2,7 159,5 ± 1,5 месечина на Сатурн [52] · [52]
Данаја
61
42,969 ± 1,076 2.890 ± 2.780 појасен астероид тип S [170] · [97]
Тетида
17
42,449 ± 1,014 1.200 појасен астероид тип S [171] · [133]
Пандора
55
42,397 ± 1,251 појасен астероид тип M [172]
Хуена
379
42,394 ± 0,779 383 ± 19 појасен астероид тип B/тип C; двојка [173] · [118]
Виргинија
50
42,037 ± 0,121 2.310 ± 700 појасен астероид тип X/тип Ch [174] · [97]
Феронија
72
41,975 ± 2,01 3.320 ± 8.490 појасен астероид тип TDG [97] · [97]
S/2000 (90) 1
Антиопа I
41,9 ± 0,5 придружник на 90 Антиопа [169]
Полидамант
4348
41,016 ± 0,313 Јупитеров тројанец (L5) тип C [175]
Логос
58534
41 ± 9 458 ± 6,9 кубевано; двојка [176] · [176]
Пандора
Сатурн XVII
40,7 ± 1,5 137,1 ± 1,9 месечина на Сатурн [52] · [52]
Таласа
Нептун IV
40,7 ± 2,8 месечина на Нептун [120]
Ниоба
71
40,43 ± 0,4 појасен астероид тип S [106]
Помона
32
40,38 ± 0,8 појасен астероид тип S [177]
Белинда
Уран XIV
40,3 ± 8 месечина на Уран [5]
Елара
Јупитер VII
39,95 ± 1,7 месечина на Јупитер [178]
Кресида
Уран IX
39,8 ± 2 месечина на Уран [5]
Амик
55576
38,15 ± 6,25 кентаур [86]
Хилонома
10370
37,545 кентаур [179]
Сок
3708
37,831 ± 0,404 Јупитеров тројанец (L5) тип C [109]
Ниса
44
37,83 ± 0,37 појасен астероид тип E [106]
Розалинда
Уран XIII
36 ± 6 месечина на Уран [5]
Маја
66
35,895 ± 0,46 појасен астероид тип C [106]
Аријадна
43
35,67 ± 0,627 1.210 ± 220 појасен астероид тип S [180] · [97]
Ифигенија
112
35,535 ± 0,26 1.970 ± 6.780 појасен астероид тип C [97] · [97]
Дика
99
33,677 ± 0,208 појасен астероид тип C [181]
Ехекло
60558 или 174P
32,3 ± 0,8 кентаур [115]
Дездемона
Уран X
32 ± 4 месечина на Уран [5]
Еврибат
3548
31,943 ± 0,149 Јупитеров тројанец (L4) тип CP [109]
Евринома
79
31,739 ± 0,476 појасен астероид тип S [182]
Евридика
75
31,189 ± 0,802 појасен астероид тип M [183]
Халимеда
Нептун IX
31 месечина на Нептун [5]
Фокеја
25
30,527 ± 1,232 599 ± 60 појасен астероид тип S [109] · [97]
Најада
Нептун III
30,2 ± 3,2 месечина на Нептун [120]
Швасман–
Вахман 1

29P
30,2 ± 3,7 комета [184]
Несо
Нептун XIII
30 месечина на Нептун [5]
Ангелина
64
29,146 ± 0,541 појасен астероид тип E [185]
Пасифаја
Јупитер VIII
28,9 ± 0,4 месечина на Јупитер [178]
Алкмена
82
28,811 ± 0,357 појасен астероид тип S [186]
Нес
7066
28,5 ± 8,5 кентаур [115]
Полана
142
27,406 ± 0,139 појасен астероид тип F [187]
Бјанка
Уран VIII
27 ± 2 месечина на Уран [5]
Матилда
253
26,4 103,3 ± 4,4 појасен астероид тип C [188] · [189]
Идалго
944
26,225 ± 1,8 кентаур [106]
Ор
21900
25,405 ± 0,405 Јупитеров тројанец (L4) тип C/тип D [109]
Амалтеја
113
25,069 ± 0,633 појасен астероид тип S; двојка [109]
Просперо
Уран XVIII
25 месечина на Уран [5]
Сетебос
Уран XIX
24 месечина на Уран [5]
Карма
Јупитер XI
23,35 ± 0,45 месечина на Јупитер [178]
Клитија
73
22,295 ± 0,471 појасен астероид тип S [190]
Сао
Нептун XI
22 месечина на Нептун [5]
Ехо
60
21,609 ± 0,286 315 ± 32 појасен астероид тип S [191] · [97]
Метида
Јупитер XVI
21,5 ± 2 119,893 месечина на Јупитер [126] · [192]
Офелија
Уран VII
21,4 ± 4 месечина на Уран [5]
Лизитеја
Јупитер X
21,1 ± 0,35 месечина на Јупитер [178]
Калибан
Уран XVI
21+10
6
месечина на Уран [130]
Лаомедеја
Нептун XII
21 месечина на Нептун [5]
Корделија
Уран VI
20,1 ± 3 месечина на Уран [5]
Псамата
Нептун X
20 месечина на Нептун [5]

Од 1 до 19 км[уреди | уреди извор]

Овде се вклучени некои примери за тела со полупречник од 1 до 19 км. Ова е мошне честа големина за астероиди, комети и неправилни месечини.

Тело[note 1] Слика Полупречник[note 2]
(км)
Маса
(1015 кг)
Тип — белешки Наводи[note 6]
r · M
Урда
167
19,968 ± 0,132 појасен астероид тип S [193]
Хидра
Плутон III
19,65 48 ± 42 месечина на Плутон [194] · [195]
Сијарнак
Сатурн XXIX
19,65 ± 2,95 месечина на Сатурн [178]
Коронида
158
19,513 ± 0,231 појасен астероид тип S [196]
Никта
Плутон II
19,017 45 ± 40 месечина на Плутон [194] · [195]
Ганимед
1036
18,838 ± 0,199 167 ± 318 аморски астероид тип S [109] · [97]
Окироја
52872
18 ± 0,6 кентаур [197]
Елена
Сатурн XII
17,6 ± 0,4 месечина на Сатурн; Дионин тројанец (L4) [52]
Синопа
Јупитер IX
17,5 ± 0,3 месечина на Јупитер [178]
Хипокамп
Нептун XIV
17,4 ± 1 50 месечина на Нептун [120] · [120]
Левк
11351
17,078 ± 0,323 Јупитеров тројанец (L4) тип D [109]
Стефано
Уран XX
16 месечина на Уран [5]
Арокот
486958
15,85 ± 0,25 кубевано; допирна двојка [198]
Ида
243
15,7 42 ± 6 појасен астероид тип S; двојка [199] · [200]
Атлас
Сатурн XV
15,1 ± 0,9 6,6 месечина на Сатурн [52] · [52]
Ананка
Јупитер XII
14,55 ± 0,3 месечина на Јупитер [178]
Албиорикс
Сатурн XXVI
14,3 ± 2,7 месечина на Сатурн [178]
Пан
Сатурн XVIII
14,1 ± 1,3 4,95 месечина на Сатурн [52] · [201]
Лин
Калиопа I
14 ± 1 60 астероидна месечина на 22 Калиопа [125] · [202]
Диоретса
20461
14 ± 3 кентаур; дамоклоид [203]
Пердита
Уран XXV
13 ± 1 месечина на Уран [5]
Телесто
Сатурн XIII
12,4 ± 0,4 месечина на Сатурн; Тетидин тројанец (L4) [52]
Маб
Уран XXVI
12 ± 1 месечина на Уран [5]
Фобос
Марс I
11,1 ± 0,15 10,659 месечина на Марс [204] · [205]
Палијак
Сатурн XX
11 месечина на Сатурн [5]
Франциско
Уран XXII
11 месечина на Уран [5]
Леда
Јупитер XIII
10,75 ± 0,85 месечина на Јупитер [178]
Калипсо
Сатурн XIV
10,7 ± 0,7 Сатурнови месечини; Тетидин тројанец (L5) [52]
Полимела
15094
10,548 ± 0,068 Јупитеров тројанец (L4) тип P [110]
Маргарита
Уран XXIII
10 месечина на Уран [5]
Фердинанд
Уран XXIV
10 месечина на Уран [5]
Купидон
Уран XXVII
9 ± 1 месечина на Уран [5]
Имир
Сатурн XIX
9 месечина на Сатурн [5]
Тринкуло
Уран XXI
9 месечина на Уран [5]
Ерос
433
8,42 ± 0,02 6,687 ± 0,003 аморски астероид тип S [206] · [206]
Адрастеја
Јупитер XV
8,2 ± 2 месечина на Јупитер [5]
Кивиук
Сатурн XXIV
8 месечина на Сатурн [5]
Тарвос
Сатурн XXI
7,5 месечина на Сатурн [5]
Кербер
Плутон IV
6,333 16 ± 9 месечина на Плутон [207] · [208]
Гаспра
951
6,266 20+-
30
појасен астероид тип S [209] · [210]
Дејмос
Марс II
6,2 ± 0,18 1,476 месечина на Марс [5] · [211]
Скамандриј
Хектор I
6 ± 1,5 астероидна месечина на 624 Хектор [107]
Ијирак
Сатурн XXII
6 месечина на Сатурн [5]
Халеева Комета
1P
5,75 0,22 комета [212] · [213]
Стикс
Плутон V
5,5 7,65 месечина на Плутон [207] · [208]
Ромул
Силвија I
5,4 ± 2,8 астероидна месечина на 87 Силвија [214]
Мазурски
2685
5,372 ± 0,085 појасен астероид тип S [215]
Еријап
Сатурн XXVIII
5 месечина на Сатурн [5]
Калироја
Јупитер XVII
4,8 ± 0,65 месечина на Јупитер [178]
Алексхелиј
Клеопатра I
4,45 ± 0,8 астероидна месечина на 216 Клеопатра [216]
Есклангона
1509
4,085 ± 0,3 inner појасен астероид тип S; двојка [217]
Темисто
Јупитер XVIII
4 месечина на Јупитер [5]
Дафнис
Сатурн XXXV
3,8 ± 0,8 0,077 ± 0,015 месечина на Сатурн [52] · [52]
Малиот Принц
Евгенија I
3,5 ± 1 астероидна месечина на 45 Евгенија [114]
Праксидика
Јупитер XXVII
3,5 ± 0,35 месечина на Јупитер [178]
Бестла
Сатурн XXXIX
3,5 месечина на Сатурн [5]
Рем
Силвија II
3,5 астероидна месечина на 87 Силвија [214]
Калика
Јупитер XXIII
3,45 ± 0,65 месечина на Јупитер [178]
Клеоселена
Клеопатра II
3,45 ± 0,8 астероидна месечина на 216 Клеопатра [216]
S/2019 (31) 1
Евфросина I
3,35 ± 1,2 астероидна месечина на 31 Евфросина [218]
Темпел 1
9P
3 ± 0,1 комета од Јупитеровото семејство [219]
Фаетон
3200
2,9 аполонски астероид тип F [220]
1999 JM8
53319
2,7 ± 0,6 аполонски астероид тип X [221]
Борели
19P
2,66 комета од Јупитеровото семејство [222]
Штејнс
2867
2,58 ± 0,084 појасен астероид тип E [109]
Атира
163693
2,4 ± 0,25 алтирски астероид тип S; двојка [223]
Анафранк
5535
2,4 појасен астероид тип S [224]
Балам
3749
2,332 ± 0,107 0,51 ± 0,02 појасен астероид тип S; тројка [225] · [226]
Палена
Сатурн XXXIII
2,22 ± 0,07 месечина на Сатурн [227]
Флоренс
3122
2,201 ± 0,015 0,079 ± 0,002 аморски астероид тип S; тројка [98] · [228]
Вилд 2
81P
2,133 комета од Јупитеровото семејство [229]
Литва
2577
2,115 марсопресекувач тип EU; тројка [230]
Чурјумов–Герасименко
67P
2 0,00998 комета од Јупитеровото семејство [231] · [232]
Доналдјохансон
52246
1,948 ± 0,007 појасен астероид тип C [233]
Куно
4183
1,826 ± 0,051 аполонски астероид тип S/тип Q [234]
1986 DA
6178
1,575 аморски астероид тип M [235]
Пичи унем
Алауда I
1,55 ± 0,45 астероидна месечина на 702 Алауда [236]
Тевтат
4179
1,516 0,0505 аполонски астероид тип S [237] · [237]
Метона
Сатурн XXXII
1,45 ± 0,03 месечина на Сатурн [227]
1998 QE2
285263
1,375 аморски астероид тип S; двојка [238]
Полидевк
Сатурн XXXIV
1,3 ± 0,4 месечина на Сатурн; Дионин тројанец (L5) [52]
2001 SN263
153591
1,315 ± 0,2 0,00951 ± 0,00013 аморски астероид тип C; тројка [239] · [240]
S/2003 (1509) 1
Есклангона I
1,285 астероидна месечина на 1509 Есклангона [241]
APL
132524
1,25 појасен астероид тип S [242]
Камило
3752
1,153 ± 0,044 аполонски астероид тип S [98]
Круитне
3753
1,036 ± 0,053 атонски астероид тип Q; квазимесечина на Земјата [243]

Под 1 км[уреди | уреди извор]

На овој список се ставени примери за тела со полупречник помал од 1 км. Ова значи дека неправилните тела може да имаат подолга тетива во некои правци, па така средниот полупречник се упросечува.

Се проценува дека само во астероидниот појас постојат помеѓу 1.1 и 1.9 милиони тела со полупречник над 0@5 км,[244] од кои голем број имаат помеѓу 0@5–1.0 км. Оние под 0@5 км се небројано многу.

Многу малку тела со ваква големина се истражени или сликани. Исклучок се оние посетени од сонда, или оние кои минале доволно близу до Земјата за да бидат сликани. Полупречикот е среден геометриски полупречник. Масениот размер се движи од × 1015 до 109 кг, што е рамно на милијарда килограми или 1012 грама (тераграм – Tг).

Највеќето прикажани тела со маса од 109 до 1012 кг (под 1000 тераграми (Тг)) се близуземски астероиди. Атонскиот астероид 1994 WR12 има помала маса од Кеопсовата пирамида во Гиза, 5.9 × 109 кг.

Тело[note 1] Слика Полупречник[note 2]
(м)
Маса
(109 кг)
Тип — белешки Наводи[note 6]
r · M
Ра-Шалом
2100
990 ± 25 атонски астероид тип C [106]
Географ
1620
980 ± 30 аполонски астероид тип S [109]
Мида
1981
975 ± 35 аполонски астероид тип S [106]
Митра
4486
924,5 ± 11 аполонски астероид тип S [98]
1998 OH
12538
831,5 ± 164,5 аполонски астероид тип S [98]
Тантал
2102
824,5 ± 22,5 аполонски астероид тип Q [245]
Брај
9969
820 марсопресекувач тип Q [246]
2005 GO21
308242
780 атонски астероид тип S [247]
Аполон
1862
750 аполонски астероид тип Q [248]
1999 JD6
85989
731 ± 10,5 атонски астероид тип K; допирна двојка [249]
Икар
1566
730 аполонски астероид тип S [250]
Дактил
Ида I
700 астероидна месечина на 243 Ида [251]
Касталија
4769
700 аполонски астероид тип S; допирна двојка [252]
2007 PA8
214869
675 ± 70 аполонски астероид тип Q [253]
Мошап
66391
658,5 ± 20 2.490 ± 54 атонски астероид тип S; двојка [254] · [255]
1950 DA
29075
653 2.000 аполонски астероид тип S [256] · [257]
2006 HY51
394130
609 ± 114 аполонски астероид [258]
Хартли 2
103P
570 ± 80 300 комета од Јупитеровото семејство [259] · [259]
2003 SD220
163899
515 атонски астероид тип S [260]
Никта
3908
500 ± 75 аморски астероид тип V [261]
2001 WN5
153814
466 ± 5,5 аполонски астероид [262]
2017 YE5
450 ± 25 аполонски астероид тип S; двојка [263]
Рјугу
162173
432,5 ± 7,5 450 аполонски астероид тип Cg [264] · [265]
1997 AE12
162058
423,5 ± 6,5 аморски астероид тип S [266]
2014 JO25
409 аполонски астероид тип S; допирна двојка [267]
Хермес
69230
400 ± 50 аполонски астероид тип Sq [268]
Дидим
65803
390 ± 4 527 аполонски астероид тип Xk; двојка [269] · [270]
Атон
2062
365 ± 15 атонски астероид тип S [109]
Егеон
Сатурн LIII
330 ± 60 месечина на Сатурн [227]
2015 TB145
325 ± 15 аполонски астероид тип S [271]
1994 CC
136617
310 ± 30 266 ± 32,9 аполонски астероид тип Sq; тројка [272] · [273]
2001 WR1
172034
315,5 ± 9 аморски астероид тип S [274]
Голевка
6489
265 ± 15 аполонски астероид тип Q [275]
Бену
101955
262,5 ± 37,5 78 ± 9 аполонски астероид тип B [276] · [277]
2000 WO107
153201
255 ± 41,5 атонски астероид тип X [278]
2002 CU11
163132
230 ± 8,5 аполонски астероид [279]
Скванит
1999 KW4 I
225,5 ± 13,5 астероидна месечина на 66391 Мошап [255]
2014 HQ124
204,5 ± 84 атонски астероид тип S [109]
2013 YP139 201 ± 13 аполонски астероид [280]
2008 EV5
341843
200 ± 7 атонски астероид тип X/тип C [98]
2006 DP14
388188
200 аполонски астероид тип S; допирна двојка [281]
1988 EG
6037
199,5 ± 1,35 аполонски астероид тип S [282]
2010 TK7
189,5 ± 61,5 атонски астероид; Земјин тројанец (L4) [283]
2006 SU49
292220
188,5 73 аполонски астероид [284] · [284]
2005 YU55
308635
180 ± 20 аполонски астероид тип C [285]
2010 SO16 178,5 ± 63 аполонски астероид; коорбиталец на Земјата [280]
Итокава
25143
173 35,1 ± 1,05 аполонски астероид тип S [286] · [286]
Апофис
99942
162,5 ± 7,5 61 атонски астероид тип Sq [287] · [288]
S/2009 S 1
150 месечина на Сатурн [289]
2005 WK4
142 аполонски астероид тип S [290]
2004 BL86
357439
131,5 ± 13 аполонски астероид тип V; двојка [291]
2007 TU24
125 аполонски астероид тип S [292]
2002 VE68 118 атонски астероид тип X; коорбиталец на Венера [293]
2011 UW158
436724
110 ± 20 аполонски астероид тип S [294]
Диморф
Дидим I
85 ± 15 астероидна месечина на 65803 Дидим [270]
2017 BQ6
78 аполонски астероид тип S [295]
ЈОРП
54509
61,8 аполонски астероид тип S [296]
Камоалева
469219
41 аполонски астероид тип S; квазимесечина на Земјата [297]
Дуенде
367943
23,75 атонски астероид тип L [298]
1998 KY26
15 аполонски астероид тип X [299]
2012 TC4
11,5 аполонски астероид тип E/тип Xe [300]
2014 RC
11 аполонски астероид тип Sq [301]
2010 RF12 3,5 0,0005 аполонски астероид [302] · [302]
2011 MD
3+2
1
аполонски астероид/аморски астероид тип S [303]
2008 TC3
2,05 0,00008 аполонски астероид тип F/тип M [304] · [304]
2008 TS26 0,49 аполонски астероид [305]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Белешки[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 Полупречникот е утврден на разни начини: општички (Хабл), топлински (Спицер) или непосредно сликање со вселенски летала.
 2. Пресметано во Волфрам Алфа служејќи се со полуоски од 1.050+x
  840
  (Ellipsoid volume: 1.98395×10^9 km3)

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Brown, M. „The Dwarf Planets“. Caltech. Архивирано од изворникот 2011-01-16. Посетено на 2008-09-25.
 2. „Iapetus' peerless equatorial ridge“. The Planetary Society. Посетено на 2020-01-04.
 3. „Gǃkúnǁ'hòmdímà and Gǃò'é ǃhú“ (PDF). .lowell.edu. Архивирано од изворникот на 2019-04-07. Посетено на 2020-01-04.
 4. Britt, D. T.; Consolmagno, G. J.; Merline, W. J. (2006). „Small Body Density and Porosity: New Data, New Insights“ (PDF). Lunar and Planetary Science XXXVII. Архивирано од изворникот (PDF) на 2008-12-17. Посетено на 2008-12-16.
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 5,27 5,28 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,38 5,39 5,40 5,41 „Planetary Satellite Physical Parameters“. JPL (Solar System Dynamics). 2008-10-24. Посетено на 2008-12-16.
 6. Williams, D. R. (2007-11-23). „Uranian Satellite Fact Sheet“. NASA (National Space Science Data Center). Архивирано од изворникот 2010-01-05. Посетено на 2008-12-12.
 7. 7,0 7,1 7,2 Brown, Michael E. „How many dwarf planets are there in the outer solar system?“. California Institute of Technology. Посетено на 28 April 2019.
 8. Park, R. S.; Konopliv, A. S.; Bills, B. G.; Rambaux, N.; Castillo-Rogez, J. C.; Raymond, C. A.; Vaughan, A. T.; Ermakov, A. I.; Zuber, M. T.; Fu, R. R.; Toplis, M. J.; Russell, C. T.; Nathues, A.; Preusker, F. (2016). „A partially differentiated interior for (1) Ceres deduced from its gravity field and shape“. Nature. 537 (7621): 515–517. Bibcode:2016Natur.537..515P. doi:10.1038/nature18955. PMID 27487219. S2CID 4459985.
 9. „Iapetus' peerless equatorial ridge“.
 10. „Uranus Fact Sheet“.
 11. 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10 NASA/JPL, Our Sun, by the numbers Accessed 2020 Oct 22
 12. 12,00 12,01 12,02 12,03 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,10 12,11 12,12 12,13 12,14 12,15 12,16 12,17 12,18 12,19 12,20 12,21 12,22 12,23 12,24 12,25 12,26 12,27 12,28 12,29 12,30 12,31 NASA/JPL Planets and Pluto: Physical Characteristics Last updated 2020-May-29
 13. „By The Numbers | Jupiter - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 14. „By The Numbers | Saturn - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 15. „By The Numbers | Uranus - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 16. „By the Numbers | Neptune - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 17. „By The Numbers | Earth - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 18. „By the Numbers | Venus - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 19. „By The Numbers | Mars - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 20. „By The Numbers | Ganymede - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 21. 21,00 21,01 21,02 21,03 21,04 21,05 21,06 21,07 21,08 21,09 21,10 21,11 21,12 21,13 21,14 21,15 „Planetary Satelite Physical Parameters“. JPL, NASA.
 22. „By the Numbers | Earth's Moon - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 23. „By The Numbers | Mercury - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 24. „By The Numbers | Callisto - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 25. „By The Numbers | Io - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 26. 26,0 26,1 Planetary Satellite Physical Parameters
 27. Moon Fact Sheet
 28. „By The Numbers | Earth's Moon - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 29. „By The Numbers | Europa - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 30. „By The Numbers | Triton - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 31. Sicardy, B.; и др. (2011). „Size, density, albedo and atmosphere limit of dwarf planet Eris from a stellar occultation“ (PDF). European Planetary Science Congress Abstracts. 6: 137. Bibcode:2011epsc.conf..137S. Посетено на 2011-09-14.
 32. Brown, Michael E.; Schaller, Emily L. (15 June 2007). „The Mass of Dwarf Planet Eris“. Science. 316 (5831): 1585. Bibcode:2007Sci...316.1585B. doi:10.1126/science.1139415. PMID 17569855. S2CID 21468196.
 33. „The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea“ (PDF).
 34. 34,0 34,1 34,2 34,3 34,4 Ragozzine, D.; Brown, M. E. (2009). „Orbits and Masses of the Satellites of the Dwarf Planet Haumea (2003 EL61)“. The Astronomical Journal. 137 (6): 4766–4776. arXiv:0903.4213. Bibcode:2009AJ....137.4766R. doi:10.1088/0004-6256/137/6/4766. S2CID 15310444.
 35. Dunham, E. T.; Desch, S. J.; Probst, L. (April 2019). „Haumea's Shape, Composition, and Internal Structure“. The Astrophysical Journal. 877 (1): 11. arXiv:1904.00522. Bibcode:2019ApJ...877...41D. doi:10.3847/1538-4357/ab13b3. S2CID 90262114.
 36. „By The Numbers | Titania - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 37. „By The Numbers | Rhea - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 38. „By The Numbers | Obreon - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 39. M.E. Brown (2013). „On the size, shape, and density of dwarf planet Makemake“. The Astrophysical Journal Letters. 767 (1): L7(5pp). arXiv:1304.1041. Bibcode:2013ApJ...767L...7B. doi:10.1088/2041-8205/767/1/L7. S2CID 12937717.
 40. Kiss, Csaba; Marton, Gabor; Parker, Alex H.; Grundy, Will; Farkas-Takacs, Aniko; Stansberry, John; Pal, Andras; Muller, Thomas; Noll, Keith S.; Schwamb, Megan E.; Barr, Amy C.; Young, Leslie A.; Vinko, Jozsef (2019). „The mass and density of the dwarf planet (225088) 2007 OR10“. Icarus. 334: 3–10. arXiv:1903.05439. Bibcode:2018DPS....5031102K. doi:10.1016/j.icarus.2019.03.013. S2CID 119370310.
  Initial publication at the American Astronomical Society DPS meeting #50, with the publication ID 311.02
 41. „By The Numbers | Charon -NASA Solar System Exploration“. NASA.
 42. „By The Numbers | Umbriel - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 43. „By The Numbers | Ariel - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 44. „By The Numbers | Dione - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 45. Braga-Ribas, F.; Sicardy, B.; Ortiz, J. L.; Lellouch, E.; Tancredi, G.; Lecacheux, J.; и др. (August 2013). „The Size, Shape, Albedo, Density, and Atmospheric Limit of Transneptunian Object (50000) Quaoar from Multi-chord Stellar Occultations“. The Astrophysical Journal. 773 (1): 13. Bibcode:2013ApJ...773...26B. doi:10.1088/0004-637X/773/1/26. hdl:11336/1641.
 46. „By The Numbers | Tethys - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 47. Roatsch Jaumann et al. 2009, p. 765, Tables 24.1–2
 48. „Agenda - NASA Exploration Science Forum 2015“. Архивирано од изворникот на 2015-07-24. Посетено на 2015-07-25.
 49. Rayman, M. D. (28 May 2015). „Dawn Journal, May 28, 2015“. Jet Propulsion Laboratory. Архивирано од изворникот на 30 May 2015. Посетено на 23 July 2015.
 50. 50,0 50,1 „By The Numbers | Ceres - NASA Solar System Exploration“. NASA.
 51. 51,0 51,1 Grundy, W. M.; Noll, K. S.; Roe, H. G.; Buie, M. W.; Porter, S. B.; Parker, A. H.; Nesvorný, D.; Benecchi, S. D.; Stephens, D. C.; Trujillo, C. A. (2019). „Mutual Orbit Orientations of Transneptunian Binaries“ (PDF). Icarus. 334: 62–78. Bibcode:2019Icar..334...62G. doi:10.1016/j.icarus.2019.03.035. ISSN 0019-1035. Архивирано од изворникот (PDF) на 2020-01-15. Посетено на 2021-07-10.
 52. 52,00 52,01 52,02 52,03 52,04 52,05 52,06 52,07 52,08 52,09 52,10 52,11 52,12 52,13 52,14 52,15 52,16 52,17 52,18 52,19 52,20 52,21 Thomas, P. C. (July 2010). „Sizes, shapes, and derived properties of the saturnian satellites after the Cassini nominal mission“ (PDF). Icarus. 208 (1): 395–401. Bibcode:2010Icar..208..395T. doi:10.1016/j.icarus.2010.01.025. Архивирано од изворникот (PDF) на 2018-12-23. Посетено на 2021-07-10.
 53. 53,0 53,1 Grundy, W.M.; Noll, K.S.; Buie, M.W.; Benecchi, S.D.; Ragozzine, D.; Roe, H.G. (2019). „The Mutual Orbit, Mass, and Density of Transneptunian Binary Gǃkúnǁʼhòmdímà ((229762) 2007 UK126)“ (PDF). Icarus. 334: 30–38. doi:10.1016/j.icarus.2018.12.037. Архивирано од изворникот на 2019-04-07. Посетено на 2021-07-10.
 54. 54,0 54,1 54,2 54,3 Wm. Robert Johnston (25 May 2019). „List of Known Trans-Neptunian Objects“. Johnston's Archive. Посетено на 31 May 2019.
 55. „2020/08/08 - 307261 - 2002 MS4 - 4UC419-096262“. euraster.net. Euraster. 16 August 2020. Архивирано од изворникот на 2021-08-30. Посетено на 18 August 2020.
 56. 56,00 56,01 56,02 56,03 56,04 56,05 56,06 56,07 56,08 56,09 Vilenius, E.; и др. (2014). „"TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region X. Analysis of classical Kuiper belt objects from Herschel and Spitzer observations“. Astronomy & Astrophysics. 564: A35. arXiv:1403.6309. Bibcode:2014A&A...564A..35V. doi:10.1051/0004-6361/201322416. S2CID 118513049.
 57. 57,0 57,1 Souami, D.; Braga-Ribas, F.; Sicardy, B.; Morgado, B.; Ortiz, J. L.; Desmars, J. (August 2020). "A multi-chord stellar occultation by the large trans-Neptunian object (174567) Varda". arXiv:2008.04818 [astro-ph.EP]. 
 58. Sheppard, Scott; Fernandez, Yanga; Moullet, Arielle (6 September 2018). „The Albedos, Sizes, Colors and Satellites of Dwarf Planets Compared with Newly Measured Dwarf Planet 2013 FY27“. The Astronomical Journal. 156 (6): 270. arXiv:1809.02184. Bibcode:2018AJ....156..270S. doi:10.3847/1538-3881/aae92a. S2CID 119522310.
 59. Dias-Oliveira, A.; Sicardy, B.; Ortiz, J. L.; Braga-Ribas, F.; Leiva, R.; Vieira-Martins, R.; и др. (July 2017). „Study of the Plutino Object (208996) 2003 AZ84 from Stellar Occultations: Size, Shape, and Topographic Features“. The Astronomical Journal. 154 (1): 13. arXiv:1705.10895. Bibcode:2017AJ....154...22D. doi:10.3847/1538-3881/aa74e9. S2CID 119098862.
 60. 60,0 60,1 60,2 60,3 60,4 60,5 60,6 Santos-Sanz, P.; и др. (2012). „"TNOs are Cool": A Survey of the Transneptunian Region IV. Size/albedo characterization of 15 scattered disk and detached objects observed with Herschel Space Observatory-PACS“. Astronomy & Astrophysics. 541: A92. arXiv:1202.1481. Bibcode:2012A&A...541A..92S. doi:10.1051/0004-6361/201118541. S2CID 118600525.
 61. 61,0 61,1 61,2 Vilenius, E.; Kiss, C.; Mommert, M.; и др. (2012). „"TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region VI. Herschel/PACS observations and thermal modeling of 19 classical Kuiper belt objects“. Astronomy & Astrophysics. 541: A94. arXiv:1204.0697. Bibcode:2012A&A...541A..94V. doi:10.1051/0004-6361/201118743. S2CID 54222700.
 62. Lorenzi, V.; Pinilla-Alonso, N.; Licandro, J. P.; Dalle Ore, C. M.; Emery (24 January 2014). „Rotationally resolved spectroscopy of (20000) Varuna in the near-infrared“. Astronomy & Astrophysics. 562: A85. arXiv:1401.5962. Bibcode:2014A&A...562A..85L. doi:10.1051/0004-6361/201322251. S2CID 119157466. cited data from: Lellouch et al., 2013, of estimated diameter of 668 (+154,−86) km
 63. Lacerda, Pedro; Jewitt, David (2006). „Densities of Solar System Objects from their Rotational Lightcurves“. The Astronomical Journal. 133 (4): 1393. arXiv:astro-ph/0612237. Bibcode:2007AJ....133.1393L. doi:10.1086/511772. S2CID 17735600.
 64. 64,0 64,1 64,2 64,3 Fornasier, S.; и др. (6 May 2013). „TNOs are Cool: A survey of the trans-Neptunian region. VIII. Combined Herschel PACS and SPIRE observations of 9 bright targets at 70–500 μm“. Astronomy & Astrophysics. 555: A15. arXiv:1305.0449. Bibcode:2013A&A...555A..15F. doi:10.1051/0004-6361/201321329.
 65. M.E. Brown (4 November 2013). „The density of mid-sized Kuiper belt object 2002 UX25 and the formation of the dwarf planets“. The Astrophysical Journal. 778 (2): L34. arXiv:1311.0553. Bibcode:2013ApJ...778L..34B. doi:10.1088/2041-8205/778/2/L34. S2CID 17839077.
 66. Lakdawalla, Emily (26 March 2014). „A second Sedna! What does it mean?“. Planetary Society blogs. The Planetary Society.
 67. Benedetti-Rossi, G.; Sicardy, B.; Buie, M. W.; Ortiz, J. L.; Vieira-Martins, R.; Keller, J. M.; и др. (December 2016). „Results from the 2014 November 15th Multi-chord Stellar Occultation by the TNO (229762) 2007 UK126“. The Astronomical Journal. 152 (6): 11. arXiv:1608.01030. Bibcode:2016AJ....152..156B. doi:10.3847/0004-6256/152/6/156. S2CID 119249473.
 68. Gerdes, David W.; Sako, Masao; Hamilton, Stephanie; Zhang, Ke; Khain, Tali; Becker, Juliette C.; и др. (2017). „Discovery and Physical Characterization of a Large Scattered Disk Object at 92 AU“. The Astrophysical Journal Letters. 839 (1): L15. arXiv:1702.00731. Bibcode:2017ApJ...839L..15G. doi:10.3847/2041-8213/aa64d8. S2CID 35694455.
 69. Bannister, Michele T.; Alexandersen, Mike; Benecchi, Susan D.; Chen, Ying-Tung; Delsanti, Audrey; Fraser, Wesley C.; и др. (December 2016). „OSSOS. IV. Discovery of a Dwarf Planet Candidate in the 9:2 Resonance with Neptune“. The Astronomical Journal. 152 (6): 8. arXiv:1607.06970v2. Bibcode:2016AJ....152..212B. doi:10.3847/0004-6256/152/6/212. S2CID 55207350.
 70. 70,0 70,1 Fernández-Valenzuela, Estela; Ortiz, Jose Luis; Duffard, René (2015). „2008 OG19: A highly elongated Trans-Neptunian Object“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 456 (3): 2354–2360. arXiv:1511.06584. Bibcode:2016MNRAS.456.2354F. doi:10.1093/mnras/stv2739. S2CID 73720001.
 71. 71,0 71,1 Lellouch, E.; Santos-Sanz, P.; Lacerda, P.; Mommert, M.; Duffard, R.; Ortiz, J. L.; и др. (September 2013). "TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region. IX. Thermal properties of Kuiper belt objects and Centaurs from combined Herschel and Spitzer observations“ (PDF). Astronomy and Astrophysics. 557: 19. arXiv:1202.3657. Bibcode:2013A&A...557A..60L. doi:10.1051/0004-6361/201322047. Посетено на 27 April 2019.
 72. Pál, A.; и др. (2015). „Pushing the Limits: K2 Observations of the Trans-Neptunian Objects 2002 GV31 and (278361) 2007 JJ43“. The Astrophysical Journal Letters. 804 (2). L45. arXiv:1504.03671. Bibcode:2015ApJ...804L..45P. doi:10.1088/2041-8205/804/2/L45. S2CID 117489359.
 73. Loader, B.; Hanna, W. (25 February 2019). „(523692) 2014 EZ51, 2019 February 25 occultation“. occultations.org.nz. Посетено на 5 January 2020.
 74. „Asteroid (78799) 2002 XW93“. Small Bodies Data Ferret. Архивирано од изворникот на 2018-11-18. Посетено на 17 November 2018.
 75. 75,0 75,1 75,2 75,3 75,4 75,5 Mommert, Michael; Harris, A. W.; Kiss, C.; Pál, A.; Santos-Sanz, P.; Stansberry, J.; Delsanti, A.; и др. (May 2012). „TNOs are cool: A survey of the trans-Neptunian region—V. Physical characterization of 18 Plutinos using Herschel-PACS observations“. Astronomy & Astrophysics. 541: A93. arXiv:1202.3657. Bibcode:2012A&A...541A..93M. doi:10.1051/0004-6361/201118562. S2CID 119253817.
 76. Benedetti-Rossi, Gustavo; Santos-Sanz, P.; Ortiz, J. L.; Assafin, M.; Sicardy, B.; Morales, N. (2019). „The trans-Neptunian object (84922) 2003 VS2 through stellar occultations“. The Astronomical Journal. 158: 159. arXiv:1908.06645. doi:10.3847/1538-3881/ab3b05. S2CID 201070151.
 77. 77,0 77,1 Russell, C. T.; и др. (2012). „Dawn at Vesta: Testing the Protoplanetary Paradigm“. Science. 336 (6082): 684–686. Bibcode:2012Sci...336..684R. doi:10.1126/science.1219381. PMID 22582253. S2CID 206540168.
 78. Farkas-Takács, A.; Kiss, Cs.; Vilenius, E.; Marton, G.; Müller, T. G.; Mommert, M.; и др. (28 February 2020). „TNOs are Cool! A Survey of the transneptunian Region XV. Physical characteristics of 23 resonant transneptunian and scattered disk objects“. Astronomy & Astrophysics. A23: 638. arXiv:2002.12712. Bibcode:2020A&A...638A..23F. doi:10.1051/0004-6361/201936183. S2CID 216193564.
 79. Marsset, M., Brož, M., Vernazza, P. et al. The violent collisional history of aqueously evolved (2) Pallas. Nat Astron 4, 569–576 (2020). https://doi.org/10.1038/s41550-019-1007-5
 80. 80,0 80,1 Roatsch, T.; Jaumann, R.; Stephan, K.; Thomas, P. C. (2009). „Cartographic Mapping of the Icy Satellites Using ISS and VIMS Data“. Saturn from Cassini-Huygens. стр. 763–781. doi:10.1007/978-1-4020-9217-6_24. ISBN 978-1-4020-9216-9.
 81. 81,0 81,1 Jacobson, R. A.; Antreasian, P. G.; Bordi, J. J.; Criddle, K. E.; Ionasescu, R.; Jones, J. B.; Mackenzie, R. A.; и др. (December 2006). „The Gravity Field of the Saturnian System from Satellite Observations and Spacecraft Tracking Data“. The Astronomical Journal. 132 (6): 2520–2526. Bibcode:2006AJ....132.2520J. doi:10.1086/508812.
 82. Ortiz, J. L.; Santos-Sanz, P.; Sicardy, B.; Benedetti-Rossi, G.; Duffard, E.; Morales, N. (18 May 2020). „The large Trans-Neptunian Object 2002 TC302 from combined stellar occultation, photometry and astrometry data“. Astronomy & Astrophysics. A134: 639. arXiv:2005.08881. doi:10.1051/0004-6361/202038046. S2CID 218673812.
 83. Thomas, P. C. (1988). „Radii, shapes, and topography of the satellites of Uranus from limb coordinates“. Icarus. 73 (3): 427–441. Bibcode:1988Icar...73..427T. doi:10.1016/0019-1035(88)90054-1.
 84. Jacobson, R. A.; Campbell, J. K.; Taylor, A. H.; Synnott, S. P. (June 1992). „The masses of Uranus and its major satellites from Voyager tracking data and earth-based Uranian satellite data“. The Astronomical Journal. 103 (6): 2068–2078. Bibcode:1992AJ....103.2068J. doi:10.1086/116211.
 85. Pál, A.; Kiss, C.; Müller, T. G.; Santos-Sanz, P.; Vilenius, E.; Szalai, N.; Mommert, M.; и др. (May 2012). „"TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region - VII. Size and surface characteristics of (90377) Sedna and 2010 EK139“. Astronomy & Astrophysics. 541: L6. arXiv:1204.0899. Bibcode:2012A&A...541L...6P. doi:10.1051/0004-6361/201218874. S2CID 119117186.
 86. 86,0 86,1 Stansberry, John; Grundy, Will; Brown, Mike; Cruikshank, Dale; Spencer, John; Trilling, David; Margot, Jean-Luc (2008). „Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from the Spitzer Space Telescope“ (PDF). The Solar System Beyond Neptune. University of Arizona Press. стр. 161–179. arXiv:astro-ph/0702538. Bibcode:2008ssbn.book..161S. ISBN 978-0-8165-2755-7.
 87. 87,0 87,1 Sickafoose, A. A.; Bosh, A. S.; Levine, S. E.; Zuluaga, C. A.; Genade, A.; Schindler, K.; Lister, T. A.; Person, M. J. (February 2019). „A stellar occultation by Vanth, a satellite of (90482) Orcus“. Icarus. 319: 657–668. arXiv:1810.08977. Bibcode:2019Icar..319..657S. doi:10.1016/j.icarus.2018.10.016. S2CID 119099266.
 88. 88,0 88,1 Vernazza, P.; Jorda, L.; Ševeček, P.; Brož, M.; Viikinkoski, M.; Hanuš, J.; и др. (2020). „A basin-free spherical shape as an outcome of a giant impact on asteroid Hygiea“ (PDF). Nature Astronomy. 273 (2): 136–141. Bibcode:2020NatAs...4..136V. doi:10.1038/s41550-019-0915-8. hdl:10045/103308. S2CID 209938346.
 89. Alvarez-Candal, A.; Ortiz, J. L.; Morales, N.; Jiménez-Teja, Y.; Duffard, R.; Sicardy, B.; и др. (November 2014). „Stellar occultation by (119951) 2002 KX14 on April 26, 2012“ (PDF). Astronomy & Astrophysics. 571 (A48): 8. Bibcode:2014A&A...571A..48A. doi:10.1051/0004-6361/201424648. Посетено на 14 October 2019.
 90. Thirouin, A.; Knoll, K. S.; Ortiz, J. L.; Morales, N. (September 2014). „Rotational properties of the binary and non-binary populations in the Trans-Neptunian belt“. Astronomy & Astrophysics. 569 (A3): 20. arXiv:1407.1214. Bibcode:2014A&A...569A...3T. doi:10.1051/0004-6361/201423567. S2CID 119244456.
 91. „JPL definition of Main-belt Asteroid (MBA)“. JPL Solar System Dynamics. Посетено на 12 March 2009.[мртва врска]
 92. Thirouin, A.; Ortiz, J. L.; Duffard, R.; Santos-Sanz, P.; Aceituno, F. J.; Morales, N. (2010). „Short-term variability of a sample of 29 trans-Neptunian objects and Centaurs“. Astronomy & Astrophysics. 522: A93. arXiv:1004.4841. Bibcode:2010A&A...522A..93T. doi:10.1051/0004-6361/200912340. S2CID 54039561.
 93. 93,0 93,1 Johnston, Wm. Robert (27 May 2019). „(119979) 2002 WC19“. Johnston's Archive. Посетено на 14 June 2019.
 94. 94,0 94,1 Hanuš, J.; Vernazza, P.; Viikinkoski, M.; Ferrais, M.; Rambaux, N.; Podlewska-Gaca, E.; и др. (2020). „(704) Interamnia: A transitional object between a dwarf planet and a typical irregular-shaped minor body“. Astronomy & Astrophysics. 633: A65. arXiv:1911.13049. Bibcode:2020A&A...633A..65H. doi:10.1051/0004-6361/201936639. S2CID 208512707.
 95. Johnston, Wm. Robert (31 January 2015). „(450894) 2008 BT18“. Johnston's Archive. Посетено на 28 April 2019.
 96. 96,0 96,1 96,2 96,3 96,4 Masiero, Joseph R.; Mainzer, A. K.; Grav, T.; Bauer, J. M.; Cutri, R. M.; Nugent, C.; Cabrera, M. S. (10 October 2012). „Preliminary Analysis of WISE/NEOWISE 3-Band Cryogenic and Post-cryogenic Observations of Main Belt Asteroids“. The Astrophysical Journal Letters. 759 (1): L8. arXiv:1209.5794. Bibcode:2012ApJ...759L...8M. doi:10.1088/2041-8205/759/1/L8. S2CID 46350317.
 97. 97,00 97,01 97,02 97,03 97,04 97,05 97,06 97,07 97,08 97,09 97,10 97,11 97,12 97,13 97,14 97,15 97,16 97,17 97,18 97,19 97,20 97,21 97,22 97,23 97,24 97,25 97,26 97,27 97,28 97,29 97,30 97,31 97,32 97,33 97,34 97,35 97,36 97,37 97,38 97,39 97,40 97,41 97,42 97,43 97,44 97,45 97,46 97,47 97,48 97,49 97,50 97,51 97,52 97,53 97,54 97,55 97,56 97,57 97,58 97,59 97,60 97,61 97,62 97,63 97,64 97,65 97,66 97,67 97,68 97,69 97,70 97,71 97,72 97,73 97,74 97,75 97,76 97,77 97,78 97,79 97,80 97,81 97,82 97,83 Carry, B. (December 2012). „Density of asteroids“. Planetary and Space Science. 73 (1): 98–118. arXiv:1203.4336. Bibcode:2012P&SS...73...98C. doi:10.1016/j.pss.2012.03.009. S2CID 119226456.
 98. 98,0 98,1 98,2 98,3 98,4 98,5 98,6 98,7 Mainzer, A.; Grav, T.; Masiero, J.; Hand, E.; Bauer, J.; Tholen, D. (November 2011). „NEOWISE Studies of Spectrophotometrically Classified Asteroids: Preliminary Results“. The Astrophysical Journal. 741 (2): 25. arXiv:1109.6407. Bibcode:2011ApJ...741...90M. doi:10.1088/0004-637X/741/2/90. S2CID 118700974.
 99. Elliot, J. L.; Person, M. J.; Zuluaga, C. A.; Bosh, A. S.; Adams, E. R.; Brothers, T. C.; и др. (2010). „Size and albedo of Kuiper belt object 55636 from a stellar occultation“ (PDF). Nature. 465 (7300): 897–900. Bibcode:2010Natur.465..897E. doi:10.1038/nature09109. PMID 20559381. S2CID 4431420.
 100. Johnston, Wm. Robert (21 September 2014). „(87) Sylvia, Romulus, and Remus“. Посетено на 28 April 2019.
 101. Marchis, Franck; Decamps, Pascal; Hestroffer, Daniel; Berthier, Jérome (2005). „Discovery of the triple asteroidal system 87 Sylvia“. Nature. 436 (7052): 822–824. Bibcode:2005Natur.436..822M. doi:10.1038/nature04018. PMID 16094362. S2CID 4412813.[мртва врска]
 102. Johnston, Wm. Robert (20 September 2014). „(120347) Salacia and Actaea“. Johnston's Archive. Посетено на 13 June 2019.
 103. 103,0 103,1 103,2 Johnston, Wm. Robert (8 October 2017). „(47171) Lempo, Paha, and Hiisi“. Johnston's Archive. Посетено на 10 June 2019.
 104. 104,0 104,1 Johnston, Wm. Robert (21 September 2014). „(26308) 1998 SM165 and S/2001 (26308) 1“. Johnston's Archive. Посетено на 28 April 2019.
 105. „LCDB Data for (10199) Chariklo“. Asteroid Lightcurve Database (LCDB). Архивирано од изворникот на 2021-07-10. Посетено на 28 April 2019.
 106. 106,00 106,01 106,02 106,03 106,04 106,05 106,06 106,07 106,08 106,09 106,10 106,11 106,12 106,13 Usui, Fumihiko; Kuroda, Daisuke; Müller, Thomas G.; Hasegawa, Sunao; Ishiguro, Masateru; Ootsubo, Takafumi; и др. (October 2011). „Asteroid Catalog Using Akari: AKARI/IRC Mid-Infrared Asteroid Survey“. Publications of the Astronomical Society of Japan. 63 (5): 1117–1138. Bibcode:2011PASJ...63.1117U. doi:10.1093/pasj/63.5.1117.
 107. 107,0 107,1 107,2 Marchis, F.; Durech, J.; Castillo-Rogez, J.; Vachier, F.; Cuk, M.; Berthier, J.; и др. (March 2014). „The Puzzling Mutual Orbit of the Binary Trojan Asteroid (624) Hektor“. The Astrophysical Journal Letters. 783 (2): 6. arXiv:1402.7336. Bibcode:2014ApJ...783L..37M. doi:10.1088/2041-8205/783/2/L37. S2CID 19868908.
 108. 108,0 108,1 Johnston, Wm. Robert (20 September 2014). „(79360) Sila-Nunam“. Johnston's Archive. Посетено на 28 April 2019.
 109. 109,00 109,01 109,02 109,03 109,04 109,05 109,06 109,07 109,08 109,09 109,10 109,11 109,12 109,13 109,14 109,15 109,16 109,17 109,18 109,19 109,20 109,21 109,22 109,23 109,24 109,25 109,26 109,27 109,28 109,29 109,30 109,31 109,32 109,33 109,34 109,35 109,36 109,37 109,38 109,39 109,40 109,41 Mainzer, A. K.; Bauer, J. M.; Cutri, R. M.; Grav, T.; Kramer, E. A.; Masiero, J. R.; и др. (June 2016). „NEOWISE Diameters and Albedos V1.0“. NASA Planetary Data System: EAR–A–COMPIL–5–NEOWISEDIAM–V1.0. Bibcode:2016PDSS..247.....M. Посетено на 31 October 2018.
 110. 110,00 110,01 110,02 110,03 110,04 110,05 110,06 110,07 110,08 110,09 110,10 110,11 Tedesco; и др. (2004). „Supplemental IRAS Minor Planet Survey (SIMPS)“. IRAS-A-FPA-3-RDR-IMPS-V6.0. Planetary Data System. Архивирано од изворникот на 17 August 2009. Посетено на 29 December 2008.
 111. 111,0 111,1 111,2 Grundy, W.M.; Stansberry, J.A.; Noll K.S.; Stephens, D.C.; и др. (2007). „The orbit, mass, size, albedo, and density of (65489) Ceto/Phorcys: A tidally-evolved binary Centaur“. Icarus. 191 (1): 286–297. arXiv:0704.1523. Bibcode:2007Icar..191..286G. doi:10.1016/j.icarus.2007.04.004. S2CID 1532765.
 112. Ferrais et al. (2020) 'Asteroid (16) Psyche's primordial shape: A possible Jacobi ellipsoid?, Astronomy and Astrophysics 638, L15. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038100
 113. 113,0 113,1 Hanuš, J.; Marsset, M.; Vernazza, P.; Viikinkoski, M.; Drouard, A.; Brož, M.; и др. (24 April 2019). „The shape of (7) Iris as evidence of an ancient large impact?“. Astronomy & Astrophysics. 624 (A121): A121. arXiv:1902.09242. Bibcode:2018DPS....5040406H. doi:10.1051/0004-6361/201834541. S2CID 119089163.
 114. 114,0 114,1 Wm. Robert Johnston (21 September 2014). „(45) Eugenia, Petit-Prince, and S/2004 (45) 1“. Johnston's Archive. Посетено на 12 June 2019.
 115. 115,0 115,1 115,2 115,3 115,4 Duffard, R.; Pinilla-Alonso, N.; Santos-Sanz, P.; Vilenius, E.; Ortiz, J. L.; Mueller, T.; и др. (April 2014). „"TNOs are Cool": A survey of the trans-Neptunian region. XI. A Herschel-PACS view of 16 Centaurs“. Astronomy and Astrophysics. 564: 17. arXiv:1309.0946. Bibcode:2014A&A...564A..92D. doi:10.1051/0004-6361/201322377. S2CID 119177446.
 116. Matter, Alexis; Marco, Delbo; Sebastiano, Ligori; Nicolas, Crouzet; Paolo, Tanga (2011). „Determination of physical properties of the asteroid (41) Daphne from interferometric observations in the thermal infrared“. Icarus. 215 (1): 47–56. arXiv:1108.2616. Bibcode:2011Icar..215...47M. doi:10.1016/j.icarus.2011.07.012. S2CID 118674450.
 117. Johnston, Wm. Robert (21 September 2014). „(121) Hermione and S/2002 (121) 1 ("LaFayette")“. Johnston's Archive. Посетено на 5 June 2019.
 118. 118,0 118,1 Marchis, Franck; P. Descamps; J. Berthier; D. hestroffer; F. vachier; M. Baek; и др. (2008). „Main Belt Binary Asteroidal Systems With Eccentric Mutual Orbits“. Icarus. 195 (1): 295–316. arXiv:0804.1385. Bibcode:2008Icar..195..295M. doi:10.1016/j.icarus.2007.12.010. S2CID 119244052.
 119. Johnston, Wm. Robert (20 September 2014). „(88611) Teharonhiawako and Sawiskera“. Johnston's Archive. Посетено на 13 June 2019.
 120. 120,0 120,1 120,2 120,3 120,4 Showalter, M. R.; de Pater, I.; Lissauer, J. J.; French, R. S. (2019). „The seventh inner месечина на Нептун“ (PDF). Nature. 566 (7744): 350–353. Bibcode:2019Natur.566..350S. doi:10.1038/s41586-019-0909-9. PMC 6424524. PMID 30787452.
 121. Porco, C.C. (1991). „An Explanation for Neptune's Ring Arcs“. Science. 253 (5023): 995–1001. Bibcode:1991Sci...253..995P. doi:10.1126/science.253.5023.995. PMID 17775342. S2CID 742763.
 122. „Planetary Satelite Pysical Parameters“. JPL, NASA.
 123. Rojo, P.; Margot, J. L. (February 2011). „Mass and Density of the астероид од типот B (702) Alauda“. The Astrophysical Journal. 727 (2): 5. arXiv:1011.6577. Bibcode:2011ApJ...727...69R. doi:10.1088/0004-637X/727/2/69. S2CID 59449907.
 124. Emelyanov, N.V.; Archinal, B. A.; A'hearn, M. F.; и др. (2005). „The mass of Himalia from the perturbations on other satellites“ (PDF). Astronomy and Astrophysics. 438 (3): L33–L36. Bibcode:2005A&A...438L..33E. doi:10.1051/0004-6361:200500143.
 125. 125,0 125,1 Descamps, P.; Marchis, F.; и др. (2008). „New determination of the size and bulk density of the binary asteroid 22 Kalliope from observations of mutual eclipses“. Icarus. 196 (2): 578–600. arXiv:0710.1471. Bibcode:2008Icar..196..578D. doi:10.1016/j.icarus.2008.03.014. S2CID 118437111.
 126. 126,0 126,1 126,2 Thomas, P. C.; Burns, J. A.; Rossier, L.; Simonelli, D.; Veverka, J.; Chapman, C. R.; Klaasen, K.; Johnson, T. V.; Belton, M. J. S.; Galileo Solid State Imaging Team (September 1998). „The Small Inner Satellites of Jupiter“. Icarus. 135 (1): 360–371. Bibcode:1998Icar..135..360T. doi:10.1006/icar.1998.5976.
 127. Anderson, J. D.; Johnson, T. V.; Schubert, G.; Asmar, S.; Jacobson, R. A.; Johnston, D.; Lau, E. L.; Lewis, G.; Moore, W. B.; Taylor, A.; Thomas, P. C.; Weinwurm, G. (27 May 2005). „Amalthea's Density is Less Than That of Water“. Science. 308 (5726): 1291–1293. Bibcode:2005Sci...308.1291A. doi:10.1126/science.1110422. PMID 15919987. S2CID 924257.
 128. Karkoschka, Erich (2001). „Voyager's Eleventh Discovery of a Satellite of Uranus and Photometry and the First Size Measurements of Nine Satellites“. Icarus. 151 (1): 69–77. Bibcode:2001Icar..151...69K. doi:10.1006/icar.2001.6597.
 129. „In Depth | Makemake - NASA Solar System Exploration“.
 130. 130,0 130,1 Farkas-Takács, A.; Kiss, Cs.; Pál, A.; Molnár, L.; Szabó, Gy. M.; Hanyecz, O.; и др. (September 2017). „Properties of the Irregular Satellite System around Uranus Inferred from K2, Herschel, and Spitzer Observations“. The Astronomical Journal. 154 (3): 13. arXiv:1706.06837. Bibcode:2017AJ....154..119F. doi:10.3847/1538-3881/aa8365. S2CID 118869078. 119.
 131. 131,0 131,1 131,2 131,3 Rabinowitz, David L.; Benecchi, Susan D.; Grundy, William M.; Verbiscer, Anne J.; Thirouin, Audrey (November 2019). "The Complex Rotational Light Curve of (385446) Manwë-Thorondor, a Multi-Component Eclipsing System in the Kuiper Belt". arXiv:1911.08546 [astro-ph.EP]. 
 132. Johnston, Wm. Robert (21 September 2014). „(762) Pulcova“. Johnston's Archive. Посетено на 10 June 2019.
 133. 133,0 133,1 133,2 Baer, James; Steven R. Chesley (2008). „Astrometric masses of 21 asteroids, and an integrated asteroid ephemeris“. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. 100 (2008): 27–42. Bibcode:2008CeMDA.100...27B. doi:10.1007/s10569-007-9103-8.
 134. 134,0 134,1 Johnston, Wm. Robert (31 January 2015). „(42355) Typhon and Echidna“. Johnston's Archive. Посетено на 14 June 2019.
 135. Benecchi, S.D; Noll, K. S.; Grundy, W. M.; Levison, H. F. (2010). „(47171) 1999 TC36, A Transneptunian Triple“. Icarus. 207 (2): 978–991. arXiv:0912.2074. Bibcode:2010Icar..207..978B. doi:10.1016/j.icarus.2009.12.017. S2CID 118430134.
 136. Pravec, P.; Harris, A. W.; Kusnirak, P.; Galad, A.; Hornoch, K. (2012). „Absolute Magnitudes of Asteroids and a Revision of Asteroid Albedo Estimates from WISE Thermal Observations“. Icarus. 221 (1): 365–387. Bibcode:2012LPICo1667.6089P. doi:10.1016/j.icarus.2012.07.026.
 137. Ostro, Steven J.; Hudson, R. Scott; Nolan, Michael C.; Margot, Jean-Luc; Scheeres, Daniel J.; Campbell, Donald B.; и др. (May 2000). „Radar Observations of Asteroid 216 Kleopatra“. Science. 288 (5467): 836–839. Bibcode:2000Sci...288..836O. doi:10.1126/science.288.5467.836. PMID 10797000. S2CID 7589001.
 138. Grundy, W. M.; Noll, K. S.; Nimmo, F.; Roe, H. G.; Buie, M. W.; Porter, S. B.; Benecchi, S. D.; Stephens, D. C.; Levison, H. F.; Stansberry, J. A. (2011). „Five new and three improved mutual orbits of transneptunian binaries“ (PDF). Icarus. 213 (2): 678. arXiv:1103.2751. Bibcode:2011Icar..213..678G. doi:10.1016/j.icarus.2011.03.012. S2CID 9571163.
 139. 139,0 139,1 Michalak, G. (2001). „Determination of asteroid masses“. Astronomy & Astrophysics. 374 (2): 703–711. Bibcode:2001A&A...374..703M. doi:10.1051/0004-6361:20010731.
 140. „JPL Small-Body Database Browser: 28 Bellona“ (2018-10-18 last obs). Посетено на 30 April 2019.
 141. „JPL Small-Body Database Browser: 78 Diana“ (2018-10-22 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 142. „JPL Small-Body Database Browser: 74 Galatea“ (2018-05-22 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 143. „JPL Small-Body Database Browser: 1867 Deiphobus (1971 EA)“ (2018-06-21 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 144. „JPL Small-Body Database Browser: 1172 Aneas (1930 UA)“ (2018-07-03 last obs). Посетено на 1 May 2019.
 145. „JPL Small-Body Database Browser: 1437 Diomedes (1937 PB)“ (2018-10-22 last obs). Посетено на 30 April 2019.
 146. „JPL Small-Body Database Browser: 81 Terpsichore“ (2018-10-22 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 147. „JPL Small-Body Database Browser: 12 Victoria“ (2018-09-09 last obs). Посетено на 30 April 2019.
 148. „JPL Small-Body Database Browser: 1143 Odysseus (1930 BH)“ (2018-10-22 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 149. „JPL Small-Body Database Browser: 2241 Alcathous (1979 WM)“ (2018-06-17 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 150. „JPL Small-Body Database Browser: 57 Mnemosyne“ (2018-06-25 last obs). Посетено на 30 April 2019.
 151. „JPL Small-Body Database Browser: 659 Nestor (A908 FE)“ (2018-10-22 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 152. „JPL Small-Body Database Browser: 40 Harmonia“ (2018-09-15 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 153. Buie, Marc W.; Leiva, Rodrigo; Keller, John M.; Desmars, Josselin; Sicardy, Bruno; Kavelaars, J. J.; и др. (April 2020). „A Single-chord Stellar Occultation by the Extreme Trans-Neptunian Object (541132) Leleākūhonua“. The Astronomical Journal. 159 (5): 230. arXiv:2011.03889. Bibcode:2020AJ....159..230B. doi:10.3847/1538-3881/ab8630. 230.
 154. „JPL Small-Body Database Browser: 23 Thalia“ (2018-10-21 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 155. „JPL Small-Body Database Browser: 62 Erato“ (2018-05-24 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 156. „JPL Small-Body Database Browser: 5 Astraea“ (2018-09-16 last obs). Посетено на 30 April 2019.
 157. „JPL Small-Body Database Browser: 91 Aegina“ (2018-07-31 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 158. „JPL Small-Body Database Browser: 35 Leukothea“ (2018-10-22 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 159. „LCDB Data for (617)“. Asteroid Lightcurve Database (LCDB). Архивирано од изворникот на 2020-10-19. Посетено на 1 May 2019.
 160. „JPL Small-Body Database Browser: 1208 Troilus (1931 YA)“ (2018-07-22 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 161. Chamberlin, Alan. „JPL Small-Body Database Search Engine“.
 162. „JPL Small-Body Database Browser: 233 Asterope“ (2018-10-24 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 163. Sierks, H.; Lamy, P.; Barbieri, C.; Koschny, D.; Rickman, H.; Rodrigo, R.; a'Hearn, M. F.; Angrilli, F.; Barucci, M. A.; Bertaux, J. - L.; Bertini, I.; Besse, S.; Carry, B.; Cremonese, G.; Da Deppo, V.; Davidsson, B.; Debei, S.; De Cecco, M.; De Leon, J.; Ferri, F.; Fornasier, S.; Fulle, M.; Hviid, S. F.; Gaskell, R. W.; Groussin, O.; Gutierrez, P.; Ip, W.; Jorda, L.; Kaasalainen, M.; Keller, H. U. (2011). „Images of Asteroid 21 Lutetia: A Remnant Planetesimal from the Early Solar System“ (PDF). Science. 334 (6055): 487–490. Bibcode:2011Sci...334..487S. doi:10.1126/science.1207325. hdl:1721.1/110553. PMID 22034428. S2CID 17580478.
 164. M. Pätzold; T. P. Andert; S. W. Asmar; J. D. Anderson; J.-P. Barriot; M. K. Bird; B. Häusler; и др. (28 October 2011). „Asteroid 21 Lutetia: Low Mass, High Density“ (PDF). Science Magazine. 334 (6055): 491–2. Bibcode:2011Sci...334..491P. doi:10.1126/science.1209389. hdl:1721.1/103947. PMID 22034429. S2CID 41883019.
 165. „JPL Small-Body Database Browser: 53 Kalypso“ (2018-10-18 last obs). Посетено на 30 April 2019.
 166. „JPL Small-Body Database Browser: 26 Prosperina“ (2018-10-22 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 167. „JPL Small-Body Database Browser: 30 Urania“ (2018-09-11 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 168. „JPL Small-Body Database Browser: 2920 Automedon (1981 JR)“ (2018-10-15 last obs). Посетено на 2 May 2019.
 169. 169,0 169,1 169,2 Johnston, Wm. Robert (21 September 2014). „(90) Antiope and S/2000 (90) 1“. Johnston's Archive. Посетено на 14 June 2019.
 170. „JPL Small-Body Database Browser: 61 Danae“ (2018-07-13 last obs). Посетено на 4 May 2019.
 171. „JPL Small-Body Database Browser: 17 Thetis“ (2018-05-13 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 172. „JPL Small-Body Database Browser: 55 Pandora“ (2018-10-22 last obs). Посетено на 4 May 2019.
 173. „JPL Small-Body Database Browser: 379 Huenna (A894 AA)“ (2018-08-30 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 174. „JPL Small-Body Database Browser: 50 Virginia“ (2018-10-19 last obs). Посетено на 3 May 2019.
 175. „JPL Small-Body Database Browser: 4348 Poulydamas (1988 RU)“ (2018-07-13 last obs). Посетено на 4 May 2019.
 176. 176,0 176,1 Johnston, Wm. Robert (20 September 2014). „(58534) Logos and Zoe“. Johnston's Archive. Посетено на 4 May 2019.
 177. „JPL Small-Body Database Browser: 32 Pomona“ (2018-06-12 last obs). Посетено на 4 May 2019.
 178. 178,00 178,01 178,02 178,03 178,04 178,05 178,06 178,07 178,08 178,09 178,10 178,11 Grav, T.; Bauer, J. M.; Mainzer, A. K.; Masiero, J. R.; Nugent, C. R.; Cutri, R. M.; и др. (August 2015). „NEOWISE: Observations of the Irregular Satellites of Jupiter and Saturn“. The Astrophysical Journal. 809 (1): 9. arXiv:1505.07820. Bibcode:2015ApJ...809....3G. doi:10.1088/0004-637X/809/1/3. S2CID 5834661. 3.