Список на села во Касандра

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Име на македонски Македонски-латиница Име на грчки Грчки-латиница Жители во 1903 Жители во 2001
Аванли Махала Avanli Mahala Аванли Махала Аванли Махала 382
Аја Никола Aja Nikola Аја Никола Аја Никола 950
Аја Параскева Aja Paraskeva Аја Параскева Аја Параскева 384
Ајмама Ajmama Ајмама Ајмама 350
Ак Бунар Махала Ak Bunar Mahala Ак Бунар Махала Ак Бунар Махала 140
Атито Atito Атито Атито 350
Атмаџали Махала Atmadžali Mahala Атмаџали Махала Атмаџали Махала 310
Босалан Махала Bosalan Mahala Босалан Махала Босалан Махала 225
Вавдос Vavdos Вавдос Вавдос 1200
Валта Valta Валта Валта 800
Варвара Varvara Варвара Варвара 600
Галачишта Galačišta Галачишта Галачишта 2600
Галерино Galerino Галерино Галерино 175
Гермен Germen Гермен Гермен 170
Гомати Gomati Гомати Гомати 520
Даутли Махала Dautli Mahala Даутли Махала Даутли Махала 90
Доброли Махала Dobroli Mahala Доброли Махала Доброли Махала 85
Дораџаилар Махала Doradžailar Mahala Дораџаилар Махала Дораџаилар Махала 50
Дуанџи Махала Duandži Mahala Дуанџи Махала Дуанџи Махала 50
Емирџали Махала Emirdžali Mahala Емирџали Махала Емирџали Махала 90
Епано Равна Epano Ravna Епано Равна Епано Равна 550
Ерисово Erisovo Ерисово Ерисово 1500
Извор Izvor Извор Извор 500
Кајаџик Kajadžik Кајаџик Кајаџик 225
Каландра Kalandra Каландра Каландра 410
Калаузли Махала Kalauzli Mahala Калаузли Махала Калаузли Махала 35
Капсохор Kapsohor Капсохор Капсохор 280
Капу Махала Kapu Mahala Капу Махала Капу Махала 51
Кара Јусуфлар Махала Kara Jusuflar Mahala Кара Јусуфлар Махала Кара Јусуфлар Махала 60
Кара Тепе Махала Kara Tepe Mahala Кара Тепе Махала Кара Тепе Махала 75
Каркара Махла Karkara Mahla Каркара Махла Каркара Махла 562
Касандрино Kasandrino Касандрино Касандрино 185
Долна Равна Kato Ravna Долна Равна Долна Равна 400
Ќурсе Махала Ḱurse Mahala Ќурсе Махала Ќурсе Махала 200
Ќучукли Махала Ḱučukli Mahala Ќучукли Махала Ќучукли Махала 120
Леригово Lerigovo Леригово Леригово 2000
Ливадија Livadija Ливадија Ливадија 1000
Луково Lukovo Луково Луково 830
Маријана Marijana Маријана Маријана 40
Мериовто Meriovto Мериовто Мериовто 110
Метиргич Metirgič Метиргич Метиргич 300
Никит Nikit Никит Никит 800
Ново Село Novo Selo Ново Село Ново Село 500
Пазаракија Pazarakija Пазаракија Пазаракија 180
Пазарли Махала Pazarli Mahala Пазарли Махала Пазарли Махала 110
Палехор Palehor Палехор Палехор 400
Палјухор Paljuhor Палјухор Палјухор 560
Партиноне Partinone Партиноне Партиноне 340
Полигеро Poligero Полигеро Полигеро 3000
Полихрон Polihron Полихрон Полихрон 200
Портарија Portarija Портарија Портарија 250
Правита Pravita Правита Правита 10
Ревеник Revenik Ревеник Ревеник 1120
Решетник Rešetnik Решетник Решетник 550
Рум Срт Махала Rum Srt Mahala Рум Срт Махала Рум Срт Махала 120
Румилја Rumilja Румилја Румилја 1500
Рунеи Раја Runei Raja Рунеи Раја Рунеи Раја 560
Селели Махала Seleli Mahala Селели Махала Селели Махала 150
Сенџили Махала Sendžili Mahala Сенџили Махала Сенџили Махала 56
Сине Sine Сине Сине 400
Сопотник Sopotnik Сопотник Сопотник 320
Стано Stano Стано Стано 550
Суфалр Махала Sufalr Mahala Суфалр Махала Суфалр Махала 12
Суфлар Suflar Суфлар Суфлар 150
Тилекели Махала Tilekeli Mahala Тилекели Махала Тилекели Махала 530
Топлик Toplik Топлик Топлик 265
Тумба Tumba Тумба Тумба 220
Фурка Furka Фурка Фурка 420
Ханот Hanot Ханот Ханот 70
Ченгенели Махала Čengeneli Mahala Ченгенели Махала Ченгенели Махала 182
Чепешли Махала Čepešli Mahala Чепешли Махала Чепешли Махала 40
Чили Махала Čili Mahala Чили Махала Чили Махала 98
Чобанли Махала Čobanli Mahala Чобанли Махала Чобанли Махала 10
Џајран Džajran Џајран Џајран 65
Шикја Šikja Шикја Шикја 1600