Список на реки во Србија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Реки и речни сливови во Србија

Ова е список на реки во Србија.

Должина[уреди | уреди извор]

Должината на реките е вкупна должина, не само должината на текот во рамките на Србија. Реки кои имаат должина повеќе од 50 км се во првата табелата 1. Некои реки, поради историски, традиционални и топографски причини се извлечени и зачувани како одделни реки и се наоѓаат во втората табела.

Сливови[уреди | уреди извор]

Сите реки во Србија припаѓаат на подрачја на три мориња: Јадранско Море, Егејско Море и Црно Море.

Црноморски слив[уреди | уреди извор]

Површината на Црноморскиот слив во Србија e најголемата област со 81.261 км2 или 92% од територијата на Србија. Сите големи реки во Србија припаѓаат на сливот на Тиса, Сава, Голема Морава, Дрина и сите оние кои во текот на Дунав течат во Црното Море.

Јадрански слив[уреди | уреди извор]

Јадранскиот слив во Србија зафаќа површина од 4,500 км2 или 5% од површината на водата во Србија. Овој слив го опфаќа Западниот дел на Косово и Метохија, со Бел Дрим, која, во Албанија се соединува со реката Црн Дрим, а потоа се образува реката Дрим и се празни во Јадранското Море. Помалиот дел на сливот е опфатен е со реката Црн Камен-Радика во јужниот дел на Гора.

Егејски слив[уреди | уреди извор]

 Еден од најмалите три сливови е Егејскиот слив со површина од 2,650 км2 што е 3% од водата на територијата на Србија. Егејскиот слив ја опфаќа јужна Србија до границата со Македонија и Бугарија. Овој слив ѓи опфаќа сливовите на трите реки Лепенец, Пчиња и Драговиштица. Лепенец и Пчиња се влеваат во река Вардар , во Македонија, и Драговиштица се влева во реката Струма во Бугарија, и, се разбира, сите три преку текот во Егејското Море.

Табела 1[уреди | уреди извор]

ред. број Река Должина (km) Површина на сливот (км2) Припадност кон морски слив Должина мерена со: Главни притоки (само во Србија) Покраини во Србија Држави каде поминува
1. Дунав 2.888 817.000 Црно Море Брег-Дунав Сава, Тиса, Велика Морава, Млава Војводина, Централна Србија Германија, Австрија, Словачка, Унгарија, Хрватска, Романија, Бугарија, Украина, Молдавија
2. Тиса 1.026 157.020 Црно Море Црна Тиса-Тиса Бегеј Војводина Украина, Романија, Унгарија
3. Сава 990 95.719 Црно Море Сава Долинка-Сава Дрина Војводина, Централна Србија Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина
4. Велика Морава 493 35.419 Црно Море Голиска Моравица-Западна Морава-Велика Морава Јужна Морава, Западна Морава Централна Србија нема
5. Дрина 487 19.570 Црно Море Тара-Дрина Лим Централна Србија Црна Гора, Босна и Херцеговина
6. Тамиш 359 13.085 Црно Море регуларно Брзава Војводина Романија
7. Дрим 335 11.756 Јадранско Море Бели Дрим-Дрим Клина Космет Албанија
8. Јужна Морава 295 15.469 Црно Море Голема-Биначка Морава-Јужна Морава Нишава Космет, Централна Србија Македонија
9. Ибар 276 8.059 Црно Море регуларно Ситница Централна Србија, Космет Црна Гора
10. Млава 263 17.632 Црно Море регуларно Пек Централна Србија Браничевски округ
11. Лим 220 5.963 Црно Море Врмоша-Луча-Плавско Езеро-Лим Увац Централна Србија Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина
12. Нишава 218 3.950 Црно Море регуларно Темштица Централна Србија Бугарија
13. Тимок 203 4.630 Црно Море Сврлишки Тимок-Бели Тимок-Тимок Црни Тимок Централна Србија Бугарија
14. Босут 186 3.097 Црно Море Биѓ-Босут Студва Војводина Хрватска
15. Брзава 166 1.190 Црно Море регуларно мали притоки Војводина Романија
16. Бегеј 158 1.530 Црно Море Бегеј Стар Бегеј Војводина Романија
17. Топлица 136 10.280 Црно Море Дубока-Топлица Косаница Централна Србија нема
18. Пек 129 1.236 Црно Море Липа-Пек Јагнило Централна Србија нема
19. Плазовиќ 129 непознато Црно Море регуларно мали притоки Војводина Унгарија
20. Пчиња 128 3.140 Егејско Море регуларно мали притоке Централна Србија Македонија
21. Нера 124 1.420 Црно Море регуларно мали притоки Војводина Романија
22. Колубара 123 3.639 Црно Море Обница-Колубара Тамнава Централна Србија нема
23. Увац 119 1.310 Црно Море Расанска Река-Вапа-Увац Тисница Централна Србија Босна и Херцеговина
24. Златица (Аранка) 117 1.470 Црно Море регуларно мали притоки Војводина Романија
25. Караш 110 1.400 Црно Море регуларно Илидија Војводина Романија
26. Криваја 109 956 Црно Море регуларно мали притоки Војводина нема
27. Чик (Чикер) 95 непознато Црно Море регуларно нема Војводина нема
28. Расина 92 994 Црно Море регуларно мали притоки Централна Србија нема
29. Ситница 90 3.129 Црно Море регуларно Лаб Космет нема
30. Тамнава 90 930 Црно Море регуларно Уб Централна Србија нема
31. Темштица 86 820 Црно Море Височица-Темштица Дојкиначка Река Централна Србија Бугарија
32. Јабланица 85 896 Црно Море регуларно Шуманка Централна Србија нема
33. Црни Тимок 84 непознато Црно Море регуларно Злотска река Централна Србија нема
34. Надела 81 непознато Црно Море регуларно мали притоки Војводина нема
35. Јасеница 79 1.343 Црно Море регуларно Кубршница Централна Србија нема
36. Јадар 79 894 Црно Море регуларно Раковица Централна Србија нема
37. Гружа 77 622 Црно Море регуларно Котлењача Централна Србија нема
38. Лепенец 75 770 Егејско Море регуларно Неродимка Космет Македонија
39. Ѓетиња 75 1.486 Црно Море регуларно Скрапеж Централна Србија нема
40. Ветерница 75 515 Црно Море регуларно Вучјанка, Сушица Централна Србија нема
41. Јерма 74 непознато Црно Море регуларно Звоначка река Централна Србија Бугарија
42. Лаб 72 950 Црно Море регуларно Качандолска Река Космет нема
43. Рзав (Златибор) 72 605 Црно Море Црни Рзав-Рзав Бели Рзав Централна Србија Босна и Херцеговина
44. Пуста Река 71 569 Црно Море Голема-Пуста река мали притоки Централна Србија нема
45. Мостонга 70 непознато Црно Море регуларно нема Војводина нема
46. Кереш 70 непознато Црно Море регуларно нема Централна Србија Унгарија
47. Радика 70 665 Јадранско Море Црни Камен-Ќафа Кадис-Радика мали притоки Централна Србија Македонија
48. Власина 68 1.050 Црно Море регуларно Лужница Централна Србија нема
49. Ресава 65 685 Црно Море регуларно нема Централна Србија нема
50. Јегричка 65 непознато Црно Море регуларно нема Војводина нема
51. Драговиштица 63 непознато Егејско Море Мутница-Божичка Река-Драговиштица Љубатска река Централна Србија Бугарија
52. Пеќка Бистрица 62 505 Јадранско Море регуларно мали притоки Космет нема
53. Клина 62 непознато Јадранско Море регуларно Мове Космет нема
54. Рзав 61 непознато Црно Море Голем Рзав-Рзав Мал Рзав Централна Србија нема
55. Студеница 60 582 Црно Море Црна река-Студеница Брусничка река Централна Србија нема
56. Рашка 60 1.193 Црно Море регуларно Дежевска река Централна Србија нема
57. Сокобањска Моравица 58 606 Црно Море регуларно мање притоке Централна Србија нема
58. Уб 57 непознато Црно Море регуларно мање притоке Централна Србија нема
59. Лугомир 57 447 Црно Море Дуленска река-Лугомир Жупњевачка река Централна Србија нема
60. Јерез 56 503 Црно Море регуларно мали притоки Централна Србија нема
61. Јасеничка Река 55 непознато Црно Море Врелска Река-Јасеничка Река мали притоки Централна Србија нема
62. Дечанска Бистрица 53 непознато Јадранско Море Кожњарска Бистрица-Дечанска Бистрица Кожњарска Бистрица Космет нема
63. Јарчина 53 непознато Црно Море Меѓеш-Прогарска Јарчина мали притоки Војводина, Централна Србија нема
64. Будовар (Аб) 52 непознато Црно Море Патка-Будовар мали притоки Војводина нема
65. Дреница 51 447 Црно Море регуларно Врбовачка Река Космет нема
66. Раља 51 310 Црно Море регуларно мали притоки Централна Србија нема
67. Ереник 51 516 Јадранско Море регуларно Лоќанска Бистрица Космет нема
68. Ресавица 51 непознато Црно Море регуларно мали притоки Централна Србија нема
69. Поречка река 50 538 Црно Море Шашка-Поречка река Црнајка Централна Србија нема
70. Трговишки Тимок 50 520 Црно Море Стрма -Трговишки Тимок Жуковска река Централна Србија нема
71. Западна Морава 308 15.849 Црно Море Голиска Моравица-Западна Морава Ибар Централна Србија нема
72. Бел Дрим 175 4.300 Јадранско Море регуларно Клина Космет нема
73. Бел Тимок 115 2.167 Црно Море Сврлишки Тимок-Бели Тимок Трговишки Тимок Централна Србија нема
74. Голиска Моравица 98 1.486 Црно Море регуларно Ѓетоња Централна Србија нема
75. Височица 71 непознато Црно Море регуларно Дикиничка река Централна Србија нема
76. Сврлишки Тимок 64 720 Црно Море регуларно мали притоки Централна Србија нема

Табела 2[уреди | уреди извор]

Река Должина (km) Површина на сливот (км2) припадност кон морски слив Должиа мерена со: Главни притоки Покраини во Србија Се влева во:
1. Западна Морава 308 15.849 Црно Море Голиска Моравица-Западна Морава Ибар Централна Србија Велика Морава
2. Бел Дрим 175 4.300 Јадранско Море регуларно Клина Космет Дрим
3. Клучава 162 52.832 Црно Море Лешава-Клучава Лешава Централна Србија Дунав
4. Голиска Моравица 98 1.486 Црно Море регуларно Ѓетоња Централна Србија Западна и Велика Морава
5. Височица 71 непознато Црно Море регуларно Дојкиначка Река Централна Србија Темштица
6. Сврлишки Тимок 64 720 Црно Море регуларно мали притоки Централна Србија Бел Тимок и Тимок

Литература[уреди | уреди извор]

  • Оцокољић, Мирослав; Милијашевић, Драгана; Милановић, Ана (2009). „Класификација речних вода Србије по степену њихове загађености“ (PDF). Зборник радова. Географски факултет Универзитета у Београду. LVII (29): 7–18.