Прејди на содржината

Список на неправилни англиски глаголи

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ова е список на неправилни глаголи во англискиот јазик. Наведувањата (инфинитив) се дадени први (со врска кон англискиот Викиречник), заедно со формите во сегашно време доколку се разликуваат, потоа претерит или просто минато време, и минат партицип. Десната колона ги покажува слабите или силните глаголи, доколку ги има, и дали тие припаѓаат на некоја подкласа подкласа, заедно со врски кон релевантните статии. Типични неправилности кај слабите глаголи се едначат по звучност на забни гласови (bendedbent) и губење на самогласки (*keepedkept).

Треба да се спомене дека многу од овие глаголи се неправилни во само британскиот или само во американскиот англиски; во многу случаи, како на пример spell (spelt vs. spelled), learn (learnt vs. learned), и spill (spilt vs. spilled), американскиот англиски ја користи правилната форма, додека британскиот англиски неправилната. Во други случаи е обратно (dived и sneaked во Британија, но dove и snuck во САД); австралискиот и новозеландскиот англиски обично се придржуваат кон британските правила, додека канадскиот англиски кон американските. Видете повеќе на Разлики помеѓу американски и британски англиски.

arise arose arisen Силен, класа 1
awake awoke awoken Силен, класа 6
be (am, is, are) was (were) been Суплетив. Видете: Индоевропска копула.
bear bore born/borne Силен, класа 4
beat beat beaten Силен, класа 7
become became become Силен, класа 4
befall befell befallen Силен, класа 7
begin began begun Силен, класа 3
behold beheld beheld Силен, класа 7
bend bent bent Слаб со асимилација на дентали
bereave bereaved/bereft bereaved/bereft Силен, класа 6
beseech besought besought Слаб со Рикумлаут и Германско фрикативно правило
beset beset beset Слаб со асимилација на дентали
bet bet/betted bet/betted Слаб со асимилација на дентали
bid bade/bid bidden/bid Силен, класа 5
bind bound bound Силен, класа 3
bite bit bitten Силен, класа 1
bleed bled bled Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
blow blew blown Силен, класа 7
break broke broken Силен, класа 4
breed bred bred Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
bring brought brought Слаб со Рикумлаут и Германско фрикативно правило
broadcast broadcast broadcast Слаб
browbeat browbeat browbeaten Силен, класа 7
build built built Слаб со асимилација на дентали
burn burned/burnt burned/burnt Слаб со асимилација на дентали
burst burst burst Силен, класа 3
bust busted/bust busted/bust Слаб со асимилација на дентали
buy bought bought Слаб со Рикумлаут и Германско фрикативно правило
can could could Претерит-презент; дефектив
cast cast cast Слаб со асимилација на дентали
catch caught caught Слаб - позајмен од францускиот конјугиран веројатно по аналогија на teach-taught
chide chid/chided/chode chidden/chided Силен, класа 5
choose chose chosen Силен, класа 2
cleave clove/cleft cloven/cleft Силен, класа 2
cling clung clung Силен, класа 3
come came come Силен, класа 4
cost cost cost Слаб со асимилација на дентали
creep crept crept Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
cut cut cut Слаб со асимилација на дентали
deal dealt dealt Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
dig dug dug
dive dived/dove dived Силен, класа 2
do did done
draw drew drawn Силен, класа 6
dream dreamt/dreamed dreamt/dreamed Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
drink drank drunk Силен, класа 3
drive drove driven Силен, класа 1
dwell dwelt/dwelled dwelt/dwelled Слаб со асимилација на дентали
eat ate eaten Силен, класа 5
fall fell fallen Силен, класа 7
feed fed fed Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
feel felt felt Слаб со асимилација на дентали
fight fought fought Силен, класа 3
find found found Силен, класа 3
fit fit/fitted fit/fitted Слаб со асимилација на дентали
flee fled fled Слаб со губење на самосласки
fling flung flung Силен, класа 3
fly flew flown Силен, класа 2
forbid forbade forbidden Силен, класа 5
forecast forecast forecast Слаб со асимилација на дентали
forego forewent foregone Суплетив. Видете: go (глагол).
forgo forwent forgone Суплетив. Видете: go (глагол).
foresee foresaw foreseen Силен, класа 5
foretell foretold foretold Слаб Со Рикумлаут
forget forgot forgotten Силен, класа 5
forgive forgave forgiven Силен, класа 5
forsake forsook forsaken Силен, класа 6
freeze froze frozen Силен, класа 2
get got got/gotten Силен, класа 5
give gave given Силен, класа 5
go went gone Суплетив. Видете: go (глагол).
grind ground ground
grow grew grown Силен, класа 7
hang hung hung (но hanged за лице) Силен, класа 7
have had had
hear heard heard Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
heave hove/heaved hove/heaved Силен, класа 6
hewed hewn
hid hidden
hit hit hit Слаб со асимилација на дентали
hold held held Силен, класа 7
hurt hurt hurt Слаб со асимилација на дентали
input input input Слаб со асимилација на дентали
inset inset inset Слаб со асимилација на дентали
interbreed interbred interbred Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
interweave interwove interwoven Силен, класа 7
keep kept kept Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
kneel knelt knelt Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
knit knit/knitted knit/knitted Слаб со асимилација на дентали
know knew known Силен, класа 7
lay laid laid Слаб; неправилен само по пишување
lead led led Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
lean leaned/leant leaned/leant Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
leap leaped/leapt leaped/leapt Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
learn learned/learnt learned/learnt Слаб со асимилација на дентали
leave left left Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
lend lent lent Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
let let let Силен, класа 7
lie lay lain Силен, класа 5
light lit/lighted lit/lighted Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
lose lost lost Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
make made made Слаб
may might might Претерит-презент; дефектив
mean meant meant Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
meet met met Силен, класа 5
mishear misheard misheard Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
mislay mislaid mislaid Слаб; неправилен само по пишување
mislead misled misled Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
misread misread misread Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
misspell misspelled/misspelt misspelled/misspelt Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
mistake mistook mistaken Силен, класа 6
misunderstand misunderstood misunderstood Силен, класа 6
mow mowed mowed/mown
outbid outbid outbid Силен, класа 5
outdo outdid outdone
outgrow outgrew outgrown Силен, класа 7
outrun outran outrun Силен, класа 3
outsell outsold outsold Слаб со Рикумлаут
overcast overcast overcast Слаб со асимилација на дентали
overcome overcame overcome Силен, класа 4
overdo overdid overdone
overdraw overdrew overdrawn Силен, класа 6
overeat overate overeaten Силен, класа 5
overhang overhung overhung Силен, класа 7
overhear overheard overheard Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
overlay overlaid overlaid Слаб; неправилен само по пишување
overlie overlay overlain Силен, класа 5
overpay overpaid overpaid Слаб; неправилен само по пишување
override overrode overridden Силен, класа 1
overrun overran overrun Силен, класа 3
oversee oversaw overseen Силен, класа 5
oversell oversold oversold Слаб со Рикумлаут
overshoot overshot overshot Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
oversleep overslept overslept Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
overtake overtook overtaken Силен, класа 6
overthrow overthrew overthrown Силен, класа 7
partake partook partaken Силен, класа 6
pay paid paid Слаб; неправилен само по пишување
plead pleaded/pled pleaded/pled Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
pre-set pre-set pre-set Слаб со асимилација на дентали
proofread proofread proofread Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
prove proved proved/proven
put put put Слаб со асимилација на дентали
quit quit/quitted quit/quitted Слаб со асимилација на дентали
read read read Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
reave reft reft Силен, класа 6
rebind rebound rebound Силен, класа 3
rebuild rebuilt rebuilt Слаб со асимилација на дентали
recast recast recast Слаб со асимилација на дентали
rend rent rent Слаб со асимилација на дентали
redo redid redone
re-lay re-laid re-laid Слаб; неправилен само по пишување
remake remade remade Слаб
repay repaid repaid Слаб; неправилен само по пишување
rerun reran rerun Силен, класа 3
resell resold resold Слаб со Рикумлаут
reset reset reset Слаб со асимилација на дентали
rethink rethought rethought Слаб со Рикумлаут и Германско фрикативно правило
rewind rewound rewound
rewrite rewrote rewritten Силен, класа 1
rid rid rid
ride rode ridden Силен, класа 1
ring rang rung Силен, класа 3
rise ris/rose risen Силен, класа 1
rive rived/rove riven Силен, класа 1
run ran run Силен, класа 3
saw sawed sawed/sawn
say said said Слаб
see saw seen Силен, класа 5
seek sought sought Слаб со Рикумлаут и Германско фрикативно правило
sell sold sold Слаб со Рикумлаут
send sent sent Слаб со асимилација на дентали
set set set Слаб
sew sewed sewed/sewn
shake shook shaken Силен, класа 6
shave shaved shaved/shaven
shear sheared sheared/shorn
shed shed shed Слаб со асимилација на дентали
shine shone shone Силен, класа 1
shit или shite, shit/shat shit/shat Силен, класа 1; исто така неправилен: shitted/shited
shoe shoed/shod shoed/shod Слаб со губење на самогласки
shoot shot shot Силен, класа 2
show showed showed/shown
shrink shrank shrunk Силен, класа 3
shut shut shut Слаб
sing sang sung Силен, класа 3
sink sank sunk Силен, класа 3
sit sat sat Силен, класа 5
shall should should Претерит-презент; дефектив; видете исто така Shall и will
slay slew slain Силен, класа 6
sleep slept slept Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
slide slid slid Силен, класа 1
sling slung slung Силен, класа 3
slink slunk slunk Силен, класа 3
slit slit slit Слаб
smell smelled/smelt smelled/smelt Слаб со асимилација на дентали
smite smote smitten Силен, класа 1
sneak sneaked/snuck sneaked/snuck
sow sowed sowed/sown
speak spoke spoken Силен, класа 5
speed sped/speeded sped/speeded Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
spell spelled/spelt spelled/spelt Слаб
spend spent spent Слаб
spill spilled/spilt spilled/spilt Слаб
spin spun spun силен, класа 3
spit spit/spat spit
split split split Слаб
spoil spoiled/spoilt spoiled/spoilt Слаб
spoon-feed spoon-fed spoon-fed Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
spread spread spread Слаб со асимилација на дентали
spring sprang sprung Силен, класа 3
stи stood stood Силен, класа 6
steal stole stolen Силен, класа 4
stick stuck stuck
sting stung stung Силен, класа 3
stink stank stunk Силен, класа 3
strew strewed strewn/strewed
stride strode stridden Силен, класа 1
strike struck struck/stricken
string strung strung Силен, класа 3
strive strove/strived striven/strived Силен, класа 1
swear swore sworn Силен, класа 6
sweep swept swept Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
swell swelled swelled/swollen Силен, класа 3
swim swam swum Силен, класа 3
swing swung swung Силен, класа 3
take took taken Силен, класа 6
teach taught taught Слаб со Рикумлаут и Германско фрикативно правило
tear tore torn Силен, класа 4
tell told told Слаб со Рикумлаут
think thought thought Слаб со Рикумлаут и Германско фрикативно правило
thrive thrived/throve thrived/thriven
throw threw thrown Силен, класа 7
thrust thrust thrust
tread trod/treaded trodden/trod/treaded
unbind unbound unbound Силен, класа 3
underlie underlay underlain
understи understood understood Силен, класа 6
undertake undertook undertaken Силен, класа 6
underwrite underwrote underwritten Силен, класа 1
undo undid undone
unwind unwound unwound Силен, класа 3
uphold upheld upheld Силен, класа 7
upset upset upset Слаб со асимилација на дентали
wake woke woken Силен, класа 6
waylay waylaid waylaid Слаб; неправилен само по пишување
wear wore worn
weave wove woven Силен, класа 7
wed wed/wedded wed/wedded Слаб со асимилација на дентали
weep wept wept Слаб со губење на самогласки и асимилација на дентали
wet wet/wetted wet/wetted Слаб со асимилација на дентали
win won won Силен, класа 3
wind wound wound Силен, класа 3
withdraw withdrew withdrawn Силен, класа 6
withhold withheld withheld Силен, класа 7
withstand withstood withstood Силен, класа 6
work worked/wrought worked/wrought Слаб
wring wrung wrung Силен, класа 3
write wrote written Силен, класа 1

Додатна белешка: Сите глаголи на листата се пишуваат во обично минато време како во сегашно време (освен кованки како set, beset, inset, upset и сл.): beat, bet, burst, cast, cost, cut, hit, hurt, let, put, read, rid, set, shed, shut, slit, split, spread.

Поврзано[уреди | уреди извор]