Список на државни водачи во 1884 година

From Википедија
Jump to navigation Jump to search


Список на лидери на држави по година
1879 • Список на лидери на држави во 1884 година • 1886
Настани во 1884 година


Ова е список на лидери на држави во 1884 година. Во него се наведени лидерите на државите во светот, коишто постоеле во соодветната година. Се споменуваат имињата на оние лидери коишто ги заземале највисоките функции или оние со најголема моќ во државата, без оглед на обликот на државното уредување и видот на функцијата којашто ја извршувале. Како дополнителни информации се наведуваат и животниот век на лидерот и временскиот период на извршување на соодветната функција.

Списокот е поделен на континентите во светот, коишто се подредени по азбучен редослед, а во делот за секој континент, исто така, по азбучен редослед се подредени државите коишто во годината се наоѓале на тој континент. Во случај да се случиле промени на функциите, наведени се имињата на сите лица коишто ја извршување таа функција подредени по хронолошки редослед во текот на годината.

Европа[edit | edit source]

Азија[edit | edit source]

Африка[edit | edit source]

Јужна Америка[edit | edit source]

Северна Америка[edit | edit source]

Австралија со Океанија[edit | edit source]