Список на археолошки наоѓалишта во Прилепско

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Ова е список на археолошките наоѓалишта во Прилепско,[1][2][3] односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на општините Прилеп, Долнени и Кривогаштани. Можно е списокот да е нецелосен.

Име
Населено место Општина Тип Период
Бостаништа Алинци Прилеп некропола римско време
Црквиште Алинци Прилеп осамен наод римско време
Бобарски Гробишта[a] Алинци Прилеп некропола непознат период
Св. Богородица Бела Црква Кривогаштани осамен наод хеленистичко време
Грамадина Беловодица Прилеп некропола римско време
Селиште Беловодица Прилеп некропола римско време
Висои Бело Поле Долнени населба бронзено и доцноантичко време
До Селото Бело Поле Долнени населба римско време
Ѓеракарница Бело Поле Долнени населба римско време
Манастириште Бело Поле Долнени црква среден век
Марков Чардак Бело Поле Долнени населба хеленистичко и доцноантичко време и среден век
Св. Никола Бело Поле Долнени осамен наод римско време
Чачорица Бело Поле Долнени населба римско време
Мала Рада[a] Бело Поле Долнени неопределено непознат период
Дурбачица[a] Бело Поле Долнени неопределено непознат период
Селска Црква Беровци Прилеп осамен наод римско време
Кметица[a] Беровци Прилеп неопределено непознат период
Црквиште[a] Беровци Прилеп неопределено непознат период
Горни Лозја Бешиште Прилеп населба римско време
Огради Бешиште Прилеп населба среден век
Турчија Бешиште Прилеп некропола среден век
Врља Грамада[b][4] Бешиште Прилеп населба праисториско време
Гробишта[b] Бешиште Прилеп некропола непознат период
Висока Бонче Прилеп населба и кастел хеленистичко, римско и доцноантички време
Градиште Цветково Бонче Прилеп тврдина раноантичко време
Вигната Бонче Прилеп базилика раноантичко време
Спаница Бонче Прилеп осамен наод хеленистичкото и доцноантичкото време
Старо Бонче Бонче Прилеп некропола хеленистичкото и римското време
Црквиште Бонче Прилеп населба хеленистичкото и римското време
Миреч Ливада[a] Бонче Прилеп неопределено непознат период
Петков Вир Боротино Кривогаштани населба римско време
Селска Црква Боротино Кривогаштани осамен наод римско време
Тумба Боротино Кривогаштани населба бронзено време
Рудина[a] Боротино Кривогаштани неопределено непознат период
Бојоица Браилово Долнени некропола доцноантичко време
Манастир Св. Илија Браилово Долнени базилика старохристијанско време
Петочна Вода Браилово Долнени некропола хеленистичко и римско време
Селски Гробишта Браилово Долнени некропола доцноантичко време
Тумба Браилово Долнени некропола римско и доцноантичко време
Грамаѓе[a] Браилово Долнени неопределено непознат период
Соколица[a] Браилово Долнени населба и некропола непознат период
Бревчина Варош Прилеп населба римско време
Заград Варош Прилеп некропола римско време
Кабања Варош Прилеп населба римско време
Калдрма Варош Прилеп некропола железно и хеленистичко време
Куќата на Ѓошеви Варош Прилеп депо брозено и железно време
Куќата на Мантови Варош Прилеп некропола бронзено време
Манастир Св. Архангел Михаил Варош Прилеп осамен наод римско време
Маркови Кули Варош Прилеп населба сите периоди
Мечкина Дупка Варош Прилеп некропола хеленистичко време
Падарница Варош Прилеп некропола римско време
Под Кули Варош Прилеп некропола хеленистичко време
Попадин Дол Варош Прилеп некропола железно време
Св. Атанас Варош Прилеп осамен наод и населба со некропола римско време и среден век
Св. Варвара Варош Прилеп црква среден век
Св. Димитрија Варош Прилеп осамен наод римско време
Св. Ѓорѓија Варош Прилеп црква среден век
Св. Врач Варош Прилеп црква среден век
Св. Јован Варош Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Св. Никола Варош Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Св. Петар Варош Прилеп осамен наод римско време
Св. Харалампија Варош Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Ташачица Варош Прилеп населба и некропола доцноантичко време и среден век
Светец Варош Прилеп некропола бронзено време
Сивастоец Варош Прилеп некропола среден век
Слон Варош Прилеп населба бронзено време
Црква 13 Варош Прилеп осамен наод и црква со некропола римско време и среден век
Црква 14 Варош Прилеп црква среден век
Црква 15 Варош Прилеп црква среден век
Црква 16 Варош Прилеп црква и некропола среден век
Вирои Вепрчани Прилеп населба среден век
Градиште Вепрчани Прилеп некропола железно време
Завир Вепрчани Прилеп населба римско време
Селска Црква Вепрчани Прилеп осамен наод римско време
Солишта Вепрчани Прилеп некропола некропола од хеленистичкото и римското време
Св. Димитрија Вепрчани Прилеп црква среден век
Сламите[b] Вепрчани Прилеп тумул непознат период
Садеви[b] Вепрчани Прилеп неопределено непознат период
Чукарките[b] Вепрчани Прилеп неопределено непознат период
Горник Веселчани Прилеп некропола доцноантичко време
Старо Село Веселчани Прилеп населба доцноантичко време
Бојков Дол Витолиште Прилеп населба доцноантичко време
Влајкова Чешма Витолиште Прилеп населба римско време
Вртко Ливада Витолиште Прилеп населба доцноантичко време
Горе Река Витолиште Прилеп населба римско време
Гробишта Св. Илија Витолиште Прилеп некропола римско време
Ѓерек Витолиште Прилеп населба римско време
Заградничка Чука Витолиште Прилеп населба доцноантичко време
Задна Река Витолиште Прилеп населба и некропола доцноантичко време и среден век
Каравашчина Витолиште Прилеп населба доцноантичко време
Ковачево Витолиште Прилеп населба доцноантичко време
Лачникот Витолиште Прилеп некропола римско време
Лигораса Витолиште Прилеп населба доцноантичко време
Моклиште Витолиште Прилеп населба римско време
Полените Витолиште Прилеп населба римско време
Пртева Ливада Витолиште Прилеп населба доцноантичко време
Св. Петка Витолиште Прилеп населба доцноантичко време и ран среден век
Св. Харалампија Витолиште Прилеп некропола римско време
Сињак Витолиште Прилеп населба доцноантичко време
Царичина Нива Витолиште Прилеп населба неолитско и римско време
Црква Св. Атанас Витолиште Прилеп осамен наод римско време
Црквиште Витолиште Прилеп населба среден век
Шупливец Витолиште Прилеп населба римско време
Селска Црква Воѓани Кривогаштани осамен наод римско време
Тумба Воѓани Кривогаштани населба брознено време
Манастириште[a] Воѓани Кривогаштани црква непознат период
Голема Нива Волково Прилеп населба енеолитско време
Петочна Вода Волково Прилеп депо на монети хеленистичко и римско време
Селски Гробишта Волково Прилеп осамен наод римско време
Долзи Нивје[a] Волково Прилеп неопределено непознат период
Грамада[a] Волково Прилеп неопределено непознат период
Долишта[a] Волково Прилеп неопределено непознат период
Аџина Бара Вранче Долнени населба римско време и среден век
Горна Корија Вранче Долнени населба и некропола доцноантичко време
Длабока Бара Вранче Долнени населба доцноантичко време
Русоица Вранче Долнени населба доцноантичко време
Стари Лозја Вранче Долнени населба енеолитско и римско време
Тумба Вранче Долнени населба доцноантичко време
Црква Св. Никола Вранче Долнени осамен наод римско време
Крушеанска Чука Врбјани Кривогаштани населба енеолитско време
Попадица Врбјани Кривогаштани населба енеолитско време
Тумба Врбјани Кривогаштани населба доцноантичко време
Чука Врбјани Кривогаштани населба римско време
Момироско Чукаре Врбјани Кривогаштани некропола жлезно време
Цветкоско Чукаре Врбјани Кривогаштани населба римско време
Чукариња Врбјани Кривогаштани тумул железно време
Врба[a] Врбјани Кривогаштани неопределно непознат период
Чаир[a] Врбјани Кривогаштани осамен наод непознат период
Кале Врпско Прилеп населба доцноантичко време
Црквиште Врпско Прилеп црква среден век
Градиште[5] Врпско Прилеп населба и црква доцна антика и ранохристијанско време
Грамос Врпско Прилеп населба непознат период
Галичанска Рудина Галичани Прилеп храм римско време
Црква Св. Атанас Галичани Прилеп осамени наоди римско време
Црква Св. Атанс Годивје Кривогаштани осамен наод римско време
Чука[a] Годивје Кривогаштани некропола непознат период
Во Селото[a] Годивје Кривогаштани неопределено непознат период
Црква Св. Троица Големо Коњари Прилеп осамен наод доцноантичко време
Суљук Бара[a] Големо Коњари Прилеп неопределено непознат период
Латински Гробишта[a] Големо Коњари Прилеп некропола непознат период
Селска Црква Голем Радобил Прилеп осамен наод римско време
Гробишта Големо Мраморани Долнени осамени наоди римско време
Стара Црква Големо Мраморани Долнени црква среден век
Манастир Големо Мраморани Долнени населба среден век
Големо Мраморани Големо Мраморани Долнени населба бронзено време
Асаница Горно Село Долнени некропола римско време
Бревчина Горно Село Долнени населба доцноантичко време
Орлов Камен[6] Горно Село Долнени населба раноантичко време
Бучалиште Горно Село Долнени населба доцноантичко време
Грамаѓе Горно Село Долнени утврдување хеленистичко време
Ризоец Горно Село Долнени некропола римско време
Сурун Горно Село Долнени некропола хеленистичко време
Три Ореи[a] Горно Село Долнени некропола хеленистичко време
Преслап[a] Горно Село Долнени неопределено непознат период
Чашка[a] Горно Село Долнени неопределено непознат период
Арбанаси[a] Горно Село Долнени населба непознат период
Св. Атанас Гостиражни Долнени осамен наод римско време
Кале[a] Гостиражни Долнени утврдување непознато време
Јаричиште[a] Гостиражни Долнени населба непознато време
Старо Гостиражни[a] Гостиражни Долнени населба непознато време
Во Селото Гуѓаково Прилеп осамен наод доцноантичко време
Градишка Тумба (Аршин Град) Гуѓаково Прилеп населба доцноантичко време
Козјаник Гуѓаково Прилеп населба доцноантичко време
Папрадишки Рид Гуѓаково Прилеп населба доцноантичко време
Писаник Гуѓаково Прилеп населба доцноантичко време
Солишка Падина Гуѓаково Прилеп населба доцноантичко време
Средна Падина Гуѓаково Прилеп населба доцноантичко време
Трнка Гуѓаково Прилеп населба доцноантичко време
Црнелица Гуѓаково Прилеп населба доцноантичко време
Караташ Дабница Прилеп некропола римско време
Градиште[a][7] Дабница Прилеп неопределено непознат период
Св. Петка[a] Дабница Прилеп црква непознат период
Кукул[a] Дабница Прилеп неопределено непознат период
Бунар Дабница Прилеп населба доцноантичко време
Гробови во Карпа Дабница Прилеп некропола римско време
Гумење Дабница Прилеп некропола хеленистичко и римско време
Златоврв Дабница Прилеп населба и базилика хеленистичко, доцноантичко и старохристијанско време
Манастирски Дол Дабница Прилеп населба хеленистичко, римско и доцноантичко време
Црква Св. Богородица Дабница Прилеп осамени наоди, населба и црква раноантичко, римско и ранохристијанско време и среден век
Бачилиште Дебреште Долнени населба римско време
Горна Црква Дебреште Долнени населба доцноантичко време
Градиште Дебреште Долнени населба неолитско време до среден век
Загориче Дебреште Долнени населба и црква среден век
Кале Дебреште Долнени кастел доцноантичко време
Млака Дебреште Долнени некропола среден век
Селска Џамија Дебреште Долнени осамен наод римско време
Брчки Десово Долнени населба римско време
Горно Поле Десово Долнени некропола доцноантичко време
Кале Десово Долнени населба доцноантичко време и среден век
Киш Десово Долнени некропола доцноантичко време
Клетовник Десово Долнени некропола доцноантичко време и среден век
Ламбичица Десово Долнени населба неолитско време
Рамниште Десово Долнени фурна римско време
Селиште Десово Долнени населба доцноантичко време
Цркварско Десово Долнени населба доцноантичко време
Манастириште[a] Десово Долнени црква непознат период
Манастириште Долгаец Долнени црква среден век
Мезиница Долгаец Долнени населба и некропола римско време
Тумба Долгаец Долнени населба неолитско време
Расипана Црква[a] Долгаец Долнени црква и некропола непознат период
Црквиште[a] Долгаец Долнени црква непознат период
Бостаниште Долнени Долнени населба доцноантичко време
Крапска Бара Долнени Долнени населба доцноантичко време
Селска Црква Долнени Долнени осамен наод римско време
Селски Гробишта Долнени Долнени населба римско време
Пречна[a] Долнени Долнени населба непознат период
Слатина[a] Долнени Долнени населба непознат период
Могила[a] Долнени Долнени населба непознат период
Ѓеросадојна[a] Долнени Долнени гроб и населба непознат период
Грамаѓе Дрен Прилеп населба доцноантичко време
Џиџево Дрен Прилеп населба доцноантичко време
Кркулка Дрен Прилеп населба римско време
Селиште Дрен Прилеп населба римско време
Торово Трло Дрен Прилеп населба доцноантичко време
Св. Илија[a] Дрен Прилеп црква непознат период
Градиште Дреновци Долнени населба римско време
Мрамор Дреновци Долнени населба доцноантичко време
Горни Грамаѓе[a] Дреновци Долнени неопределено непознат период
Долни Грамаѓе[a] Дреновци Долнени неопределено непознат период
Врба[a] Дреновци Долнени неопределено непознат период
Перуника[a] Дреновци Долнени неопределено непознат период
Баево Трло Дуње Прилеп некропола римско време
Грамаѓе Дуње Прилеп населба римско време
Дејчин Гроб Дуње Прилеп населба досноантичко време
Малево Село Дуње Прилеп населба римско време
Прчинога Дуње Прилеп населба неолитско и доцноантичко време
Трпчева Црква Дуње Прилеп населба, црква и некропола среден век
Големиот Рид[b] Дуње Прилеп неопределено праисторија и антика
Црна Тумба[b] Дуње Прилеп неопределено праисторија и антика
Радо Рид[b] Дуње Прилеп тумул непознат период
Милева Нога[b] Дуње Прилеп неопределено античко време
Шкретови Плочи[b] Дуње Прилеп неопределено античко време
Марчево Цуцуле[b] Дуње Прилеп неопределено античко време
Гробишта Дупјачани Долнени некропола римско време
Гробишта I Дупјачани Долнени некропола римско време
Лозја Дупјачани Долнени населба римско време
Петро Ливада Дупјачани Долнени населба и некропола римско време
Селска Црква Дупјачани Долнени осамен наод римско време
Сурун Дупјачани Долнени населба римско време
Рид Житоше Долнени некропола доцна антика
Црква[8] Житоше Долнени сакрален објект и некропола среден век
Лавци[a] Житоше Долнени населба непознат период
Под Корија[a] Житоше Долнени населба непознат период
Грмади[b] Живово Прилеп неопределено античко време
Штипка[b] Живово Прилеп неопределено античко време
Забрчки Рид Забрчани Долнени некропола доцноантичко време
Лозје Забрчани Долнени населба доцноантичко време
Мартинец Забрчани Долнени населба доцноантичко време
Шалдашица Забрчани Долнени осамен наод римско време
Гробиште[a] Забрчани Долнени црква непознат период
Манастириште[a] Забрчани Долнени неопределено непознат период
Попоа Капица[a] Забрчани Долнени тврдина непознат период
Кај Чешмата Загорани Прилеп монета хеленистичко време
Попоица Загорани Прилеп населба доцноантичко време
Тумба Загорани Прилеп населба неолитско време
Црква Латинска[9] Загорани Прилеп осамен наод и црква римско време и среден век
Лозја Заполжани Долнени населба неолитско време
Ореова Бара Заполжани Долнени населба неолитско време
Шаторица Заполжани Долнени населба доцноантичко време
Карајница[a] Заполжани Долнени неопределено непознат период
Висови[a] Заполжани Долнени неопределено непознат период
Глежојца[a] Заполжани Долнени неопределено непознат период
Слатина[a] Заполжани Долнени неопределено непознат период
Тумба[a] Заполжани Долнени неопределено непознат период
Долна Црква Зрзе Долнени осамени наоди римско време
Манастир Зрзе Зрзе Долнени базилика старохристијанско време
Стари Гробишта Зрзе Долнени сакрален објект римско време
Св. Никола Зрзе Долнени осамен наод римско време
Св. Петка[a] Зрзе Долнени црква непознат период
Св. Архангел[a] Зрзе Долнени црква непознат период
Св. Филип[a] Зрзе Долнени црква непознат период
Св. Атанас[a] Зрзе Долнени црква непознат период
Св. Врачи[a] Зрзе Долнени црква непознат период
Волкашинска Кула[a] Зрзе Долнени тврдина непознат период
Божиница Кадино Село Прилеп населба римско време
Св. Богородица Кадино Село Прилеп осамени наоди доцноантичко време
Неоланица[a] Кадино Село Прилеп населба непознат период
Мртвица[a] Кадино Село Прилеп неопределено непознат период
Кривачи[a] Кадино Село Прилеп неопределено непознат период
Стара Црква[a] Кадино Село Прилеп црква и некропола непознат период
Во Селото[a] Кадино Село Прилеп неопределено непознат период
Грамаѓе Кален Прилеп населба и некропола римско време
Катун Кален Прилеп населба среден век
Маркови Кули Кален Прилеп тврдина доцноантичко време и среден век
Темник Кален Прилеп некропола хеленистичко време
Трпчева Црква Кален Прилеп црква и населба среден век
Св. Спас Кален Прилеп осамени наоди римско време
Црквиште Кален Прилеп црква старохристијснако време
Манастириште[a] Костинци Долнени неопределено непознат период
Дуња[a] Костинци Долнени неопределено непознат период
Капина[a] Костинци Долнени некропола непознат период
Градиште Кокре Прилеп населба доцноантичко време
Грамаѓе Кокре Прилеп населба доцноантичко време
Корита Кокре Прилеп некропола среден век
Спасица Кокре Прилеп светилиште римско време
Св. Архангел Кокре Прилеп некропола среден век
Тумбите[b] Кокре Прилеп неопределено античко време
Долгачка[a] Кореница Кривогаштани неопределено непознат период
Кале[a] Кореница Кривогаштани неопределено непознат период
Градиште[a] Кошино Долнени неопределено непознат период
Каља[a] Кошино Долнени неопределено непознат период
Млаки[a] Кошино Долнени неопределено непознат период
Горна Црква[a] Кошино Долнени црква непознат период
Крајни Ѕид Кривогаштани Кривогаштани осамен наод римско време
Св. Димитрија Кривогаштани Кривогаштани осамен наод римско време
Св. Никола Кривогаштани Кривогаштани осамен наод римско време
Градиште[a] Кривогаштани Кривогаштани населба римско време
Манастириште[a] Кривогаштани Кривогаштани населба римско време
Св. Пречиста[a] Кривогаштани Кривогаштани населба римско време
Селска Црква Крушеани Кривогаштани осамен наод римско време
Чука[a] Крушеани Кривогаштани неопределено непознат период
Локва[a] Крушеани Кривогаштани неопределено непознат период
Црквиште[a] Крушеани Кривогаштани црква и некропола непознат период
Бабо Крушевица Прилеп населба и некропола римско време
Градиште Крушевица Прилеп рефугиум доцноантичко време
Грамаѓе Крушевица Прилеп населба римско време
До Селото Крушевица Прилеп некропола римско време
Каве Крушевица Прилеп населба и некропола хеленистичко и римско време
Манастир Св. Недела Крушевица Прилеп сакрален објект старохристијанско време
Падарница Крушевица Прилеп тумул железно време
Страгата Крушевица Прилеп тумул железно време
Црква Св. Архангел Крушевица Прилеп осамен наод римско време
Црквиште Крушевица Прилеп сакрален објект старохристијанско време
Ковчезите[b] Крушевица Прилеп неопределено праисторија
Петочна Вода Кутлешево Долнени населба римско време
Присој Кутлешево Долнени населба неолитско време
Грашиште[a] Кутлешево Долнени непознато непознат период
Крс[a] Кутлешево Долнени непознато непознат период
Барутница[a] Кутлешево Долнени непознато непознат период
Гробишта[a] Кутлешево Долнени црква и некропола непознат период
Чука Лажани Долнени населба неолитско време
Богданоа Бара[a] Лажани Долнени населба непознат период
Заполошка Река Лениште Прилеп депо на монети римско време
Кале Локвени Долнени кастел и рефугиум доцна антика
’Рвеница[a] Локвени Долнени неопределено непознат период
Миов Даб[a] Локвени Долнени неопределено непознат период
Неделска Вода Лопатица Прилеп осамен наод старохристијанско време
Маркова Бразда[a] Крстец Прилеп неопределено непознат период
Странка[a] Крстец Прилеп црква непознат период
Црквиште[a] Крстец Прилеп црква непознат период
Бањски Дол Мажучиште Прилеп депо на монети римско време
Тумба Мажучиште Прилеп населба римско време
Крушка[a] Мажучиште Прилеп неопределено непознат период
Селиште[a] Мало Коњари Прилеп неопределено непознат период
Чука[a] Мало Коњари Прилеп неопределено непознат период
Селска Црква Мал Радобил Прилеп осамен наод римско време
Црква Св. Атанас Мало Мраморани Долнени осамен наод римско време
Друм Мало Рувци Прилеп населба римско време
Црква Мало Рувци Прилеп осамен наод римско време
Барутчица[a] Мало Рувци Прилеп некропола непознат период
Грамаѓе Манастир Прилеп некропола римско време
Камен Крст Манастир Прилеп некропола римско време
Камено Корито Манастир Прилеп осамен наод римско време
Манастир Св. Никола Манастир Прилеп црква и некропола среден век
Маркови Кули Манастир Прилеп тврдина и црква среден век
Плевење Манастир Прилеп некропола доцноантичко време
Трештена Стена[10] Манастир Прилеп населба енеолитско време
Ќуљавите[b] Манастир Прилеп населба праисторија
Лаштигер[b] Манастир Прилеп населба праисторија
Брест[b] Манастир Прилеп неопределено праисторија
Стара Расипана Црква[a] Маргари Долнени црква и некропола непознат период
Садевите Мелница Прилеп населба доцноантичко време
Стојанов Шопур Мелница Прилеп населба и некропола среден век
Црква Св. Диитрија Мелница Прилеп осамен наод римско време
Пешта[b] Мелница Прилеп населба праисторија
Гробиште Небрегово Долнени осамени наоди римско време
Дрениче Небрегово Долнени населба доцноантичко време
Круши Небрегово Прилеп Долнени римско време
Латинска Црква Небрегово Долнени црква и некропола старохристијанско време
Лечиште Небрегово Долнени населба неолитско време
Манастирште Небрегово Долнени населба доцноантичко време
Орман Небрегово Долнени кастел римско време
Селска Црква Небрегово Долнени осамен наод римско време
Св. Илија[a] Небрегово Прилеп некропола непознат период
Стари Лозја[a] Небрегово Прилеп некропола непознат период
Св. Атанас[a] Небрегово Прилеп црква и некропола непознат период
Антои Грамади Никодин Прилеп населба и некропола доцноантичко време
Бресје Никодин Прилеп осамени наоди римско време
Глоговица Никодин Прилеп некропола римско време
Кутра Никодин Прилеп населба римско време
Нерезиње Никодин Прилеп некропола доцноантичко време
Св. Ѓорѓија Новоселани Долнени осамени наоди римско време
Слатина Новоселани Долнени населба доцноантичко време
Стари Лозја Новоселани Долнени населба римско време
Селска Црква Обршани Кривогаштани осамени наоди римско време
Крај Патот[a] Обршани Кривогаштани некропола непознат период
Далов Гроб Ореовец Прилеп некропола римско време
Леково Ореовец Прилеп депо на монети римско време
Лозја Ореовец Прилеп некропола римско време
Ореовечка Река Ореовец Прилеп населба римско време
Пештерица Ореовец Прилеп населба неолитско и римско време
Црквиште Ореовец Прилеп населба доцноантичко време
Селиште Пашино Рувци Кривогаштани населба римско време
Селска Црква Пашино Рувци Кривогаштани осамени наоди римско време
Тумба Пашино Рувци Кривогаштани населба бронзено време
Во Селото[a] Пашино Рувци Кривогаштани некропола и осамени наоди непознат период
Вилјето Пештани Прилеп осамен наод римско време
Грамаѓе Пештани Прилеп населба римско време
Грмот Пештани Прилеп населба и некропола римско време
Пештера Пештани Прилеп населба римско време
Припниш Пештани Прилеп осамен наод римско време
Св. Ѓороѓија Пештани Прилеп осамени наоди римско време
Црквиште Пештани Прилеп светилиште римско време
Св. Илија Пештани Прилеп населба раноантичко и римско време
Тумба[a] Пешталево Долнени неопределено непознат период
Бурилово[a] Пешталево Долнени неопределено непознат период
Барички Дол Плетвар Прилеп населба доцноантичко време
Плетвар Плетвар Прилеп осамен наод римско време
Селиште Плетвар Прилеп осамен наод римско време
Чашка Плетвар Прилеп осамен наод римско време
Бавчи Подвис Кривогаштани некропола доцна антика
Кале[a] Подвис Кривогаштани непознато непознат период
Пустинско[a] Подвис Кривогаштани населба непознат период
Кутлиште Подмол Прилеп осамен наод римско време
Павла Чука Подмол Прилеп гробница и населба македонско и римско време
Селска Црква Подмол Прилеп осамен наод римско време
Училиште Подмол Прилеп населба хеленистичко време
Во Селото Полчиште Прилеп викус со храм и некропола раноантичко време
Јолева Ограда Полчиште Прилеп населба и топилница доцноантичко време
Тамбурџиева Нива Полчиште Прилеп населба римско време
Свети Пантеле Полчиште Прилеп растел раноантичко време
Али Чаир Прилеп Прилеп населба неолитско и римско време
Баба Прилеп Прилеп тврдина и депо на монети доцноантичко време
Бакалица Прилеп Прилеп некропола доцноантичко време
Болница Прилеп Прилеп населба, некропола и осамен наод неолитско, железно и римско време
Бончеица Прилеп Прилеп населба и некропола доцноантичко време
Долно Садово Прилеп Прилеп населба неолитско време
Илино Прилеп Прилеп некропола среден век
Каменица Прилеп Прилеп населба енеолитско време
Караташ Прилеп Прилеп некропола римско време
Касарни Прилеп Прилеп некропола железно време
Кладенец Прилеп Прилеп осамени наоди римско време
Крклари Прилеп Прилеп некропола хеленистичко време
Кукул Прилеп Прилеп населба римско време
Куршумли Ан Прилеп Прилеп осамени наоди римско време
Параклис Прилеп Прилеп осамен над римско време
Поводеници Прилеп Прилеп осамен наод римско време
Силос Прилеп Прилеп некропола римско време
Тополка Прилеп Прилеп некропола доцноантичко време
Тражица Прилеп Прилеп фурна римско време
Безистен Прилепец Прилеп населба бронзено време
Глува Долна Прилепец Прилеп светилиште римско време
Камберица Прилепец Прилеп населба доцноантичко време
Корита Прилепец Прилеп населба хеленистичко и римско време
Марков Ѕид Прилепец Прилеп тврдина и некропола хеленистичко и римско време
Маркова Стапалка Прилепец Прилеп некропола доцноантичко време
Св. Димитрија[a] Прилепец Прилеп црква непознат период
Долиште[11] Прилепец Прилеп некропола хеленистичко време
Радин Дол Присад Прилеп населба неолитско време
Сивец Присад Прилеп некропола и рудник железно, хеленистичко и римско време
Стара Црква[a] Присад Прилеп црква и некропола непознат период
Старо Село[a] Ракле Прилеп неопределно непознат период
Аништа Ракле Прилеп населба римско време
Венци Ракле Прилеп населба римско време
Грамаѓе Ракле Прилеп населба римско време
Желкоец Ракле Прилеп осамени наоди римско време
Кутлине Ракле Прилеп населба неолитско и римско време
Маркови Круши Ракле Прилеп населба римско време
Рамниште Ракле Прилеп населба римско време
Ридот Ракле Прилеп населба неолитско време
Старо Гумно Ракле Прилеп населба неолитско и римско време
Улица Ракле Прилеп населба римско време
Чаршија Ракле Прилеп базилика старохристијанско време
Черењет Ракле Прилеп населба римско време
Дол Рилево Долнени осамени наоди доцноантичко време
Кале[a] Рилево Долнени тврдина непознат период
Мера[a] Рилево Долнени некропола непознат период
Калуѓери[a] Рилево Долнени црква непознат период
Тумба[a] Сарандиново Долнени неопределено непознат период
Падарчица[a] Сарандиново Долнени неопределено непознат период
Селска Црква Секирци Долнени осамен наод римско време
Пепелиште[a] Секирци Долнени населба непознат период
Богатинец[a] Секирци Долнени гроб непознат период
Шарена Петлица[a] Секирци Долнени некропола непознат период
Суви Ливади Селце Прилеп населба и депо на монети римско и доцноантичко време
Мечка[a] Селце Прилеп депо на монети среден век
Селиште[a] Селце Прилеп црква и некропола непознат педиод
Ашкулица Сенокос Долнени населба доцноантичко време
Бела Чешма Сенокос Долнени населба доцноантичко време
Могила Сенокос Долнени населба неолитско време
Пуста Црква Сенокос Долнени населба римско време
Црква Св. Атанас Сенокос Долнени осамени наоди римско време
Врбјанска Чука Славеј Кривогаштани населба и јама неолитско време и среден век
Бара Слепче Долнени некропола римско време
Два Даба Слепче Долнени населба римско време
Црквиште Слепче Долнени базилика старохристијанско време
Ѓупско Кале Слепче Долнени тврдина доцно хеленистичко време
Крст Слепче Долнени некропола римско време
Манастириште Слепче Долнени населба римско време
Селиште Слепче Долнени населба римско време
Селска Црква Слепче Долнени осамени наоди римско време
Стара Река Слепче Долнени осамен наод римско време
Старо Гумно Слепче Долнени некропола римско време
Црква[a] Сливје Долнени црква непознат период
Меѓа[a] Сливје Долнени некропола непознат период
Каменица[a] Сливје Долнени некропола непознат период
Гробишта Смолани Прилеп некропола доцноантичко време
Изгорено Трло Смолани Прилеп населба римско време
Крушкова Нива Смолани Прилеп населба неолитско време
Лозја Смолани Прилеп населба римско време
Селиште Смолани Прилеп населба римско време
Суркова Страга Смолани Прилеп населба римско време
Црква Св. Димитрија Смолани Прилеп осамен наод римско време
Гробишта[a] Средорек Долнени некропола непознат период
Чука[a] Средорек Долнени неопределено непознат период
Ѓупско Маало Старо Лагово Прилеп населба римско време
Ѓерамидница Стровија Долнени населба римско време
Петочница Стровија Долнени депо на монети среден век
Чука[a] Стровија Долнени неопределено непознат период
Нови Лозја[a] Стровија Долнени неопределено непознат период
Над Село[a] Стровија Долнени неопределено непознат период
Св. Никола[a] Стровија Долнени некропола непознат период
Градиште Топлица Прилеп осамен наод римско време
Грамаѓе Топлица Прилеп населба римско време
Дукова Вода Топлица Прилеп населба римско време
Канда Топлица Прилеп осамен наод римско време
Река Топлица Прилеп населба римско време
Св. Никола Топлица Прилеп осамени наоди римско време
Чардак Топлица Прилеп населба римско време
Селиште[a] Топлица Прилеп црква и некропола непознат период
Крива Врба Тополчани Прилеп населба римско време
Чука Тополчани Прилеп населба и јами неолитско време и среден век
Џаферица Тополчани Прилеп монети римско време
Селиште[a] Тополчани Прилеп населба непознат период
Црква Св. Дух Тројкрсти Прилеп осамени наоди римско време
Селиште[a] Тројкрсти Прилеп населба непознат период
Стара Црква[a] Тројкрсти Прилеп црква непознат период
Василички Гробишта Тројаци Прилеп некропола римско време
Грамаѓе Тројаци Прилеп населба римско време
Дебел Рид Тројаци Прилеп осамени наоди римско време
Ѓорѓовица Тројаци Прилеп населба римско време
Манастирче Тројаци Прилеп населба римско време
Ракида Тројаци Прилеп некропола железно време
Ридот Тројаци Прилеп населба неолитско време
Солишта Тројаци Прилеп осамен наод доцноантичко време
Црква Св. Ѓорѓија Тројаци Прилеп осамен наод римско време
Црквиче Тројаци Прилеп населба римско време
Алиева Тумба Царевиќ Прилеп населба римско време
Балтови Ниви Царевиќ Прилеп населба доцноантичко време
Бунарите Царевиќ Прилеп населба римско време
Глава Царевиќ Прилеп населба римско време
Гробишта Царевиќ Прилеп некропола доцноантичко време
Римски Габер Царевиќ Прилеп некропола римско време
Стара Црква Царевиќ Прилеп населба и некропола доцноантичко време
Старо Село Царевиќ Прилеп населба римско време
Страчина Ливада Царевиќ Прилеп населба доцноантичко време
Црква Св. Димитрија Царевиќ Прилеп осамени наоди римско време
Чешма Св. Недела Царевиќ Прилеп населба римско време
Илимско Манастириште[a] Царевиќ Прилеп непознато непознат период
Маркова Кула[a] Царевиќ Прилеп непознато непознат период
Маркова Коњушница[a] Царевиќ Прилеп непознато непознат период
Бириште Црнилиште Долнени населба римско време
Криви Стогови Црнилиште Долнени осамен наод римско време
Ограда Црнилиште Долнени населба римско време
Палези Црнилиште Долнени населба римско време
Бара Чаниште Прилеп тумул железно време
Богданова Нива Чаниште Прилеп населба доцноантичко време
Св. Петка Чаниште Прилеп црква среден век
Убава Глава Чаниште Прилеп трвдина среден век
Попов Нос[12] Чаниште Прилеп тумул железно време
Бакарно Гумно Чепигово Прилеп населба енеолитско и бронзено време
Бедем Чепигово Прилеп населба хеленистичко и римско време
Вирои Чепигово Прилеп населба доцноантичко време
Тумбачица Чепигово Прилеп населба раноантичко и римско време
Маломолци[a] Чумово Прилеп населба непознат период
Чумини Гробишта[a] Чумово Прилеп некропола непознат период
Браненица Штавица Прилеп населба римско време
Полатица Штавица Прилеп осамени наоди раноантичко време
Цуцул Штавица Прилеп осамени наоди римско време
Заридски Гробишта[a] Штавица Прилеп некропола непознат период

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Коцо, Димче (1996). Археолошка карта на Република Македонија. II. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите. ISBN 9989649286. 
 2. Јован Ф. Трифуновски, Битољско - Прилепска котлина, Антропогеогрофско проучавоњо, Београд 1998
 3. Војислав С. Радовановић: „Тиквеш и Рајец " (Српски етнографски зборник књига XXIX, Насеља и порекло становништва 17, Београд 1924
 4. А. Миткоски (2017). Археолошки рекогносцирања на подрачјето на општина Витолиште, Мариово (рекогносцирања 2001 година). Прилеп: НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп. ISSN 2545-4536
 5. ОСТАТОЦИ ОД УТВРДУВАЊЕ И КОМПЛЕКС ОД РАНОХРИСТИЈАНСКА ЦРКВА И ДРУГИ ГРАДБИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО ВРПСКО, ПРИЛЕПСКО
 6. Заштита на Орлов Камен - антички град на кралството Пелагонија
 7. Тренчо Димитриоски, Древна цивилизација, том I, Прилеп 2000, 147-149.
 8. Пречистителна станица на православни гробишта
 9. НАШЛЕ АНТИЧКА СТАТУА ВО ТЕМЕЛИТЕ НА ЦРКВА ВО ПРИЛЕПСКО – ЈА ОТКРИЛЕ МЕШТАНИТЕ
 10. Продолжуваат археолошките истражувања на Трештена Стена
 11. Се истражува некропола од античкото Македонско Кралство
 12. Првпат се истражува Попов Нос често напаѓан од диви копачи

Забелешки[уреди | уреди извор]

^ а. Овој локалитет не е заведен официјално од страна на институциите од Македонија, односно не се наоѓа во официјалниот Археолошки атлас на Македонија. Локалитетот или се споменува усно во населените места , или е споменат во антрополошките и етногеографските книги за соодветните населби.

^ b. Овој локалитет е откриен за време на археолошките рекогносцирања на подрачјето на општина Витолиште, Мариово од страна на Александар Миткоски за време на рекогносцирањата 2001 година. овој локалитет дотогаш не бил евидентиран