Разлика помеѓу преработките на „Струјно коло“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Додаден 1.341 бајт ,  пред 3 години
 
==Електрични закони==
Голем број на закони за електрична енергија важат за сите електрични кола. Тука спаѓаат:
A number of electrical laws apply to all electrical networks. These include:
*[[Кирхофови закони за струјното коло#Прв Кирхофов закон - Закон за струјата|Првиот Кирхофов закон - Закон за струјата]]: Алгебарскиот збир од сите струи кои влегуваат во јазол е еднаков на збирот од сите струи што го напуштаат јазолот.
*[[Kirchhoff's circuit laws#Kirchhoff's current law|Kirchhoff's current law]]: The sum of all currents entering a node is equal to the sum of all currents leaving the node.
*[[Кирхофови закони за струјното коло#Втор Кирхофов закон - Закон за напонот|Вториот Кирхофов закон - Закон за напонот]]: Насочениот збир на електричните потенцијални разлики во затворено струјно коло мора да е нула.
*[[Kirchhoff's circuit laws#Kirchhoff's voltage law|Kirchhoff's voltage law]]: The directed sum of the electrical potential differences around a loop must be zero.
*[[Омов закон]]: Напонот преку отпорник е еднаков на производот на отпорноста и струјата што тече низ него.
*[[Ohm's law]]: The voltage across a resistor is equal to the product of the resistance and the current flowing through it.
*[[Нортонова теорема]]: Секоја мрежа на напонски или тековни извори и отпорници е електрично еквивалентна на идеален струен извор паралелно со еден отпорник.
*[[Norton's theorem]]: Any network of voltage or current sources and resistors is electrically equivalent to an ideal current source in parallel with a single resistor.
*[[Тевененова теорема]]: Секоја мрежа на напонски или тековни извори и отпорници е електрично еквивалентна на еден извор на напон во серија со еден отпорник.
*[[Thévenin's theorem]]: Any network of voltage or current sources and resistors is electrically equivalent to a single voltage source in series with a single resistor.
*[[Теорема на суперпозиција]]: Во линеарна мрежа со неколку независни извори, одговорот во одредена гранка кога сите извори дејствуваат истовремено е еднаков на линеарната сума на индивидуалните одговори пресметани со земање на еден независен извор одеднаш.
*[[superposition theorem]]: In a linear network with several independent sources, the response in a particular branch when all the sources are acting simultaneously is equal to the linear sum of individual responses calculated by taking one independent source at a time.
 
Други посложени закони може да бидат потребни ако мрежата содржи нелинеарни или [[Реактанса|Реактансни]] компоненти. Нелинеарните саморегенеративни системи за хередонин [хетеродин] можат да се приближат. Примената на овие закони резултира со множество на[[истовремени равенки]] кои можат да се решат или алгебарски или нумерички.
Other more complex laws may be needed if the network contains nonlinear or [[Reactance (electronics)|reactive]] components. Non-linear self-regenerative [[Heterodyne|heterodyning]] systems can be approximated. Applying these laws results in a set of [[simultaneous equations]] that can be solved either algebraically or numerically.
 
==Методи за осмислување==
24

уредувања

Прегледник