Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
 
==КБ прв отворен задолжителен пензиски фонд==
КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје (скратено Прв задолжителен пензиски фонд) е називот на задолжителниот пензискиот фонд кој е основан и управуван од страна на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. На [[31 декември]] [[2013]] година, во овој фонд членувале 183 711 лица.<ref>[http://www.kb.com.mk/Default.aspx?sel=1520&lang=1&uc=1&par=0 Комерцијална банка - Скопје]</ref> Една година подоцна, во фондот членувале 195.358 осигуреници, кои во фондот имале акумулирано заштеди од вкупно 288 милиони евра.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref> На крајот од [[2015]] година, во задолжителниот пензиски фонд членувале 198.402 осигуренци чии вложиле во фондот вкупно 347 милиони евра.<ref>„До крајот на март 198.402 граѓани ќе добијат извештај за пензиската заштеда од КБ прво пензиско друштво“, ''Дневник'', година XX, број 5992, четврток, 18 февруари 2016, стр. 8.</ref> Во периодот [[31 декември]] [[2006]] - 31 декември [[2013]] година, на инвестираните средства на КБ прв отворен задолжителен фонд бил остварен просечен номинален принос од 5,41%, или просечен реален принос од 2,37%.<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> Набљудувано во периодот од 31.12.2007 година до 31.12.2014 година, фондот остварил просечен годишен принос од 5,21% (номинално), т.е. 3,05% (реално).<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>
 
Во периодот [[31 декември]] [[2006]] - 31 декември [[2013]] година, на инвестираните средства на КБ прв отворен задолжителен фонд бил остварен просечен номинален принос од 5,41%, или просечен реален принос од 2,37%.<ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година“.</ref> Набљудувано во периодот од 31.12.2007 година до 31.12.2014 година, фондот остварил просечен годишен принос од 5,21% (номинално), т.е. 3,05% (реално).<ref>„Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година“.</ref> Остварениот просечен годишен принос во периодот 1.1.2009 – 31.12.2015 изнесувал 7,21% (номинален) и 5,8% (реален).<ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 1.</ref>
Прв„Прв задолжителен пензиски фондфонд“ го сочинуваат уплатените средства од придонесите на неговите членови, по пресметката и наплатата на надоместоците, и приносот од инвестиициите. Сопственици на Прв задолжителен пензиски фонд се неговите членови, а нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки во фондот. Средствата на Прв„Прв задолжителен пензиски фондфонд“ се целосно издвоени од средствата на КБ„КБ Прво пензиско друштводруштво“ АД Скопје и се доверени на чување на банката-чувар на имот. Ова подвојување на средствата е направено со цел да се постигне висок степен на сигурност на средствата. Средствата на Прв„Прв задолжителен пензиски фондфонд“ не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување од страна на доверителите на КБ„КБ Прво пензиско друштводруштво“ или во нивно име.
 
Средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се инвестираат согласно строго утврдени законски правила и други прописи од областа на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување и согласно инвестиционата стратегија и инвестиционата тактика на Фондот.
|}
 
Притоа, во однос на географската структура на инвестираните средства, во 2013 година, најголем дел од средствата биле инвестирани во македонски финансиски инструменти (77,31%), а потоа следеле германските и американските [[финансиски инструменти]] (11,49% и 11,20%, соодветно).<ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref> Во [[2014]] година, 72% од средствата на фондот биле инвестирани во македонски финансиски инструменти, 11,36% во американски, 6,15% во германски, 2,27% во француски, 1,88% во британски инструменти итн.<ref>''Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година''.</ref> На крајот од 2015 година, во структурата на активата на фондот, најголем дел (61,62%) заземале државнитемакедонски државни обврзници, 29,31% било учеството на странските акции преку индексните фондови, 5% биле вложени во вид на депозити во македонски банки и 2,15% во македонски акции.<ref>„До крајот на март 198.402 граѓани ќе добијат извештај за пензиската заштеда од КБ прво пензиско друштво“, ''Дневник'', година XX, број 5992, четврток, 18 февруари 2016, стр. 8.</ref> <ref>„Информатор за работата на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје (КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје – 2 столб) во 2015 година“, стр. 2.</ref>
 
На [[31 декември]] [[2014]] година, средствата на фондот достигнале 17,738 милијарди денари, од кои 10,612 милијарди денари (59,83% од вкупните средства) биле инвестирани во државни [[Обврзница|обврзници]], 4,95 милијарди денари (27,91%) во странски индексни фондови, 1,481 милијарди денари (8,35%) во [[Депозит|депозити]] кај [[Банка|банки]] и 447 миллиони денари (2,52%) во [[Акција (финансии)|акции]] на македонски компании.<ref>„Пензиските друштва им заработија 100 милиони евра на идните пензионери“, ''Дневник'', година XIX, број 5687, понеделник, 9 февруари 2015, стр. 7.</ref> <ref>Информатор за работата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје во 2014 година.</ref>

Прегледник