Разлика помеѓу преработките на „Човекови права“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Додадени 30 бајти ,  пред 9 години
нема опис на уредувањето
* Казнување на личност без правилно судење
* Немањето [[право на глас]] или политичка репрезентација
 
 
== Членови од Универзалната декларација за човекови права ==
'''''Член 1.'''''
Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општо човечката припадност.
 
 
'''''Член 2'''.''
Сите права и слободи наведени во оваа Декларација им припаѓаат на сите луѓе, без оглед на нивните разлики, како што се : раса, боја, пол, јазик, религија, политичко или друго убедување, национално или општествено потекло, сопственост, раѓање, или друг статус.
 
 
'''''Член 3.'''''
Секој има право на живот, слобода и сигурност.
 
 
'''''Член 4.'''''
Никој нема да биде роб или потчинет; ропството и трговијата со робови ќе бидат забранети во сите нивни форми.
 
 
'''''Член 5.'''''
Никој нема да биде подложен на тортура или на суров, нехуман или понижувачки третман или казна.
 
 
'''''Член 6.'''''
Секој има право насекаде да биде признаен како личност пред законот
 
 
'''''Член 7.'''''
Сите луѓе се еднакви пред законот и на сите им припаѓа, без никаква дискриминација, еднаква заштита со закон. На сите им припаѓа еднаква заштита од каква и да е дискриминација, што е во спротивност на оваа Декларација и од какво и да е поттикнување на таква дискриманција.
 
 
'''''Член 8.'''''
Секој има право националните судови ефикасно да го заштитат од кршење на основните права кои му се признати со уставот и законите.
 
 
'''''Член 9.'''''
Никој човек нема да биде подложен на произволно апсење, притвор или прогонување.
 
 
'''''Член 10.'''''
Секој има потполно еднакво право на праведно и јавно судење пред независен и непристрасен суд, при одредувањето на неговите права и обврски и во услови на какво и да е кривично обвинение против него.
 
 
'''''Член 11.'''''
 
2. Никој нема да се смета за виновен за кое и да е кривично дело поради дејство или пропуст, што не претставувале кривично дело според националното или меѓународното право во времето кога тоа било сторено. Исто така, не смее да се изрече казна поголема од онаа што се применувала во времето кога било сторено кривичното дело.
 
 
'''''Член 12.'''''
Никој нема да биде изложен на произволно вмешување во неговиот приватен и семеен живот, домот или преписката, ниту пак на напади врз неговата чест и углед. Секој има право на правна заштита од таквото вмешување или напади.
 
 
'''''Член 13.'''''
 
2. Секој има право да ја напушти земјата, вклучувајќи ја и неговата сопствена земја, како и да се врати во својата земја.
 
 
'''''Член 14.'''''
 
2. Луѓето не можат да се повикаат на ова право во случај на прогонување што произлегува од неполитички злосторства или од дејствија што се спротивни на целите и начелата на Обединетите нации.
 
 
'''''Член 15.'''''
 
2. Никому не смее произволно да му биде одземено неговото државјанство, ниту пак ќе му се порекне правото да го промени државјанството.
 
 
'''''Член 16.'''''
 
3. Семејството е природна и основна ќелија на општеството и има право на заштита од страна на општеството и државата.
 
 
'''''Член 17.'''''
 
2. Никој нема да биде произволно лишен од неговата сопственост.
 
 
'''''Член 18.'''''
Секој има право на слобода на мислата, совеста и религија. Ова право ја вклучува и слободата – човекот да ја промени својата религија или убедување, како и слободата – човекот, индивидуално или во заедница со други луѓе, приватно или јавно, да ја манифестира својата религија или убедување преку подучување, практикување, одржување служби или обреди.
 
 
'''''Член 19.'''''
Секој има право на слобода на мислење и изразување. Ова право ја вклучува и слободата да се застапува одредено мислење без никакво вмешување и да се бараат, да се примаат и да се даваат информации и идеи преку медиумите и без оглед на границите.
 
 
'''''Член 20.'''''
 
2. Никој не може да биде принуден да членува во некое здружение.
 
 
'''''Член 21'''.''
 
3. Волјата на народот ќе биде основата на власта, волјата на народот ќе се изразува на повремени и автентични избори, што ќе се одржуваат, со универзално и еднакво право на глас и со тајно гласање или според соодветните процедури на слободно гласање.
 
 
'''''Член 22.'''''
Секој, како член на општеството, има право на социјана сигурност и има право да ги остваува своите економски, социјални и културни права, неделиви од неговото достоинство и слободниот развој на неговата личност, и тоа преку национални напори и меѓународна соработка и во согласност со поредокот и потенцијалите на секоја држава.
 
 
'''''Член 23.'''''
 
4. Секој има право да основа и да се зачленува во синдикати заради заштита на неговите интереси.
 
 
'''''Член 24.'''''
Секој има право на одмор и слободно време, вклучувајќи ги тука и разумното ограничување на работното време и правото на повремен платен одмор.
 
 
'''''Член 25.'''''
 
2. На мајките и на децата им припаѓаат посебна грижа и помош. Сите деца, без оглед на тоа дали се вонбрачни или не, ќе ја уживаат истата социјална заштита.
 
 
'''''Член 26.'''''
 
3. Родителите имаат првенственото право да го изберат видот на образованието што ќе им биде дадено на нивните деца.
 
 
'''''Член 27.'''''
 
2. Секој има право на заштита на моралните и материјални интереси што произлегуваат од кое и да е научно, литературно или уметничко дело, чиј автор е тој.
 
 
'''''Член 28.'''''
Секој има право на општествен и меѓународен поредок, во кои правата и слободите наведени во оваа Декларација можат да бидат целосно реализирани.
 
 
'''''Член 29.'''''
 
3. Овие права и слободи во ниту еден случај не можат да бидат користени на начин што е спротивен на целите и принципите на Обединетите нации.
 
 
'''''Член 30.'''''
Анонимен корисник

Прегледник