Словачка деклинација

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Словачка деклинација е поим со кој се опфаќа деклинацијата на именките, придавките и заменките во словачкиот јазик. Под деклинација се подразбира менување на именките, придавките и заменките по падежи. Во словачкиот јазик има 6 падежи.

Деклинација на именки[уреди | уреди извор]

Прашални зборови за одредување падежи[уреди | уреди извор]

Ном. Номинатив kto? čo? (кој? што?)
Ген. Генитив z (od) koho? z (od) čoho? (од кого? чие?)
Дат. Датив komu? čomu? (кому?)
Аку. Акузатив koho? čo? (vidím) (кого?)
Лок. Локатив o kom? o čom? (каде?)
Инс. Инструментал s kým? s čím? (со што?)

Машки род - живи именки[уреди | уреди извор]

vzor: chlap (момче) hrdina (херој) kuli прашални зборови
падеж: ед. мн. ед. мн. ед. мн.
Ном. chlap chlapi hrdina hrdinovia kuli kuliovia kto? čo?
Ген. chlapa chlapov hrdinu hrdinov kuliho kuliov z koho? z čoho?
Дат. chlapovi chlapom hrdinovi hrdinom kulimu kuliom komu? čomu?
Аку. chlapa chlapov hrdinu hrdinov kuliho kuliov koho? čo? (vidím)
Лок. chlapovi chlapoch hrdinovi hrdinoch kulim kulioch o kom? o čom?
Инс. chlapom chlapmi hrdinom hrdinami kulim kuliami s kým? čím?

Машки род - неживи именки[уреди | уреди извор]

деклинација: dub (даб) stroj (машина) прашални зборови
падеж: ед. мн. ед. мн.
Ном. dub duby stroj stroje kto? čo?
Ген. duba dubov stroja strojov z koho? z čoho?
Дат. dubu dubom stroju strojom komu? čomu?
Аку. dub duby stroj stroje koho? čo? (vidím)
Лок. dube duboch stroji strojoch o kom? o čom?
Инс. dubom dubmi strojom strojmi s kým? čím?

Женски род[уреди | уреди извор]

vzor: žena (жена) ulica (улица) dlaň (дланка) kosť (коска) gazdiná (домаќин, газда) idea (идеја) прашални зборови
падеж: ед, мн. ед. мн. ед. мн. ед. мн. ед. мн. ед. мн.
Ном. žena ženy ulica ulice dlaň dlane kosť kosti gazdiná gazdiné idea idey kto? čo?
Ген. ženy žien ulice ulíc dlane dlaní kosti kostí gazdinej gazdín idey ideí z koho? z čoho?
Дат. žene ženám ulici uliciam dlani dlaniam kosti kostiam gazdinej gazdinám idei ideám komu? čomu?
Аку. ženu ženy ulicu ulice dlaň dlane kosť kosti gazdinú gazdiné ideu idey koho? čo? (vidím)
Лок. žene ženách ulici uliciach dlani dlaniach kosti kostiach gazdinej gazdinách idei ideách o kom? o čom?
Инс. ženou ženami ulicou ulicami dlaňou dlaňami kosťou kosťami gazdinou gazdinami ideou ideami s kým? čím?

Среден род[уреди | уреди извор]

деклинација: mesto (град) srdce (срце) vysvedčenie (свдителство) dievča (девојка) прашални зборови
падеж: ед. мн. ед. мн. ед. мн. ед. мн.
Ном. mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá /-ence kto? čo?
Ген. mesta miest srdca sŕdc vysvedčenia vysvedčení dievčaťa dievčat /-eniec z koho? z čoho?
Дат. mestu mestám srdcu srdciam vysvedčeniu vysvedčeniam dievčaťu dievčatám /-encom komu? čomu?
Аку. mesto mestá srdce srdcia vysvedčenie vysvedčenia dievča dievčatá /-ence koho? čo? (vidím)
Лок. meste mestách srdci srdciach vysvedčení vysvedčeniach dievčati dievčatách /-encoch o kom? o čom?
Инс. mestom mestami srdcom srdcami vysvedčením vysvedčeniami dievčaťom dievčatami /-encami s kým? čím?

Деклинација на придавки[уреди | уреди извор]

Придавки за квалитет[уреди | уреди извор]

деклинација: pekný (убав) cudzí (странски) прашални зборови
падеж: ед. мн. ед. мн. ед. мн.
Ном. pekný/pekná/pekné pekní/pekné cudzí/cudzia/cudzie cudzí/cudzie aký?/aká?/aké? akí?/aké?
Ген. pekného/peknej pekných cudzieho/cudzej cudzích akého?/akej? akých?
Дат. peknému/peknej pekným cudziemu/cudzej cudzím akému?/akej? akým?
Аку. pekného/pekný/peknú/pekné pekných/pekné cudzieho/cudzí/cudziu/cudzie cudzích/cudzie akého?/aký?/akú?/aké? akých?/aké?
Лок. peknom/peknej pekných cudzom/cudzej cudzích akom?/akej? akých?
Инс. pekným/peknou peknými cudzím/cudzou cudzími akým?/akou? akými?

Присвојност[уреди | уреди извор]

деклинација: páví (паун) otcov (татков) matkin (мајкин) прашални зборови
падеж: ед. мн. ед. мн. ед. мн. ед. мн.
Ном. páví/pávia/pávie páví/pávie otcov/otcova/otcovo otcovi/otcove matkin/matkina/matkino matkini/matkine čí?/čia?/čie? čí?/čie?
Ген. pávieho/pávej pávích otcovho/otcovej otcových matkinho/matkinej matkiných čieho?/čej? čích?
Дат. páviemu/pávej pávím otcovmu/otcovej otcovým matkinmu/matkinej matkiným čiemu?/čej? čím?
Аку. pávieho/páví/páviu/pávie pávích/pávie otcovho/otcov/otcovu/otcovo otcových/otcove matkinho/matkin/matkinu/matkino matkiných/matkine čieho?/čie?/čiu?/čie? čích?/čie?
Лок. pávom/pávej pávích otcovom/otcovej otcových matkinom/matkinej matkiných čiom?/čej? čích?
Инс. pávím/pávou pávími otcovým/otcovou otcovými matkiným/matkinou matkinými čím?/čiou? čími

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]