Самоједски јазици

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Самоједски јазици
Географска
распространетост:
Европа Азија
Класификација:уралски
  • самоједски јазици
Гранки:
Северни самоједски јазици
Јужни самоједски јазици
ISO 639-2 и 639-5:
Карта на распространетост на уралските јазици
  Самоједски

Самоједските јазици се зборувани од двете страни на планината Урал од околу 30.000 луѓе од групата на самоједски народи. Оваа група се дели на две поголеми групи: јужни самоједски јазици и северни самоједски јазици. Двете групи ги опфаќаат јазици: