Рекурентни невронски мрежи

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Кај рекурентните мрежи среќаваме дводимезионален податочен тек (јамки).

Џорданова мрежа[уреди | уреди извор]

Едноставната рекурентна мрежа која е варијација на перцептронот на повеќе нивоа се нарекува Џорданова мрежа. Трислојна мрежа имаме со додавање на поврани врски од излезните единки до у.н. состојбени единки со фиксирана вредност на тежините на 1. Скриениоу слој е поврзан со врските од овие контексни единки.

При секој чекор влезот се пренесува преку стандарден feed – forward начин, и поупа се применува правилото за учење (вообичаено back propagation). Фиксните повратни врски резлтираат со пдржување на копија од вредности на предходните вредности од скриениот слој. Системот може да задржи одредена состојба притоа дозволувајќи да изведува задачи како предвидување на секвенци, щто не се во моќите на стандардниот перцептрон на повеќе нивоа.

Кај кпмплетнп рекурентната мрежа, секпј неврпн дпбива влез пд секпј друг неврпн вп мрежауа. Овие мрежи не се ангажирани вп слпеви. Вппбишаенп самп ппдмпжесувп на неврпни дпбиваау надвпрещни влезпви, и другп дисјункунп мнпжесувп на неврпни гп реппруира излезпу надвпр пд мрежауа и гп враќа кпн сиуе неврпни. Овие дисјункуни влезпви и излези ја изведуваау функцијауа на влезниуе и излезниуе слпеви кај feed – forward или еднпсуавни рекуренуни мрежи и ги спединуваау псуанауиуе неврпни вп рекуреунпуп прпцесираое.

1.2Елманова мрежа[уреди | уреди извор]

Џеф Елман во 90 - те предложил сличен модел на Џорданова мрежа, само тука повратните врски се рещаваат исклучиво во скриените слоеви.

1.3Хопфилдова мрежа[уреди | уреди извор]

Хопфилдовата мрежа е комплетно поврзана мрежа од N јазли, каде сите јазли се истовремено и влезни и излезни.


Целта е да се постигне асинхроно ажурирање на активационите вредности на јазлите. Системот се стреми да стигне во у.н. стабилна состојба каде ажурирањата на врските се соодвеуни за проблематиката која ја рещава системот.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]