Разговор:Македонија под власта на Бугарија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Вие какво нова собствена история ли си пишете? По добре си впрегнете силите в нещо смислено и без това живеете в матрицата.--Givern 17:49, 24 јули 2007 (UTC)

Некоректна содржина[уреди извор]

Содржината на статиjата е некоректна, почнуваjки уште од неточните преводи на историските извори. Еден пример:

Иван Камениот (грчки Ioan Cameniates), етнички Македонец од Солун во своето дело од 904 година ја опишува политичката ситуација во Македонија со следниве зборови "На запад (од Солун) се простира една рамнина, која завршува до едни други планини, каде се издига еден град, нарекуван Вероја (Бер), град познат како по жителите, така и по сите особини, со кои може да се пофали еден град по конструкција. Во средното пространство на таа рамнина, се наоѓаат некои распрснати села, од кои едни близу до градов (Солун), нарекувани со име драговите и сагудати, потчинети на градов, други пак плаќаат данок на соседниот скитски-бугарски народ, кој не е далеку. Инаку селата живеат по соседство едни со други, па како и бидува, неретко (драговите и сагудати) влегуваат во сродство едни меѓу себе и со солунчаните, а тргуваат со скитите (бугарите)...[79. Joannes Cameniata, De excidio Thessalonicensi, cap. 6, в изданието на Theophanis Contin., ed. Bon., p. 498. T. Tafel, De Thessalonica eiusque argo, Berolini, 1839, p. LXXVII — LXXVIII, et p. 252.].

Еве што пишува гркоjазичниот автор Jован Камениат, руски превод од академската публикациjа "Взятие Фессалоники", "Две византийские хроники", Издательство восточной литературы, Москва, 1957, глава 6:

Далее равнина на большое расстояние становится безлесной; она покрыта травой, весьма пригодна для возделывания 33 и тянется на запад до других высоких гор, туда, где расположен город Верроя 34, славный своими жителями и всем, что обеспечивает городу цветущее состояние 35. В средней части этой равнины разбросаны вперемежку различные селения; одни, занятые другувитами и сагудатами 36, подчинены Фессалонике 37, другие платят подати одному из скифских племен 38, живущему бок о бок с ними. Впрочем, все эти селения расположены а теснейшей близости друг к другу, и то, что фессалоникийцы благодаря торговле связаны со скифами 39, особенно когда они в мирных отношениях и не поднимают оружия, приносит, в добавление к другим преимуществам, немалые выгоды городу. К дружбе те и другие стремятся издавна и, сохраняя глубокий и прочный мир 40, в постоянном общении приносят друг другу пользу 41. Многоводные реки, беря начало в скифских пределах и пересекая упомянутую равнину, сами доставляют Фессалонике изобилие рыбы и открывают доступ морским кораблям, благодаря которым вместе с речными водами прибывает множество товаров 42.

Пример во примерот. Верзиjата

Во средното пространство на таа рамнина, се наоѓаат некои распрснати села, од кои едни близу до градов (Солун), нарекувани со име драговите и сагудати, потчинети на градов, други пак плаќаат данок на соседниот скитски-бугарски народ, кој не е далеку. Инаку селата живеат по соседство едни со други, па како и бидува, неретко (драговите и сагудати) влегуваат во сродство едни меѓу себе и со солунчаните, а тргуваат со скитите (бугарите).

е всашност сосема слободна интерпретациjа. Камениат пишува:

Во средниот дел на таа рамнина се распрснати измешано различни села; едни, кои се населуваат од Драгувити и Сагудати, се потчинети на градот Солун, а други плаќаат данок на едно од скитските племиња, кое живее рамо до рамо со нив. Меѓутоа, сите тие села се наоѓаат во наjтесна близина едно до друго, и тоа што солунjаните благодарение на трговиjата, поврзана со Скитите, особено кога тие се во мирни односи и не креваат оружjе, придонесуват, во дополнение кон другите предности, немали добивки на градот.

Поздрав, Бобан 20px Крумески 05:14, 9 март 2009 (UTC)

грчки Ioan Cameniates - хехе, ке наченат грците да пишуват на латиница после тоа как jапонците наченат да пишуват на деванагари :) Многу образован автор... Потребител:Bogorm (разговор) 08:25, 9 март 2009 (UTC)

Уште еден пример за некоректна интерпретациjа:

Бугарскиот кнез Борис т.е. Михаил по препорака на римскиот Папа во 866 година требало да организира посебни цркви за секој одделен народ во Бугарија, па како дел од Македонците од северна и централна Македонија биле под бугарска окупација и тие требало да добијат посебна црква со свој епископ. Со тоа, Бугарија требало да ги признае националните права на различните етникуми, кои плаќале даноци на Бугарија како и целосно призната автономија. Инаку целото папско правило гласи: ”Episcopos gentium singularum scire convenit, quis inter eos primus habeantur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius conscientiam gerant etc. ”(Правила на св. православна църква с тълкованията им, София, 1912, т. I, стр. 98 / Васил Н. Златарски: ”История на Първото българско Царство”. II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852—1018) стр.119-120)
Така и сторила Бугарија. Кон крајот на 9 век, бугарскиот цар Борис Михаил ги одвојува Македонците од бугарското царство и за управник на македонската автономна област го назначува Св. Климент. Таткото на бугарската средновековна историја Проф. Др. Златарски констатира дека Македонија била "третата част на българската държава която била населена с компактно славянско население" (Васил Н. Златарски: ”История на Първото българско Царство”. II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852—1018) стр.239-240); затоа, Македонците како посебен броен народ во бугарското царство морале да се одделат од останатите народи.

Наведените текстови на Васил Златарски може да се прочитат стр. 118-120 овде и стр. 239-240 овде. Во првиот случаj Златарски воопшто не зборува за ставот на папата како поврзан со одделни народи внатре во бугарското царство, а во вториот не станува збор за "третиот дел на бугарската држава" во смисла на автономиjа (автокефалност?!) на македонските области и епархии внатре во бугарските држава и црква. Бобан 20px Крумески 10:52, 9 март 2009 (UTC)

До Крума[уреди извор]

Само ви молим да не мислите дека бугарите су дошли во Македониjа во 9 век, ово е лаж. Уште нашиот канусиувиги Кубер во 670те години е дошал во Македониа, соединил се е со словените и тако са првите бугари овде. Ми сме во Македониа од 7ми, не од 9ти век, изправете грешката. (en:Kuber) Кога е дошал Крум, те само се соединуват, ово не е зафакање. Потребител:Bogorm (разговор) 08:25, 9 март 2009 (UTC)

Македониjа (регион) или Македониjа (република)[уреди извор]

Не станува jасно оваа статиjа за исторско-географскиот регион ли е или за Република Македониjа? --Стан (разговор) 20:10, 15 мај 2009 (UTC)

Не се вика историско-географски регион туку се користи терминот Етничка Македонија. Имено, се однесува на двете.--MacedonianBoy 21:40, 15 мај 2009 (UTC)

brest-bot проверка на правопис[уреди извор]

  • Наводи наместо Референци, англизам.

Ако имате забележано други синтаксни грешки кои многукратно се повторуваат низ страниците, можете да побарате истите со помош на ботот да се исправат.--Brest-bot (разговор) 16:33, 2 јуни 2010 (CEST), управуван од Brest.