Работнички права

Од Википедија — слободната енциклопедија

Работнички права — законски и човекови права кои се однесуваат на работните односи помеѓу работниците и работодавачите. Овие права се кодифицирани во националното и меѓународното право за труд и вработување. Општо земено, овие права влијаат на условите за работа во односите за вработување. Едно од најистакнатите е правото на слобода на здружување, поинаку познато како право на организација. Работниците организирани во синдикатите го користат правото на колективно договарање за подобрување на условите за работа.

Заднина[уреди | уреди извор]

Низ историјата, работниците се обидувале да ги остварат своите интереси преку своите права. За време на средниот век, бунтот на селаните во Англија изразил барање за подобри плати и услови за работа. Еден од водачите на бунтот, Џонсон Бол сметал дека луѓето се раѓаат еднакви. Работниците често апелирале на традиционалните права. На пример, англиските селани се бореле против движењето за прикривање, кое ги зазема традиционално комуналните земји и ги прави приватни.

Британскиот парламент го донесе Фабричкиот акт 1833 според кој децата на возраст под 9 години не можат да работат, децата на возраст од 9–13 години можат да работат само 8 часа на ден, а децата на возраст од 14–18 можат да работат само 12 часа на ден[1] .

Работничките права се релативно нов додаток на современиот корпус на човекови права. Современиот концепт на работничките права датира од 19 век по создавањето на работнички синдикати по процесите на индустријализација. Карл Маркс се истакнува како еден од најраните и најистакнатите поборници за работничките права. Неговата филозофија и економска теорија се фокусираат на прашањата на трудот и го застапуваат неговиот економски систем на социјализам, општество со кое ќе управуваат работниците. Многу од социјалните движења за правата на работниците биле поврзани со групи под влијание на Маркс, како што се социјалистите и комунистите. Поумерените демократски социјалисти и социјалдемократите ги поддржале и интересите на работниците. Последното застапување за правата на работниците се фокусирало на улогата, експлоатацијата и потребите на работниците и на сè повеќе мобилните глобални текови на работници.

Меѓународна организација на трудот (МОТ)[уреди | уреди извор]

Меѓународната организација на трудот (МОТ) е формирана во 1919 година како дел од Лигата на нациите за заштита на работничките права, како одраз на верувањето дека универзалниот и траен мир може да се постигне само ако се заснова на социјална правда. МОТ подоцна се вклучил во составот на Обединетите нации. Самите Обединети нации ги поддржале работничките права со вклучување на два члена во Универзалната декларација за човекови права, што е основа на Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права (член 6–8). Овие членови гласат:

Член 23[2]

 1. Секој има право на работа, слободен избор на работно место, праведни и поволни услови за работа и заштита од невработеност.
 2. Секој, без каква и да е дискриминација, има право на еднаква плата за иста работа.
 3. Секој има право на работа, слободен избор на работно место, праведни и поволни услови за работа и заштита од невработеност.
 4. Секој има право да основа и да се зачленува во синдикати заради заштита на неговите интереси[2].

Член 24[2]

 1. Секој има право на одмор и слободно време, вклучувајќи ги тука и разумното ограничување на работното време и правото на повремен платен одмор.

МОТ и неколку други групи побарале меѓународни стандарди за труд за да создадат законски права за работниците низ целиот свет. Направени се и неодамнешни движења за да се охрабрат земјите да ги промовираат работничките права на меѓународно ниво преку фер трговија[2]

Меѓународен форум за работнички права[уреди | уреди извор]

Меѓународниот форум за работнички права (ИЛРФ) е непрофитна организација која работи на работничките права. Нивната мисија е да постигнат достоинство и правда за работниците ширум светот[3]. Со работа со други организации ширум светот, вклучително и работнички синдикати и религиозни организации, тие се во состојба да влијаат на владите и компаниите за промени[4].

Основни стандарди на трудот[уреди | уреди извор]

Основана од МОТ како Декларацијата за основните принципи и права при работа[5], основните работни стандарди се „широко признати дека се од особено значење[6]. Тие се универзално применливи, без оглед на тоа дали се ратификувани релевантните конвенции, нивото на развој на една земја или културните вредности[7]. Овие стандарди се составени од квалитативни, а не од квантитативни стандарди и не воспоставуваат одредено ниво на услови за работа, плати или здравствени и безбедносни стандарди. Тие не се наменети да ја поткопаат компаративната предност што земјите во развој можат да ја имаат. Основните работни стандарди се важни човекови права и се признати во широко ратификуваните меѓународни инструменти за човекови права, вклучително и Конвенцијата за правата на детето (CROC), најшироко ратификуваниот договор за човекови права со 193 страни и МКСПД со 160 страни[8]. Тие се вметнати во различни одредби кои се однесуваат на трудот, како што се Глобалниот договор на ООН, Упатствата на ОЕЦД и Декларацијата на МОТ за МНР[9].

Основни стандарди на трудот се:

 • Слобода на здружување[10]: работниците се во можност да се приклучат на синдикатите што се независни од влијанието на владата и работодавачот;
 • Право на колективно преговарање[11]: работниците можат да преговараат со работодавците колективно;
 • Забраната за сите облици на присилна работа[12]: вклучува безбедност од работа или ропство и ги спречува работниците да бидат принудени да работат под присила;[13];
 • Искоренување на најлошите облици на детски труд:[14] спроведување на минимална работна возраст и одредени услови за работа на децата;
 • Недискриминација при вработување: еднаква плата за еднаква работа.

Многу малку земји-членки на МОТ ги ратификувале сите овие конвенции заради домашни ограничувања, но овие права се признати и во УДЧП и претставуваат дел од вообичаеното меѓународно право, и тие се посветени на почитување на овие права. За дискусија за вклучување на овие основни работнички права во механизмите на Светската трговска организација, може да се погледнат стандардите за труд во Светската трговска организација. Постојат многу други проблеми надвор од ова јадро. На пример во правата на вработените во Велика Британија вклучува право на вработување, наведена изјава за плата, дисциплинска постапка на која тие имаат право да бидат придружени, дневни паузи, паузи за одмор, платени одмори и повеќе[15].

Прашања за работничките права[уреди | уреди извор]

Освен правото на организација, работничките движења воделе кампања и за разни други прашања за кои може да се рече дека се однесуваат на работничките права.

Часовни ограничувања[уреди | уреди извор]

Многу кампањи за работничко движење имаат врска со ограничување на часовите на работното место. Работничките движења од 19 век воделе кампања за осумчасовен работен ден. Групите за застапување на работниците исто така се обиделе да го ограничат работното време, правејќи работна недела од 40 часа или помалку стандардна во многу земји. 35-часовна работна недела била основана во Франција во 2000 година, иако од тогаш овој стандард е значително ослабен. Работниците може да се согласат со работодавците да работат подолго, но дополнителните часови се плаќаат прекувремено. Во Европската унија работната недела е ограничена на максимум 48 часа со вклучено прекувремена работа.

Детски труд[уреди | уреди извор]

Застапниците на работничките права работеле и на борба против детскиот труд. Тие сметаат дека детскиот труд е експлоатативен, а честопати и економски штетен. Противниците за детскиот труд честопати тврдат дека децата кои работат се лишени од образование. Во 1948 година, а потоа повторно во 1989 година, Обединетите нации прогласиле дека децата имаат право на социјална заштита[16].

На децата им е тешко да се борат за своите основни права, особено на работното место. Работодавците го користат детскиот труд затоа што немаат можност за колективно пазарење и компромис за работа на непријатно работно место. Скоро 95% од детскиот труд се јавува во земјите во развој. Во Индија и Пакистан, децата работат долги часови во различни индустрии, поради долгот што го имаат нивните родители[17]. Сиромашните семејства понекогаш се потпираат на приходите на своите деца за да плаќаат сметки. Во Египет, околу 1,5 милиони деца под 14 години работат, иако постојат закони за заштита на децата за работни односи[18].

Во САД, Законот за фер стандарди за труд од 1938 година (ФЛСА) го ограничува вработувањето на деца. ФЛСА ја дефинира минималната возраст за вработување до 14 години за неземјоделски работни места со ограничувања на часовите, ги ограничува часовите за млади под 16 години и забранува вработување на деца на возраст под 18 години во занимања кои се сметаат за опасни од страна на секретаријатот на трудот[19].

Во 2007 година, Масачусетс ги ажурирал своите закони за детски труд според кои сите малолетници треба да имаат работни дозволи[20].

Услови на работното место[уреди | уреди извор]

Застапниците на работничките права работеле на подобрување на условите на работното место што ги исполнуваат утврдените стандарди. За време на прогресивната ера, САД започнале реформи на работното место, кои добиле засилен публицитет од „Јунгла“ на Аптон Синклер и настани како што бил пожарот во фабриката „Triangle Shirtwaist“ Застапниците на трудот и другите групи честопати ги критикуваат производствените капацитети со лоши услови за работа како дуќани и дека се опасни по здравјето при работа и водат кампања за подобри практики на трудот и признавање на работничките права низ целиот свет.

Безбедност и социјална одржливост[уреди | уреди извор]

Неодамнешните иницијативи во областа на одржливоста вклучиле фокус на социјалната одржливост, што вклучува унапредување на работничките права и безбедни услови за работа, спречување на трговија со луѓе и елиминирање на нелегален детски труд од производи и услуги[21] . Организации како што се Министерството за труд на САД и Стејт департментот објавиле студии за производи за кои е утврдено дека користат детски труд и индустрии кои се користат или финансирани од трговија со луѓе. Работните права се дефинираат на меѓународно ниво од извори како што се Норвешката агенција за јавно управување и е-влада (DIFI)[22] и стандардите за изведба на Меѓународната финансиска корпорација[21].

Минимална плата[уреди | уреди извор]

Работничкото движење се залага за загарантирани закони за минимална плата и продолжуваат преговорите за зголемување на минималната плата. Сепак, противниците сметаат дека законите за минимална плата ги ограничуваат можностите за вработување на неквалификуваните и на влезните работници.

Често се аргументираат придобивките и трошоците од странските директни инвестиции врз работничките права. Студијата на Пајтон и Ву покажува дека и покрај тоа што „работниците не можат да забележат драстично зголемување на минималните плати, но тие ќе имаат мала корист од подобро спроведување на постојните закони за минимална плата или од други заштитни закони, постепено подобрувајќи ги целокупните услови за работа[23]„.

Работници мигранти[уреди | уреди извор]

Легалните мигрантски работници понекогаш се злоупотребуваат. На пример, мигрантите се соочиле со бројни наводни злоупотреби во Обединетите Арапски Емирати (вклучувајќи го и Дубаи). Хјуман рајтс воч наведува неколку проблеми, вклучувајќи „неисплаќање на платите, продолжено работно време без надоместок за прекувремена работа, небезбедни работни средини што резултираат со смрт и повреди, лоши услови за живот во работните логори и задржување на пасоши и патни исправи од страна на работодавците[24]. И покрај законите. против ваквата практика, работодавците ги одземаат пасошите на работниците мигранти. Без нивните пасоши, работниците не можат да ја сменат работата или да се вратат дома[25]. Овие работници имаат малку регрес за злоупотреби на трудот, но условите се подобруваат[26]. Министерот за труд и социјална помош Али бин Абдулах ел-Кааби презел голем број реформи за да помогне во подобрувањето на работничките практики во неговата земја[24].

Работници без документи[уреди | уреди извор]

Правото на еднаков третман, без оглед на полот, потеклото и изгледот, религијата, сексуалната ориентација, многумина го сметаат и за работничко право. Дискриминацијата на работното место е незаконска во многу земји, но некои сметаат дека јазот во платите меѓу половите и другите групи е постојан проблем.

Многу работници мигранти не добиваат основни работнички права главно затоа што не зборуваат на локален јазик, без оглед на правниот статус[27]. Некои забележале дека не добиваат точна сума пари на својата плата, додека други се помалку платени.

Работници без документи во САД[уреди | уреди извор]

Националниот закон за работни односи ги признава работниците без документи како вработени. Сепак, случајот со највисокиот суд Hoffman Plastic Compounds, Inc. v. NLRB утврдил дека не може да им се доделува плата на нелегално отпуштени вработени без документи поради Законот за реформа и контрола на имиграцијата од 1986 година[28]. Во оваа судска одлука, исто така, било наведено дека САД ќе ги поддржуваат FLSA и MSPA, без оглед дали некој е со документи или не е[29]. Работниците без документи, сè уште имаат правна заштита од дискриминација заснована на националното потекло. Одлуката за случајот со врховниот суд во Хофман, пред сè, влијаело на недокументираните работници да добијат повратен износ[29].

Додека ниту едно лице без документи не е технички способно да работи легално во САД, луѓето без документи сочинуваат 5% од работната сила[29]. Во САД, луѓето кои се родени надвор од земјата имаат тенденција да работат на поризични работни места и имаат поголеми шанси да наидат на смрт на работното место. Секторите со ниски плати, во кои работат многу луѓе без документи, имаат највисоки стапки на повреда на плата и час[29]. Проценките тврдат дека 31% од лица без документи работат на услужни работни места. Особено работата во ресторани има стапка од 12% на работници без документи.

Недокументирани лица можат да се приклучат на работнички синдикатие[29]. Бидејќи НЛРА ги штити работниците без документи, го штити нивното право на организација. Сепак, НЛРА ги исклучува работниците кои се земјоделски, домашни, независни договарачи, владини или се поврзани со нивните работодавци[30]. Правото да се зборува против злоупотреби на трудот било заштитено понатаму со нацрт-законот за имиграција во 2013 година со законот POWER, кој имаше за цел да ги заштити вработените кои зборуват против работните практики да не се соочуваат со притвор или депортација[30][31].

Имигрантите работници често се мобилизираат надвор од синдикатите, преку кампањи во нивните заедници за прашања на имиграција, дискриминација и лошо однесување на полицијата.[32].

Глобализација[уреди | уреди извор]

Во март 2004 година, Светската комисија за социјална димензија на глобализацијата издала извештај наречен „Фер глобализација: создавање можности за сите[33]. Извештајот потврдува како потенцијалната глобализација може да влијае на работничките права. За реформа на глобализацијата ќе биде потребна соработка не само во рамките на земјата, туку и на глобално ниво[34]. Често се предлага политичките власти „да го обноват своето внимание на глобалната солидарност[35].

Застапниците на работничките права се занимаваат со тоа како глобализацијата може да влијае на работничките права во различни земји. Некои меѓународни агенции и глобални корпорации сметаат дека силното спроведување ќе го ограничи економскиот раст на една земја[36]. Бидејќи компаниите ја извршуваат својата работа од земји со пониски плати, владите ќе ја релаксираат својата регулатива за да привлечат бизниси[36]. Како резултат, сиромашните земји спроведуваат понизок стандард за работнички права за да се натпреваруваат со другите земји. Студијата на Лајна Мозли покажува дека колективните работнички права се намалиле откако започнала неодамнешната глобална експанзија[37]. Со тоа што повеќе земји потпишуваат договори, работничките права се во можност да бидат заштитени низ целиот свет. Сепак, некои земји го потпишуваат иако не планираат да ги следат правилата. Затоа, може да има простор да страдаат практиките на работничките права[38].

Сепак, некои тврдат дека глобализацијата може да го подобри спроведувањето на работничките права одговарајќи на барањата на друга земја. Владите ќе постапуваат во согласност со нивните национални интереси, па затоа кога важна трговска земја апелира за силно спроведување на работничките права, тие ќе постапат соодветно[39].

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Hutchins, B. L.; Harrison, A. (1911). A History of Factory Legislation. P. S. King & Son.CS1-одржување: ref=harv (link)
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 „Universal Declaration of Human Rights“. United Nations. Посетено на 6 March 2016.
 3. „About ILRF“. laborrights.org. International Labor Rights Forum. Посетено на 2020-05-06.
 4. „Our Work“. laborrights.org. International Labor Rights Forum. Посетено на 2020-05-06.
 5. Core Labor Standards Handbook. Manila: Asian Development Bank. October 2006.
 6. Organisation for Economic Cooperation and Development 1996 'Trade, Employment and Labour Standards: A Study of Core Workers' Rights and International Trade'
 7. „Labour“. United Nations Global Compact. Архивирано од изворникот на 2009-03-03. Посетено на 2009-06-14.
 8. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Ratification and Reservations: „Convention on the Rights of the Child“. Архивирано од изворникот на 2007-09-26. Посетено на 2009-06-14. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Ratification and Reservations: „International Covenant on Civil and Political Rights“. Архивирано од изворникот на 2007-09-26. Посетено на 2007-05-29.
 9. Alston, Philip (June 2004). „'Core Labour Standards' and the Transformation of the International Labour Rights Regime“. European Journal of International Law. 15 (3): 457–521. doi:10.1093/ejil/15.3.457.
 10. ICCPR Art.22, ILO Convention 87
 11. ICCPR Art.22, ILO Convention 98
 12. ICCPR Art. 8, ILO Conventions 29 and 105
 13. Greenfield, Gerald (June 2001). „Core Labor Standards in the WTO: Reducing labor to a global commodity“. Working USA. 5 (1): 9. doi:10.1111/j.1743-4580.2001.00009.x.
 14. CROC Art. 32 ILO Convention 138
 15. „Employee Rights“. citation.co.uk. Citation Plc. Архивирано од изворникот на 2011-03-06. Посетено на 2012-10-31.
 16. Prior, Katherine (1997). Workers' Rights. New York: Franklin Watts.
 17. See Tucker, supra note 7, at 573; Weissman, supra note 7, at 11 ; Human Rights Watch, supra note 15, at 2; Cox, supra note 16, at 115.
 18. Arat, Zehra F. (2002). „Analyzing Child Labor as a Human Rights Issue: Its Causes, Aggravating Policies, and Alternative Proposals“. Human Rights Quarterly. 24 (1): 177–204. JSTOR 20069593.
 19. „Workers Under 18“. dol.gov. United States Department of Labor. Посетено на 2019-11-01.
 20. Watkins, Heidi (2011). Teens and Employment. Detroit: Greenhaven.
 21. 21,0 21,1 „Social Sustainability“. sftool.gov. GSA Sustainable Facilities Tool. Архивирано од изворникот на 2016-11-30. Посетено на 2016-03-11.
 22. „Information about High-Risk Products“. anskaffelser.no. Agency for Public Management and eGovernment. 15 December 2015. Архивирано од изворникот на 2016-10-07.
 23. Payton, Autumn Lockwood; Byungwon, Woo (September 2014). „Attracting Investment: Governments' Strategic Role in Labor Rights Protection“. International Studies Quarterly. 58 (3): 462–474. JSTOR 24014604.
 24. 24,0 24,1 „Essential Background: Overview of human rights issues in United Arab Emirites (UAE) (Human Rights Watch, 31-12-2005)“. Архивирано од изворникот на 14 November 2008. Посетено на 21 October 2019.
 25. Raymer, Steve (19 July 2005). „Dubai's Indian migrant workers are the emirate's 'foot soldiers of globalization'. The Daily Star. Архивирано од изворникот на 2005-08-04.
 26. „Country Profile: United Arab Emirates (UAE)“ (PDF). Federal Research Division, Library of Congress. December 2005. Архивирано од изворникот (PDF) на 2006-02-19.
 27. Gleeson, Shannon (2010). „Labor Rights for All? The Role of Undocumented Immigrant Status for Worker Claims Making“. Law & Social Inquiry. 35 (3): 561–602. JSTOR 40783684.
 28. Labor Law - Undocumented Immigrants - Second Circuit Holds Undocumented Workers Are Categorically Barred from Backpay under the National Labor Relations Act - Palma v. NLRB 723 F.3d 176 (2d Cir. 2013). стр. Recent Cases 1236.
 29. 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 Gleeson, Shannon Marie (2008). The Intersection of Legal Status and Stratification: The Paradox of Immigration Law and Labor Protections in the United States (PhD). University of California, Berkeley.
 30. 30,0 30,1 „The POWER Act: An Essential Component of Immigration Reform“. National Immigration Law Center. March 2013. Архивирано од изворникот на 2019-11-15. Посетено на 2018-04-28.
 31. „How can undocumented immigrants legally form a union?“. The Hand That Feeds (англиски). 2014-10-16. Посетено на 2018-04-28.
 32. Bacon, David (2007). „Rising from Below: Immigrant Workers Open New Organizing Fronts“. Race, Poverty & the Environment. 14 (1): 21–27. JSTOR 41555130.
 33. „A Fair Globalization, Making it Happen“. ilo.org. International Labour Organization. Посетено на 2020-05-07.
 34. DCOMM (1 March 2004). „World Commission on the Social Dimension of Globalization: Globalization can and must change“. World of Work Magazine. Бр. 50. International Labour Organization. Посетено на 2020-05-19.
 35. Smith, Jackie (February 2014). „Economic Globalization and Labor Rights:Towards Global Solidarity“. Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Policy. 20 (2): 876.
 36. 36,0 36,1 Seidman, Gay W. (2012). „Regulation at Work: Globalization, Labor Rights, and Development“. Social Research. 79 (4): 1023–1044. JSTOR 24385638.
 37. Anner, Mark (June 2012). Mosley, Layna (уред.). „Globalization and Labor Rights: Assessing the Impact“. International Studies Review. 14 (2): 343–345. JSTOR 23280004.
 38. Blanton, Robert; Blanton, Shannon Lindsey (March 2016). „Globalization and Collective Labor Rights“. Sociological Forum. 31 (1): 181–202. JSTOR 24878765.
 39. Gantz, David A.; Reetz, C. Ryan; Aguilar-Alvarez, Guillermo; Paulsson, Jan (2011). „Labor Rights and Environmental Protection under NAFTA and Other U.S. Free Trade Agreements [with Comments]“. The University of Miami Inter-American Law Review. 42 (2): 297–366. JSTOR 41307719.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]