Прејди на содржината

Пресек со y-оската

Од Википедија — слободната енциклопедија
Пресекот со y-оската на права зададена во експлицитна форма. (Тука правата е „генерична“ и произволно е „земен“ негативен наклон и позитивен пресек со у-оската. Подолу има примери со конкретни вредности.)

Во дводимензионална геометрија, пресек со y-оската или y-пресек на една функција или релација е y-координатата на точка каде што графикот на функцијата или релацијата ја пресекува y-оската. [1][2][3][4][5] Поради тоа што y-оската е множеството на точките за кои x=0, пресекот со y-оската се пресметува, заменувајќи x=0 во функцијата или релацијата и решавајќи за y.

Пресекот со y-оската на права во рамнина

[уреди | уреди извор]

Пресекот на y-оската со права во рамнината е y-координата на точката каде што правата ја пресекува y-оската.[6][7][8]. Зборот „пресек“ може да значи и самата точка, а не само y-координатата на оваа точка.

За пресметување на пресекот со y-оската на една права, се заменува x=0 во равенката на правата. Добиената вредност за y е пресекот на y-оската.

 • Ако правата е зададена со равенката:    или само    каде што a и b се реални броеви, следува дека за x=0:  
Пресекот со y-оската на правата    е y-вредноста    односно точката.
Пример: Дадена е линеарната функција y=3x-2. Тука a=3 и b=–2. Значи, пресекот со y-оската е b=–2, односно точката (0,–2).
 • Ако правата е зададена со равенката:    каде што A, B и C се реални броеви и B≠0, следува дека за x=0:  
Пресекот со y-оската на правата    е y-вредноста    односно точката .
 • Секоја права која не е вертикална има точно еден пресек со y-оската.[9]
 • Две прави со истиот наклон, а различни пресеци со y-оската се паралелни прави.[10]

Аналогно, пресек со x-оската е x-координата на точка на x-оската низ која минува графикот на функцијата или релацијата. Овие x-вредности исто така се нарекуваат корени или нули на функцијата бидејќи вредноста на функцијата во пресекот со x-оската е y=0.[11][12]

Пресек на y-оска на функција

[уреди | уреди извор]

Според дефиниција, функција назначува точно една излезна вредност за секоја (влезна) вредност во свој домен. Ова значи дека функција може да има најповеќе еден пресек со y-оската.

 • Ако x=0 е во доменот на функцијата, функцијата ќе има точно еден пресек со y-оската.
 • Ако x=0 не е во доменот на функцијата, функцијата нема да има пресек со y-оската и графикот на функцијата не ја пресекува y-оската.

Пресеци на y-оската на релација

[уреди | уреди извор]

Некои 2-димензионални математички релации како што се кружници, елипси, и хиперболи можат да имаат повеќе од еден пресек со y-оската.[13]

 1. Пресекот со y-оската на функцијата y=4 е точката (0,4). (Ова е константна функција чиј график е хоризонтална права која минува низ точката (0,4).)
 2. Пресекот со y-оската на линеарната функција y=3x–2 е точката (0,–2). (Ова е права во експлицитна форма y=ax+b со b=–2)
 3. Пресекот со y-оската на функцијата 30x+2y=120 е точката (0,60). (Ова е линеарна функција со наклон a=–15 која минува низ y-оската во точката (0,60).)
 4. Пресекот со y-оската на полиномот y=anxn+an-1xn-1+...+a2x²+a1x+a0 е a0; т.е. пресекот е константниот член.[14]
 5. Функцијата y=1/x нема пресек со y-оската бидејќи рационалната функција 1/x не е дефинирана за x=0, т.е. x=0 не е во доменот на оваа функција.[15]
 6. Функцијата y=log(x) нема пресек со y-оската бидејќи логаритамската функција y=log(x) не е дефинирана за x=0, т.е. x=0 не е во доменот на оваа функција.[16]
 7. Пресекот со y-оската на функцијата y=x²–4x+3/(x+2) е точката (0;1,5).
 8. Пресекот со y-оската на релацијата (x–2)²+(y-1)²=8 се точките (0,3) о (0,-1). Графикот е кружница која ја пресекува y-оската двапати.
1. Пресекот со y-оската на константна функција. 2. Пресекот со y-оската на линеарна функција во експлицитна форма. 3. Пресекот со y-оската на линеарна функција во општа форма. 4. Пресекот со y-оската на полином е константниот член.
5. Рационалната функција y=1/x не ја пресекува y-оската. 6. Логаритамската функција y=log(x) не ја пресекува y-оската. (Овде со основа=10.) 7. Пресекот на y-оската на алгебарско рационална функција е точката каде што броителот е 0. 8. Оваа релација чиј график е кружница има два пресеци со y-оската.
 1. Zike, Dinah; Sloan, Leon L.; Willard, Teri (2005). Pre-Algebra, Student Edition (1. изд.). Glencoe/McGraw-Hill School Pub Co. стр. 381. ISBN 978-0078651083. (англиски)
 2. Dawkins, Paul (2007). „College Algebra“. Lamar University. стр. 156. Посетено на 1 January 2014. (англиски)
 3. Tanton, James (2005). Encyclopedia of Mathematics. Facts on File, New York. стр. 284. ISBN 0-8160-5124-0. (англиски)
 4. Weisstein, Eric W. „y-intercept“. From MathWorld--A Wolfram Web Resource. Посетено на 1 January 2014. (англиски)
 5. Staple, E. (2013). „x- and y- intercepts“. Purple Math. Посетено на 1 January 2014. (англиски)
 6. Marks, Daniel; Cuevas, Gilbert J. (2005). Algebra 1, Student Edition (1. изд.). Glencoe/McGraw-Hill School Pub Co. стр. 220. ISBN 978-0078651137. (англиски)
 7. Beecher, Judith A.; Penna, Judith A.; Bittinger, Marvin L. (2007). Algebra and Trigonometry. Addison Wesley. стр. 60. ISBN 978-0321466204. (англиски)
 8. Carter, John A.; Cuevas, Gilbert J.; Holliday, Berchie; Marks, Daniel; McClure, Melissa S. (2005). Advanced Mathematical Concepts - Pre-calculus with Applications, Student Edition (1. изд.). Glencoe/McGraw-Hill School Pub Co. стр. 20. ISBN 978-0078682278. (англиски)
 9. „Intercept of a Line“. Math Open Reference. 2009. Посетено на 1 December 2013. Interactive
 10. Carter, John A.; Cuevas, Gilbert J.; Holliday, Berchie; Marks, Daniel; McClure, Melissa S. (2005). Advanced Mathematical Concepts - Pre-calculus with Applications, Student Edition (1. изд.). Glencoe/McGraw-Hill School Pub Co. стр. 68. ISBN 978-0078682278. (англиски)
 11. Clapham, C.; Nicholson, J. (2009). „Oxford Concise Dictionary of Mathematics, Root“ (PDF). Addison-Wesley. стр. 695. Посетено на 1 January 2013. (англиски)
 12. Tanton, James (2005). Encyclopedia of Mathematics. Facts on File, New York. стр. 451. ISBN 0-8160-5124-0. (англиски)
 13. Staple, E. (2013). „Functions versus Relationships“. Purple Math. Посетено на 1 January 2014. (англиски)
 14. Jones, James (1997). „Polynomial Functions of Higher Degree“. Посетено на 1 January 2013. (англиски)
 15. Clapham, C.; Nicholson, J. (2009). „Oxford Concise Dictionary of Mathematics, Rational function“ (PDF). Addison-Wesley. стр. 664. Посетено на 1 January 2013. (англиски)
 16. Clapham, C.; Nicholson, J. (2009). „Oxford Concise Dictionary of Mathematics, Logarithmic function“ (PDF). Addison-Wesley. стр. 487. Посетено на 1 January 2013. (англиски)

Надворешни врски

[уреди | уреди извор]