Предлошка:Шаховски дијаграм

Од Википедија — слободната енциклопедија
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Икона за документација Документација за предлошка[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]

Синтакса[уреди извор]

Ова се неколку стандардни предлошки за шаховски дијаграми:

На располагање се и предлошки за шаховски варијанти:

Синтаксата е во суштина иста за сите.

{{Шаховски дијаграм
| <alignment> (param #1)
| <header>  (#2) 
| size =
| numbers =
| letters =
| <a8> | <b8> | ... | <h8> (#3 to ...
| <a7> | <b7> | ... | <h7>
...
| <a1> | <b1> | ... | <h1> ( ... #66)
| <footer> (#67)
| reverse = 
}}

Кога таблата е 8×8, постои алтернативна синтакса (погл. Алтернатива за поставање на фигурите: FEN подолу):

{{Шаховски дијаграм
| fen =
| align =
| clear = 
| header = 
| footer =
| size =
| numbers =
| letters =
| reverse =
}}

Параметри:

 • <alignment> — одредува дали таблата ќе се прикаже од левата или деснат страна на страницата на. Мора да биде tright или tleft (или пак ништо)
 • <header> — текстот што се прикажува над дијаграмот, може да биде празно;
 • size — се укажува големината на секое поле во пиксели, по основно: 26.
 • numbers — укажува дали редовите имаат броеви. Можности: left, right, both (по основно) or neither.
 • letters — укажува дали столбовите имаат букви. Можности: top, bottom, both (по основно) or neither.
 • <a8>, <b8>, ... <h1> — се определуваат соодветните полиња на таблата, погледајте подолу;
 • <footer> — текстот што се прикажува под дијаграмот, може да биде празно; по желба — може да се изостави (тековно не е застапен во другите предлошки)

Полето го определува називот на фигурата или празен параметар. Нивните називи се дадени според алгебарскиот запис:

 • Chess kll45.svg Chess kld45.svg Chess kdl45.svg Chess kdd45.svg k = крал
 • Chess qld45.svg Chess qll45.svg Chess qdd45.svg Chess qdl45.svg q = дама/кралица
 • Chess rll45.svg Chess rld45.svg Chess rdl45.svg Chess rdd45.svg r = топ
 • Chess bld45.svg Chess bll45.svg Chess bdd45.svg Chess bdl45.svg b = ловец
 • Chess nll45.svg Chess nld45.svg Chess ndl45.svg Chess ndd45.svg n = коњ
 • Chess pld45.svg Chess pll45.svg Chess pdd45.svg Chess pdl45.svg p = пешак

На располагање се извесни фигури од самовилскиот шах:

Chess klg45.svg Chess elg45.svg Chess nlg45.svg Chess slg45.svg Chess plg45.svg Chess Mdt45.svg Chess Mlt45.svg RoyalKnightFinish Done.svg

 • Chess all45.svg Chess ald45.svg Chess adl45.svg Chess add45.svg a = архиепископ/принцеза/кардинал (спој од коњ+ловец)
 • Chess cld45.svg Chess cll45.svg Chess cdd45.svg Chess cdl45.svg c = канцелар/царица/маршал (спој од коњ+топ)
 • Chess fll45.svg Chess fld45.svg Chess fdl45.svg Chess fdd45.svg f = превртен крал
 • Chess gld45.svg Chess gll45.svg Chess gdd45.svg Chess gdl45.svg g = превртена дама/кралица
 • Chess mll45.svg Chess mld45.svg Chess mdl45.svg Chess mdd45.svg m = превртен топ
 • Chess eld45.svg Chess ell45.svg Chess edd45.svg Chess edl45.svg j(e) = слон
 • Chess sll45.svg Chess sld45.svg Chess sdl45.svg Chess sdd45.svg N(s) = превртен коњ
 • Chess hld45.svg Chess hll45.svg Chess hdd45.svg Chess hdl45.svg h = превртен пешак
 • Chess zll45.svg Chess zld45.svg Chess zdl45.svg Chess zdd45.svg z = првенец (за омега-шах)
 • Chess wld45.svg Chess wll45.svg Chess wdd45.svg Chess wdl45.svg w = волшебник (за омега-шах)
 • Chess tld45.svg Chess tll45.svg Chess tdd45.svg Chess tdl45.svg t = шут (за омега-шах)
 • Mann white on light (an icon of the chess piece).png Mann white on dark (an icon of the chess piece).png Mann black on light (an icon of the chess piece).png Mann black on dark (an icon of the chess piece).png M = стражар
 • Centaur on white squares.png Centaur on dark squares.png C = кентаур

Овие букви се спаруваат со соодветна буква која определува дали фигурата е бела или црна. „l“ значи бела, а „d“ значи црна (од англиските поими light и dark). Така, „kl“ е бел крал, а „nd“ е црн коњ.

Празните полиња се добиваат со внесување на долни, белини (празни места) или ништо. Се препорачуваат две места.

 • Chess d45.svgChess l45.svg <белина> = празно поле

Можете да користите и „xx“ за црн крст, „ox“ за бел крст, „xo“ за црн круг на празно поле или „oo“ за бел круг.

 • Chess xxd45.svgChess xxl45.svg xx = црн крст/x
 • Chess oxd45.svgChess oxl45.svg ox = бел крст/x
 • Chess xod45.svgChess xol45.svg xo = црн круг
 • Chess ood45.svgChess ool45.svg oo = бел круг

За прикажување на движења по таблата (потезите) се користат стрелки

 • Chess uld45.svgChess ull45.svg ul = горе и лево
 • Chess uad45.svgChess ual45.svg ua = горе
 • Chess urd45.svgChess url45.svg ur = горе и десно
 • Chess lad45.svgChess lal45.svg la = лево
 • Chess lrd45.svgChess lrl45.svg lr = лево и десно
 • Chess udd45.svgChess udl45.svg ud = горе и долу
 • Chess rad45.svgChess ral45.svg ra = десно
 • Chess dld45.svgChess dll45.svg dl = долу и лево
 • Chess dad45.svgChess dal45.svg da = долу
 • Chess drd45.svgChess drl45.svg dr = долу и десно

На полињата можат да им се стават и бројки: „x0“ за 0, „x1“ за 1, „x2“ за 2, па сè до „x9“ за 9.

 • Chess x0d45.svgChess x0l45.svg x0
 • Chess x1d45.svgChess x1l45.svg x1
 • Chess x2d45.svgChess x2l45.svg x2
 • Chess x3d45.svgChess x3l45.svg x3
 • Chess x4d45.svgChess x4l45.svg x4
 • Chess x5d45.svgChess x5l45.svg x5
 • Chess x6d45.svgChess x6l45.svg x6
 • Chess x7d45.svgChess x7l45.svg x7
 • Chess x8d45.svgChess x8l45.svg x8
 • Chess x9d45.svgChess x9l45.svg x9

Примери[уреди извор]

Вообичаен дијаграм[уреди извор]

Овој дијаграм се препорачува за секојдневна употреба како главен во статии за шаховски отворања, завршници, партии, положби итн. Подолу погледајте ги соодветните кодови.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 црн топ
b8 црн коњ
c8 црн ловец
d8 црн дама
e8 црн крал
f8 црн ловец
g8 црн коњ
h8 црн топ
a7 црн пешак
b7 црн пешак
c7 црн пешак
d7 црн пешак
f7 црн пешак
g7 црн пешак
h7 црн пешак
e5 црн пешак
e4 бел пешак
f4 бел пешак
a2 бел пешак
b2 бел пешак
c2 бел пешак
d2 бел пешак
g2 бел пешак
h2 бел пешак
a1 бел топ
b1 бел коњ
c1 бел ловец
d1 бел дама
e1 бел крал
f1 бел ловец
g1 бел коњ
h1 бел топ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
The King's Gambit
{{Шаховски дијаграм
| tright
| 

|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | | | |pl|pl| | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl| | |pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl

| Кралев гамбит
}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Празна табла
{{Шаховски дијаграм
| tright
| 

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| Празна табла
}}

Дијаграм со двата описа[уреди извор]

В. Ленгстаф, Шаховски аматер 1922
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
e8 црн крал
h8 црн топ
f6 бел ловец
h6 бел пешак
d5 бел топ
f5 бел крал
g5 црн пешак
h5 бел пешак
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Мат во два потега.
Овој проблем се служи со методот на делумна назадечка анализа.

Ова е згодно за статии кои обратуваат шаховски проблеми. Треба да се напомене дека во заглавието и подножјето можете да користите задебелени или закосени букви. Воедно можете да се послужите и со <br> за да наметнете нов ред.

{{Шаховски дијаграм
| tright
| '''В. Ленгстаф''', ''Шаховски аматер'' 1922

| | | | |kd| | |rd
| | | | | | | | 
| | | | | |bl| |pl
| | | |rl| |kl|pd|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| '''Мат во два потега.''' <br> Овој проблем се служи со методот на ''делумна назадечка анализа''.
}}

Дијаграм без описи[уреди извор]

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
b6 црн крст
c6 црн круг
d6 црн крст
c5 бел пешак
f4 црн круг
e3 црн крст
f3 црн круг
g3 црн крст
f2 бел пешак
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Погледајте го соодветникот код подолу. Ако не сакате да има описи, просто отстранете ги, но не ја бришете втората исправена црта „|“ кај горниот опис; се допушта да ја избришете последната права црва за подолгиот опис подолу.

Дијаграмот се прикажува од лево за да ја покаже употребата на првиот параметар.

{{Шаховски дијаграм
| tleft
| 

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| |xx|xo|xx| | | | 
| | |pl| | | | | 
| | | | | |xo| | 
| | | | |xx|xo|xx| 
| | | | | |pl| | 
| | | | | | | | 

}}

Пример за движење[уреди извор]

Ова е предвидено да покаже како се движат фигурите.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
c8 стрелка горе
c7 стрелка горе
a6 стрелка лево
b6 стрелка лево
c6 црн топ
d6 стрелка десно
e6 стрелка десно
f6 стрелка десно
g6 стрелка десно
h6 стрелка десно
c5 стрелка долу
c4 стрелка долу
e4 стрелка горе-лево
f4 стрелка горе
g4 стрелка горе-десно
c3 стрелка долу
e3 стрелка лево
f3 бел крал
g3 стрелка десно
c2 стрелка долу
e2 стрелка долу-лево
f2 стрелка долу
g2 стрелка долу-десно
c1 стрелка долу
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Ова прикажува како белиот крај може да се движи во било кој правец, но само по едно поле, додека пак црниот топ може да се движи по неограничен број полиња, но само горе-долу и лево-десно.
{{Шаховски дијаграм 
| tleft
| 

| | |ua| | | | | 
| | |ua| | | | | 
|la|la|rd|ra|ra|ra|ra|ra
| | |da| | | | | 
| | |da| |ul|ua|ur| 
| | |da| |la|kl|ra| 
| | |da| |dl|da|dr| 
| | |da| | | | | 

|Ова прикажува како белиот крај може да се движи во било кој правец, но само по едно поле, додека пак црниот топ може да се движи по неограничен број полиња, но само горе-долу и лево-десно.
}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
b8 стрелка горе-лево
d8 стрелка горе
f8 стрелка горе-десно
c7 стрелка горе-лево
d7 стрелка горе
e7 стрелка горе-десно
a6 стрелка лево
b6 стрелка лево
c6 стрелка лево
d6 бел дама
e6 стрелка десно
f6 стрелка десно
g6 стрелка десно
h6 стрелка десно
c5 стрелка долу-лево
d5 стрелка долу
e5 стрелка долу-десно
b4 стрелка долу-лево
d4 стрелка долу
f4 стрелка долу-десно
a3 стрелка долу-лево
d3 стрелка долу
g3 стрелка долу-десно
d2 стрелка долу
h2 стрелка долу-десно
d1 стрелка долу
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
{{Шаховски дијаграм
| tright
| 

| |ul| |ua| |ur| | 
| | |ul|ua|ur| | | 
|la|la|la|ql|ra|ra|ra|ra
| | |dl|da|dr| | | 
| |dl| |da| |dr| | 
|dl| | |da| | |dr| 
| | | |da| | | |dr
| | | |da| | | | 

}}

На таблата десно е прикажано дека белата дама може да се движи по неограничен број полиња, во секој правец .

Друг начин за топовскиот пример:

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
c7 стрелка горе-долу
b6 стрелка лево-десно
c6 црн топ
d6 стрелка лево-десно
c5 стрелка горе-долу
e4 стрелка горе-лево
f4 стрелка горе
g4 стрелка горе-десно
e3 стрелка лево
f3 бел крал
g3 стрелка десно
e2 стрелка долу-лево
f2 стрелка долу
g2 стрелка долу-десно
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
{{Шаховски дијаграм
| tleft
| 

| | | | | | | | 
| | |ud| | | | | 
| |lr|rd|lr| | | | 
| | |ud| | | | | 
| | | | |ul|ua|ur| 
| | | | |la|kl|ra| 
| | | | |dl|da|dr| 
| | | | | | | | 

}}

Мал дијаграм[уреди извор]

Ова е полезно во статии со многу дијаграми. Користи друга предлошка, наречена {{Мал шаховски дијаграм}}.

И малите дијаграми можат да имаат заглавија.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 црн топ
d8 црн дама
f8 црн топ
g8 црн крал
a7 црн пешак
b7 црн пешак
e7 црн пешак
f7 црн пешак
g7 црн ловец
h7 црн пешак
b6 црн коњ
c6 црн пешак
f6 црн коњ
g6 црн пешак
c5 бел дама
g5 бел ловец
d4 бел пешак
e4 бел пешак
g4 црн ловец
c3 бел коњ
f3 бел коњ
a2 бел пешак
b2 бел пешак
f2 бел пешак
g2 бел пешак
h2 бел пешак
d1 бел топ
e1 бел крал
f1 бел ловец
h1 бел топ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Положба по 11.Bg5
{{Мал шаховски дијаграм
| tright
| 

|rd| | |qd| |rd|kd| 
|pd|pd| | |pd|pd|bd|pd
| |nd|pd| | |nd|pd| 
| | |ql| | | |bl| 
| | | |pl|pl| |bd| 
| | |nl| | |nl| | 
|pl|pl| | | |pl|pl|pl
| | | |rl|kl|bl| |rl

| Положба по 11.Bg5
}}

Другоразмерни табли[уреди извор]

Шаховските табли од нестандарден размер бараат посебни предлошки. Ова се предлошките

за следниве табли:
Минишах (5×5) — Предлошка:Шаховски дијаграм 5x5
{{Шаховски дијаграм 5x5
| tright
| 

|kd|qd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|kl|ql|bl|nl|rl

| Гарднеров минишах
}}
a5 бел кралb5 бел дамаc5 бел ловецd5 бел коњe5 бел топ
a4 бел пешакb4 бел пешакc4 бел пешакd4 бел пешакe4 бел пешак
a3b3c3d3e3
a2 црн пешакb2 црн пешакc2 црн пешакd2 црн пешакe2 црн пешак
a1 црн кралb1 црн дамаc1 црн ловецd1 црн коњe1 црн топ
Гарднеров минишах
Лосаламоски шах (6×6) — Предлошка:Шаховски дијаграм 6x6
{{Шаховски дијаграм 6x6
| tright
| 

|rd|nd|qd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | 
| | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|ql|kl|nl|rl

| Лосаламоски шах
}}
abcdef
6a6 бел топb6 бел коњc6 бел дамаd6 бел кралe6 бел коњf6 бел топ6
5a5 бел пешакb5 бел пешакc5 бел пешакd5 бел пешакe5 бел пешакf5 бел пешак5
4a4b4c4d4e4f44
3a3b3c3d3e3f33
2a2 црн пешакb2 црн пешакc2 црн пешакd2 црн пешакe2 црн пешакf2 црн пешак2
1a1 црн топb1 црн коњc1 црн дамаd1 црн кралe1 црн коњf1 црн топ1
abcdef
Лосаламоски шах
Капабланкин шах (8×10)
{{Шаховски дијаграм 8x10
| tright
| 

|rd|nd|ad|bd|qd|kd|bd|cd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|al|bl|ql|kl|bl|cl|nl|rl

| Капабланкин шах
}}
abcdefghij
8a8 бел топb8 бел коњc8 бел пронцезаd8 бел ловецe8 бел дамаf8 бел кралg8 бел ловецh8 бел царицаi8 бел коњj8 бел топ8
7a7 бел пешакb7 бел пешакc7 бел пешакd7 бел пешакe7 бел пешакf7 бел пешакg7 бел пешакh7 бел пешакi7 бел пешакj7 бел пешак7
6a6b6c6d6e6f6g6h6i6j66
5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j55
4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j44
3a3b3c3d3e3f3g3h3i3j33
2a2 црн пешакb2 црн пешакc2 црн пешакd2 црн пешакe2 црн пешакf2 црн пешакg2 црн пешакh2 црн пешакi2 црн пешакj2 црн пешак2
1a1 црн топb1 црн коњc1 црн пронцезаd1 црн ловецe1 црн дамаf1 црн кралg1 црн ловецh1 црн царицаi1 црн коњj1 црн топ1
abcdefghij
Капабланкин шах
Голем шах
{{Шаховски дијаграм 10x10
| tright
| 

|rd| | | | | | | | |rd
| |nd|bd|qd|kd|cd|ad|bd|nd| 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| |nl|bl|ql|kl|cl|al|bl|nl| 
|rl| | | | | | | | |rl

| Голем шах
}}
abcdefghij
10a10 бел топb10c10d10e10f10g10h10i10j10 бел топ10
9a9b9 бел коњc9 бел ловецd9 бел дамаe9 бел кралf9 бел царицаg9 бел пронцезаh9 бел ловецi9 бел коњj99
8a8 бел пешакb8 бел пешакc8 бел пешакd8 бел пешакe8 бел пешакf8 бел пешакg8 бел пешакh8 бел пешакi8 бел пешакj8 бел пешак8
7a7b7c7d7e7f7g7h7i7j77
6a6b6c6d6e6f6g6h6i6j66
5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j55
4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j44
3a3 црн пешакb3 црн пешакc3 црн пешакd3 црн пешакe3 црн пешакf3 црн пешакg3 црн пешакh3 црн пешакi3 црн пешакj3 црн пешак3
2a2b2 црн коњc2 црн ловецd2 црн дамаe2 црн кралf2 црн царицаg2 црн пронцезаh2 црн ловецi2 црн коњj22
1a1 црн топb1c1d1e1f1g1h1i1j1 црн топ1
abcdefghij
Голем шах

Двојни табли[уреди извор]

Тандемски шах (четири играчи)
{{Тандемскошаховски дијаграм
| A1=Екипа 1, Табла А 
| A2=Екипа 2, Табла А 
| B1=Екипа 1, Табла Б 
| B2=Екипа 2, Табла Б
| tright
|

|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl

|rl|nl|bl|kl|ql|bl|nl|rl
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
|rd|nd|bd|kd|qd|bd|nd|rd

| '''Тандемски шах''' — поставеност и почетна положба
}}


Екипа 2, Табла А

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Екипа 1, Табла А

Екипа 2, Табла Б

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Екипа 1, Табла Б

Тандемски шах — поставеност и почетна положба

Алисин шах[уреди извор]

Алисин шах (двајца играчи)
{{Алисин шаховски дијаграм
| tright
|

|rd|nd|bd|qd|kd| |nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |nl| | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl| |rl

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | |bd| | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| Положба по '''1. Nf3 e6 2. Ne5 Bc5'''
}}


a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
А
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Б
Положба по 1. Nf3 e6 2. Ne5 Bc5

Табла со поинаков облик[уреди извор]

Тридимензионален шах (просторен шах) — Предлошка:Просторношаховски дијаграм
{{Просторношаховски дијаграм
| tright
|

|rd|nd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

|Nd|bd|qd|Nd|bd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|bl|Nl|ql|bl|Nl

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|kl|nl|rl

| '''Просторношаховска''' — почетна положба
}}
Ea5 бел топEb5 бел коњEc5 бел кралEd5 бел коњEe5 бел топ
Ea4 бел пешакEb4 бел пешакEc4 бел пешакEd4 бел пешакEe4 бел пешак
Ea3Eb3Ec3Ed3Ee3
Ea2Eb2Ec2Ed2Ee2
Ea1Eb1Ec1Ed1Ee1
Д
Da5 N dDb5 бел ловецDc5 бел дамаDd5 N dDe5 бел ловец
Da4 бел пешакDb4 бел пешакDc4 бел пешакDd4 бел пешакDe4 бел пешак
Da3Db3Dc3Dd3De3
Da2Db2Dc2Dd2De2
Da1Db1Dc1Dd1De1
Г
Ca5Cb5Cc5Cd5Ce5
Ca4Cb4Cc4Cd4Ce4
Ca3Cb3Cc3Cd3Ce3
Ca2Cb2Cc2Cd2Ce2
Ca1Cb1Cc1Cd1Ce1
В
Ba5Bb5Bc5Bd5Be5
Ba4Bb4Bc4Bd4Be4
Ba3Bb3Bc3Bd3Be3
Ba2 црн пешакBb2 црн пешакBc2 црн пешакBd2 црн пешакBe2 црн пешак
Ba1 црн ловецBb1 N lBc1 црн дамаBd1 црн ловецBe1 N l
Б
Aa5Ab5Ac5Ad5Ae5
Aa4Ab4Ac4Ad4Ae4
Aa3Ab3Ac3Ad3Ae3
Aa2 црн пешакAb2 црн пешакAc2 црн пешакAd2 црн пешакAe2 црн пешак
Aa1 црн топAb1 црн коњAc1 црн кралAd1 црн коњAe1 црн топ
А
Просторношаховска — почетна положба
Омега-шахПредлошка:Омегашаховски дијаграм
{{Омегашаховски дијаграм
|
| [[Омега-шах]] (10×10 + 4 агли)

|wd               |wd
  |zd|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|zd
  |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
  |zl|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|zl
|wl               |wl

| '''Омега-шах''' — почетна положба
}}
Омега-шах (10×10 + 4 агли)
w4 wd <W4   A  B  C  D  E  F  G  H  I W3>   J w3 wd
9 a9 zd b9 rd c9 nd d9 bd e9 qd f9 kd g9 bd h9 nd i9 rd j9 zd 9
8 a8 pd b8 pd c8 pd d8 pd e8 pd f8 pd g8 pd h8 pd i8 pd j8 pd 8
7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 i7 j7 7
6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 i6 j6 6
5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 i5 j5 5
4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 i4 j4 4
3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3 j3 3
2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 j2 2
1 a1 pl b1 pl c1 pl d1 pl e1 pl f1 pl g1 pl h1 pl i1 pl j1 pl 1
0 a0 zl b0 rl c0 nl d0 bl e0 ql f0 kl g0 bl h0 nl i0 rl j0 zl 0
w1 wl    A<W1  B  C  D  E  F  G  H  I    JW2> w2 wl
Омега-шах — почетна положба

Алтернатива за поставање на фигурите: FEN[уреди извор]

{{Шаховски дијаграм|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 црн топ
b8 црн коњ
c8 црн ловец
d8 црн дама
e8 црн крал
f8 црн ловец
g8 црн коњ
h8 црн топ
a7 црн пешак
b7 црн пешак
c7 црн пешак
d7 црн пешак
e7 црн пешак
f7 црн пешак
g7 црн пешак
h7 црн пешак
a2 бел пешак
b2 бел пешак
c2 бел пешак
d2 бел пешак
e2 бел пешак
f2 бел пешак
g2 бел пешак
h2 бел пешак
a1 бел топ
b1 бел коњ
c1 бел ловец
d1 бел дама
e1 бел крал
f1 бел ловец
g1 бел коњ
h1 бел топ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Таблата може да се пополнува и со Форсајт-Едвардсовиот запис наместо положбени параметри.

За таа цел се користи параметарот „fen“. На пример, ова е таблата при отворање на партијата, укажана со споменатиот параметар "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR":

{{Шаховски дијаграм|fen=rnbqkbnr/acfghzwt/8/8/8/8/ACFGHZWT/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 црн топ
b8 црн коњ
c8 црн ловец
d8 црн дама
e8 црн крал
f8 црн ловец
g8 црн коњ
h8 црн топ
a7 црн архиепископ
b7 црн канцелар
c7 црн превртен крал
d7 црн превртена дама
e7 црн превртен пешак
f7 црн првенец
g7 црн волшебник
h7 црн шут
a2 бел архиепископ
b2 бел канцелар
c2 бел превртен крал
d2 бел превртена дама
e2 бел превртен пешак
f2 бел првенец
g2 бел волшебник
h2 бел шут
a1 бел топ
b1 бел коњ
c1 бел ловец
d1 бел дама
e1 бел крал
f1 бел ловец
g1 бел коњ
h1 бел топ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Постои и можност за прикажување на „самовилски“ фигури со помош на записот FEN. Меѓутоа, бидејќи овој запис се служи со големи и мали букви за да ја означи бојата на фигурите, ова значи дека на таблата не може да се прикаже самовилската фигура превртен коњ (означена со „N“). Еве табла на која пешаците се заменети со самовилски фигури:
Параметарот „fen“ работи само на таблите 8×8. На таблите од поинаков размер мора да се користат положбени параметри.

Приказ на таблата од гледиште на црниот играч[уреди извор]

{{Шаховски дијаграм|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft|reverse=true}}
hgfedcba
1
Chessboard480.svg
h1 бел топ
g1 бел коњ
f1 бел ловец
e1 бел крал
d1 бел дама
c1 бел ловец
b1 бел коњ
a1 бел топ
h2 бел пешак
g2 бел пешак
f2 бел пешак
e2 бел пешак
d2 бел пешак
c2 бел пешак
b2 бел пешак
a2 бел пешак
h7 црн пешак
g7 црн пешак
f7 црн пешак
e7 црн пешак
d7 црн пешак
c7 црн пешак
b7 црн пешак
a7 црн пешак
h8 црн топ
g8 црн коњ
f8 црн ловец
e8 црн крал
d8 црн дама
c8 црн ловец
b8 црн коњ
a8 црн топ
1
22
33
44
55
66
77
88
hgfedcba

Параметарот „reverse=true“ служи за прикажување на таблата од гледиште на црниот играч, каде полето h8 е во долниот лев агол, а a1 е во горниот десен. Ова работи за сите нормални табли од сите размери, но не во предлошките за Алисиниот, тандемскиот, омега и просторниот шах. Тука истиот запис FEN како во претходниот пример дава табла со почетната положба на црниот играч долу.