Предлошка:Табела на пинјин

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Самогласки a, e, o, i
МФА a ɔ ɛ ɯɤ æi ei ɑu ou æn ən ɑŋ əŋ ɐɚ i ie iou iɛn in iəŋ
Пинјин a o ê e ai ei ao ou an en ang eng er yi ye јоу yan yin ying
Тунгјунг-пинјин a o e e ai ei ao ou an en ang eng er yi ye you yan yin ying
Вејд-Џајлс a o eh o/ê ai ei ao ou an ên ang êng êrh i yeh yu yen yin ying
}ујин ㄧㄝ ㄧㄡ ㄧㄢ ㄧㄣ ㄧㄥ
Мак. транск. а о е е ај еј ао оу ан ен анг енг ар ји је јоу јен јин јинг
пример
Самогласки u, y
МФА u uo uei uən uəŋ ʊŋ y ye yɛn yn iʊŋ
Пинјин wu wo/o wei wen weng ong yu yue yuan yun yong
Тунгјунг-пинјин wu wo/o wei wun wong ong yu yue yuan yun yong
Вејд-Џајлс wu wo/o wei wên wêng ung yüeh yüan yün yung
Ѓујин ㄨㄛ/ㄛ ㄨㄟ ㄨㄣ ㄨㄥ ㄩㄝ ㄩㄢ ㄩㄣ ㄩㄥ
Мак. транск. ву во/о веј вен венг унг ји јуе јуен јин јунг
пример


Нешушкави согласки
МФА puo m fəŋ tiou tuei tuən ny ly kɯɤɻ xɯɤ
Пинјин bo p m feng diu dui dun t ger k he
Тунгјунг-пинјин bo p m fong diou duei dun t nyu lyu ger k he
Вејд-Џајлс po p' m fêng tiu tui tun t' kêrh k' ho
Ѓујин ㄅㄛ ㄈㄥ ㄉㄧㄡ ㄉㄨㄟ ㄉㄨㄣ ㄋㄩ ㄌㄩ ㄍㄜㄦ ㄏㄜ
Мак. транск. бо п м фенг диу дуј дун т ни ли гар к хе
пример 歌儿
Шушкави согласки
МФА tɕiɛn tɕiʊŋ tɕʰin ɕyɛn ʈʂɯɤ ʈʂɨ ʈʂʰɯɤ ʈʂʰɨ ʂɯɤ ʂɨ ʐɯɤ ʐɨ tsɯɤ tsuo tsɨ tsʰɯɤ tsʰɨ sɯɤ
Пинјин jian jiong qin xuan zhe zhi che chi she shi re ri ze zuo zi ce ci se si
Тунгјунг пинјин jian jyong cin syuan jhe jhih che chih she shih re rih ze zuo zih ce cih se sih
Вејд-Џајлс chien chiung ch'in hsüan chê chih ch'ê ch'ih shê shih jih tsê tso tzŭ ts'ê tz'ŭ szŭ
Ѓујин ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄥ ㄑㄧㄣ ㄒㄩㄢ ㄓㄜ ㄔㄜ ㄕㄜ ㄖㄜ ㄗㄜ ㄗㄨㄛ ㄘㄜ ㄙㄜ
Мак. транск. ѓен ѓунг ќин сјуен џе џе че че ше ше же же ѕе ѕуо ѕе це це се се
пример
Тонови
МФА ma˥˥ ma˧˥ ma˨˩˦ ma˥˩ ma
Пинјин ma
Тунгјунг пинјин ma
Вејд-Џајлс ma1 ma2 ma3 ma4 ma0
Џујин ㄇㄚ ㄇㄚˊ ㄇㄚˇ ㄇㄚˋ ㄇㄚ・
пример (трад/упр) 媽/妈 麻/麻 馬/马 罵/骂 嗎/吗