Прејди на содржината

Право на образование

Од Википедија — слободната енциклопедија
Непалски деца кои читаат

Правото на образование е признато како човеково право во голем број меѓународни конвенции, вклучувајќи го и Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права со кој се признава правото на бесплатно, задолжително основно образование за сите, обврска за развој на средно образование достапно за сите, особено со прогресивно воведување на бесплатно средно образование, како и обврска за развој на правичен пристап до високото образование, идеално со прогресивно воведување на бесплатно високо образование. Денес, скоро 75 милиони деца ширум светот се спречени да одат на училиште секој ден.[1] Заклучно со 2015 година, 164 држави биле страни на Пактот.[2]

Правото на образование исто така вклучува одговорност за обезбедување основно образование за лица кои немаат завршено основно образование од ниво на училиште и колеџ. Покрај овие одредби за пристап до образованието, правото на образование ги опфаќа и обврските на учениците да избегнуваат дискриминација на сите нивоа на образовниот систем, да поставуваат минимални стандарди на образование и да го подобруваат квалитетот на образованието.

Меѓународна правна основа[уреди | уреди извор]

Конвенција за правата на лицата со попреченост

Правото на образование се рефлектира во членот 26 од Универзалната декларација за човекови права, во кој се вели:

„Секој има право на образование. Образованието е бесплатно, барем во основните фази. Основното образование е задолжително. Техничкото и стручното образование ќе бидат општо достапни, а високото образование ќе биде подеднакво достапно за сите врз основа на заслугите. Образованието треба да биде насочено кон целосен развој на човечката личност и кон зајакнување на почитувањето на човековите права и основните слободи. Тоа ќе промовира разбирање, толеранција и пријателство меѓу сите нации, расни или религиозни групи и ќе ги продолжи активностите на Обединетите нации за одржување на мирот. Родителите имаат претходно право да изберат вид на образование што ќе им се дава на нивните деца. “ [3]

Правото на образование е реафирмирано во Конвенцијата на УНЕСКО против дискриминацијата во образованието од 1960 година, Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права од 1966 година,[4] Конвенцијата од 1981 година за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените,[5] Конвенцијата за правата на детето од 1989 година,[6] и Конвенцијата за правата на лицата со попреченост од 2006 година.[7]

Во Африка, и Африканската повелба за човекови и народни права [8] и Африканската повелба за правата и благосостојбата на детето во 1981 година го признаваат правото на образование.[9]

Во Европа, членот 2 од првиот протокол од 20 март 1952 година кон Европската конвенција за човекови права вели дека правото на образование е признато како човеково право и се подразбира дека се утврдува право на образование. Според Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, правото на образование вклучува право на бесплатно, задолжително основно образование за сите, обврска за развој на средно образование достапно за сите, особено со прогресивно воведување на бесплатно средно образование, како и обврска за развој на правичен пристап до високото образование, особено со прогресивно воведување на бесплатно високо образование. Правото на образование вклучува и одговорност за обезбедување основно образование за лица кои не го завршиле основното образование. Покрај овие одредби за пристап до образованието, правото на образование ја опфаќа и обврската да се елиминира дискриминацијата на сите нивоа на образовниот систем, да се постават минимални стандарди и да се подобри квалитетот. Европскиот суд за човекови права во Стразбур ја применил оваа норма на пример во белгискиот јазичен случај.[5] Членот 10 од Европската социјална повелба го гарантира правото на стручно образование.[10]

Според индискиот устав според 86-от амандман, акт 2002 година, се дава право на бесплатно и задолжително образование од 6 до 14 години.

Дефиниција[уреди | уреди извор]

Романски печат со приказ на член 32 од романскиот устав, кој детално го опишува правото на образование

Образованието се состои од формални институционални упатства. Општо земено, меѓународните инструменти го користат терминот во оваа смисла и правото на образование, заштитено со меѓународните инструменти за човекови права, се однесува првенствено на образованието во тесна смисла. Конвенцијата на УНЕСКО против дискриминацијата во образованието од 1960 година го дефинира образованието во член 1 (2) како: „сите видови и нивоа на образование, (вклучувајќи ги и таквите) пристап до образование, стандардот и квалитетот на образованието и условите под кои се дава. " [11]

Во поширока смисла, образованието може да ги опише „сите активности со кои човечката група пренесува на своите потомци тело на знаење и вештини и морален код што и овозможува на групата да опстане“.[11] Во оваа смисла, образованието се однесува на пренесување на следната генерација на оние вештини потребни за извршување на задачи од секојдневниот живот и понатамошно пренесување на социјалните, културните, духовните и филозофските вредности на конкретната заедница. Поширокото значење на образованието е препознаено во член 1 (а) од Препораката на УНЕСКО од 1974 година во врска со образованието за меѓународно разбирање, соработка и мир и образование во врска со човековите права и основните слободи.[12]

„целиот процес на социјален живот преку кој поединци и социјални групи учат да се развиваат свесно во рамките на, и за доброто, на националните и меѓународните заедници, на целата нивна лична способност, ставови, склоности и знаење“.[11]

Европскиот суд за човекови права го дефинира образованието во тесна смисла на зборот „учење или упатство. .. особено за пренесување на знаење и интелектуален развој“ и во поширока смисла како „целиот процес со кој, во секое општество, возрасните настојуваат да ги пренесат своите верувања, култура и други вредности на младите “.[11]

Принципите на Абиџан биле донесени на почетокот на 2019 година и обезбедуваат сеопфатни водечки принципи за пресекот помеѓу приватното образование и правото на образование

Проценка на исполнетоста[уреди | уреди извор]

Исполнувањето на правото на образование може да се процени користејќи ја рамката 4 како што тврди дека за образованието да има значајно право, тоа мора да биде достапно, прифатливо и прилагодливо. Рамката 4 е развиена од поранешниот специјален известувач на ООН за правото на образование, Катарина Томашевски, но не е нужно стандард што се користи во секој меѓународен инструмент за човекови права и оттаму не е општ водич за тоа како се третира правото на образование според националното закон.[13]

4А-те
Бесплатно училиште основано од наставниците близнаци во Индонезија

Рамката 4 предлага владите, како врвни носители на должноста, да мора да го почитуваат, штитат и исполнуваат правото на образование со тоа што ќе го овозможат образованието достапно, прифатливо и прилагодливо. Рамката, исто така, поставува должности на другите засегнати страни во образовниот процес: детето, кое како привилегиран субјект на правото на образование има должност да ги исполнува барањата за задолжително образование, родителите како „први воспитувачи“ и професионалните воспитувачи, имено наставниците.[13]

Рамката 4 била разработена понатаму, како што следува:[14]

 • Достапност - финансирано од влади, образованието е универзално, бесплатно и задолжително. Треба да има соодветна инфраструктура и објекти со соодветни книги и материјали за студентите. Зградите треба да ги исполнуваат стандардите за безбедност и за санитација, како што е чиста вода за пиење. Активно вработување, соодветна обука и соодветни методи на задржување треба да обезбедат доволно квалификуван кадар на секое училиште.[15]
 • Пристапност - сите деца треба да имаат еднаков пристап до училишните услуги, без оглед на полот, расата, верата, етничката припадност или социо-економскиот статус. Треба да се направат напори за да се обезбеди вклучување на маргинализираните групи, вклучувајќи деца на бегалци, бездомници или лица со попреченост; накратко, треба да има универзален пристап до образование, односно пристап до сите. На децата кои паѓаат во [16] сиромаштија треба да им се овозможи пристап до образование, бидејќи тоа го подобрува растот на нивната ментална и социјална состојба. Не смее да има форми на сегрегација или забрана за пристап до кој било студент. Ова вклучува осигурување дека се воспоставени соодветни закони против какво било детско работење или експлоатација за да се спречат децата да добијат основно или средно образование. Училиштата мора да бидат на разумно растојание за децата во заедницата, во спротивно треба да им се обезбеди превоз на учениците, особено на оние што можат да живеат во рурални области, за да се осигурат начините на училиште да бидат безбедни и удобни. Образованието треба да биде достапно за сите, со учебници, материјали и униформи дадени на студентите без дополнителни трошоци.[17]
 • Прифатливост - квалитетот на обезбеденото образование треба да биде без дискриминација, релевантен и културолошки соодветен за сите ученици. Од студентите не треба да се очекува да бидат во согласност со какви било специфични религиозни или идеолошки ставови. Методите на настава треба да бидат објективни и непристрасни, а достапниот материјал треба да рефлектира широк спектар на идеи и верувања. Здравјето и безбедноста треба да се нагласат во училиштата, вклучително и елиминирање на какви било форми на физичко казнување. Треба да се одржи професионалноста на персоналот и наставниците.[18]
 • Прилагодливост - едукативните програми треба да бидат флексибилни и способни да се прилагодуваат според општествените промени и потребите на заедницата. Училиштата треба да го почитуваат почитувањето на верските или културните празници со цел да се сместат учениците, заедно со обезбедување соодветна грижа за учениците со попреченост.[19]

Голем број меѓународни невладини организации и добротворни организации работат на остварување на правото на образование користејќи пристап за развој заснован на права.[1]

Историски развој[уреди | уреди извор]

Во Европа, пред Просветителството во XVIII и XIX век, образованието било одговорност на родителите и црквата. Со Француската и Американската револуција, образованието се воспоставило и како јавна функција. Се сметало дека државата, преземајќи поактивна улога во сферата на образованието, може да помогне образованието да биде достапно за сите. Образованието досега било првенствено достапно на повисоките општествени слоеви и јавното образование било перцепирано како средство за реализација на егалитарните идеали што ги потцртуваа двете револуции.[20]

Сепак, ниту Американската декларација за независност (1776) ниту Француската декларација за правата на човекот и граѓанинот (1789) не го заштитуваат правото на образование, бидејќи либералните концепти на човековите права во XIX век предвидувале родителите да ги задржат основните должности за обезбедување на образование на нивните деца. Обврска на државите била да обезбедат дека родителите ќе ја почитуваат оваа должност, а многу држави донеле закони што го прави присуството на училиште задолжително. Понатаму, беа донесени закони за детски труд за да се ограничи бројот на часови на ден, кога децата можат да бидат вработени, за да се осигура дека децата ќе одат на училиште. Државите исто така се вклучија во законското регулирање на наставните програми и воспоставија минимални образовни стандарди.[21]

Во „За слободата“, Џон Стјуарт Мил напишал дека „образованието основано и контролирано од државата треба да постои само доколку постои, како едно од многуте експерименти што се натпреваруваат, спроведено со цел на пример и стимул за да се одржат другите одреден стандард на извонредност“. Либералните мислители од деветнаесеттиот век укажувале на опасностите од преголемото учество на државата во сферата на образованието, но се потпреле на државната интервенција за да се намали доминацијата на црквата и да се заштити правото на образование на децата од сопствените родители. Во втората половина на деветнаесеттиот век, образовните права биле вклучени во домашните предлог-закони.[21] Уставот на Германското Царство во 1849 година, силно влијаело на следните европски устави и ги посветил членот 152 до 158 од својот предлог-закон за образование. Уставот го признавал образованието како функција на државата, независно од црквата. Забележително во тоа време, уставот го прокламирал правото на бесплатно образование за сиромашните, но уставот не барал од државата да формира образовни институции. Наместо тоа, уставот ги заштитил правата на граѓаните да основаат и да работат училишта и да обезбедуваат домашно образование. Уставот исто така предвидувал слобода на науката и наставата и го гарантирала правото на секој да избере струка и да учи за тоа.[22]

Деветнаесеттиот век, исто така, забележал развој на социјалистичката теорија, според која основната задача на државата е да обезбеди економска и социјална благосостојба на заедницата преку владина интервенција и регулирање. Социјалистичката теорија признала дека поединците имаат побарувања за основни социјални услуги против државата и образованието се смета за едно од овие социјални права. Ова било во спротивност со либералната теорија во тоа време, која ги сметала недржавните актери како најголеми даватели на образование. Социјалистичките идеали биле вградени во Советскиот устав од 1936 година, кој бил првиот устав што го признал правото на образование со соодветна обврска на државата да обезбеди такво образование. Уставот гарантирал бесплатно и задолжително образование на сите нивоа, систем на државни стипендии и стручна обука во државните претпријатија. Последователно, правото на образование се одликувал силно во уставите на социјалистичките држави.[22] Како политичка цел, правото на образование било прогласено во говорот на Ф.Д. Рузвелт во 1944 година за Вториот предлог-закон.

Улогата на образованието за поединците, општеството и државата[уреди | уреди извор]

Образованието во сите негови форми (неформално, формално) е клучно за да се обезбеди човечко достоинство на сите индивидуи. Целите на образованието, утврдени во Меѓународниот закон за човекови права (IHRL), сето тоа е насочено кон остварување на правата и достоинството на поединецот.[23] Овие вклучуваат, меѓу другото, обезбедување на човечко достоинство и целосен и холистички развој на човечката личност; поттикнување на физички и когнитивен развој; овозможувајќи стекнување знаења, вештини и таленти; придонес за реализација на целосниот потенцијал на поединецот; зајакнување на самодовербата и зголемување на самодовербата; поттикнување на почитување на човековите права; обликување на чувството на личност и поврзаност на една личност со другите; овозможување на социјализација и значајна интеракција со другите; овозможување на лице да го обликува светот околу нив овозможува нивно учество во животот во заедницата; придонес кон целосен и задоволувачки живот во рамките на општеството; и зајакнување и дозволување на зголемено уживање во другите човекови права.[24]

Повеќекратните придобивки од образованието

Образованието е исто така трансформативно за државата и општеството. Како еден од најважните механизми со кои социјалните групи, особено домородните народи и малцинствата се одржуваат од генерација на генерација, пренесувајќи го јазикот, културата, идентитетот, вредностите и обичаите, образованието е исто така еден од клучните начини на кои државите можат да ги обезбедат нивните економски, социјални, политички и културни интереси.[24]

Главната улога на образованието во рамките на општеството и државата е да:[24]

 • Дозволи пренесување на културата, вредностите, идентитетот, јазиците и обичаите од една генерација на друга;
 • Промовирање на одржлив економски раст;
 • Негување демократски и мирни општества;
 • Потикнување на учество и вклучување во процесите на донесување одлуки;
 • Потикнување на богат културен живот;
 • Помагање да се изгради национален идентитет;
 • Промовирање на целите на социјалната правда;
 • Надминување постојаните и вкоренети предизвици;
 • Потикнување на одржливиот развој, вклучително и почитување на животната средина.[24]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 „What is HRBAP? | Human Rights-based Approach to Programming | UNICEF“. UNICEF. Архивирано од изворникот на 2016-10-02. Посетено на 2016-09-28.
 2. „UN Treaty Collection: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“. UN. 3 January 1976. Посетено на 21 November 2016.
 3. „Article 26“. claiminghumanrights.org. Посетено на 2016-10-05.
 4. Article 26, Universal Declaration of Human Rights
 5. 5,0 5,1 A Human Rights-Based Approach to Education for All (PDF). UNESCO/UNICEF. 2007. стр. 7.
 6. „Convention on the Rights of the Child“.
 7. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Article 24
 8. „African Charter on Human and Peoples' Rights / Legal Instruments“. achpr.org. Архивирано од изворникот на 2012-07-19. Посетено на 2016-01-12.
 9. „African Charter on the Rights and Welfare of the Child | African Union“. au.int. Посетено на 2021-04-23.
 10. European Social Charter, Article 10
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Beiter, Klaus Dieter (2005). The Protection of the Right to Education by International Law. The Hague: Martinus Nijhoff. стр. 19. ISBN 90-04-14704-7.
 12. Beiter, Klaus Dieter (2005). The Protection of the Right to Education by International Law. Martinus Nijhoff Publishers. стр. 226–227. ISBN 9789004147041.
 13. 13,0 13,1 „Right to education – What is it? Education and the 4 As“. Right to Education project. Посетено на 2009-02-21.
 14. „Right to education – What is it? Primer on the right to education“. Right to Education project. Архивирано од изворникот на 2009-03-02. Посетено на 2009-02-21.
 15. „Right to education – What is it? Availability“. Right to Education project. Посетено на 2010-09-11.
 16. „Understanding education as a right“. Right to Education Project (англиски). Посетено на 2017-09-06.
 17. „Right to education – What is it? Accessibility“. Right to Education project. Посетено на 2010-09-11.
 18. „Right to education – What is it? Acceptability“. Right to Education project. Посетено на 2010-09-11.
 19. „Right to education – What is it? Adaptability“. Right to Education project. Посетено на 2010-09-11.
 20. Beiter, Klaus Dieter (2005). The Protection of the Right to Education by International Law. Martinus Nijhoff Publishers. стр. 21–22. ISBN 9789004147041.
 21. 21,0 21,1 Beiter, Klaus Dieter (2005). The Protection of the Right to Education by International Law. Martinus Nijhoff Publishers. стр. 22. ISBN 9789004147041.
 22. 22,0 22,1 Beiter, Klaus Dieter (2005). The Protection of the Right to Education by International Law. Martinus Nijhoff Publishers. стр. 23. ISBN 9789004147041.
 23. „General comment No. 1 (2001), Article 29 (1), The aims of education“.
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 Right to education handbook. 31 January 2019. ISBN 978-92-3-100305-9.