Поглавје XI од Повелбата на Обединетите нации

Од Википедија — слободната енциклопедија

Поглавје XI од Повелбата на Обединетите нации се занимава со територии што не се самоуправуваат.

Упатувањето на „териториите чии народи сè уште не стекнале целосна мерка на самоуправување“ го одразува растечкото чувство на неизбежност со кое се гледа на политичката независност на овие земји. Поточно, членот 73 бара земјите кои ги управуваат тие колонии „да развиваат самоуправа, да водат сметка за политичките аспирации на народите и да им помагаат во прогресивниот развој на нивните слободни политички институции“. Другата главна цел разјаснета со ова поглавје е политичкиот, економскиот, социјалниот и образовниот развој на овие земји. Членот 74 се однесува на земјите што управуваат и на колониите дека имаат слични должности кон заедницата на нации: „Членовите на Обединетите нации, исто така, се согласуваат дека нивната политика во однос на териториите на кои се однесува ова поглавје, не помалку од однос на нивните метрополити, мора да се заснова на општиот принцип на добрососедство, водејќи сметка за интересите и благосостојбата на остатокот од светот, во социјални, економски и трговски работи“.