Парламентарен систем

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Карта на различни парламентарни системи
  Парламентарни републики каде парламетот е над шефот на државата.
  Парламентарни републики со извршен претседател избран од парламентот и отчетен пред него.
  Уставни монархии каде власта ја има парламентот.

Парламентарен систем или парламентарна демократија се одликува со зависноста на извршната власт од директна или индиректна поддршка од парламентот, изразена преку гласање за владата и гласање на доверба на владата. Поради тоа не постои јасна поделба на овластувањата помеѓу извршната и легислативната власт. Парламентарните системи обично имаат јасна диференцијација помеѓу шефот на владата и шефот на државата, при што шефот на владата е премиер или прв министер избран од парламентот, а шефот на државата е претседател (често избран на општи избори) или монарх.