ОУ „Кочо Рацин“ - Охрид

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
„Кочо Рацин“

Лого на ОУ „Кочо Рацин“ - Охрид.jpg
Место
Општина: Охрид
Нас. место: Населба „Радојца Новичиќ“
Адреса: ул. „130“ бр. 24
Основни информации
Директор: Соња Милеска[1]
Настава на: македонски
Контактни информации

„Кочо Рацин“ е централно основно училиште во градот Охрид со подрачно во с. Долно Лакочереј. Наречено е по истакнатиот книжевник Кочо Рацин (1908-1943), книжевен деец, комунистички активист, најпознат по својата поезија.

Општо[уреди | уреди извор]

Согласно Законот за основно образование и Статутот, со училиштето раководи директорот, а управува училишниот одбор. Советот на одделенски наставници, Совет на предметни наставници, Одделенски раководители на паралелката, стручни активи на наставниците.

Кадровскиот ресурс во училиштето го сочинуваат : наставен кадар, стручен кадар и административно-технички персонал.

Во учебната 2013/14 година, наставата ја посетуваат вкупно 397 ученици, од кои 297 во централното и 90 во подрачното училиште.

Организација на работата[уреди | уреди извор]

 • Во училиштето функционираат 26 паралелки, од кои 9 паралелки во подрачното и 17 паралелки во централното училиште;
 • Согласно Законот за основно образование, наставниот час трае 40 минути;
 • Педагошката евиденција и документација се води согласно законските регулативи;
 • Наставниот процес се реализира согласно концепциските насоки, и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети, дополнителна настава, додатна настава, часови за одделенска заедница;
 • Воннаставни активности се: слободни ученички активности, ученички натпревари, општествено-хуманитарни активности, ученичка заедница, ученичка организација (детска организација, подмладок на црвен крст), грижа за здравјето на учениците, соработка со семејството и родителите, соработка на училиштето со други институции, културно-образовни активности, проекти и др.;
 • Стручни активи: педагошки актив, актив на општествено-јазична група на предмети, актив на природна група предмети, актив на одделенска настава;

Цели[уреди | уреди извор]

 • Реализација на стратешки насоки и цели, развојни приоритети во училиштето;
 • Реализација на концептот на деветгодишно основно образование;
 • Унапредување на здравиот начин на живеење и воспитување за преземање одговорност за сопственото здравје и заштита на животната средина;
 • Развивање на способности за истражување, експериментирање и решавање на проблеми;
 • Воспитување за меѓусебна толеранција, соработка, почитување на различноста, основните човекови слободи и права;
 • Развивање самодоверба и свест кај ученикот за сопствената индивидуалност и одговорност за своите постапки;
 • Развивање свест кај учениците за припадност на Република Македонија и негување на сопствениот национален и културен идентитет;

Задачи[уреди | уреди извор]

 • Ефикасно раководење со ресурсите и воспитно-образовниот процес на училиштето;
 • Синхронизирање на наставните програми за деветгодишно основно образование;
 • Ефективно планирање и реализирање на воннаставните активности;
 • Квалитетен и ефикасен воспитно-образовен процес на училиштето;

Визија[уреди | уреди извор]

УЧИЛИШТЕ ДА БИДЕ СОВРЕМЕНО, ЕФИКАСНО И КВАЛИТЕТНО КОЕ ЌЕ ОДГОВОРИ НА ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ, ВО КОЕ УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ НАУЧАТ ДА ГИ ПРЕПОЗНАВААТ И ПРИФАЌААТ ВИСТИНСКИТЕ ВРЕДНОСТИ НА ЖИВОТОТ КОИ ЌЕ ИМ БИДАТ ВИСТИНСКИОТ ВОДИЧ ЗА ИДНИНА!

Мисија[уреди | уреди извор]

Училиштето е безбедно и пријатно место за учениците, каде се реализираат современи програми за задоволување на потребите на учениците за нови знаења, го развиваат творечкиот дух и креативноста и се формираат во здрави личности!

Приоритети[уреди | уреди извор]

 • Реализација на проекти за подобрување на условите за работа, како и подобрување на ефективноста и квалитетот на наставата;
 • Прилагодување на условите за работа и воспитно-образовниот процес кон новиот концепт на деветгодишно основно образование;
 • Синхронизирање на наставните планови и програми;
 • подобрување на квалитетот и ефективноста на наставата;
 • Подобрување на постигањата на учениците, трајност на знаењата и оспособување за живот на ученичката популација;

Учество на натпревари[уреди | уреди извор]

Предметна настава
Општински натпревари
 • Учебна 2013/14: Литературен и ликовен конкурс на тема „Рециклирам и штедам-повеќе вредам“ (Викторија Алексиоска, Јована Божиноска, Кристина Фиданоска, Катерина Каланоска, ментор - Наташа Неданоска)
Регионални натпревари
 • Учебна 2005/6: Натпревар по математика и физика (Филип Котески, Даниел Данилоски, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2006/7: Натпревар по математика и физика (Филип Котески, Марија Трајкоска, Билјана Петреска, ментор - Силвана Крстевска)
 • Учебна 2007/8: Натпревар по математика и физика, 05.04.2008 (Филип Трајкоски, Емилија Симоноска, Марија Трајкоска, Билјана Петреска, Јован Петкоски, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2008/9:
 • Учебна 2009/10: Математика, 17.04.2010, ОУ „Христо Узунов“ - Охрид (Климент Младеноски, Георги Ставрески, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2010/11: Математика, 02.04.2011, ФТУ - Охрид (Климент Младеноски, Георги Ставрески, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2011/12:
 • Математика, 13.03.2012, ФИТ „Св. Апостол Павле“ - Охрид (Ивона И. Сиљаноска, Климент Младеноски, ментор - Силвана Крстеска)
 • Физика, 25.04.2012, ОУ „Кочо Рацин“ - Охрид (Афродита Адамова, Љубица Илиќ, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2012/13:
 • Математика, 30.03.2013, ФТУ - Охрид (Ивона И. Сиљаноска, Зорица Спироска, Климент Младеноски, Љубица Илиќ, ментор - Силвана Крстеска)
 • Физика, 20.04.2013, ОУ „Гоце Делчев“ - Ресен (Афродита Адамова, Георги Ставрески, Климент Младеноски, Љубица Илиќ, ментор - Силвана Крстеска)
Државни натпревари
 • Учебна 2006/7: Математички натпревар „Кенгур“, 25.03.2007 (Филип Котески, Марија Трајкоска, Даниел Данаилоски, Моника Божиноска, Игор Андриоски, Васко Филчески, Ивана Трајаноска, Јован Петкоски, Петар Пројкоски, Наташа Гаврилоска, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2007/8:
 • Математика, 03.05.2008, [[СУ „Јахја Кемал“ - Скопјеѓѓ (Марија Трајкоска, ментор - Силвана Крстеска)
 • Математички натпревар „Кенгур“, 20.03.2008, ОУ „Кочо Рацин“ - Охрид (Филип Трајкоски, Тања Бимбилоска, Емилија Симоноска, Анастасија Јовческа, Христина Дамческа, Анамарија Симоноска, Ѓоко Серафиноски, Петар Ристески, Кристијан Дамчески, Филип Петкоски, Ѓоко Здравески, Јован Петкоски, Дарко Симјаноски, Маријана Стојаноска, Наум Тасески, Марија Трајкоска, Моника Божиноска, Петар Пројкоски, Кристијан Фулкоски, Наташа Гаврилоска, Филип Котески, Лидија Момироска, Викторија Миткова, Виолета Митреска, Рада Сучкоска, Даниел Данилоски, Васко Филчески, Јована Цветкоска, ментор-Силвана Крстеска)
 • Учебна 2008/9:
 • Математика, 09.05.2009, ОУ „Крсте Петков Мисирков“ - Радовиш (Марија Трајкоска, ментор - Силвана Крстеска)
 • Јуниорска математичка олимпијада, 30.05.2009, ПМФ - Скопје (Марија Трајкоска, ментор - Силвана Крстеска)
 • Државен натпревар по физика, 16.05.2009, Природно-математички факултет, Скопје (Марија Трајкоска, ментор - Силвана Крстеска)
 • Математички натпревар „Кенгур“, 26.03.2009 (Билјана Петреска, Ѓоко Здравески, Наташа Крстаноска, Александра Димитријевиќ, Ивана Котеска, Игор Андриоски, Марија Трајкоска, Моника Божиноска,Кристијан Фулкоски, Бојан Дојчиноски, Даниел Данилоски, Васко Филчески, Ивана Трајаноска, Дијана Китеска, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2010/11: Математички натпревар „Кенгур“, 24.03.2011 (Теодора Велјаноска, Љубица Илиќ, Георги Ставрески, Христина Размоска, Антонела Трајкоска, Стефани Данеска, Климент Младеноски, Ивана Мирчевска, Петар Колески,Филип Јосифоски, Кирил Симоноски, Филип Трајкоски, Филип Петкоски, Емилија Симоноска, Ѓоко сарафимоски, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2011/12:
 • Математика, 05.05.2012, Машински Факултет - Скопје (Климент Младеноски, ментор - Силвана Крстеска)
 • Физика, 18.05.2012, Пехчево (Афродита Адамова, Љубица Илиќ, ментор - Силвана Крстеска)
 • Математички натпревар „Кенгур“, 22.03.2012 (Климент Младеноски, Љубица Илиќ, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2012/13:
 • Математика, 11.05.2013, ОУ „Блаже Конески“ - Велес (Љубица Илиќ, ментор - Силвана Крстеска)
 • Физика, 18.05.2013, ПМФ - Скопје (Афродита Адамова, Климент Младеноски, ментор - Силвана Крстеска)
 • Математички натпревар „Кенгур“ 22.03.2013 (Ивона С. Сиљаноска, Зорица Спироска, Лора Јолушоска, Виктор Кузманоски, Георги Ставрески, Климент Младеноски, Наташа Тасеска, Магдалена Петреска, Климент Тодороски, Антонела Трајкоска, Ивана Мирческа, Наталија Угриноска, Елена Сидороска, Стефани Данеска, ментор - Силвана Крстеска)
 • Учебна 2013/14:
 • Литературен и ликовен натпревар на 46-те Детски Рацинови средби (Викторија Алексиоска, Јована Божиноска, ментор - Наташа Неданоска);
 • Литературен и ликовен натпревар „Приватноста е моја иако сум дете“ (Теона Никовска - ликовна творба - ментор Богоја Мојсовски, Ивона С. Сиљаноска - литературна творба - ментор Наташа Неданоска)
 • Литературен натпревар „Ракатки“ - Скопје, Ивона С. Сиљаноска, ментор - Наташа Неданоска;
Одделенска настава

Освоени награди[уреди | уреди извор]

Предметна настава
Општински натпревари
 • Учебна 2013/14: Литературен и ликовен конкурс „Рециклирај и штеди, повеќе вредиш, Викторија Алексиоска, II место со литературна творба, ментор - Наташа Неданоска;
Регионални натпревари
 • Учебна 2005/6: Математика, II награда, Филип Котески, ментор - Силвана Крстеска;
 • Учебна 2006/7: Математика, III награда - Филип Котески и Марија Трајкоска; II награда - Филип Трајкоски и Марија Трајкоска; ментор - Силвана Крстеска;
 • Учебна 2007/8: Математика, III награда - Емилија Симоноска и Марија Трајкоска, ментор - Силвана Крстеска;
 • Учебна 2010/11: Математика, III награда, Климент Младеноски, ментор - Силвана Крстеска;
 • Учебна 2011/12: Математика, III награда, Климент Малденоски, ментор - Силвана Крстеска;
 • Учебна 2011/12: Математика, II награда, Љубица Илиќ, ментор - Силвана Крстеска; Физика, I награда, Љубица Илиќ и Климент Малденоски, ментор - Силвана Крстеска;
 • Учебна 2012/13: Математика и физика, I награда, Адамова Афродита, ментор - Силвана Крстеска;
Државни натпревари
 • Учебна 2007/8: „Кенгур“, V-одделение, I награда - Филип Трајкоски, Тања Бимбилоска; II награда - Емилија Симоноска, Анастасија Јовческа,Христина дамческа; III награда - Анамарија Симоноска, Ѓоко Серафимоски, ментор - Силвана Крстеска; VII одделение, I награда - Ѓоко Здравески, II награда - Јован Петкоски, Дарко Симјаноски, Маријана Стојаноска, Наум Тасески, Марија Трајкоска, Моника Божиноска; ментор - Силвана Крстеска;
 • Учебна 2008/9
 • Математика, II награда - Марија Трајкоска, ментор - Силвана Крстеска;
 • „Кенгур“, III награда - Билјана Петреска, VIII одделение, ментор - Силвана Крстеска;
 • Учебна 2010/11: „Кенгур“,II награда,Теодора Велјаноска, VI одделение, ментор- Силвана Крстеска;
 • Учебна 2012/13: „Кенгур“, VII одделение, II награда Ивона С. Сиљаноска, III награда Зорица Спироска, ментор - Силвана Крстеска;
 • Учебна 2013/14:
 • Литературен и ликовен натпревар на 46-те Детски Рацинови средби (Викторија Алексиоска III место за прозен текст, ментор - Наташа Неданоска);
 • Литературен и ликовен натпревар „Приватноста е моја иако сум дете“ (Теона Никовска - ликовна творба, ментор - Богоја Мојсовски)
 • Литературен натпревар „Ракатки“ - Скопје, Ивона С. Сиљаноска, II место, ментор - Наташа Неданоска;
Одделенска настава

Наводи[уреди | уреди извор]