Менде Солунчевски

Од Википедија — слободната енциклопедија

Д-р Менде Солунчевски (Вирово, Демир Хисар, 1.12.1963) е професор, писател и поет. Тој е вонреден професор на Воената академија „Михаило Апостолски“ - Скопје, на Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Р. Державин“ во Свети Николе и Битола, како и на Бизнис академија Смилески - БАС Скопје - Битола.

Животопис[уреди | уреди извор]

Менде Солунчевски е роден во демирхисарското село Вирово. Основно образование завршил во родното место, а гимназија во Демир Хисар. Дипломирал во 1988 година на Филозофскиот факултет во Скопје - група одбрана. Во 2001 година станува магистер по одбрана, а во 2008 година станува доктор по менаџмент на Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје.

Член е на Македонското научно друштво - Битола, Организацијата на резервни офицери на РМ (ОРОРМ), Здружението на дипломирани студенти од РМ на Европскиот центар за безбедносни студии - Џорџ Маршал, Црвениот крст на РМ, Сојузот на борците од НОВ и продолжувачи на делото од НОВ, како и на Литературниот клуб „Изгрев“ од Демир Хисар. Основач и претседател е на здружението на граѓани за афирмација на култура, екологија и рурален туризам „Валавица“ - Демир Хисар.

Автор е на повеќе од стотина научни и стручни трудови издадени во домашни и меѓународни зборници и списанија.

Работи во Министерството за одбрана - Регионален раководител на Одделение за одбрана за регион Битола.[1]

Книги[уреди | уреди извор]

 • Цивилна заштита во Република Македонија (Југореклам, Скопје, 2005)
 • Длабоко од душата (Гутенберг, Битола, 2006) - поезија;
 • Менаџмент на човечки ресурси во Системот за заштита и спасување (Микена, Битола, 2008)
 • Организација и менаџмент на подрачните единици за одбрана (ОРОРМ, Скопје, 2010)
 • Развојот на системот за одбрана и заштита во општина Демир Хисар во XX век (ОРОРМ, 2013)
 • Прекршување (Гутенберг, Битола, 2013) - поезија;
 • Учеството на демирхисарските воени старешинии војници во војната во 2001 година во РМ (ОРОРМ, 2015)
 • Стратегиски менаџмент (БАС, 2015) - соавтор;
 • Современ менаџмент на системот за заштита и спасување (Македонско научно друштво, Битола, 2018)
 • Ресурси и мерки за заштита и спасување - соавтор со Методија Дојчиновски и Маја Тимовска (КА ЕЛ ЕС ПРИНТ, Скопје, 2018)
 • Папради (Дата Песнопој, Битола, 2019) - поезија;
 • Развојот на валавичарството во Вирово како посебен вид на претпримеништво и семеен бизнис (Дом на културата-Илинден, Демир Хисар,2021)
 • Цивилна заштита, (Македонско научно друштво-Битола, 2022)

Научни трудови[уреди | уреди извор]

 • Цивилно воено планирање на вонредни соистојби во Југоисточна Европа, Современа македонска одбрана, 2001, бр.4;
 • Оспособеност на РС на цивилна заштита за заштита и спасување на населението од природни непогоди и технички катастрофи, НУ Самостоен  изтражувач, д-р  Борис Никодиновски, Скопје, 2002, бр.4;
 • Организација на заштитата и спасувањето од природни и технолошки катастрофи во ЕУ, Современа македонска одбрана, 2002, бр.6;
 • Улогата на Меѓународното движење на ЦК и ЦП во заштита и спасување на загрозеното население од воени дејства, природни и техничко-техниолошки катастрофи, Современа македонска одбрана, 2003, бр.8;
 • Улогата на НАТО во заштитата и спасувањето од природни и техничко-технолошки несреќи, Современа македонска одбрана, 2005, бр.12;
 • Местото и улогата на резервните офицери во системот за заштита и спасување на РМ, Зборник на трудови, ОРОРМ, Скопје, 2009, стр.69-77;
 • Процес на донесување на одлуки во Министерството за одбрана, ВА, Скопје, 2012;
 • Еducation officers and non-commissioned officers in the Аrmy of Republic of Маcedonia in function defensive sovereignty and integrity of the Republic of Маcedonia, Ticher, PF, Bitola, 2014;
 • Modern approach in providing human resources in Army of Republic of Macedonia, ISPPI, Skopje, 2015;
 • Потреба од системски пристап во скенирањето како прв сигнал во анализа на окружувањето,  БАС, Битола, ноември, 2016;
 • Leadership in the system of protection and rescue in crisis situations, CUK, Ohrid, 2017;
 • Придонес на вировските валавичари во создавање на народната носија во Македонија во XX век, МНД, Прилози, Битола, 2020;

Меѓународни научни трудови[уреди | уреди извор]

 • Визијата и мисијата на светите браќа Кирил и Методиј Солунски - основ на културниот развој на славјанството, Втора меѓународна научна конференција, Меѓународен дијалог, Исток-Запад, Зборник на трудови, Свети Николе, РМ и Тамбовски универзитет, Руска Федерација, 2011,стр.183-187;
 • Основата на водството и разлики меѓу менаџментот и водството, Зборник на трудови, МИТ универзитет, Скопје, 2011;
 • Односот на културата меѓу Европа и Русија и улогата на Русија во создавање на глобалната култура, Трета меѓународна научна конференција, Меѓународен дијалог, Исток-Запад, Зборник на трудови, Свети Николе, РМ и Тамбовски универзитет, Руска Федерација, 2012;
 • Година на револуциите - будење на Блискиот Исток и страв од арапскиот револуционерен дух, МИТ универзитет, Скопје, 2012;
 • Реформи во безбедносниот сектор во функција на организирање делотворен и ефикасен систем за заштита и спасување во Република  Македонија, УКЛО, Факултет за  безбедност, Скопје 2012;
 • Создавање на стратегија на диференцијација како услов за остварување на конкурентска предност на македонските фирми  на глобалниот пазар, БАС, Битола, 2014;
 • Effective training and equipment brigade fire protection to dealing  efficiently with fires in urban areas in Macedonia, Международный научно-исследовательский журнал, Екатеринбург, Россия, 2015 (ISSN 2227-6017 ПИ № ФС 77 – 51217);
 • Modern management of human resources for effective and efficient functioning of  the army of the Republic of Macedonia - Международный научно-исследовательский журнал, Екатеринбург, Русија, 2015,  (ISSN 2303-9868 Print, ISSN 2227-6017 Online, DOI:10.18454/ IRJ.2015.42.225);
 • Functionality of the system of protection and rescue in flood management in the Skopje region in 2016, IKM, Bansko, 2016;
 • Strategy to ensure the territorial fire units with equipment and technical  materials assets as condition for increased safety professional in shares firefighters for fire fighting, MSU, FBI, Sveti Nikole, 2017;
 • Опременост на силите за заштита и спасување како еден од факторите за зголемување на безбедноста од пожари во Република Македонија, МСУ, ФБИ - Свети Николе, 2018;
 • Development of human resources in the System of protection and rescue in Republic of North Macedonia, CMD, MoD, No.36, Skopje, 2019;
 • Fluctuation in function of the effective and efficient security of human resources in the enterprise, MSU, FEOP, Sveti Nikole, 2020
 • Rescue and protection Study on natural disaster and manmade accidents in the cross border regions of Pelagonija in RNM and Western Macedonia in RG, Imterreg IPA CBC J-CROSS, Development Center of the Pelagonija planning region Bitola, Bitola, 2021

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. „д-р Менде Солунчевски“. Македонско Научно Друштво - Битола (англиски). 2012-11-14. Посетено на 2020-11-24.