Кредиторска задолженост

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Кредиторска задолженост или обврски спрема сметки (АП) се пари што ги должи бизнисот на своите добавувачи прикажани како обврска во билансот на состојба на компанијата. Таа е различна од обврските што се обврзуваат да бидат задолжени, кои се долгови креирани со документи од формални правни инструменти.