Земја во развој

Од Википедија — слободната енциклопедија
  Земји во развој
  Data unavailable

Класификација според ММФ и ООН
Светска мапа што претставува категории Индекс на човечки развој (врз основа на податоците од 2019 година, објавени во 2020 година).
  0.800–1.000 (многу високо)
  0.700–0.799 (високо)
  0.550–0.699 (средно)
  0.350–0.549 (ниско)
  Data unavailable

Земја во развој (или земја со низок и среден приход ( LMIC ), помалку развиена земја, помалку економски развиена земја ( LEDC ), средноиндустријализирана земја или неразвиена земја) — земја со помалку развиена индустриска база и низок индекс на човечки развој (HDI) во однос на другите земји.[1]. Сепак, оваа дефиниција не е универзално договорена. Исто така, нема јасен договор за тоа кои земји се вклопуваат во оваа категорија. БДП на една држава по глава на жител во споредба со другите нации исто така може да биде референтна точка[2][3]. Општо земено, Обединетите нации го прифаќаат тврдењето на која било земја дека самата „се развива“.

Постојат полемики околу употребата на овој термин, за кои некои сметаат дека го одржува застарениот концепт на „нас“ и „нив[4]. Во 2015 година, Светска банка објавила дека „категоризацијата во развој / развиен свет“ станува се помалку релевантна и дека тие ќе ја отстранат употребата на овој поим. Наместо тоа, нивните извештаи би биле со присутни збирки на податоци за региони и за групи приходи[3][5].

Терминот „развој“ ја опишува моментално забележаната ситуација и не менувањето на динамичката или очекуваната насока на напредок[6]. Од доцните 1990-ти, земјите во развој имаа тенденција да демонстрираат повисоки стапки на раст од развиените земји. Земјите во развој вклучуваат, во опаѓачки редослед на економски раст или големина на пазарот на капитал: новоиндустриски развиени земји, пазари во развој, пазари на границите, најмалку развиени земји. Затоа, најмалку развиените земји се најсиромашни од земјите во развој.

Земјите во развој имаат тенденција да имаат некои заеднички одлики. На пример, во однос на здравствените ризици, тие обично имаат: ниско ниво на пристап до безбедна вода за пиење, санитарни услови и хигиена ; енергетска сиромаштија; високо ниво на загадување (на пр. загадување на воздухот, загадување на воздухот во затворените простории, загадување на водата ); висок процент на луѓе со тропски и заразни болести ( занемарени тропски болести ); голем број несреќи на сообраќајот на патиштата; и генерално лошата инфраструктура . Честопати, исто така, постои широко распространета сиромаштија, ниско ниво на образование, несоодветен пристап до услуги за планирање на семејството, корупција на сите владини нивоа и недостаток на таканаречено добро управување . Ефектите од глобалното затоплување ( климатските промени ) се очекува да влијаат на земјите во развој повеќе од побогатите земји, бидејќи повеќето од нив имаат голема „ ранливост на климата “. [7]

Целите за одржлив развој на ООН биле воспоставени да помогнат во надминување на многу од овие проблеми. Развојна помош или развојна соработка е финансиска помош што ја даваат владите и другите агенции за поддршка на економскиот, еколошкиот, социјалниот и политичкиот развој на земјите во развој.

Дефиниции[уреди | уреди извор]

  Развој на економии според IMF
  Развој на економии надвор од опсегот на IMF
  Префрлање во друга категорија на развиена економија
  
Најмалку развиени земји
  
Префрлање во друга категорија на развиена економија (од 2008 )[се бара извор]

ООН признава дека „нема воспоставено конвенција за назначување на„ развиени“ и „во развој“ земји или области[2][8]. Според неговите таканаречени стандарди M49, објавени во 1999 година:

Ознаките „развиени“ и „во развој“ се наменети за статистичка погодност и не мора да изразуваат пресуда за фазата достигната од одредена земја или област во процесот на развој[9][10].

ООН имплицира дека земјите во развој се оние што не се на строго дефинираниот список на развиени земји:

Не постои утврдена конвенција за назначување на „развиени“ и „земји во развој“ или области во системот на Обединетите нации. Вообичаена практика, Јапонија во Азија, Израел на Блискиот Исток, Канада и САД во Северна Америка, Австралија и Нов Зеланд во Океанија и Европа се сметаат за „развиени“ региони или области. Во меѓународната трговска статистика, Јужноафриканската царинска унија исто така се третира како развиен регион и Израел како развиена земја; земјите што излегуваат од поранешна Југославија се третираат како земји во развој; и земјите од источна Европа и од Заедницата на независни држави [поранешниот Советски Сојуз] во Европа не се вклучени ниту во развиените ниту во земјите во развој.

Одредени земји кои станале „развиени“ во последните 20 години од скоро сите економски мерила, сепак инсистираат да бидат класифицирани како „земји во развој“, бидејќи им дава право на повластен третман на СТО, земји како Брунеи, Хонгконг, Кувајт, Макао, Катар, Сингапур и Обединетите Арапски Емирати биле цитирани и критикувани за овој самопрогласен статус.

Сепак, според други критериуми, некои земји се во средна фаза на развој или, како што ги нарекол Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), по падот на Советскиот Сојуз, „земји во транзиција“: сите оние од Средна и Источна Европа (вклучително и држави од Средна Европа кои сè уште припаѓаа на „Групата Источна Европа“ во институциите на ООН); земјите од поранешниот Советски Сојуз (СССР) во Средна Азија (Казахстан, Узбекистан, Киргистан, Таџикистан и Туркменистан ); и Монголија. До 2009 година, Светските економски изгледи на ММФ ги класифицирале земјите како напредни, нови или во развој, во зависност од „(1) ниво на приход по глава на жител, (2) диверзификација на извозот - така што извозниците на нафта што имаат висок БДП по глава на жител не би ја направиле напредната класификација бидејќи околу 70% од нивниот извоз е нафта и (3) степен на интеграција во глобалниот финансиски систем[11] Заедно со сегашното ниво на развој, земјите исто така можат да се класифицираат според тоа колку нивното ниво на развој се променило за одреден временски период[12].

Во изданието за индикаторите за светски развој во 2016 година, Светската банка донела одлука повеќе да не прави разлика помеѓу „развиените“ и „земјите во развој“ при презентирањето на своите податоци, сметајќи дека разликата во двете категории е застарена[13]. Наместо тоа, Светска банка ги класифицира земјите во четири групи, засновани на Бруто-националниот приход по глава на жител, поставени секоја година на 1 јули. Во 2019 година, четирите категории во американски долари биле:

 • Земји со ниски примања: 1.035 долари или помалку.
 • Земји со понизок среден приход: 1.036 до 4.045 американски долари.
 • Земји со висок среден приход: 4.046 до 12.535 долари.
 • Земји со висок приход : 12.535 долари или повеќе[14]

Мерка и концепт на развој[уреди | уреди извор]

Нови индустријални земји
Земјите од 2019по БДП по жител[15]

Кофи Анан, поранешен генерален секретар на Обединетите нации, ја дефинирал развиената земја како „земја што им овозможува на сите нејзини граѓани да уживаат слободен и здрав живот во безбедна средина[16].

Развојот може да се мери со економски или човечки фактори. Земјите во развој се, генерално, земји кои немаат постигнато значителен степен на индустријализација во однос на нивното население и во повеќето случаи имаат среден и низок животен стандард.[17]. Постои асоцијација помеѓу ниски примања и висок раст на населението. Развојот на една земја се мери со статистички индекси како што се приход по глава на жител (по лице), бруто-домашен производ по глава на жител, животен век, стапка на писменост, индекс на слобода и други. ООН го разви Индексот на човечки развој (ХДИ), сложен индикатор за некои од горенаведените статистички податоци, за да се измери нивото на човечки развој за земјите каде што се достапни податоци. ООН ги поставил милениумските развојни цели од нацрт развиен од сите светски земји и водечки развојни институции, со цел да се оцени растот.[18]. Овие цели завршиле во 2015 година, за да бидат заменети со Целите за одржлив развој.

Концептот на нацијата во развој се среќава, под еден или друг термин, во бројни теоретски системи со различни насоки - на пример, теории за деколонизација, ослободување, марксизам, анти-империјализам, модернизација, социјални промени и политичка економија. Друг важен индикатор се секторските промени што се случиле уште од фазата на развој на земјата. Во просек, земјите со 50% придонес од секундарниот сектор (производство) значително се зголемиле. Слично на тоа, земјите со упориште на терцијарен сектор исто така гледаат поголема стапка на економски развој.

Термини што се користат за класифицирање на нивоата на развој[уреди | уреди извор]

Постојат неколку термини што се користат за класифицирање на земјите во груби нивоа на развој. Класификацијата на која било дадена земја се разликува помеѓу изворите, а понекогаш и овие класификации или специфичната терминологија што се користи се сметаат за омаловажувачки. Употребата на терминот „пазар“ наместо „земја“ обично укажува на специфичен фокус на одликите на пазарите на капитал на земјите, наспроти целокупната економија.

Земјите во развој може да се категоризираат по географија:

Другите класификации вклучуваат:

 • Силно задолжени сиромашни земји, дефиниција според програмата на ММФ и Светска банка
 • Економија во транзиција, преминувајќи од централно планирана во пазарна економија
 • Повеќедимензионален систем на кластерирање[23]: со разбирање дека различни земји имаат различни приоритети за развој и нивоа на пристап до ресурсите и институционалните капацитети и да понудат повеќе нијанса за разбирање на земјите во развој и нивните одлики, научниците ги категоризираат во пет различни групи засновано врз фактори како што се нивото на сиромаштија и нееднаквост, продуктивноста и иновативноста, политичките ограничувања и зависноста од надворешните текови[24][25].

Критики и други поими[уреди | уреди извор]

Постојат критики за употребата на терминот „земја во развој“. Терминот може да подразбира инфериорност на овој вид земја во споредба со развиена земја[26]. Може да претпостави желба да се развие заедно со традиционалниот западен модел на економски развој што неколку земји, како Куба и Бутан, не избираат да го следат[27]. Како важни индикатори се предложени алтернативни мерења, како што е бруто националната среќа .

Светски региони според вкупно богатство (во трилиони УСД), 2018 година

Една од раните критики што ја доведувало во прашање употребата на поимите „земји во развој“ и „неразвиени“, била искажана во 1973 година од истакнатиот историчар и академик Валтер Родни, кој ги споредил економските, социјалните и политичките параметри помеѓу САД и земјите во Африка и Азија[28].  

Нема утврдена конвенција“ за дефинирање на „земја во развој“.[8]. Според економистот и експерт за одржлив развој, Џофри Сакс, сегашната поделба меѓу развиените земји и земјите во развој во светот е во голема мера феномен на XX век[29]. Покојниот глобален експерт за здравство Ханс Рослинг се спротивставил на поимите, нарекувајќи го концептот „застарен[4].

За да го умерат еуфемистичкиот аспект на зборот „развој“, меѓународните организации почнале да го користат терминот помалку економски развиена земја за најсиромашните нации - што, во ниедна смисла, не може да се смета како развој. Ова нагласува дека стандардот на живеење низ целиот свет во развој многу варира. Други термини што понекогаш се користат се помалку развиени земји, неразвиени нации, земји со низок и среден приход (ЛМИЦ) и неиндустријализирани нации. Спротивно на тоа, развиените земји, повеќето економски развиени земји, индустријализираните нации се спротивниот крај на спектарот.

За да го умерат еуфемистичкиот аспект на зборот „развој“, меѓународните организации почнале да го користат терминот помалку економски развиена земја за најсиромашните нации - што, во ниедна смисла, не може да се смета како развој. Ова нагласува дека стандардот на живеење низ целиот свет во развој многу варира. Други термини што понекогаш се користат се помалку развиени земји, неразвиени нации, земји со низок и среден приход (ЛМИЦ) и неиндустријализирани нации. Спротивно на тоа, развиените земји, повеќето економски развиени земји, индустријализираните нации се спротивниот крај на спектарот[30].

Во 2015 година, Светска банка објавила дека „категоризацијата во развој / развиен свет“ станува се помалку релевантна, поради светските подобрувања на индексите, како што се стапките на смртност кај децата, стапките на плодност и стапките на екстремна сиромаштија[3]. Соодветно на тоа, Светска банка ја укинала употребата на овој термин. Наместо тоа, извештаите од Светска банка (како што се индикаторите за развој на светот (WDI) и извештајот за глобален мониторинг) сега вклучуваат збирки на податоци за целиот свет, за регионите и за приходните групи - но не и за „светот во развој[3][5].

Трет свет[уреди | уреди извор]

Во текот на изминатите неколку децении од падот на Советскиот Сојуз и крајот на Студената војна, терминот Трет свет се користи наизменично со земјите во развој, но концептот станал застарен во последните неколку години, бидејќи тој повеќе не ги претставува сегашните политички или економска состојба на светот. Т.н. Три светскиот модел се појавил за време на Студената војна за да се дефинираат земјите усогласени со НАТО ( Првиот свет ), Комунистичкиот блок ( Вториот свет, иако овој термин бил помалку користен) или ниту еден (Третиот свет). Строго кажано, „Третиот свет“ претставувал политичка, наместо економска, групација.

Глобале Југ[уреди | уреди извор]

Терминот „Глобален југ“ започнал да се користи пошироко од околу 2004 година. Може да вклучува и посиромашни „јужни“ региони на богати „северни“ земји[31][32] It can also include poorer "southern" regions of wealthy "northern" countries.[33]. Глобалниот југ се однесува на „меѓусебно поврзаната историја на колонијализам, нео-империјализам и диференцијални економски и социјални промени на овие земји преку кои се одржуваат големи нееднаквости во животниот стандард, очекуваниот животен век и пристапот до ресурсите[34].

Заеднички предизвици[уреди | уреди извор]

Повеќето земји во развој ги имаат овие заеднички критериуми[35][36]:

 • Високи нивоа на сиромаштија - мерено врз основа на БДП по глава на жител во просек за три години. На пример, ако БДП по глава на жител е помал од 1.025 УСД (заклучно со 2018 година), земјата се смета за најмалку развиена земја.
 • Слабост на човечките ресурси (засновано врз индикатори за исхрана, здравје, образование и писменост за возрасни).
 • Економска ранливост (заснована на нестабилност на земјоделското производство, нестабилност на извозот на стоки и услуги, економска важност на нетрадиционални активности, концентрација на извоз на стока, хендикеп на економска малост и процент на население раселено од природни катастрофи).

Урбани сиромашни квартови[уреди | уреди извор]

Според ОН-Хабитат, околу 33% од урбаното население во светот во развој во 2012 година, или околу 863 милиони луѓе, живееле во сиромашните квартови.[37]. Во 2012 година, процентот на урбано население што живее во сиромашните квартови е највисок во Потсахарска Африка (62%), проследено со Јужна Азија (35%), Југоисточна Азија (31%) и Источна Азија (28%).

ОН-Хабитат објавил дека 43% од урбаното население во земјите во развој и 78% од оние во најмалку развиените земји се жители на сиромашните квартови[38].

Сиромашните квартови се формираат и растат во различни делови на светот од многу различни причини. Причините вклучуваат брза миграција од рурален град до град, економска стагнација и депресија, висока невработеност, сиромаштија, неформална економија, присилна или изманипулирана гетоизација, лошо планирање, политика, природни катастрофи и социјални конфликти[39][40][41].На пример, како што популацијата се шири во посиромашните земји, руралните луѓе се селат во градовите во обемна урбана миграција што резултира со создавање сиромашни квартови[42].

Во некои градови, особено во земјите од Јужна Азија и Потсахарска Африка, сиромашните квартови не се само маргинализирани населби каде што има мало население; сиромашните квартови се широко распространети и се дом на голем дел од урбаното население. Овие понекогаш се нарекуваат „сиромашни градови[43].

Насилство врз жените[уреди | уреди извор]

Неколку форми на насилство врз жените се позастапени во земјите во развој отколку во другите делови на светот. На пример, палењето невеста е поврзано со Бангладеш и Непал. Фрлањето киселина е поврзано и со овие земји, како и со југоисточна Азија, вклучително и Камбоџа. Убиството на честа е поврзано со Блискиот Исток и Јужна Азија. Бракот со киднапирање се наоѓа во Етиопија, Средна Азија и Кавказ. Злоупотребата поврзана со плаќање на цената на невестата (како насилство, трговија со луѓе и принуден брак) е поврзана со делови од Потсахарска Африка и Океанија[44][45].

Осакатувањето на женските гениталии (ФГМ) е друга форма на насилство врз жените, која сè уште се јавува во многу земји во развој. Најчесто се наоѓа во Африка, а во помала мера и на Блискиот Исток и некои други делови на Азија. Земјите во развој со најголема стапка на жени кои се намалени се Сомалија (со 98% од погодените жени), Гвинеја (96%), Џибути (93%), Египет (91%), Еритреја (89%), Мали (89) %), Сиера Леоне (88%), Судан (88%), Гамбија (76%), Буркина Фасо (76%) и Етиопија (74%)[46]. Поради глобализацијата и имиграцијата, FGM се шири надвор од границите на Африка и Блискиот Исток, во земји како Австралија, Белгија, Канада, Франција, Нов Зеланд, САД и Велика Британија[47].

Истанбулската конвенција забранува осакатување на женските гениталии (член 38)[48]. Од 2016 година, FGM е законски забранет во многу африкански земји[49].

Јавното здравство[уреди | уреди извор]

Процент на население кое страда од глад, Светска програма за храна, 2013 година

Луѓето во земјите во развој обично имаат понизок животен век од луѓето во развиените земји[50]. Товарот на заразни болести, смртността кај мајките, смртността кај децата и смртността кај новороденчиња е обично значително поголема.

Неисхранетоста е почеста во земјите во развој. Одредени групи имаат повисоки стапки на недоволна исхранетост, вклучувајќи жени - особено додека се бремени или дојат - деца под петгодишна возраст и постари лица. Неисхранетоста кај децата и застојот во растот на децата е причина за повеќе од 200 милиони деца под пет години во земјите во развој да не го достигнуваат својот потенцијал за развој[51]. Околу 165 милиони деца се проценува дека имале запрен раст од неисхранетост во 2013 година[52]. Во некои земји во развој, прекумерната исхрана во форма на дебелина почнува да се појавува во истите заедници како и кај оние со недоволна исхранетост[53].

Следниот список ги прикажува понатамошните значајни причини или состојби поврзани со животната средина, како и одредени болести со силна еколошка компонента[54]:

 • болест (маларија, туберкулоза, СИДА, итн.)[55]): Болеста наметнува високи и регресивни трошоци врз семејствата во земјите во развој.
 • Тропски и заразни болести ( занемарени тропски болести )
 • Небезбедна вода за пиење, лоши санитарни услови и хигиена
 • Загадување на воздухот во затворено во земјите во развој
 • Загадување (на пр. Загадување на воздухот, загадување на водата )
 • Судири на моторни возила
 • Ненамерно труење
 • Заразни болести и слаби здравствени системи

Вода, санитарни услови, хигиена (МИЕ)[уреди | уреди извор]

Пристапот до услуги за вода, санитација и хигиена (WASH) е на многу ниско ниво во многу земји во развој. Во 2015 година Светската здравствена организација (СЗО) проценила дека „1 од 3 лица, или 2,4 милијарди, сè уште се без санитарни јазли“ додека 663 милиони луѓе сè уште немаат пристап до безбедна и чиста вода за пиење[56][57]. Проценката во 2017 година од страна на ЈМП наведува дека 4,5 милијарди луѓе во моментов немаат безбедно управувани санитарни услови. Мнозинството од овие луѓе живеат во земјите во развој.

Околу 892 милиони луѓе или 12 проценти од глобалното население практикуваа отворена дефекација наместо да користат тоалети, според податоци од 2016 година[58]. Седумдесет и шест проценти (678 милиони) од 892 милиони луѓе кои практикуваат отворена дефекација во светот, живеат во само седум земји. Земји со голем број луѓе кои отворено вршат нужда се Индија (348 милиони), следени од Нигерија (38,1 милиони), Индонезија (26,4 милиони), Етиопија (23,1 милиони), Пакистан (19,7 милиони), Нигер (14,6 милиони) и Судан (9,7 милиони)[59].

Целта за одржлив развој 6 е една од 17-те цели за одржлив развој утврдени од ООН во 2015 година. Бара чиста вода и санитарни услови за сите луѓе. Ова е особено релевантно за луѓето во земјите во развој.

Енергија[уреди | уреди извор]

Во 2009 година, околу 1,4 милијарди луѓе во светот живееле без електрична енергија. 2,7 милијарди се потпирале на дрвото, јаглен и измет ( суво гориво од животински измет ) за потребите на енергијата од дома. Овој недостиг на пристап до современата енергетска технологија го ограничува создавањето приходи, ги намалува напорите да се избегне сиромаштијата, влијае на здравјето на луѓето поради загадувањето на воздухот во затворените простории и придонесува за глобалното уништување на шумите и климатските промени. Мали размери технологии за обновлива енергија и дистрибуирани енергетски опции, како што се сончевата енергија на самото место и подобрените шпорети, им нудат на руралните домаќинства модерни енергетски услуги[60].

Обновливата енергија може да биде особено погодна за земјите во развој. Во руралните и оддалечените области, преносот и дистрибуцијата на енергија генерирана од фосилни горива може да биде тешка и скапа. Производството на обновлива енергија на локално ниво може да понуди остварлива алтернатива[61].

Обновливата енергија може директно да придонесе за намалување на сиромаштијата преку обезбедување на енергија потребна за создавање деловни активности и вработувања. Технологиите за обновлива енергија исто така можат да дадат индиректен придонес за ублажување на сиромаштијата преку обезбедување енергија за готвење, греење на просторот и осветлување[62].

Кенија е светски водач по бројот на инсталирани системи за сончева енергија по глава на жител[63].

Загадување[уреди | уреди извор]

Загадување на воздухот во затворените простории[уреди | уреди извор]

Загадувањето на воздухот во затворените земји во земјите во развој е голема опасност по здравјето[64]. Главен извор на загадување на воздухот во затворените простории во земјите во развој е согорувањето на биомасата[65]. Три милијарди луѓе во земјите во развој низ целиот свет се потпираат на биомаса во форма на дрво, јаглен, измет . Бидејќи голем дел од готвењето се изведува во затворени простории во средини кои немаат соодветна вентилација, милиони луѓе, пред сè сиромашни жени и деца се соочуваат со сериозни здравствени ризици.

На глобално ниво, 4,3 милиони смртни случаи се припишуваат на изложеност на IAP во земјите во развој во 2012 година, скоро сите во земјите со низок и среден приход. Регионите на Југоисточна Азија и Западен Пацифик го носат најголемиот товар со 1,69, односно 1,62 милиони смртни случаи. Речиси 600.000 смртни случаи се случуваат во Африка[66]. Претходна проценка од 2000 година е помеѓу 1,5 и 2 милиони смртни случаи[67].

Да се најде прифатливо решение за решавање на многуте ефекти од загадувањето на воздухот во просториите е комплексно. Стратегиите вклучуваат подобрување на согорувањето, намалување на изложеноста на чад, подобрување на безбедноста и намалување на работната сила, намалување на трошоците за гориво и решавање на одржливоста[68].

Загадување на водата[уреди | уреди извор]

Загадувањето на водата е голем проблем во многу земји во развој. Потребна е постојана проценка и ревизија на политиката за водни ресурси на сите нивоа (меѓународни до поединечни водоносни слоеви и бунари). Се претпоставува дека загадувањето на водата е водечка светска причина за смрт и болести, и дека тоа претставува смртност на повеќе од 14 000 луѓе дневно[69][70].

Индија и Кина се две земји со високо ниво на загадување на водата: Околу 580 луѓе во Индија умираат од болести поврзани со загадување на водата (вклучително и болести кои се пренесуваат преку вода) секој ден[71]. Околу 90 проценти од водата во градовите во Кина е загадена[72]. Од 2007 година, половина милијарда Кинези немаа пристап до безбедна вода за пиење[73].

Климатски промени[уреди | уреди извор]

Ефектите од глобалното затоплување, како што се екстремни временски прилики, суши, поплави, губење на биолошката разновидност, болести и покачување на нивото на морето се опасни за луѓето и околината. Земјите во развој се најмалку способни да се прилагодат на климатските промени (и затоа се нарекуваат „високо ранливи на климата“) поради нивното релативно ниско ниво на богатство, технологија, образование, инфраструктура и пристап до ресурси. Ова се однесува на многу земји во Потсахарска Африка или мали островски држави во развој . Некои од тие островски држави најверојатно ќе се соочат со тотално поплавување[74]. Кревки држави или пропаднати држави како Авганистан, Хаити, Мјанмар, Сиера Леоне и Сомалија се меѓу најпогодените.

Ранливоста на климата е квантификувана во извештаите за монитор за ранливост на климата за 2010 и 2012 година. Ранливоста на климата во земјите во развој се јавува во четири области со влијание: здравје, екстремни временски услови, загуба на живеалиштата и економски стрес. Извештајот на мониторот за ранливост на климата во 2012 година проценува дека климатските промени предизвикуваат 400 000 смртни случаи во просек секоја година, главно поради глад и заразни болести во земјите во развој[75]:17. Овие ефекти се најтешки за најсиромашните земји во светот.

Променливата клима резултира и со економски товар. Економиите во најмалку развиените земји изгубиле во просек 7% од нивниот бруто-домашен производ за 2010 година, главно поради намалената продуктивност на трудот. Зголемувањето на нивото на морето чини 1% од БДП за најмалку развиените земји во 2010 година - 4% во Тихиот Океан - со 65 милијарди долари годишно изгубени од светската економија[76]. Друг пример е влијанието врз риболовот : приближно 40 земји се сериозно ранливи на влијанието на емисиите на стакленички гасови врз риболовот. Особено погодени се земјите во развој со големи рибарски сектори.

Во многу случаи, земјите во развој произведуваат само мали количини на емисии на стакленички гасови по глава на жител, но се многу ранливи на негативните ефекти од глобалното затоплување. Меѓу таквите земји спаѓаат Коморите, Гамбија, Гвинеја-Бисао, Сао Томе и Принсипе, Соломонските острови и Вануату - тие биле наречени „принудени возачи“, наспроти „слободните возачи“. На меѓународно ниво, постои признавање на ова прашање, кое е познато под поимот „ климатска правда “. Тоа беше клучна тема на Конференциите на Обединетите нации за климатски промени (COP).

За време на Canc16n COP16 во 2010 година, земјите дарители ветиле годишно 100 милијарди долари до 2020 година преку Фондот за зелена клима за земјите во развој да се прилагодат на климатските промени. Сепак, бетонските ветувања од развиените земји не се очекуваат[77][78]. Емануел Макрон (претседател на Франција) на Конференцијата на Обединетите нации за климатски промени во Бон во 2017 година (КОП 23) рекол: „Климатските промени додаваат дополнителна неправда на веќе неферскиот свет[79]“.

Економскиот развој и климата се неразделно поврзани, особено околу сиромаштијата, родовата еднаквост и енергијата[80]. Справувањето со климатските промени ќе биде можно само ако се исполнат целите на одржлив развој (ЦГР) (целта број 13 е акција за климата ).

Пораст на население[уреди | уреди извор]

Мапа на земји и територии според стапка на плодност од 2020 година

Во текот на последните неколку децении, растот на глобалното население во голема мера бил управуван од земјите во развој, кои често имаат повисок наталитет (поголема стапка на плодност ) од развиените земји. Според Обединетите нации, планирањето на семејството може да помогне во забавување на растот на населението и намалување на сиромаштијата во овие земји[17].

Насилните конфликти на т.н. сточар-фармер во Нигерија, нападите од март 2019 година против сточарите на Фулани во Мали, суданските номадски конфликти и другите конфликти во земјите од регионот на Сахел се влошени од климатските промени, деградацијата на земјиштето и растот на населението[81][82][83]. Сушите и недостигот на храна се поврзани и со конфликтот во Северен Мали[84][85].

Останати[уреди | уреди извор]

 • Зголемено и засилено индустриско и земјоделско производство и емисија на токсични хемикалии директно во почвата, воздухот и водата.
 • Неодржливо користење на енергетските ресурси.
 • Голема зависност од природните ресурси за егзистенција, што доведува до неодржлива експлоатација или исцрпување на тие ресурси
 • Детски брак
 • Политичка нестабилност[86]
 • Политичка корупција[87]
 • Задолжување (види долг на земјите во развој )
 • Под извршување државна служба (види реформа на државната служба во земјите во развој )
 • Несигурност во храната
 • Неписменост
 • Невработеност

Економиите на многу нации во развој се обидуваат да бидат примарни производи и најголем дел од нивниот извоз оди во напредни нации. Кога напредните нации наидуваат на економски пад, тие можат брзо да ги пренесат трговските партнери на нивните земји во развој, како што се случило во глобалниот економски пад од 2008-2009 година.

Можности[уреди | уреди извор]

 • Човечкиот капитал
 • Трговска политика[86][88]: Земјите со порестриктивна политика не растат толку брзо како земјите со отворена и помалку искривена трговска политика.
 • Инвестиции: Инвестициите имаат позитивен ефект врз растот.
 • Образование[89]

Список на земји[уреди | уреди извор]

Земји во развој според Меѓународниот монетарен фонд[уреди | уреди извор]

Следните се сметаат за земји кои имаат економија во развој според базата на податоци на Светскиот економски изглед на Меѓународниот монетарен фонд, октомври 2018 година.[90][91]

Countries not listed by IMF

Земји и региони кои преминале во развиени економии[уреди | уреди извор]

Следните, вклучително и четирите азиски и новите европски земји од Еврозоната, се сметале за земји и региони во развој до 90-тите години, и сега се наведени како напредни економии (развиени земји и региони) од страна на ММФ.

Три економии немаат податоци пред да бидат наведени како напредни економии. Поради недостаток на податоци, тешко е да се процени дали тие биле напредни економии или економии во развој пред да бидат наведени како напредни економии.

Новоиндустријализирани земји[уреди | уреди извор]

Десет земји припаѓаат на класификацијата „новоиндустрирана земја“. Тие се земји чии економии сè уште не го достигнале статусот на развиена земја, но во макроекономска смисла ги надминале своите колеги во развој:

Земји од БРИКС[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. O'Sullivan A, Sheffrin SM (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. стр. 471. ISBN 978-0-13-063085-8.CS1-одржување: место (link)
 2. 2,0 2,1 „Composition of macro geographical (continental) region“. United Nation s. Архивирано од изворникот на 6 March 2010.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 „Should we continue to use the term "developing world"?“. World Bank blogs. 16 November 2015. Посетено на 5 March 2020.
 4. 4,0 4,1 Rosling, Hans; Rosling, Ola; Rosling Rönnlund, Anna (2018). „Chapter 1: The Gap Instinct“. Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About The World - And Why Things Are Better Than You Think. Sceptre. стр. 353. ISBN 978-1-250-10781-7. Посетено на 5 March 2020.
 5. 5,0 5,1 „The 2016 edition of World Development Indicators is out: three features you won't want to miss“. blogs.worldbank.org (англиски). Посетено на 2020-03-05.
 6. Korotayev A, Zinkina J (2014). „On the structure of the present-day convergence“. Campus-Wide Information Systems. 31 (2/3): 139–152. doi:10.1108/CWIS-11-2013-0064.
 7. Althor G, Watson JE, Fuller RA (February 2016). „Global mismatch between greenhouse gas emissions and the burden of climate change“. Scientific Reports (англиски). 6 (1): 20281. doi:10.1038/srep20281. PMC 4742864. PMID 26848052.
 8. 8,0 8,1 „Millennium Development Indicators: World and regional groupings“. United Nations Statistics Division. 2003. Note b. Архивирано од изворникот 10 February 2005. Посетено на 13 May 2017.
 9. „Standard Country and Area Codes Classifications (M49): Developed Regions“. United Nations Statistics Division. Архивирано од изворникот 11 July 2017. Посетено на 13 May 2017.
 10. „United Nations Statistics Division- Standard Country and Area Codes Classifications (M49)“. Unstats.un.org. Посетено на 2014-01-15.
 11. „Q. How does the WEO categorize advanced versus emerging and developing economies?“. International Monetary Fund. Посетено на 20 July 2009.
 12. „Least Developed Countries Report 2012 - Unctad“ (PDF).
 13. Fantom N, Khokhar T, Purdie E (15 April 2016). „The 2016 edition of World Development Indicators is out: three features you won't want to miss“. The Data Blog. The World Bank. Посетено на October 22, 2016.
 14. „World Bank Country and Lending Groups – World Bank Data Help Desk“. datahelpdesk.worldbank.org. Посетено на 1 July 2020.
 15. Data from the United Nations is used.
 16. „Press Release No. G/05/2000“. United Nations. 12 February 2000. Архивирано од изворникот на 2009-08-08.
 17. 17,0 17,1 „Population and poverty“. www.unfpa.org (англиски). Посетено на 2018-09-21.
 18. „United Nations Millennium Development Goals“. www.un.org. Посетено на 2018-03-28.
 19. Bożyk P (2006). „Newly Industrialized Countries“. Globalization and the Transformation of Foreign Economic Policy. Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 978-0-7546-4638-9.
 20. Guillén MF (2003). „Multinationals, Ideology, and Organized Labor“. The Limits of Convergence. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-11633-4.
 21. Waugh D (2000). „Manufacturing industries (chapter 19), World development (chapter 22)“. Geography, An Integrated Approach (3. изд.). Nelson Thornes Ltd. стр. 563, 576–579, 633, and 640. ISBN 978-0-17-444706-1.
 22. Mankiw NG (2007). Principles of Economics (4. изд.). ISBN 978-0-324-22472-6.
 23. Koch S (2015-06-01). „From Poverty Reduction to Mutual Interests? The Debate on Differentiation in EU Development Policy“ (PDF). Development Policy Review. 33 (4): 479–502. doi:10.1111/dpr.12119. ISSN 1467-7679. Архивирано од изворникот (PDF) на 2022-04-06. Посетено на 2020-09-19.
 24. Vázquez ST, Sumner A (December 2013). „Revisiting the Meaning of Development: A Multidimensional Taxonomy of Developing Countries“. The Journal of Development Studies. 49 (12): 1728–1745. doi:10.1080/00220388.2013.822071.
 25. Taeihagh A (2017). „Crowdsourcing, Sharing Economies and Development“. Journal of Developing Societies. 33 (2): 191–222. arXiv:1707.06603. doi:10.1177/0169796x17710072.
 26. Silver, Marc (4 January 2015). „If You Shouldn't Call It The Third World, What Should You Call It?“. NPR. Посетено на 5 March 2020.
 27. Ura K. „The Bhutanese development story“ (PDF). Посетено на 17 September 2012.
 28. Rodney, Walter (1973). How Europe Underdeveloped Africa (PDF) (англиски). Bogle-L'Ouverture Publications, London and Tanzanian Publishing House, Dar-Es-Salaam. стр. 25.
 29. Sachs, Jeffrey (2005). The End of Poverty. New York, New York: The Penguin Press. ISBN 1-59420-045-9.
 30. Hickel, Jason (14 January 2017). „Aid in Reverse: How Poor Countries Develop Rich Countries“. The Guardian.
 31. Pagel, Heikie; Ranke, Karen; Hempel, Fabian; Köhler, Jonas (11 July 2014). „The Use of the Concept 'Global South' in Social Science & Humanities“. Humboldt University of Berlin. Посетено на 2016-10-06.
 32. Mitlin D, Satterthwaite D (2013). Urban Poverty in the Global South: Scale and Nature. Routledge. стр. 13. ISBN 9780415624664.
 33. Braveboy-Wagner, Jacqueline Anne (2003). The Foreign Policies of the Global South: Rethinking Conceptual Frameworks. Lynne Rienner Publishers. стр. 11. ISBN 9781588261755.
 34. Dados N, Connell R (2012-01-01). „the global south“. Contexts. 11 (1): 12–13. doi:10.1177/1536504212436479. JSTOR 41960738.
 35. „Criteria For Identification Of LDCs“. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Development Policy and Analysis Division. 2010-03-04. Посетено на 2018-03-02.
 36. UN-OHRLLS Criteria for Identification and Graduation of LDCs Архивирано на 25 јули 2019 г..
 37. „State of the World's Cities Report 2012/2013: Prosperity of Cities“ (PDF). UNHABITAT. Посетено на 4 October 2013.
 38. The challenge of slums – Global report on Human Settlements Архивирано на 21 септември 2013 г., United Nations Habitat (2003)
 39. „What are slums and why do they exist?“ (PDF). Kenya: UN-Habitat. April 2007. Архивирано од изворникот (PDF) на 2011-02-06.
 40. Patton CV (1988). Spontaneous Shelter: International Perspectives and Prospects. Philadelphia: Temple University Press. ISBN 978-0-87722-507-2.
 41. „Assessing Slums in the Development Context“ (PDF). United Nations Habitat Group. 2011. Архивирано од изворникот (PDF) на 5 јануари 2014. Посетено на 16 септември 2013.
 42. Westra R (2011). „Renewing Socialist Development in the Third World“. Journal of Contemporary Asia. 41 (4): 519–543. doi:10.1080/00472336.2011.610612.
 43. Slum Cities and Cities with Slums" States of the World's Cities 2008/2009. UN-Habitat.
 44. „Papua New Guinea: police cite bride price major factor in marital violence“. Island Business. 21 November 2011. Архивирано од изворникот на 18 February 2015. Посетено на 6 August 2014 – преку Violence is not our Culture.
 45. „An exploratory study of bride price and domestic violence in Bundibugyo District, Uganda“ (PDF). Centre for Human Rights Advancement (CEHURA) and South African Medical Research Council. April 2012. Архивирано од изворникот (PDF) на 17 July 2013. Посетено на 6 August 2014.
 46. UNICEF (22 July 2013). Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change (PDF). UNICEF. Архивирано од изворникот (PDF) на 2015-04-05. Посетено на 18 November 2013.
 47. Nussbaum M (1999). „Judging other cultures: the case of genital mutilation“. Во Nussbaum M (уред.). Sex & social justice. New York: Oxford University Press. стр. 120–121. ISBN 978-0195110326.
 48. Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 12 April 2011. Посетено на 8 October 2017.
 49. Citations:
 50. Young L (2002). World Hunger Routledge Introductions to Development. стр. 20. ISBN 9781134774944.
 51. Grantham-McGregor, Sally et al., the International Child Development Steering Group. “Developmental Potential in the First 5 Years for Children in Developing Countries.” Lancet 369.9555 (2007): 60–70. PMC. Web. 28 Nov. 2014.
 52. Bhutta ZA, Das JK, Rizvi A, Gaffey MF, Walker N, Horton S, Webb P, Lartey A, Black RE (August 2013). „Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost?“. Lancet. 382 (9890): 452–477. doi:10.1016/s0140-6736(13)60996-4. PMID 23746776.
 53. „Progress For Children: A Report Card On Nutrition“ (PDF). UNICEF. Архивирано од изворникот (PDF) на 2021-01-12. Посетено на 2020-09-19.
 54. „Environment and health in developing countries“. Priority environment and health risks. World Health Organization. 8 September 2016.
 55. Russel S. The economic burden of illness for households in developing countries: a review of studies focusing on malaria, tuberculosis, and human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome. Am J Trop Med Hyg 2004
 56. „Key facts from JMP 2015 report“. World Health Organization (англиски). Архивирано од изворникот на 2020-09-21. Посетено на 2017-11-17. Укажано повеќе од еден |accessdate= и |access-date= (help)
 57. „WHO | Lack of sanitation for 2.4 billion people is undermining health improvements“. www.who.int. Архивирано од изворникот на 2020-08-26. Посетено на 2017-11-17. Укажано повеќе од еден |accessdate= и |access-date= (help)
 58. WHO and UNICEF (2017) Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG Baselines. Geneva: World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2017
 59. „People practicing open defecation (% of population) - Indonesia, Nigeria, Niger, Ethiopia, Sudan, India, Pakistan“. data.worldbank.org. The World Bank. Посетено на 15 October 2019.
 60. Sovacool BK (October 2012). „Energy. Deploying off-grid technology to eradicate energy poverty“. Science. 338 (6103): 47–8. doi:10.1126/science.1222307. PMID 23042871.
 61. Power for the People Архивирано на 30 март 2012 г. p. 3.
 62. Energy for Development: The Potential Role of Renewable Energy in Meeting the Millennium Development Goals Архивирано на 27 мај 2008 г. pp. 7-9.
 63. „Архивиран примерок“. Архивирано од изворникот на 5 November 2013. Посетено на 30 April 2018.
 64. Bruce N, Perez-Padilla R, Albalak R (2000). „Indoor air pollution in developing countries: a major environmental and public health challenge“. Bulletin of the World Health Organization. 78 (9): 1078–92. PMC 2560841. PMID 11019457.
 65. Duflo E, Greenstone M, Hanna R (2008). „Indoor air pollution, health and economic well-being“. S.A.P.I.EN.S. 1 (1).
 66. „Burden of disease from Indoor Air Pollution for 2012“ (PDF). WHO. 2014-03-24. Посетено на 2014-03-28.
 67. Ezzati M, Kammen DM (November 2002). „The health impacts of exposure to indoor air pollution from solid fuels in developing countries: knowledge, gaps, and data needs“. Environmental Health Perspectives. 110 (11): 1057–68. doi:10.1289/ehp.021101057. PMC 1241060. PMID 12417475.
 68. Duflo E, Greenstone M, Hanna R (2008). „Indoor air pollution, health and economic well-being“. S.A.P.I.EN.S. 1 (1).
 69. Pink DH (April 19, 2006). „Investing in Tomorrow's Liquid Gold“. Yahoo. Архивирано од изворникот на April 23, 2006.
 70. West L (2006-03-26). „World Water Day: A Billion People Worldwide Lack Safe Drinking Water“. About.com.
 71. „An overview of diarrhea, symptoms, diagnosis and the costs of morbidity“ (PDF). CHNRI. 2010. Архивирано од изворникот (PDF) на May 12, 2013.
 72. "China says water pollution so severe that cities could lack safe supplies". Chinadaily.com.cn. June 7, 2005.
 73. Kahn J, Yardley J (2007-08-26). „As China Roars, Pollution Reaches Deadly Extremes“. New York Times.
 74. „Australia, the US and Europe are climate 'free-riders': it's time to step up“. The Conversation (Australia edition). Посетено на 4 May 2018.
 75. Climate vulnerability monitor : a guide to the cold calculus of a hot planet. DARA, Climate Vulnerable Forum (2. изд.). [Madrid]: DARA. 2012. ISBN 9788461605675. OCLC 828337356.CS1-одржување: друго (link)
 76. „Climate vulnerability monitor 2010: the state of the climate crisis - Documents & Publications - Professional Resources“. PreventionWeb.net. Архивирано од изворникот на 2012-03-11. Посетено на 2013-06-26.
 77. „Climate finance is in "a terrible sense of limbo", says IIED expert Saleemul Huq“. D+C. Архивирано од изворникот на 12 October 2012.
 78. Müller B (2008). International Adaptation Finance: The Need for an Innovative and Strategic Approach 4 (Oxford Institute for Energy Studies, Working Paper) (PDF). Oxford: Oxford Institute for Energy Studies. ISBN 978-1-901795-76-9. Архивирано од изворникот (PDF) на 29 февруари 2012. Посетено на 11 октомври 2014.
 79. Damian Carrington, "Climate change will determine humanity's destiny, says Angela Merkel", The Guardian, 15 November 2017 (page visited on 15 November 2017).
 80. Ansuategi, A; Greño, P; Houlden, V; и др. (May 2015). „The impact of climate change on the achievement of the post-2015 sustainable development goals“ (PDF). CDKN & HR Wallingford. Посетено на 20 May 2015.
 81. „How Climate Change Is Spurring Land Conflict in Nigeria“. Time. 28 June 2018.
 82. „The battle on the frontline of climate change in Mali“. BBC News. 22 January 2019.
 83. „The Deadliest Conflict You've Never Heard of“. Foreign Policy. 23 јануари 2019. Архивирано од изворникот 18 февруари 2019.
 84. „The Sahel in flames“. The New Humanitarian (англиски). 2019-05-31. Посетено на 2019-06-23.
 85. „Climate change, food shortages, and conflict in Mali“. Al-Jazeera. 27 April 2015.
 86. 86,0 86,1 Edwards, S. "Trade Orientation, Distortions and Growth In Developing Countries." (n.d.): n. pag. 1-37
 87. Williams, Jeremy (1 July 2007). „Political factors that affect development“.
 88. Harrison A (1996). „Openness and Growth: A Time-series, Cross-country Analysis for Developing Countries“. Journal of Development Economics. 48 (2): 419–47. doi:10.1016/0304-3878(95)00042-9.
 89. Verspoor A. „Pathways to Change: Improving the Quality of Education in Developing Countries“. World Bank Discussion Papers. 53.
 90. „World Economic Outlook, October,2018, pp.134-135“ (PDF). Посетено на 2018-10-31.
 91. „World Economic Outlook, Database—WEO Groups and Aggregates Information, October 2018“. Посетено на 2018-10-31.
 92. 92,0 92,1 92,2 92,3 92,4 „IMF Advanced Economies List. World Economic Outlook, May 1998, p. 134“ (PDF). Посетено на 2014-01-15.
 93. The recognition of Taiwan is disputed; most UN-member states officially recognise the sovereignty of the People's Republic of China over Taiwan, however, some others maintain non-diplomatic relations with the Republic of China. See Foreign relations of Taiwan.
 94. „World Economic Outlook, April 2001, p.157“ (PDF). Посетено на 2014-01-15.
 95. „World Economic Outlook, April 2007, p.204“ (PDF). Посетено на 2014-01-15.
 96. „World Economic Outlook, April 2008, p.236“ (PDF). Посетено на 2014-01-15.
 97. 97,0 97,1 „World Economic Outlook, April 2009, p.184“ (PDF). Посетено на 2014-01-15.
 98. Velinger, Jan (28 February 2006). „World Bank Marks Czech Republic's Graduation to 'Developed' Status“. Radio Prague. Посетено на 22 January 2007.
 99. „World Economic Outlook, April 2011, p.172“ (PDF). Посетено на 2014-01-15.
 100. „World Economic Outlook, April 2014, p.160“ (PDF). Посетено на 2014-05-21.
 101. „World Economic Outlook, April 2015, p.48“ (PDF). Посетено на 2015-04-11.
 102. „World Economic Outlook, October 2012, p.180“ (PDF). Посетено на 2016-08-04.
 103. 103,0 103,1 „World Economic Outlook, April 2016, p.148“ (PDF). Посетено на 2016-06-25.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]