Запис со променлива каматна стапка

Од Википедија — слободната енциклопедија

Запис со променлива каматна стапка (англиски: Floating rate note, FRN) — среднорочна хартија од вредност со променлива купонска каматна стапка. Првите записи со променлива каматна стапка се појавиле во 1970 година, а во текот на 1970-тите, кога каматните стапки биле многу променливи, овие записи биле многу попривлечни за инвеститорите отколку еврообврзниците со фиксна каматна стапка. Меѓутоа, откако каматните стапки се намалиле во 1980-тите, популарноста за овие записи опаднала. Тогаш се појавиле записи со клаузула за максималната или минималната каматна стапка, како и записи кои на купувачот му даваат право да ги прима паричните приливи во друга валута наместо во валутата на која биле издадени записите.[1]

Одлики[уреди | уреди извор]

Вообичаено, овие хартии од вредност имаат рок на достасување од три до осум години, а нивната каматна стапка е врзана за некоја референтна каматна стапка, како ЛИБОР при што нивната каматна стапка се менува на секои три или шест месеци. Купонската каматна стапка е збир на референтната каматна стапка и одреден распон (маржа) кој зависи од кредитната способност на должникот (издавачот на записот). Често, издавањето на овие записи вклучува одредба за предвремено повлекување, односно му даваат можност на издавачот да ги откупи пред рокот на достасување. Приносите на овие записи се споредуваат со помош на т.н. дисконтна маржа (англиски: discount margin) која е показател за делотворниот распон во однос на ЛИБОР. На пример, ако P есегашната вредност на следниот купон, A е сегашната вредност на сите преостанати купони, Lq е тековната вредност на ЛИБОР за периодот од претходниот и следниот купон, Le е очекуваната вредност на ЛИБОР за преостанатото време до крајниот рок на достасување, QM е котираната маржа на записот, а N е бројот на временските периоди кои следат по следниот купон, тогаш дисконтната маржа (DM) може да се пресмета со помош на следнава формула:[2]

P + A = [0,25(Lq + QM)] / [1 + (L + DM) D / 360] + {1 / [1 + (L + DM) D/ 360]} {Σ(t= 1...N) [0,25 (Le + QM) / [1 + (Le + DM) / 4]t = 100 / [1 + (Le + DM) / 4]N}

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Dileep Mehta and Hung-Gay Fung, International Bank Management. Blackwell Publishing, 2004, стр. 100.
  2. Dileep Mehta and Hung-Gay Fung, International Bank Management. Blackwell Publishing, 2004, стр. 99-100.