Заминувачка група

Од Википедија — слободната енциклопедија

Заминувачка група е атом или молекула што се одделува од некоја органска молекула која по одделувањето се нарекува резидуален или главен дел. Способноста за една функционална група да се оддели е наречена лабилност.

Колку е пониска pKa на конјугираната киселина, толку е подобро за заминувачката група, бидејќи таа се стабилизира мошне лесно на притоа создадениот негативен електричен полнеж. Во спротивно, јака база е сиромашна заминувачка група. SN1 реакциите претпочитаат халидни јони како заминувачки групи.

За време на SN2 нуклеофилен напад, се развива делумен негативен полнеж на заминувачката група. За време на SN1 реакциите, заминувачката група се анјонизира и "заминува".

Во немеханичките трансформации, заминувачките групи се супституентната група присутна во супстратот и производот.