Електрохемија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Англискиот хемичар Џон Даниел (лево) и физичарот Мајкл Фарадеј (десно), познати како основачи на денешната електрохемија.

Електрохемијата е дел од физичката хемија што го проучува односот помеѓу електричната енергија, како мерлива и квантитативната појава, и ги идентификува хемиските промени, или со електрична енергија која се смета за исход на одредена хемиска промена или пак обратно. Овие реакции вклучуваат електрични полнежи кои се движат помеѓу електродите и електролитите (или јонски видови во раствор). На тој начин електрохемијата се занимава со интеракцијата помеѓу електрична енергија и хемиски промени.

Кога една хемиска реакција е предизвикана од некојa однадвор снабдена струја, како во електролизата, или ако електричната струја е произведена од спонтана хемиска реакција како и во батеријата, тоа се нарекува електрохемиска реакција. Хемиски реакции каде што електроните се пренесуваат директно помеѓу молекули и/или атоми се вика оксидационо-редукциона (редокс) реакција. Во принцип, електрохемијата ги опишува целокупните реакции кога поединечни редокс реакции се одвоени, но се поврзани со надворешното електрично коло и интервенирачките електролити.