Економски, социјални и културни права

Од Википедија — слободната енциклопедија

Економски, социјални и културни права се социо-економски човекови права, како што се право на образование, право на домување, право на соодветен животен век, право на здравје, права на жртвите и право на наука и култура . Економските, социјалните и културните права се признаваат и заштитени во меѓународни и регионални инструменти за човекови права. Земјите-членки имаат законска обврска да ги почитуваат, штитат и исполнуваат економските, социјалните и културните права и се очекува да преземат „прогресивно дејствување“ кон нивното исполнување.

Универзалната декларација за човекови права признава голем број на економски, социјални и културни права и Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права (ICESCR) е примарен меѓународен правен извор на економски, социјални и културни права. Конвенцијата за правата на детето и Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, препознаваат и штитат многу од економските, социјалните и културните права признати во ICESCR во однос на децата и жените. Конвенцијата за елиминација на сите форми на расна дискриминација забранува дискриминација врз основа на расно или етничко потекло во однос на голем број економски, социјални и културни права. Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп исто така забранува секаква дискриминација врз основа на инвалидитет, вклучувајќи одбивање на разумно сместување во врска со целосно уживање во економски, социјални и културни права.