Прејди на содржината

Генерален урбанистички план

Од Википедија — слободната енциклопедија
Графички дел на генералниот урбанистички план за Град Скопје. Со различните бои се претставени различните зони.

Генерален урбанистички план се донесува за градот Скопје и за градовите кои се седишта на општини утврдени со закон.[1]

Содржина[уреди | уреди извор]

Генералниот урбанистички план содржи текстуален дел и графички приказ на планските решенија, како и бројчен дел со билансни показатели.[1]

Графички дел[уреди | уреди извор]

Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Графичките прикази од ГУП-от содржат:

 • граница на планскиот опфат која претставува граница на градот,
 • граници на зони според намената на земјиштето и општиот режим на градење и употреба,
 • примарна сообраќајна мрежа со нивелманско решение,
 • примарни водови и градби од сите градски инфраструктури,
 • граници на урбани подрачја за детално планирање на просторот,
 • граници на споменички целини и други заштитени подрачја и
 • други податоци потребни за планските решенија.

Текстуален дел[уреди | уреди извор]

Текстуалниот дел од ГУП-от содржи:

 • цел и средства на планските решенија,
 • општи и посебни услови за просторен развој,
 • параметри за спроведување на планот,
 • плански услови за детално планирање на просторот,
 • стратешка процена на влијание врз животната средина,
 • мерки за заштита на културното наследство,
 • природата и животната средина,
 • мерки за заштита од разурнувања и
 • други податоци за планските решенија.

Бројчени дел[уреди | уреди извор]

Бројченот дел на ГУП-от содржи:

Графички дел на генералниот урбанистички план за Делчево. Со различните бои се претставени различните зони.
 • бројчени податоци за површините на градежното земјиште,
 • наменска употреба на земјиштето во рамките на регулациона линија,
 • густината и површината на планираната изградба,
 • податоци за инфраструктурните водови и градби и
 • други податоци за планските решенија.

Податоците за постојната состојба, можностите за просторен развој и програмските проекции за просторниот развој претставуваат документациона основа на генералниот урбанистички план, која е прилог на планот.[1]

Генералните урбанистички планови во чиј плански опфат постојат споменици, споменички целини, културни предели и други заштитени добра со статус на културно наследство, треба да содржат детални параметри за заштита на недвижното културно наследство.

Методологија за донесување на ГУП[уреди | уреди извор]

Генералниот урбанистички план, се донесува врз основа на издадени услови за планирање на просторот согласно со закон.[1]

Извори[уреди | уреди извор]

Извори[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 „Закон за просторно и урбанистичко планирање“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2016-03-05. Посетено на 2010-04-02.