Википедија:СКЗЦ

Од Википедија — слободната енциклопедија
Лого на проектот „Википедија во вашето училиште
Лого на проектот „Википедија во вашето училиште
Поврзано:
 • Средни училишта
 1. ОХВП ОУТУ „Ванчо Питошески“ - Охрид
 2. ППЃП СОУ „Ѓорче Петров“ - Прилеп
 3. РЕЦС СОУ „Цар Самоил“ - Ресен
 4. СКЗЦ СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје
 5. КАДД СОУГ „Добри Даскалов“ - Кавадарци
 6. ППКЈП СОЕПТУ „К. Ј. Питу“ - Прилеп
 7. ППМА Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп
 8. КУГД Гимназија „Гоце Делчев“ - Куманово
 9. ВЕЈТ ОСУ „Јовче Тесличков“ - Велес

 • Основни училишта
 1. ОХКР ОУ „Кочо Рацин“ - Охрид

mini
mini
mini
mini

Проектот СКЗЦ има за цел да помогне во подобрување на постоечките и создавање на нови статии на Википедија на македонски јазик од страна на учениците во СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје, со цел работата на учениците подобро да се организираа и координира. Во извршување на предвидените активности може да се вклучат и останатите википедијанци. Проектот треба да опфати категоризација, надополнување и презентација на темите кои ги обработуваат учениците. Страницата на проектот и соодветните потстраници содржат основни правила кои би требало да помогнат во насочување на работата на учениците.

Ако сте заинтересирани да се вклучите во овој проект, слободно дадете ги своите коментари на страницата за разговор на овој проект, станете активен член на проектниот тим или едноставно дадете свој придонес во уредувањето на статиите.


СГГУГС „Здравко Цветковски“ е средно училиште со стручни и гимназиски паралелки.

Вики-секцијата во нашето училиште е формирана во февруари 2013 година. Главен координатор на секцијата е професорката по македонски јазик Билјана Богданоска, а помошници се професорите Александар Кирковски (географија) и Инџи Хајредин (англиски јазик). Во секцијата членуваат претставници од речиси сите класови од училиштето.

План за работа[уреди извор]

По разгледувањето на постоечките статии на Википедија поврзани со Македонија, а на англиски јазик, решивме да зафатиме една тема и до крајот на учебната година да ја преведеме - изборот падна на темата за Птиците во Македонија. Таа тема ни се виде најотворена, бидејќи од 329 вида птици во Македонија, постоеја статии само за 5-6. По консултирање со професорот од ПМФ, Бранко Мицевски, од кого го добивме точниот список на видовите птици и македонските имиња на птиците, се зафативме со работа.

Список на птици во Македонија[уреди извор]

Најпрво е сработен основниот Список на птици во Македонија, а потоа, со распределување задачи, обучување, меѓусебно помагање, започнавме со создавање нови статии на македонски јазик, за конкретната тема.

Сработени статии[уреди извор]

Птици во Македонија[уреди извор]

 1. Список на птици во Македонија - Билјана Богданоска;
 2. Големо штипче - Ирис Иванова I2;
 3. Голема бела чапја - Билјана Богданоска;
 4. Штрковидни - Билјана Богданоска;
 5. Жолни - Билјана Богданоска;
 6. Мал воден бик - Билјана Богданоска;
 7. Црвеноклун лебед - Билјана Богданоска;
 8. Жолтоклун лебед - Билјана Богданоска;
 9. Европска ноќна ластовица - Мартин Велевски З3;
 10. Сокол ластовичар - Тоше III1;
 11. Класификација на птиците - Билјана Богданоска;
 12. Нуркачи - Билјана Богданоска;
 13. Ушест нуркач - Стефан Костовски I2;
 14. Полска гуска - Билјана Богданоска;
 15. Гусковидни - Билјана Богданоска;
 16. Црвеноврат нуркач - А1а; Марјан Богдановски, Виктор, Ружица, Давид и Марјана;
 17. Вртивратка - А3в - Елена Ѓорѓиевска;
 18. Црн клукајдрвец - Давид Димитриевски и Стефан Петров III4;
 19. Мал шарен клукајдрвец - Бојан A3в;
 20. Среден шарен клукајдрвец - Мартин Гулабовски III3;
 21. Белокрстен шарен клукајдрвец - Дејан Митровски III3;
 22. Голем шарен клукајдрвец - Горјан Колев III1;
 23. Планински сокол - Горјан Колев III1;
 24. Европски бурник - Христина Стојчевска A1в;
 25. Клукајдрвести - Билјана Богданоска;
 26. Кокаљка -I2
 27. Жолтоклуна бурница - Крсте А1в
 28. Жолта чапја - Билјана Богданоска;
 29. Орел змијар - Верица IV1
 30. Обичен пеликан - Д1в
 31. Кадрав пеликан - дополнување, Д1в
 32. Жерави - Билјана Богданоска;
 33. Жерав - Билјана Богданоска;
 34. Жеравовидни - Билјана Богданоска;
 35. Сив клукајдрвец - Тодор Маневски III2;
 36. Зелен клукајдрвец - Елена Ѓорѓиевска А3в;
 37. Мала чучурлига - Елена Ѓорѓиевска А3в;
 38. Дебелоклуна чучурлига - Благојче А3в;
 39. Цуцул чучурлига - Мартин Гулабовски III3;
 40. Шумска чучурлига - Мартин Гулабовски III3;
 41. Алпска ушеста чучурлига - Мартин Гулабовски III3;
 42. Полска чучурлига - Дејан Митровски III3;
 43. Брегова ластовичка - Давид Димитриевски и Стефан Петров III2;
 44. Даурска ластовичка - Никола Машиќ и Стефан Сопотовски III2;
 45. Селска ластовичка - Виктор Василевски, Стефан Милошевиќ и Тодор Маневски III2;
 46. Патка превез - Марјана Арсеновска А1а;
 47. Црн кожувар - Горјан Колев III1;
 48. Чучурлиги - Билјана Богданоска;
 49. Пеликановидни - Билјана Богданоска;
 50. Пеликани - Билјана Богданоска;
 51. Голем корморан - Моника Младеновска A1в;
 52. Обичен галеб - Ангела Ничовска А1а;
 53. Лисеста гусковидна патка - Дејан Митровски III3;
 54. Патка свиркач - Мартин Гулабовски III3;
 55. Сива патка, Брешка - Марјан Богдановски А1а;
 56. Цуцулеста патка - Теодора Ристовска I3;
 57. Долгоопашеста патка - Нена Петрушева Д1в;
 58. Белокрила црнка - Антонио Поп-Манчевски А2а;
 59. Белоглава патка - Филип Стојановски А2а;
 60. Голем корморан - Моника Младеновска А1в;
 61. Корморани - Билјана Богданоска;
 62. Патки - Билјана Богданоска;
 63. Чапји - Билјана Богданоска;
 64. Штркови - Билјана Богданоска;
 65. Ибиси и лажичарки - Билјана Богданоска;
 66. Модроврана - превод Давид Митев А1а, обрабоотка Билјана Богданоска;
 67. Обичен фазан - превод Верица IV1, обработка Билјана Богданоска;
 68. Сердоземна бурница - превод Кресте A1в, обработка Билјана Богданоска;
 69. Чапја говедарка - Билјана Богданоска;
 70. Белоглав мршојадец - Никола Величковски Д2;
 71. Бел нуркач - Филип Стојановски А2а;
 72. Четириока патка - Дајана Андовска I3;
 73. Градска ластовичка - Елена Ѓорѓиовска А3в;
 74. Алпско попче - Марјана Арсеновска А1а;
 75. Мраморна патка - Филип Спироски Д1в, дообработка Билјана Богданоска;
 76. Обична белочелна гуска - Габриела Здравевска, дообработка Билјана Богданоска;
 77. Египетски мршојадец - Едвард Црнески З2, дообработка Билјана Богданоска;
 78. Црвеноглав кожувар - Филип Стојановски А2а;
 79. Голем северен нуркач - Филип Стојановски А2а;
 80. Орел-рибар - Филип Стојановски А2а;
 81. Кокошковидни - Билјана Богданоска;
 82. Дождосвирни - Билјана Богданоска;
 83. Голем воден бик - Билјана Богданоска;
 84. Пчеларка - Огнен Трајковски Д2, дообработка Билјана Богданоска;
 85. Тенкоклун галеб - Николина Шутевска Д2, дообработка Билјана Богданоска;
 86. Црноглав галеб - Мартина Ѓорѓиевска Д2, дообработка Билјана Богданоска;
 87. Мал галеб - Билјана Богданоска;
 88. Сребренест галеб - превод Ружица А1а, обработка Билјана Богданоска;
 89. Галеби - Билјана Богданоска;
 90. Осојад - Никола Величковски Д2;
 91. Полска еја - Билјана Богданоска;
 92. Мал орел - Габриела Здравевска Д1в, дообработка Билјана Богданоска;
 93. Планински орел - Кристина Карабачевска Д1в, дообработка Билјана Богданоска;
 94. Царски орел - Нена Петрушева Д1в, дообработка Билјана Богданоска;
 95. Мал црногрб галеб - Билјана Богданоска;
 96. Езерски галеб - Речен галеб; дополнување и дообработка - Билјана Богданоска;
 97. Тропрст галеб - Билјана Богданоска;
 98. Бел свиркач - Билјана Богданоска;
 99. Белокрстен свиркач - Билјана Богданоска;
 100. Бојник (птица) - Билјана Богданоска;
 101. Розово фламинго - Билјана Богданоска;
 102. Пупунец - Марјан Богдановски А1а;
 103. Гусковидна патка - Јован Целакоски I4;
 104. Мала белочелна гуска - Аце Паневски I4;
 105. Морска патка - Мартин Гулабовски III3;
 106. Голем тетреб - Филип Стојановски А2а;
 107. Голем орел кликач - Дејан Митровски III3;
 108. Белоопашест свиркач - Билјана Богданоска;
 109. Брадест мршојадец - Билјана Богданоска;
 110. Среден северен нуркач - Билјана Богданоска;
 111. Белец (птица) - Билјана Богданоска;
 112. Црн мршојадец - превод Стефан Спасовски, уредување Билјана Богданоска;
 113. Голема шлука - Билјана Богданоска;
 114. Блатен свиркач - Билјана Богданоска;
 115. Блатна тринга - Билјана Богданоска;
 116. Карпеста ластовичка - Елена Ѓорѓиовска А3в;
 117. Еребица камењарка - Билјана Богданоска;
 118. Црвена луња - Билјана Богданоска;
 119. Обична бурница - превод А1в, уредување Билјана Богданоска;
 120. Степски жабар - Билјана Богданоска;
 121. Краткопрст јастреб - Билјана Богданоска;
 122. Преселба на птиците - Билјана Богданоска;
 123. Лисест глувчар - Билјана Богданоска;
 124. Црноопашна блатарка - Билјана Богданоска;
 125. Планинска карполазачка - Билјана Богданоска;
 126. Воден кос - Билјана Богданоска;
 127. Елов свиркач - Билјана Богданоска;
 128. Сојка - Билјана Богданоска;
 129. Блатен жабар - Билјана Богданоска;
 130. Билбилче - Билјана Богданоска;
 131. Славејче - Билјана Богданоска;
 132. Кукавица - Билјана Богданоска;
 133. Средоземен сокол - Елена Ѓорѓиовска А3в;
 134. Модра ветрушка - Елена Ѓорѓиовска А3в;
 135. Ветрушка - Елена Ѓорѓиовска А3в;
 136. Мал сокол - Елена Ѓорѓиовска А3в;
 137. Белонокта ветрушка - Елена Ѓорѓиовска А3в;
 138. Сабјарка (птица) - Билјана Богданоска;
 139. Калуѓерка (птица) - Билјана Богданоска;
 140. Блатни кокошки - Билјана Богданоска;
 141. Мала барска кокошка - Билјана Богданоска;
 142. Дамчеста барска кокошка - Билјана Богданоска;
 143. Голема црноглава сипка - Билјана Богданоска;
 144. Цуцулеста кукавица - Билјана Богданоска;
 145. Мала црноглава сипка - Билјана Богданоска;
 146. Обичен кос - Билјана Богданоска;
 147. Ливадски кос - Билјана Богданоска;
 148. Белограден кос - Билјана Богданоска;
 149. Гавран - Билјана Богданоска;
 150. Рибарче - Билјана Богданоска;
 151. Голема пиштарка - Билјана Богданоска;
 152. Црна луња - Билјана Богданоска;
 153. Обично попче - Марјана Арсеновска А1а;
 154. Европска лазачка - Билјана Богданоска;
 155. Карпеста лазачка - Билјана Богданоска;
 156. Мустаклеста сипка - Билјана Богданоска;
 157. Долгоопашеста сипка - Билјана Богданоска;
 158. Белоопашест орел - Билјана Богданоска;
 159. Ливадска еја - Билјана Богданоска;
 160. Јастреб глувчар - Билјана Богданоска;
 161. Мал орел кликач - Билјана Богданоска;
 162. Гаќест глувчар - Билјана Богданоска;
 163. Обичен свиркач - Билјана Богданоска;
 164. Мал свиркач - Билјана Богданоска;
 165. Дамчеста тринга - Билјана Богданоска;
 166. Црвенонога тринга - Билјана Богданоска;
 167. Зеленонога тринга - Билјана Богданоска;
 168. Шарена тринга - Билјана Богданоска;
 169. Шумска тринга - Билјана Богданоска;
 170. Речна тринга - Билјана Богданоска;
 171. Барска кокошка - Билјана Богданоска;
 172. Прдавец - Билјана Богданоска;
 173. Црвеноклуна блатна кокошка - Билјана Богданоска;
 174. Лиска - Билјана Богданоска;
 175. Голема дропла - Билјана Богданоска;
 176. Мала дропла - Билјана Богданоска;
 177. Долгонога шлука - Билјана Богданоска;
 178. Чурулин - Билјана Богданоска;
 179. Блатна ластовица - Билјана Богданоска;
 180. Црнокрила блатна ластовица - Билјана Богданоска;
 181. Златно блатарче - Билјана Богданоска;
 182. Сиво блатарче - Билјана Богданоска;
 183. Мал пескар - Билјана Богданоска;
 184. Среден пескар - Билјана Богданоска;
 185. Морски пескар - Билјана Богданоска;
 186. Жолтоного блатарче - Билјана Богданоска;
 187. Шумска шлука - Билјана Богданоска;
 188. Мала шлука - Билјана Богданоска;
 189. Шлука бекасина - Билјана Богданоска;
 190. Камењарче - Билјана Богданоска;
 191. Тенкоклуна српоклуна шлука - Билјана Богданоска;
 192. Шарена српоклуна шлука - Билјана Богданоска;
 193. Мала српоклуна шлука - Билјана Богданоска;
 194. Дебелоклуна рибарка - Билјана Богданоска;
 195. Касписка рибарка - Билјана Богданоска;
 196. Тенкоклуна рибарка - Билјана Богданоска;
 197. Мала рибарка - Билјана Богданоска;
 198. Речна рибарка - Билјана Богданоска;
 199. Белобрада рибарка - Билјана Богданоска;
 200. Црна рибарка - Билјана Богданоска;
 201. Белокрила рибарка - Билјана Богданоска;
 202. Планински гулаб - Билјана Богданоска;
 203. Гулаб гривнаш - Билјана Богданоска;
 204. Грлица - Билјана Богданоска;
 205. Планински був - Билјана Богданоска;
 206. Блатен був - Билјана Богданоска;
 207. Планинска улулајка - Билјана Богданоска;
 208. Уралска улулајка - Билјана Богданоска;
 209. Пердувеста кукумјавка - Билјана Богданоска;
 210. Мала пиштарка - Билјана Богданоска;
 211. Даурска ластовичка - Билјана Богданоска;
 212. Бела тресиопашка - Билјана Богданоска;
 213. Жолта тресиопашка - Билјана Богданоска;
 214. Планинска тресиопашка - Билјана Богданоска;
 215. Полска треперка - Билјана Богданоска;
 216. Шумска треперка - Билјана Богданоска;
 217. Ливадска треперка - Билјана Богданоска;
 218. Црвеногушеста треперка - Билјана Богданоска;
 219. Карпеста треперка - Билјана Богданоска;
 220. Црвеноглаво кралче - Билјана Богданоска;
 221. Жолтоглаво кралче - Билјана Богданоска;
 222. Свиларка - Билјана Богданоска;
 223. Палче - Билјана Богданоска;
 224. Карпест дрозд - Билјана Богданоска;
 225. Модар дрозд - Билјана Богданоска;
 226. Лисест дрозд - Билјана Богданоска;
 227. Дрозд пејач - Билјана Богданоска;
 228. Имеличар - Билјана Богданоска;
 229. Сиво муварче - Билјана Богданоска;
 230. Долгоопашесто свиларче - Билјана Богданоска;
 231. Циганче (птица) - Билјана Богданоска;
 232. Лисесто циганче - Билјана Богданоска;
 233. Црвеногушка - Билјана Богданоска;
 234. Буков свиркач - Билјана Богданоска;
 235. Беловрато муварче - Билјана Богданоска;
 236. Црноглаво муварче - Билјана Богданоска;
 237. Црвеногушесто муварче - Билјана Богданоска;
 238. Лешникарка - Билјана Богданоска;
 239. Сиво свраче - Билјана Богданоска;
 240. Шпанско камењарче - Билјана Богданоска;
 241. Белогаска - Билјана Богданоска;
 242. Планинска сипка - Билјана Богданоска;
 243. Голема сипка - Билјана Богданоска;
 244. Обично грмушарче - Билјана Богданоска;
 245. Црвеногушесто грмушарче - Билјана Богданоска;
 246. Обична зеленушка - Билјана Богданоска;
 247. Градско врапче - Билјана Богданоска;
 248. Обично ливадарче - Билјана Богданоска;
 249. Дамчесто грмушарче - Билјана Богданоска;
 250. Црноглаво грмушарче - Билјана Богданоска;
 251. Планинско ливадарче - Билјана Богданоска;


Статии на други теми[уреди извор]

 1. Париска мировна конференција - Ѓелов Никола A1a;
 2. Боговињска Река - Кирковски Александар;
 3. СГГУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје - Билјана Богданоска;
 4. Семејно стебло на старогрчките богови - Билјана Богданоска;
 5. Коктел - Горки;
 6. Коктел забава - Горки
 7. Филомела - Билјана Богданоска;
 8. Прокна - Билјана Богданоска;
 9. Тереј - Билјана Богданоска;
 10. Птичје гнездо - Билјана Богданоска;
 11. Гнездо - Билјана Богданоска;
 12. Мрша - Билјана Богданоска;
 13. Цуцулка - Билјана Богданоска;
 14. Опашка - Билјана Богданоска;
 15. Сезонско парење - Билјана Богданоска;
 16. Природонаучен музеј на Македонија - Билјана Богданоска;

Како можете да помогнете?[уреди извор]

Вклучете се во било која од фазите и дадете свој придонес во уредувањето на статиите. Секој може да се вклучи во било која фаза од проектот. Може да се работи и паралелно во било која фаза од проектот со произволен број на учесници.

Вашето учество е добредојдено и драгоцено, без разлика од кој квалитет и интензитет ќе биде.

Избор на најдобра статија[уреди извор]

Подолу може да номинирате статија за избор на најдобра во рамките на проектот. Останатите членови од викизаедницата, вклучително и членовите на проектот, ќе имаат можност да ја оценат номинираната статија. За најдобра статија на проектот ќе се избере статијата која ги задоволува стандардите на википедија. Најдобрата статија треба да претставува пример за најдобра работа на проектот, да содржи професионални стандарди на пишување и презентација, да се придржува до сите правила кои важат општо за сите статии на Википедија, како и:

(а) да е одлично напишана: нејзината проза е инспиративна, дури брилијантна и е од професионален стандард;
(б) да е детална: ги содржи сите важни факти или детали, ништо не изоставува;
(в) да е веродостојна и прецизна: тврдењата се веродостојни и се искористени авторитативни извори кои прецизно и точно градат едно тело на публикувано и потврдено знаење и се придружени со специфични докази и надворешни цитати, ова го вклучува постоењето на пасус „Наводи“ во кој се наведени изворите, придружени со фусноти на соодветните места;
(г) да е неутрална: презентира објективност и неполаризираност;
(д) да е стабилна: не е тема на уредувачки војни и нејзината содржина не се менува значајно од ден на ден;
(ѓ) да има вовед: концизен почетен дел кој ја сумира целата тема и го подготвува читателот за поголемото ниво на деталност во следните секции;
(е) да има соодветна структура: систем на хиерархиски поднаслови, но не преголема содржина;
(ж) да има постојани цитати: онаму каде што има потреба во согласност со (в), континуирано форматирани референци во форма на фусноти;
(з) да има слики и други мултимедијални содржини таму каде што е соодветно, со добар коментар на секоја слика и со прифатлив статус во врска со авторските права;
(ѕ) да има соодветна должина, при што фокусот ќе остане на главната тема без да се оди во непотребни детали.

Номинирани статии[уреди извор]

Предлошки[уреди извор]

Следниве предлошки ќе се користат:

 • {{никулец}} – статиија никулец - се додава на крајот од статија никулец.
 • {{СКЗЦ}} – ознака дека статијата е дел од проектот - се додава во страницата на разговор на соодветната статија.
 • {{Корисник СКЗЦ}} – предлошка за учесници во проектот, секој корисник член на проектот ја додава на својата корисничка страница.