Асимптота

Од Википедија — слободната енциклопедија
Со оглед на функцијата означена со црвено, y-оската (вертикалата) и зелената линија - праватаy = x претставуваат асимптоти.

Асимптотаправа во математиката чие растојание од дадена крива, при ограничено или бесконечно продолжување на двете линии, сè повеќе се намалува, т.е., се стреми кон нула. Двете линии во ваков математички случај никогаш не се сечат.

На пример, x-оската е единствената асимптота на кривата .

Во математиката се разликуваат три типа асимптоти: вертикална, хоризонтална и коса асимптота. Функција може да има една или повеќе асимптоти, но може да нема ниту една.