Алуминиум хлорид

Од Википедија — слободната енциклопедија
Алуминиум хлорид
Aluminium(III) chloride
Алуминиум трихлорид хексахидрат, чист (горе) и контаминиран со железо(III) хлорид (долу)
Aluminium trichloride dimer
Aluminium trichloride dimer
Aluminium trichloride unit cell
Aluminium trichloride unit cell
Назнаки
7446-70-0 (anhydrous) Ок
10124-27-3 (hydrate) Н
7784-13-6 (hexahydrate) Ок
ChEBI CHEBI:30114 Ок
ChemSpider 22445 Ок
EC-број 231-208-1
1876
3Д-модел (Jmol) Слика

monomer
Слика dimer

PubChem 24012
RTECS-бр. BD0530000
UNII LIF1N9568Y Ок
3CYT62D3GA (hexahydrate) Ок
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед Безбоен кристал, хигроскопен
Густина
 • 2,48 g/cm3 (анхидрид)
 • 2,398 g/cm3 (хексахидрат)
[1]
Точка на топење
 • 439 g/L (0 °C)
 • 449 g/L (10 °C)
 • 458 g/L (20 °C)
 • 466 g/L (30 °C)
 • 473 g/L (40 °C)
 • 481 g/L (60 °C)
 • 486 g/L (80 °C)
 • 490 g/L (100 °C)
Растворливост
 • Растворлив во хлороводородна киселина, етанол, хлороформ, јаглерод тетрахлорид
 • Помалку растворливо во бензен
Парен притисок
 • 133,3 Pa (99 °C)
 • 13,3 kPa (151 °C)
[2]
Вискозност
 • 0,35 cP (197 °C)
 • 0,26 cP (237 °C)
[2]
Структура
Кристална структура mS16
C12/m1, No. 12[3]
Октаедрал (цврст)
Тетраедал (течносѕ)
Геометрија на молекулата Триагонална рамнина
Термохемија
Ст. енталпија на
формирање
ΔfHo298
−704,2 kJ/mol[4]
Стандардна моларна
ентропија
So298
109,3 J/(mol·K)[4]
Специфичен топлински капацитет, C 91,1 J/(mol·K)[4]
Pharmacology
ATC код D10AX01
Опасност
GHS-ознаки:[6]
Пиктограми
GHS05: Разјадливо
Сигнални зборови
Опасност
Изјави за опасност
H314
Изјави за претпазливост
P260, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338+P310, P310
NFPA 704
3
0
2
Смртоносна доза или концентрација:
380 mg/kg, rat (oral, anhydrous)
3311 mg/kg, rat (oral, hexahydrate)
NIOSH (здравствени граници во САД):
PEL (дозволива)
None[5]
REL (препорачана)
2 mg/m3[5]
IDLH (непосредна опасност)
N.D.[5]
Слични супстанци
Други анјони
Други катјони
Дополнителни податоци
 Ок(што е ова?)  (провери)
Освен ако не е поинаку укажано, податоците се однесуваат на материјалите во нивната стандардна состојба (25 °C, 100 kPa)
Наводи

Алуминиум хлорид, исто така познат како алуминиум трихлорид, е неорганско соединение со формулата AlCl
3
. Формира хексахидрат со формулата [Al(H
2
O)
6
]Cl
3
,, која содржи шест хидратациони молекули на вода. И двете соединенија се безбојни кристали, но примероците често се контаминирани со железо(III) хлорид, што дава жолта боја.

Безводниот материјал е важен за комерцијални цели. Има ниска точка на топење и вриење. Главно се произведува и се троши во производството на алуминиумски метал, но големи количини се користат и во други области од хемиската индустрија.[7] Соединението често се наведува како Луисова киселина. Тоа е пример за неорганско соединение кое реверзибилно се менува од полимер во мономер на благи температури.

Структура[уреди | уреди извор]

Анхидрид[уреди | уреди извор]

AlCl
3
може да опфати три структури, во зависност од температурата и состојбата (цврста, течна, гасна). Цврстиот AlCl3 има слоевита структура слична на лист со кубни блиско спакувани хлоридни јони. Во оваа рамка, центрите на Al покажуваат октаедрална координативна геометрија.[8] Yttrium(III) chloride ја прифаќа истата структура, како и низа други соединенија. Кога алуминиум трихлорид е во стопена состојба, тој постои како димер Al
2
Cl
6
, со тетракоординатен алуминиум. Оваа промена во структурата е поврзана со помалата густина на течната фаза (1,78 g/cm3) наспроти цврстиот алуминиум трихлорид (2,48 g/cm3). Димерите на Al
2
Cl
6
се наоѓаат и во фазата на пареа. На повисоки температури, димерите Al
2
Cl
6
се дисоцираат во тригонален планарен AlCl
3
мономер, кој е структурно аналоген на BF
3
. Топењето слабо спроведува електрицитет,[9] за разлика од повеќе јонски халиди како што е натриум хлоридот. Мономерот на алуминиум хлорид припаѓа на точкастата група D3h во неговата мономерна форма и D2h во неговата димерна форма.

Хексахидрат[уреди | уреди извор]

Хексахидратот се состои од октаедарски [Al(H
2
O)
6
]3+ катјонски центри и хлоридни анјони (Cl
) како контрајони. Водородните врски ги поврзуваат катјонот и анјоните.[10] Хидратната форма на алуминиум хлорид има октаедрална молекуларна геометрија, при што централниот алуминиумски јон е опкружен со шест молекули на водени лиганди. Бидејќи е координативно заситен, хидратот има мала вредност како катализатор во Friedel-Crafts-ова алкилација и сличните реакции.

Употреба[уреди | уреди извор]

Алкилација и ацилација на арените[уреди | уреди извор]

AlCl
3
е вообичаена Луисова киселина како катализатор катализатор кај Friedel-Crafts-овите реакции на ацилации и алкилации.[11] Важни производи на овие реакции се детергентите и етилбензенот. Овие типови на реакции се главната употреба на алуминиум хлорид, на пример, во подготовката на антрахинон (кој се користи во индустријата за бои) од бензен и фосген.[9] Во општата Friedel-Crafts-ова реакција, ацил хлорид или алкилхалид реагира со ароматичен систем како што е прикажано:[11]

Реакцијата на алкилација е пошироко користена од реакцијата на ацилација, иако нејзината изведба е технички потешка. За двете реакции, алуминиум хлоридот, како и другите материјали и опремата, треба да бидат суви, иако е неопходна трага од влага за да продолжи реакцијата.[12] Достапни се детални процедури за алкилација[13] и ацилација[14][15] на арените.

Општ проблем со Friedel-Crafts-овата реакција е тоа што катализаторот алуминиум хлорид понекогаш е потребен во целосни стехиометриски количини, бидејќи тој силно се комплексира со производите. Оваа компликација понекогаш генерира голема количина на корозивен отпад. Поради овие и слични причини, употребата на алуминиум хлорид честопати била заменета со зеолити.[7]

Алуминиум хлоридот може да се користи и за внесување на алдехидни групи на ароматични прстени, на пример преку Gattermann-Koch реакцијата која користи јаглерод моноксид, водород хлорид и бакар(I) хлорид како ко-катализатор.[16]

Други примени во органска и органометална синтеза[уреди | уреди извор]

Алуминиум хлоридот наоѓа широк спектар на други примени во органската хемија.[17] На пример, може да ја катализира „енската реакција“, како што е додавање на бут-3-ен-2-он (метил винил кетон) во карвон:[18]

Се користи за да предизвика различни куплирања и преуредувања кај јаглеводородите.[19][20]

Алуминиум хлорид во комбинација со алуминиум во присуство на арен може да се користи за синтеза на бис(арен) метални комплекси, на пр. бис(бензен)хром, од одредени метални халиди преку таканаречената Fischer-Hafner синтеза. Дихлорофенилфосфинот се подготвува со реакција на бензен и фосфор трихлорид катализирани со алуминиум хлорид.[21]

Реакции[уреди | уреди извор]

Безводниот алуминиум хлорид е моќна луисова киселина, способна да формира луисови киселинско-базни адукти со дури и слаби луисови бази како што се бензофенон и меситилен.[11] Формира тетрахлороалуминат ([AlCl
4
]
) во присуство на хлоридни јони.

Алуминиум хлоридот реагира со калциум и магнезиум хидриди во тетрахидрофуран формирајќи тетрахидроалуминати.

Реакции со вода[уреди | уреди извор]

Безводниот алуминиум хлорид е хигроскопен, има многу изразен афинитет за вода. Произведува пареа во присуство на влажен воздух и шушка кога се меша со течна вода бидејќи Cl лигандите се заменуваат со молекулите на H2O за да се формира хексахидрат [Al(H
2
O)
6
]Cl
3
. езводната фаза не може да се врати со загревање на хексахидратот. Наместо тоа, HCl се губи оставајќи алуминиум хидроксид или алумина (алуминиум оксид):

[Al(H
2
O)
6
]Cl
3
→ Al(OH)
3
+ 3 HCl + 3 H
2
O

Како металните водени комплекси, водениот AlCl
3
е кисел поради јонизацијата на водените лигандите:

[Al(H
2
O)
6
]3+ ⇌ [Al(OH)(H
2
O)
5
]2+ + H+

Водните раствори се однесуваат слично како и другите алуминиумски соли кои содржат хидрирани Al3+ јони, давајќи желатинозен талог од алуминиум хидроксид при реакција со разреден натриум хидроксид:

AlCl
3
+ 3 NaOH → Al(OH)
3
+ 3 NaCl

Синтеза[уреди | уреди извор]

Алуминиум хлоридот се произведува во големи размери со егзотермна реакција на алуминиум метал со хлор или водород хлорид на температури помеѓу 650 to 750 °C (1,202 to 1,382 °F).[9]

2 Al + 3 Cl
2
→ 2 AlCl
3
2 Al + 6 HCl → 2 AlCl
3
+ 3 H
2

Алуминиум хлоридот може да се формира преку реакција на единечна замена помеѓу бакар(II) хлорид и алуминиум метал.

2 Al + 3 CuCl
2
→ 2 AlCl
3
+ 3 Cu

Во САД во 1993 година беа произведени приближно 21.000 тони, не сметајќи ги количините потрошени во производството на алуминиум.[7]

Хидрираниот алуминиум трихлорид се подготвува со растворање на алуминиум оксиди во хлороводородна киселина. Металниот алуминиум, исто така, лесно се раствора во хлороводородна киселина - ослободувајќи водороден гас и создавајќи значителна топлина. Со загревање на овој цврст материјал не се добива безводен алуминиум трихлорид, хексахидратот се распаѓа на алуминиум хидроксид кога се загрева:

[Al(H
2
O)
6
]Cl
3
→ Al(OH)
3
+ 3 HCl + 3 H
2
O

Алуминиумот, исто така, формира понизок хлорид, алуминиум(I) хлорид (AlCl), но ова е многу нестабилно и е познато само во парна фазата.[9]

Природна појава[уреди | уреди извор]

Безводен алуминиум хлорид не може да се најде како минерал. Меѓутоа, хексахидратот е познат како редок минерал хлоралуминит.[22] Покомплексен, основен и хидриран минерал на алуминиум хлорид е кадваладерит.[22][23]

Безбедност[уреди | уреди извор]

Безводниот AlCl
3
енергично реагира со бази, па затоа се потребни соодветни мерки на претпазливост. Може да предизвика иритација на очите, кожата и респираторниот систем ако се вдишува или при контакт.[24]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Haynes, William M., уред. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (XCII. изд.). Boca Raton, FL: CRC Press. стр. 4,45. ISBN 1439855110.
 2. 2,0 2,1 Aluminum chloride Архивирано на 5 мај 2014 г.. Chemister.ru (2007-03-19). Retrieved on 2017-03-17.
 3. 3,0 3,1 Ketelaar, J. A. A. (1935). „Die Kristallstruktur der Aluminiumhalogenide II“. Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials. 90 (1–6): 237–255. doi:10.1524/zkri.1935.90.1.237. S2CID 100796636.
 4. 4,0 4,1 4,2 Haynes, William M., уред. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (XCII. изд.). Boca Raton, FL: CRC Press. стр. 5.5. ISBN 1439855110.
 5. 5,0 5,1 5,2 „Џебен водич за опасните хемиски материи #0024“. Национален институт за безбедност и здравје при работа (NIOSH). (англиски)
 6. Sigma-Aldrich Co., Aluminum chloride.
 7. 7,0 7,1 7,2 Helmboldt, Otto; Keith Hudson, L.; Misra, Chanakya; Wefers, Karl; Heck, Wolfgang; Stark, Hans; Danner, Max; Rösch, Norbert (2007), „Aluminum Compounds, Inorganic“, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Weinheim: Wiley-VCH, doi:10.1002/14356007.a01_527.pub2
 8. In contrast, AlBr
  3
  has a more molecular structure, with the Al3+ centers occupying adjacent tetrahedral holes of the close-packed framework of Br
  ions. Wells, A. F. (1984) Structural Inorganic Chemistry, Oxford Press, Oxford, United Kingdom. ISBN 0198553706.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Предлошка:Greenwood&Earnshaw1st
 10. Andress, K.R.; Carpenter, C. (1934). „Kristallhydrate II. Die Struktur von Chromchlorid- und Aluminiumchloridhexahydrat“. Zeitschrift für Kristallographie – Crystalline Materials. 87. doi:10.1524/zkri.1934.87.1.446.
 11. 11,0 11,1 11,2 Olah, G. A., уред. (1963). Friedel-Crafts and Related Reactions. 1. New York City: Interscience.
 12. Nenitzescu, Costin D.; Cantuniari, Ion P. (1933). „Durch Aluminiumchlorid Katalysierte Reaktion, VI. Mitteil.: Die Umlagerung des Cyclohexans in Metyl-cyclopentan“. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft (A and B Series) (англиски). 66 (8): 1097–1100. doi:10.1002/cber.19330660817. ISSN 1099-0682.
 13. Jonathan T. Reeves; Zhulin Tan; Daniel R. Fandrick; Jinhua J. Song; Nathan K. Yee; Chris H. Senanayake (2012). „Synthesis of Trifluoromethyl Ketones from Carboxylic Acids: 4-(3,4-Dibromophenyl)-1,1,1-trifluoro-4-methylpentan-2-one“. Organic Syntheses. 89: 210. doi:10.15227/orgsyn.089.0210.
 14. Kamil Paruch; Libor Vyklicky; Thomas J. Katz (2003). „Preparation of 9,10-Dimethoxyphenanthrene and 3,6-Diacetyl-9,10-Dimethoxyphenanthrene“. Organic Syntheses. 80: 227. doi:10.15227/orgsyn.080.0227.
 15. Alexander J. Seed; Vaishali Sonpatki; Mark R. Herbert (2002). „3-(4-Bromobenzoyl)propanoic Acid“. Organic Syntheses. 79: 204. doi:10.15227/orgsyn.079.0204.
 16. Wade, L. G. (2003) Organic Chemistry, 5th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, United States. ISBN 013033832X.
 17. Galatsis, P. (1999) Handbook of Reagents for Organic Synthesis: Acidic and Basic Reagents, H. J. Reich, J. H. Rigby (eds.) Wiley, New York City. pp. 12–15. ISBN 978-0-471-97925-8.
 18. Snider, B. B. (1980). „Lewis-acid catalyzed ene reactions“. Acc. Chem. Res. 13 (11): 426. doi:10.1021/ar50155a007.
 19. Reuben D. Rieke; Stephen E. Bales; Phillip M. Hudnall; Timothy P. Burns; Graham S. Poindexter (1979). „Highly Reactive Magnesium for the Preparation of Grignard Reagents: 1-Norbornanecarboxylic Acid“. Organic Syntheses. 59: 85. doi:10.15227/orgsyn.059.0085.
 20. Sami A. Shama; Carl C. Wamser (1983). „Hexamethyl Dewar Benzene“. Organic Syntheses. 61: 62. doi:10.15227/orgsyn.061.0062.
 21. B. Buchner; L. B. Lockhart Jr. (1951). „Phenyldichlorophosphine“. Organic Syntheses. 31: 88. doi:10.15227/orgsyn.031.0088.
 22. 22,0 22,1 „List of Minerals“. www.ima-mineralogy.org. International Mineralogical Association. March 21, 2011.
 23. „Cadwaladerite“. www.mindat.org.
 24. Aluminum Chloride. solvaychemicals.us

Надворешни врски[уреди | уреди извор]