Љубица Тодорова Јанешлиева

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Проф. д-р Љубица Тодорова Јанешлиева (Белград, 25.08.1940) е македонски научен работник/истражувач, приредувач, преведувач и универзитетски професор (на Катедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје.

Ќерка на Асен Тодоров и Славица Тодорова.

Таа е дел од групата на извонредни млади професионални кадри со кои се здобива Катедрата за англиски јазик и книжевност во 1960-те, а „кои ги поставија темелите на современите студии по англиски јазик и книжевност и ги подигнаа на извонредно високо ниво, гледано не само според нивото на центрите во поранешна Југославија, туку и пошироко на Балканот“. [1]

Биографија[уреди | уреди извор]

Љубица Тодорова Јанешлиева дипломирала на Катедрата за англиска книжевност на Faculty of Fine Arts, University of Bristol, Велика Британија во јули 1963 година. Mагистрирала на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Белград, 1972  (со магистерскиот труд „Сатирични елементи у раним романима Ентони Поуела“). Докторирала на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 1982 (со докторскиот труд „Митските елементи во делата на Карсон МекКалерс и во македонските и српскохрватските народни умотворби“).

Долгогодишен професор по современа англиска и американска книжевност (Модерна англиска поезија, Модерен англиски роман, Британоско-македонски културни и книжевни врски, Феминистичка теорија и критика итн.) на Филолошкиот факултет во Скопје (1964-2005), а по пензионирањето (2007-2010) со Договор за дополнителна работа и на Педагошкиот факултет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. Во 1975/76 била предавач на Postgraduate School of Yugoslav Studies, University of Bradford, В. Британија, а во учебната 1988/9 Фулбрајтов професор на Катедрата по славистика на University of Washington во градот Seattle, држава Вашингтон, САД.

Селектирана библиографија[уреди | уреди извор]

Објавила околу 80 научни и стручни трудови од областа на англиската, американската и компаративна книжевност (студии, предговори и есеи) во книги, специјални едиции и периодични списанија во земјата и во странство, како и неколку преводи.

1. Todorovski Gane. Poems. Selected and with an Afterword ("On the Poetry of Gane Todorovski") by Ljubica Todorova- Janešlieva. Translated by Graham W. Reid and Ljubica Todorova Janešlieva). University of Bradford. -Bradford, Great Britain: 1976, 90.

2. Митското во делата на Карсон МекКалерс и во македонските и српскохрватските народни умотворби. Докторска дисертација: делови објавени во Годишен зборник на Филолошкиот факултет на Универзитетот. -Скопје: 1982/83, 8-9, 195-229; 1984, 10, 199 -226; 1985/6, 11-12, 117-139; 1987,13, 203-229; 1988, 14, 177-202; 1991, 17, 165-278; 1992/3, 18/19, 255-271.[2]

3. „Ричард Морфил за Миладиновци и Зборникот на народни песни“, во Современост. -Скопје: 1987, 1-2, 7-12. Напис објавен и на англиски “Richard Morfill on the Miladinov Brothers” во Macedonian Review. -Skopje: 1987, 1, 36-40.

4. „Презентирањето на македонската поезија на англиски јазик“, во Спектар. -Скопје: 1987, 10, 57-74.

5. „Наративната постапка во Срце на темнината на Џозеф Конрад“, во Литературен збор. -Скопје: 1988, 5.

6. “Prožimanje engleske, americke i makedonske poezije", во Književna smotra, Hrvatsko filolško društvo, Zagreb, 1988, 69-72, 121-124.[3]

7. "The Employment of the Archetype of Adolescent Initiation in the Novels of Carson McCullers and Macedonian Folk Poems", Cross Cultural Studies, American ,Canadian and Europeran Literatures: 1945- 1985, edited by Mirko Jurak, Edvard Kardelj University. -Ljubljana: 1988, 497-501.[1]

8. Современа британска поезија, антологија (избор, редакција и предговор д-р Љубица Тодорова-Јанешлиева). -Скопје: Култура; Струга: Струшки вечери на поезијата, 1990, 183.[4]

9. „Патеписот на Макензи и Ирби за Македонија“, II Меѓународен Симпозиум: Македонско -турски културни врски во минатото и денес, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет. - Скопје: 1991, 155-163.

10.   “Golding's Lord of the Flies, Its Translation and Reception in Macedonian”, Trends in Contemporary British Novel 1940 -1990- a Yugoslav View, edited by Meta Grosman and Uroš Mozetić, University of Ljubljana. -Ljubljana: 1991, 37-46. [5]

11.   „Бајката на Анџела Картер - феминистичка реакција на традиционалните модели“, Годишен зборник на Филолошки факултет на Универзитетот. -Скопје: 1992/93, кн. 18/19, 129-140.

12.   „Метафориката во Дениција на Петре М. Андреевски и Полски работи  на Ирецот Шејмас Хини“, XIX  Научна дискусија, Семинар за македонски јазик, литература и култура, (0хрид, 31. VIII - 1. IX. 1992) Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. -Скопје: 1993, 203-210.

13.   „Критички забелешки на Григор Прличев за Историјата на античка Грција од Оливер Голдсмит“, Животот и делото на Григор Прличев (Зборник на трудови од научен собир). - Скопје: МАНУ, 1994, 183-189.

14.   „Проникнувања меѓу англиската, американската и македонската поезија“, во Книжевен Контекст 1, Филолошки Факултет, Институт за македонска литература. -Скопје: 1995, 158 -165.

15.   „Една американска дисертација за Кирил Пејчиновиќ“, во Македонско-северноамериканска славистичка конференциија за мекедонистика ( 2: 1994: Охрид) Зборник, „Македонски јазик, литература и култура“, Охрид, 16-19 август 1994. -Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 1996, 263-269.

16.   Todorovski, Gane. Lonely Voyager, (Selection and Preface “The Uniquiness of Gane Todorovski's Poetry” Ljubica Todorova Janešlieva (pp. 7-25); translated into English by Graham W. Reid, Ljubica Todorova Janešlieva and Peggy Reid). -Skopje: Detska radost, 1996,  217.[6] Предговорот (заедно со 11 песни) е препечатен во ОКО, Македонска ревија за литература. - Скопје: август 1996 (година V, 20), 40-48 и вклучен е и во Тодоровски Гане. Ние модрооките (автортски избор), Сигма прес. - Скопје: 2002, 121-139. Седум песни од антологијата содржи и антологијата The Song Beyond Songs- Anthology of Contemporary Macedonian Poetry, (Selection and Preface Venko Andonovski.). -Prilep: Stremež 7.8, 1997, 80-94.

17.   „Британската и американската поезија во македонската книжевна средина во 50-те и 60-те години“, во Странските влијанија во македонската литература во 50' и 60' години, (зборник на трудови од научен собир) -Скопје: МАНУ, 1996, том II, 75-85.

18.   „Препевите на поезијата на Гане Тодоровски на англиски јазик“, XXIV Научна дискусија на XXX Меѓународен семинар за македонски јазик, литерарура и култура. -Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 1988, 306-317.

19.   „Македонските емигранти во романот на Мајкл Ондахчи 'Во лавја кожа' и на Стојан Христов 'Мојот американски аџилак'“, XXV Научна дискусија на XXXI Меѓународен семиннар за македонски јазик, литература и култура. -Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 1999, 252-263.

20.   „Поезијата на Блаже Конески на англиски јазик“, Придонесот на Блаже Конески за македонската култура, Меѓународен научен собир, 17 и 18 декември 1998 година, Филолошки факултет „Блаже Конески“. -Скопје: 1999, 421-429.

21. Брејлсфорд, Хенри Ноел. Македонија, нејзините народи и нејзината иднина, (превод Љубица Тодорова-Јанешлиева и Виолета Христовска). -Скопје: Култура, 2002 и второ издание , 2003, 415

22.   "Henry Noel Brailsford on the Macedonian Question", 50th Anniversary of the Department of English Language and Literature, Proceedings: English Studies in European Global Context: Current Issies, Future Trends. Filološki fakulet "Blaže Koneski". -Skopje: 2011, 161-172.

Надворешни врски:[уреди | уреди извор]

Љубица Тодорова-Јанешлиева (кон крајот на 1990-те).jpg

http://worldcat.org/identities/viaf-305524483/

https://www.amazon.co.uk/Graham-Todorova-Janeslieva-Ljubica-translators-Todorovski/dp/B001QSWGYI

http://manu.edu.mk/wp-content/uploads/2016/10/Gane-TodorovskiBibliografija.pdf

https://www.isbns.co.tt/isbn/9789989323867/

https://books.google.mk/books/about/SOVREMENA_britanska_poezija.html?id=_YoSAAAACAAJ&redir_esc=y

https://carson-mccullers.com/bibliography/the-heart-is-a-lonely-hunter/secondary-sources-for-lonely-hunter/

https://books.google.mk/books?id=BZ87DwAAQBAJ&pg=PA377&lpg=PA377&dq=%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=xxY329dwD1&sig=ACfU3U0gat25BOWXs0hejZWhVNac8GXLOw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjFxuWVmKvnAhVZAGMBHbn5BuwQ6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%89%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&f=false

Љубица Тодорова (во 1960-те).jpg

https://www.isbns.co.tt/isbn/9789989323867/

  1. „[АНГЈиКН] За катедрата – Филолошки факултет „Блаже Конески““ (mk-MK). конс. 2020-01-30. 
  2. „WebPAC - Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu“. mjesec.ffzg.hr. конс. 2020-01-30. 
  3. „Katalog Knjižnica grada Zagreba - Detalji“. katalog.kgz.hr. конс. 2020-01-30. 
  4. (на mk) SOVREMENA britanska poezija. Struški večeri na poezijata. 1990. ISBN 978-86-317-0148-0. https://books.google.mk/books/about/SOVREMENA_britanska_poezija.html?id=_YoSAAAACAAJ&redir_esc=y. 
  5. Maribor, IZUM-Institut informacijskih znanosti. „Golding's Lord of the Flies: its translation and reception in Macedonian :: COBISS+“. plus.si.cobiss.net (Slovenian). конс. 2020-01-30. 
  6. Todorovski, Gane; Reid, Graham W; Todorova-Janešlieva, Ljubica (1996) (на English). Lonely Voyager: [Poems. Skopje: Detska radost. OCLC 246014832. https://www.worldcat.org/title/lonely-voyager-poems/oclc/246014832.