Јонска врска

Од Википедија — слободната енциклопедија
Образување на кујнска сол со јонска врска.

Во хемијата, јонската врска е карактеристична за соединенија образувани од елементи со голема разлика во електронегативноста (според полинговата скала - поголема од 1,9), односно меѓу типичен метал и типичен неметал.

Металите имаат мали енергии на јонизации што значи дека лесно можат да испуштаат електрони. Неметалите, пак, имаат голем афинитет кон електронот. Големата вредност на афинитетот кон електронот покажува дека неметалите лесно примаат електрони. Затоа, кога доаѓа до хемиска реакција меѓу метал и неметал, металот оддава електрони, при што преминува во позитивно наелектризиран јон - катјон, а атомот на неметалот ги прима испуштените електрони при што преминува во негативно наелектризиран јон - анјон. Бројот на оддадените, односно примените електрони зависи од бројот на валентни електрони. Притоа, образуваниот катјон добива електронска конфигурација на инертниот гас што се наоѓа пред него во периодниот систем, а анјонот на инертниот гас што се наоѓа после него.

Добиените јони (катјони и анјони) имаат спротивни полнежи, па затоа меѓу нив дејствуваат силни електростатички или Кулонови привлечни сили. Овие сили овозможуваат различните јони да се поврзат меѓу себе и да го образуваат јонското соединение (соединение во кое атомите се поврзани со јонска врска).

Образување на јонски соединенија[уреди | уреди извор]

Калиум хлорид[уреди | уреди извор]

Јонското соединение KCl се образува на следниот начин, опишан со хемиската равенка:

при што калиумот оддава електрон, а хлорот прима електрон:

Бариум флуорид[уреди | уреди извор]

Една молекула од BaF2 се создава на следниот начин:

при што бариумот оддава два електрона, а флуорот прима два електрона:

Магнезиум оксид[уреди | уреди извор]

Молекула од јонското соединение MgO се образува со реакцијата:

и притоа магнезиумот оддава два електрона, а кислородот прима два електрона:

Постојат јонски соединенија кои не се изградени од едноатомски јони, туку се изградени од јони што претставуваат некакви атомски групации. На пример, соединението Na2SO4 е јонско соединение изградено од натриумови (Na+) и сулфатни (SO42-) јони, иако сулфурните и кислородните атоми се поврзани меѓу себе со ковалентна врска.

Значи, хемиската врска што настанува како резултат на електростатичко привлекување меѓу јони со спротивен полнеж се вика јонска врска.

Поврзано[уреди | уреди извор]