Претпријатие

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Претпријатие (англиски: Enterprise) претставува организациска форма за остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Претпријатијата доминираат во капиталистичкото општество, а најголем дел се во приватна сопственост на физички лица или некој друг облик на здружување, која има за цел остварување (профит), кој би го зголемил богатството на сопственикот.

Видови претпријатија[уреди]

Претпријатија во Македонија[уреди]

Во 2004 година, со измените во Законот за трговски друштва, Македонија ја прифатила методологијата на Комисијата на ЕУ за класификација на претпријатијата според големината. Според оваа методологија, врз основа на три критериуми (број на вработени, големина на обртот и вкупна вредност на деловната актива), претпријатијата, се класифицираат на микро, мали, средни и големи. Притоа, првиот критериум од методологијата (број на вработени) се применува и во Македонија (микро до 10 вработени, мали до 50 вработени, средни до 250 вработени и големи над 250 вработени), додека останатите два критериума се соодветно намалени во случајот на Македонија (на пример, во Македонија, мали претпријатија се оние со годишен обрт до 2 милиони евра, за разлика од ЕУ, каде тој износ е 10 милиони евра).

На почетокот на 2012 година, во Македонија постоеле 73 118 активни претпријатија, од кои дури 72 933 (или 99, 7%) биле мали и средни претпријатија. Притоа, тие имале доминантно учество и во формирањето на БДП (преку 55%, во додадената вредност), и во вкупната вработеност во бизнис секторот (преку 75%).[1]


Табела бр. 1: Број на деловни субјекти во Македонија (2012 година)[2]

Сектор Број на деловни субјекти Сектор Број на деловни субјекти
Земјоделство, шумарство и рибарство 2 963 Рударство и вадење камен 176
Снабдување со електрична енергија, пареа и климатизација 98 Преработувачка индустрија 8 155
Снабдување со вода и управување со отпад 283 Градежништво 4 400
Трговија на големо и трговија на мало 27 468 Транспорт и складирање 6 380
Туризам и угостителство 4 313 Информации и комуникации 1 419
Финансиски дејности и осигурување 420 Дејности во врска со недвижен имот 450
Стручни, научни и технички дејности 5 369 Административни и помошни дејности 1 319
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 203 Образование 986
Здравствена и социјална заштита 3 246 Уметност, забава и рекреација 1 213
Други услужни дејности 4 257

Поврзано[уреди]

  • ДЗС на Република Македонија, Соопштение бр. 6.1.12.13 од 24.2.2012.
  • ДЗС на Република Македонија, Соопштение бр. 6.1.12.13 од 24.2.2012.